BOF-II-3710

advertisement
W arszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r.
RZECZPOSPOLITA POLSKA
M I N I S TE R S T W O S P R A W I E D LI W O Ś C I
Al. Ujazdowskie 11
00-567 WARSZAWA
Centrala tel. 521-28-88
BOF-II-3710-40/13`
DO WYKONAWCÓW
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Szkolenia I i II
stopnia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych”.
I.
Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w przedmiotowym
postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) – zwanej dalej „ustawą”,
w związku z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia – zwanej dalej „SIWZ” oraz dokonuje zmiany treści SIWZ.
Pytanie:
W pkt I Załącznika nr 7 do Umowy (Opis przedmiotu usługi transportu, w tym zwrotu
kosztów dojazdu), Zamawiający podaje, że "Maksymalny limit zwrotu kosztów
dojazdu uczestnikom zajęć to 300 zł za przejazd jednej osoby w dwie strony. W takim
przypadku Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia na trasie z miejsca pracy
(placówki dla nieletnich) do miejsca przeprowadzenia szkolenia lub miejsca
zakwaterowania I z powrotem do miejsca pracy uwzględniając poniższe zapisy.
(Niniejsze koszty obejmą także koszty przejazdu z miejsca zakwaterowania do
miejsca prowadzenia zajęć o ile Wykonawca nie zapewnia transportu na trasie
miejsce zakwaterowania - miejsce zjazdu)."
Pytanie: Czy koszt 300 zł to całkowity maksymalny koszt dojazdu uczestników, tzn.
za przejazdy (w obydwie strony) na wszystkie trzy (3) zjazdy, czy też jest to
maksymalny koszt przejazdu (w obydwie strony) na jeden (1) zjazd?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:
1. w Załączniku nr 1 do SIWZ - Wzór umowy w § 2 ust. 3
Było:
1
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu albo do zwrotu
udokumentowanych kosztów dojazdu z miejsca pracy (placówki dla nieletnich) do
miejsca prowadzenia zajęć lub miejsca zakwaterowania i z powrotem. W przypadku
opcji zwrotu kosztów podróży koszt maksymalny dojazdu jednej osoby to 300 zł za
przejazd w dwie strony. Opis przedmiotu usługi transportu, w tym zasad zwrotu
kosztów dojazdu, zawarty jest w Załączniku nr 7 do niniejszej umowy.
Jest po zmianie:
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu albo do zwrotu
udokumentowanych kosztów dojazdu z miejsca pracy (placówki dla nieletnich) do
miejsca prowadzenia zajęć lub miejsca zakwaterowania i z powrotem. W przypadku
opcji zwrotu kosztów podróży koszt maksymalny dojazdu jednej osoby to 300 zł za
przejazd w dwie strony na jeden (1) zjazd szkoleniowy. Opis przedmiotu usługi
transportu, w tym zasad zwrotu kosztów dojazdu, zawarty jest w Załączniku nr 7 do
niniejszej umowy.
2. W Załączniku nr 1 do Umowy - Opis przedmiotu usługi
(ostatnie zdanie w I. Opis przedmiotu usługi)
Było:
W przypadku opcji zwrotu kosztów podróży koszt maksymalny dojazdu jednej osoby
to 300 zł za przejazd w dwie strony. Opis przedmiotu usługi transportu, w tym zasad
zwrotu kosztów dojazdu, zawarty jest w Załączniku nr 7 do niniejszej umowy.
Jest po zmianie:
W przypadku opcji zwrotu kosztów podróży koszt maksymalny dojazdu jednej osoby
to 300 zł za przejazd w dwie strony na jeden (1) zjazd szkoleniowy. Opis
przedmiotu usługi transportu, w tym zasad zwrotu kosztów dojazdu, zawarty jest w
Załączniku nr 7 do niniejszej umowy.
3. W Załączniku nr 7 do Umowy - Opis przedmiotu usługi transportu, w tym
zwrotu kosztów dojazdu
Było:
I. Opis przedmiotu usługi
1. Wykonawca zapewni:
1) transport z miejsca zakwaterowania do miejsca prowadzenia zajęć i z
powrotem w przypadku prowadzenia zajęć w miejscu znajdującym się
powyżej 30 minut pieszo od miejsca zakwaterowania Czasu dojazdu nie
wlicza się do czasu zajęć.
2) z miejsca zakwaterowania lub z miejsca prowadzenia zajęć do miejsca
wizyty, o której mowa w Załączniku nr 2 do umowy, i z powrotem. Czasu
dojazdu nie wlicza się do czasu zajęć.
2
2. Wykonawca zapewni transport (zgodnie z pkt. 1) albo zwrot udokumentowanych
kosztów dojazdu (zgodnie z pkt. 2) z miejsca pracy (placówki dla nieletnich) do
miejsca przeprowadzenia szkolenia lub miejsca zakwaterowania i z powrotem do
miejsca pracy. Czas dojazdu nie wlicza się do czasu zajęć. W punkcie II
przedstawiono tabelę miejsc zatrudnienia uczestników poszczególnych grup.
1) W przypadku zapewnienia transportu z miejsca pracy (placówki dla
nieletnich) do miejsca przeprowadzenia szkolenia lub miejsca
zakwaterowania i z powrotem do miejsca pracy Wykonawca zobowiązany
będzie do skutecznego przekazania informacji uczestnikom zajęć o
sposobie organizacji niniejszego transportu.
2) W przypadku zwrotu kosztów dojazdu Wykonawca przygotuje regulamin
rozliczenia zwrotu kosztów dojazdu i w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania przedmiotowej umowy przekaże do placówek w celu
zapoznania i podpisania przez uczestników szkoleń. Uczestnicy szkoleń
zobowiązani są do zwrotu podpisanego regulaminu najpóźniej w
pierwszym dniu zajęć pierwszego zjazdu.
3. Maksymalny limit zwrotu kosztów dojazdu uczestnikom zajęć to 300 zł za
przejazd jednej osoby w dwie strony. W takim przypadku Wykonawca
zobowiązuje się do ich pokrycia na trasie z miejsca pracy (placówki dla nieletnich)
do miejsca przeprowadzenia szkolenia lub miejsca zakwaterowania i z powrotem
do miejsca pracy uwzględniając poniższe zapisy.
(Niniejsze koszty obejmą także koszty przejazdu z miejsca zakwaterowania do
miejsca prowadzenia zajęć o ile Wykonawca nie zapewnia transportu na trasie
miejsce zakwaterowania – miejsce zjazdu).
Jest po zmianie:
I. Opis przedmiotu usługi
1.Wykonawca zapewni w ramach każdego ze zjazdów:
1) transport z miejsca zakwaterowania do miejsca prowadzenia zajęć i z
powrotem w przypadku prowadzenia zajęć w miejscu znajdującym się
powyżej 30 minut pieszo od miejsca zakwaterowania Czasu dojazdu nie
wlicza się do czasu zajęć.;
2) z miejsca zakwaterowania lub z miejsca prowadzenia zajęć do miejsca
wizyty, o której mowa w Załączniku nr 2 do umowy, i z powrotem. Czasu
dojazdu nie wlicza się do czasu zajęć.
2. Wykonawca zapewni także w ramach każdego ze zjazdów transport (zgodnie z
pkt. 1 poniżej) albo zwrot udokumentowanych kosztów dojazdu (zgodnie z pkt. 2
poniżej) z miejsca pracy (placówki dla nieletnich) do miejsca przeprowadzenia
szkolenia lub miejsca zakwaterowania i z powrotem do miejsca pracy. Czas dojazdu
nie wlicza się do czasu zajęć. W punkcie II przedstawiono tabelę miejsc zatrudnienia
uczestników poszczególnych grup.
1) W przypadku zapewnienia transportu z miejsca pracy (placówki dla
nieletnich) do miejsca przeprowadzenia szkolenia lub miejsca
zakwaterowania i z powrotem do miejsca pracy Wykonawca zobowiązany
będzie do skutecznego przekazania informacji uczestnikom zajęć o
sposobie organizacji niniejszego transportu.
3
2) W przypadku zwrotu kosztów dojazdu Wykonawca przygotuje regulamin
rozliczenia zwrotu kosztów dojazdu i w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania przedmiotowej umowy przekaże do placówek w celu
zapoznania i podpisania przez uczestników szkoleń. Uczestnicy szkoleń
zobowiązani są do zwrotu podpisanego regulaminu najpóźniej w
pierwszym dniu zajęć pierwszego zjazdu.
3.Maksymalny limit zwrotu kosztów dojazdu uczestnikom zajęć to 300 zł za przejazd
jednej osoby w dwie strony na jeden (1) zjazd szkoleniowy. W takim przypadku
Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia na trasie z miejsca pracy (placówki dla
nieletnich) do miejsca przeprowadzenia szkolenia lub miejsca zakwaterowania i z
powrotem do miejsca pracy uwzględniając poniższe zapisy.
(Niniejsze koszty obejmą także koszty przejazdu z miejsca zakwaterowania do
miejsca prowadzenia zajęć o ile Wykonawca nie zapewnia transportu na trasie
miejsce zakwaterowania – miejsce zjazdu).
II.
Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału XI SIWZ w następujący
sposób:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.
Ofertę, oznaczoną jak w Rozdziale X SIWZ, w zamkniętej(-ych) kopercie(-tach)
należy złożyć (przesłać, przekazać) w siedzibie Zamawiającego, Aleje
Ujazdowskie 11 w Warszawie, w tym złożyć w Biurze Podawczym do dnia
29.08.2013 r. do godz. 12:00.
2.
Zamawiający zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadomi
Wykonawcę o złożeniu jego oferty po ww. terminie oraz zwróci ofertę
Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2013 r. o godz. 12:30 w sali
konferencyjnej nr 615 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.
III.
Zamawiający dokonuje
w następujący sposób:
zmiany
treści
Rozdziału
X
ust.
33.3
SIWZ
oznaczenie oferty:
„OFERTA
„Szkolenia I i II stopnia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych”
Znak sprawy: BOF-II-3710-40/13
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 29.08.2013 r. godz. 12:30”
4.
Zamawiający zwraca uwagę na uwzględnienie zmiany terminu składania ofert
przy ustaleniu terminu ważności wadium, składanych w formie dokumentu
(np. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).
Ponadto Zamawiający przypomina, że dokumenty, o których mowa rozdz. VI
ust. 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 5, 6.1 (lit. a i c) i 7 Rozdziału 7 SIWZ, powinny być wystawione
4
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty,
o których mowa w ust. 74.3, 4.4 i 6.1 (lit. b) i 7 Rozdziału 7 SIWZ, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Ministerstwa Sprawiedliwości
/-/
Edyta Zalewska
Przewodniczący Komisji Przetargowej
5
Download