gminy grabów nad pilicą - bip.grabow.pl

advertisement
PLAN ROZWOJU
LOKALNEGO
GMINY GRABÓW NAD PILICĄ
na lata 2004-2006 i perspektywicznie na lata
2007-2011,
Grabów nad Pilicą grudzień 2004 roku
SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ I
OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO...................................................................................................5
ROZDZIAŁ II
AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLAN .................................5
1. Położenie i powierzchnia...........................................................................5
2. Ludność......................................................................................................6
2.1. Charakterystyka demograficzna gminy. Stan ludności,
rozmieszczenie ludności, zmiany w stanie ludności, przyrost
naturalny, czynni zawodowo.....................................................................6
2.2. Źródła utrzymania ludności................................................................7
2.3. Bezrobotni...........................................................................................7
2.4. Podmioty gospodarcze ......................................................................8
3. Środowisko przyrodnicze .........................................................................8
3.1. Położenie fizyczno geograficzne .......................................................8
3.2. Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia ....................................8
3.3. Hydrogeologia ...................................................................................9
3.4. Użytkowanie gruntów i roślinności.....................................................9
3.5. Warunki klimatyczne .......................................................................10
3.6. Przyrodnicze obszary i obiekty chronione .......................................11
3.7. Lokalne zagrożenia środowiskowe ..................................................12
3.7.1. Zanieczyszczenie powietrza ..........................................................12
3.7.2. Zanieczyszczenie wód .................................................................13
3.7.3. Hałas ..............................................................................................13
3.7.4. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska ........................................13
4. Dziedzictwo kulturowe ..........................................................................14
4.1. Rys historyczny..................................................................................14
4.2. Ochrona dóbr kultury ......................................................................15
5. Zagospodarowanie przestrzenne ............................................................15
5.1. Infrastruktura sanitarna zaopatrzenie w wodę ...............................15
5.2. Odprowadzanie ścieków sanitarnych .............................................17
5.3. Zaopatrzenie w ciepło ......................................................................18
5.4. Układ drogowy .............................................................................18
5.5. Identyfikacja problemów ................................................................18
6. Gospodarka i sfera społeczna ................................................................20
6.1. Bezpieczeństwo publiczne .............................................................20
2
6.2. Rozwój oświaty....... ...........................................................................22
6.3. Turystyka............................................................................................24
6.4. Handel, usługi, przemysł, pozarolnicza działalność
gospodarcza, pomoc dla przedsiębiorców..........................................25
6.5. Inwestycja w zasoby ludzkie.............................................................26
6.6. Ochrona środowiska naturalnego i walorów przyrodniczych............26
6.7. Rolnictwo ekologiczne (biorolnictwo)...............................................28
6.8. Restrukturyzacja rolnictwa w kierunku dostosowania go do
walorów turystycznych.......................................................................29
6.9. Struktura użytkowania gruntów.........................................................31
6.10. System opieki zdrowotnej................................................................32
6.11. Infrastruktura techniczna..................................................................33
6.12. Układ kolejowy................................................................................34
6.13. Transport autobusowy......................................................................34
6.14. Telekomunikacja..............................................................................34
6.15. Wodociągi........................................................................................35
6.16. Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja...............................................35
6.17. Identyfikacja problemów.................................................................36
ROZDZIAŁ III
ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE
SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE.................................................37
1. Celowość zadań planowanych do realizacji.......................................37
2. Analiza SWOT ..................................................................................38
ROZDZIAŁ IV
REALIZACJA PROJEKTÓW I ZADAŃ............................................40
ROZDZIAŁ V
POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI
DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY,
POWIATU, WOJEWÓDZTWA...........................................................48
ROZDZIAŁ VI
OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU
ROZWOJU LOKALNEGO...................................................................50
ROZDZIAŁ VII
PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2008.........................................52
ROZDZIAŁ VIII
SYSTEM WDRAŻANIA........................................................................54
3
ROZDZIAŁ IX
SPOSOBY MONITOROWANIA,
OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ........................................54
1. Monitoring wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego..........................54
2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego.....................................55
3. Informacja i promocja Planu Rozwoju Lokalnego.........................55
4
ROZDZIAŁ I
OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
Plan Rozwoju Lokalnego jest kompleksowym dokumentem określającym
strategię społeczno-gospodarczą Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2004 – 2006 i
perspektywicznie na lata 2007-2011.
Dokument został przygotowany na podstawie Strategii Rozwoju Gminy
Grabów nad Pilicą, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Grabów nad Pilicą, Gminnego Programu Ochrony
Środowiska na lata 2004-2011 oraz sporządzonego przez Związek Gmin Ziemi
Kozienickiej Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004-2011.
Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną
Gminy, formułuje cele i zawiera opis strategii zmierzającej do osiągnięcia
rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturalnego. Szacuje spodziewane efekty
planowanych interwencji i wpływ na przebieg procesów rozwojowych,
wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków
własnych gminy.
Przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego poprzedził proces konsultacji
społecznych. Projekt był przedmiotem dyskusji komisji Rady Gminy. Dokument
oparty został na założeniach ujętych w Strategii Rozwoju Gminy Grabów nad
Pilicą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, sporządzonym przez Związek Gmin Ziemi Kozienickiej Gminnym
Planie Gospodarki Odpadami na lata 2004-2011 oraz Gminnym Programie
Ochrony Środowiska na lata 2004-2011 i wnioskach mieszkańców gminy,
Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 i perspektywicznie na lata
2007-2011 będzie służył jako punkt odniesienia dla działań o charakterze
rozwojowym, podejmowanych wyłącznie z zasobów środków własnych, jak
również pozwoli określić wysokość interwencji z funduszy unijnych.
ROZDZIAŁ II
AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA NA
OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU.
1. Położenie i powierzchnia
Gmina Grabów nad Pilicą położona jest w północno-zachodniej części
powiatu kozienickiego, w województwie mazowieckim.
Północno-zachodnią granicę gminy stanowi rzeka Pilica. Pod względem
administracyjnym gmina Grabów n. Pilicą sąsiaduje z następującymi gminami:
Magnuszew, Głowaczów w powiecie kozienickim, Stromiec w powiecie
białobrzeskim oraz Warka w powiecie grójeckim. Powierzchnia gminy wynosi
5
124,66 km2 i zamieszkana jest przez 3 787 osób (stan na koniec 2002 r.). W
skład gminy wchodzi 26 sołectw, z których najliczniej zamieszkane to Grabów
n/Pilicą i Augustów. Największą powierzchnię zajmują natomiast sołectwa:
Kępa Niemojewska, Zakrzew i Strzyżyna.
2. Ludność
2.1 Charakterystyka demograficzna gminy. Stan ludności, rozmieszczenie
ludności, zmiany w stanie ludności, przyrost naturalny, czynni zawodowo
Według danych gminnych Gminę Grabów nad Pilicą stan na dzień 31
grudnia 2004 roku, zamieszkuje 3 751 osób w 26 sołectwach.
Według informacji uzyskanych z urzędu gminy najliczniejsze pod
względem liczby ludności są sołectwa: Grabów nad Pilicą (588), Augustów
(483) i Brzozówka (218), natomiast najmniej mieszkańców liczą sołectwa:
Broncin (48), Dąbrówki (58) oraz Tomczyn (55).
W ogólnej liczbie mieszkańców gminy około 51% stanowią kobiety.
Gmina jest jedną z nielicznych gmin z dodatnim przyrostem naturalnym 11
osób.
Udział aktywnych zawodowo w gminie, w ogólnej liczbie mieszkańców,
jest niski i wynosi około 11%.
Na podstawie prognozy rozwoju demograficznego województwa do roku
2011 przewiduje się spadek liczby mieszkańców
w województwie
mazowieckim jak również w powiecie kozienickim. W roku 2005 nastąpi
spadek liczby mieszkańców o około 0,27% a w roku 2010 o 0,25%.
Tabela 1. Gmina Grabów nad Pilicą w układzie administracyjnym.
Sołectwa
Powierzchnia (w Ludność
ha)
Augustów
424
483
Broncin
355
48
Brzozówka
833
218
Budy
394
112
Augustowskie
Celinów
206
110
Cychrowska Wola
255
175
Dąbrówki
317
58
Dziecinów
223
84
Edwardów
170
64
Grabina
195
117
Grabowska Wola
209
136
Lipinki
434
98
6
Grabów nad Pilicą
617
588
Czerwonka –
393
138
Grabów Zaleśny
Kępa Niemojewska
1611
120
Koziołek
154
70
Grabów Nowy
426
135
Nowa Wola
546
146
Paprotnia
175
74
Łękawica
794
202
Strzyżyna
1313
109
Tomczyn
309
55
Utniki
127
75
Wyborów
314
164
Zwierzyniec
170
80
Zakrzew
1502
92
ŹRÓDŁO: DANE UG GRUDZIEŃ 2004R.
Ze względu na swoje walory przyrodniczo-krajobrazowe, duże
powierzchnie leśne oraz specyficzne warunki klimatyczne gmina stanowi
atrakcyjny teren dla rozwoju turystyki
i rekreacji.
2.2. Źródła utrzymania ludności
Podstawowym źródłem utrzymania ludności jest praca w rolnictwie.
2.3. Bezrobotni
Na podstawie danych opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w
Kozienicach na koniec 2004 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosi
235 osób w tym 102 kobiety. W naszej gminie stwierdzono najmniejszy udział
bezrobotnych bez prawa do zasiłku w stosunku do ogółu zarejestrowanych w
powiecie wynosi on 90,2 %. Bezrobocie na terenie gminy jest dość wysokie, co
uwarunkowane jest brakiem miejsc pracy na terenie gminy, słabą kondycją
rozdrobnionego rolnictwa i radykalnym ograniczeniem liczby miejsc pracy.
Jednak w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba bezrobotnych zmniejszyła się o
14 osób.
Baza ekonomiczna jest silnie zróżnicowana przestrzennie. Dobrze
rozwinięta jest obecnie mała i średnia przedsiębiorczość pozarolnicza, skupiona
w sektorze gospodarki prywatnej. Wysoką pozycję w gospodarce regionu
zajmuje rolnictwo. Atutem gminy są duże możliwości intensyfikacji produkcji
ekologicznej rozwijanej równolegle z agroturtystyką i ekoturystyką. Dotyczy to
w szczególności obszarów, objętych prawną ochroną przyrody.
7
2.4. Podmioty gospodarcze
Podstawowym rynkiem pracy dla ludności gminnej jest miasto Warka
sąsiadujące bezpośrednio z gminą oraz Elektrownia „Kozienice” i inne zakłady
na terenie powiatu.
W gminie w 2004 roku zarejestrowano 114 podmiotów gospodarczych.
Działalność gospodarcza w zakresie handlu i usług prowadzona jest na potrzeby
rolnictwa i własne mieszkańców. Na omawianym obszarze brak jest większych
zakładów produkcyjnych.
W 2004 r. znajdowało się na terenie gminy 15 sklepów i 4 bary. Gmina
pozbawiona jest większych zakładów produkcyjnych
Na terenie gminy Grabów n/Pilicą funkcjonują następujące podmioty:
- 24 małe zakłady usługowo-handlowe
- 2 szkoły podstawowe i gimnazjum
- 1 ośrodek zdrowia
- 1 apteka
3. Środowisko przyrodnicze
3.1. Położenie fizyczno - geograficzne
Gmina Grabów n/Pilicą położona jest w południowo-wschodniej części
województwa mazowieckiego oraz w północnej części powiatu kozienickiego.
Leży na trasie Głowaczów – Warka.
Graniczy z gminami Magnuszew, Głowaczów, Stromiec i Warka.
Walory przyrodnicze gminy to przede wszystkim lasy i woda. Rzeka Pilica na
znacznym odcinku stanowi granicę administracyjną z gminą Warka. Lasy w
północnej części gminy zwaloryzowane zostały jako atrakcyjne dla masowego
wypoczynku. Jest to rejon atrakcyjny przyrodniczo i krajobrazowo. Duże
kompleksy leśne występują w północnej części gminy, uzupełniane są lasami
Puszczy Stromeckiej w części południowej. Walory przyrodniczo-krajobrazowe
przesądziły o objęciu doliny w 1983r ochroną prawną /Obszar Chronionego
Krajobrazu „Dolina Pilicy i Drzewiczki/.
3.2. Ukształtowanie powierzchni
Pod względem geologicznym obszar gminy położony na pograniczu
Niecki Mazowieckiej jest ubogi w surowce mineralne. W obszarze gminy
nie ma udokumentowanych złóż surowców mineralnych. Lokalne znaczenie
mają Pod względem geologicznym obszar gminy położony na pograniczu
piaski eoliczne w rejonie Augustowa nadające się do produkcji
materiałów budowlanych. W rejonie Zosina i Celinowa występują
8
niewielkie złoża torfów. W rejonie Grabiny, Grabowskiej Woli i Koziołka
wykazywane są do rozpoznania prognostyczne surowce ilaste ceramiki
budowlanej.
warunki i zasoby glebowe
Gleby w obszarze gminy stanowią w przewadze pseudobielicowe i
brunatno - bielicowe wytworzone w większości z piasków słabo gliniastych i
luźnych, rzadziej z piasków gliniastych i glin. W północnych obszarach gminy
związanych z systemem Pilicy występują gleby organiczne ukształtowane w
warunkach trwałego lub okresowego uwilgotnienia.
Pod względem przydatności rolniczej przeważają w obszarze gminy kompleksy
żytnie ze znacznym udziałem kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego.
Zasoby ziemi stanowią 51% ogólnej powierzchni gminy. Udział gleb dobrych
III i IV bonitacyjnej wynosi 18,6 %.
3.3. Hydrogeologia
wody podziemne
Gmina Grabów n/Pilicą położona jest w obrębie Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych Nr 215 A „Subniecka Warszawska” oraz w części w
obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 222 „Dolina Środkowej
Wisły”. Znaczenie dla zaopatrzenia w wodę ludności i rolnictwa ma GZWP Nr
222 „Dolina Środkowej Wisły” .
Czwartorzędowy poziom wodonośny ma znaczenie lokalne dla zaopatrzenia w
wodę przez indywidualnych użytkowników. Ujmowany jest przez studnie
gospodarcze kopane oraz płytkie studnie wiercone w przewadze z głębokości
3-7 m.
wody powierzchniowe
Wody powierzchniowe w obszarze gminy zajmują 89 ha (1,1% ogólnej
powierzchni gminy). Stanowią je głównie wody płynące – 43 ha i rowy
melioracyjne – 46 ha. Gmina położona jest w zlewni rzeki Pilicy stanowiącej
lewy dopływ Wisły, na pograniczu od strony południowej ze zlewnią Radomki.
Pilica stanowi na długości blisko 20 km północną granicę gminy. Rzeka zbiera z
obszaru gminy niewielkie bezimienne dopływy. Ogólna wykazywana długość
rzek w obszarze gminy wynosi 18,84 km.
3.4. Użytkowanie gruntów i roślinności
Gmina Grabów n/Pilicą jest rolniczą gminą zlokalizowaną na terenie
powiatu kozienickiego. Rolnictwo stanowi najważniejszy sektor w gospodarce
gminy. Na tle innych gmin powiatu kozienickiego gmina charakteryzuje się
wysokim wskaźnikiem powierzchni użytków rolnych oraz najsłabszą bonitacją
gleb i dużą lesistością.
Struktura zagospodarowania ziemi przedstawia się następująco:
9
- użytki rolne – 51,0%
- lasy i grunty leśne – 41,2%
- pozostałe grunty – 7,8%
Struktura gleb wg. klas bonitacyjnych przedstawia się następująco:
- klasa I i II – 0,0%
- klasa III – 0,4%
- klasa IV – 14,6%
- klasa V – 25,0%
- klasa VI – 60,0%
Dominują gospodarstwa o pow. 2-5ha.
3.5. Warunki klimatyczne
Gmina położona jest w „środkowej dzielnicy rolniczo-klimatycznej”. Jest
to obszar cieplejszy w stosunku do terenów położonych na północ i wschód.
Średnie roczne opady atmosferyczne wynoszą od 500 do 550 mm, długość
okresu wegetacyjnego około 200 dni. Dominują wiatry zachodnie stanowiące
około 20 % notowanych kierunków.
Istniejące w północnej i południowej części duże kompleksy leśne
wpływają lokalnie na złagodzenie temperatury, regulację stosunków wodnych,
czystość powietrza.
Wg klasyfikacji R. Gumińskiego, gmina Grabów nad Pilicą położona jest
w północnej części XI radomskiej dzielnicy klimatycznej. Dzielnica ta
charakteryzowana jest jako wyraźnie cieplejsza od otaczających ją terenów.
Teren gminy charakteryzuje się średnią roczną suma opadów 548 mm i
średnią roczną temperaturą powietrza +7,5 do +8 oC. Najwyższe opady
notowane są w miesiącach letnich (czerwiec-lipiec), a najniższe - w zimowych
(styczeń-luty). Pokrywa śnieżna zalega tu przez ok. 60 dni w roku. Lato trwa
100 dni, a zima 90-100 dni.
Okres wegetacyjny w tym rejonie rozpoczyna się przeciętnie w pierwszej
dekadzie kwietnia i kończy w ostatniej dekadzie października, a jego długość
wynosi 210-220 dni.
Wiatry najczęściej mają tu kierunek zachodni oraz północnozachodni, podrzędnie wschodni i południowy. Dominujące prędkości wiatru
mieszczą się w przedziale 0-5 m/s.
Wpływ na niewielkie zróżnicowanie poszczególnych parametrów mogą
mieć: ukształtowanie terenu, sieć rzeczna oraz duże powierzchnie leśne. W
dolinach rzek oraz na terenach podmokłych tworzą się zastoiska zimnego
powietrza, wzrasta jego wilgotność oraz częściej występują i dłużej się
utrzymują mgły.
10
3.6. Przyrodnicze obszary i obiekty chronione
Walory przyrodnicze gminy to przede wszystkim lasy i woda. Rzeka
Pilica na znacznym odcinku stanowi granicę administracyjną z gminą Warka.
Lasy w północnej części gminy zwaloryzowane zostały jako atrakcyjne dla
masowego wypoczynku. Jest to rejon atrakcyjny przyrodniczo i krajobrazowo.
Duże kompleksy leśne występują w północnej części gminy, uzupełniane są
lasami Puszczy Stromeckiej w części południowej.
Obszar gminy Grabów nad Pilicą posiada przeciętne walory przyrodnicze
w regionalnym układzie przestrzennym, wyróżnia się tu dolina rzeki Pilicy.
Krajowa sieć ekologiczna econet-polska. Przyjmuje się, iż w strukturze
krajobrazu ekologicznego głównym wyróżnikiem są ekosystemy,
charakteryzujące się największą bioróżnorodnością, zagęszczeniem gatunków i
naturalnością. Są to węzły ekologiczne powiązane między sobą korytarzami
ekologicznymi, umożliwiającymi ich zasilanie poprzez przepływ materii, energii
oraz informacji genetycznej. Funkcje takich korytarzy i ciągów pełnią mało
przekształcone przez człowieka doliny rzek i cieków, strefy zadrzewień i
zakrzewień śródpolnych lub wydłużone kompleksy leśne.
Na teren gminy Grabów nad Pilicą wchodzi fragment obszaru węzłowego o
znaczeniu
międzynarodowym - Obszar Doliny Pilicy, o czym zadecydowało bogactwo
świata roślin i zwierząt. Inwentaryzowane jest występowanie 114 gatunków
ptaków, z czego 100 gatunków lęgowych, a 9 chronionych (np. perkozek, czapla
siwa, bocian biały, błotniak stawowy, jastrząb, krogulec, myszołów). Ze
środowiskiem wodnym Pilicy związane są remizy, zimorodki, mewy śmieszki,
rybitwy białoczelne i rzeczne. Spośród ssaków ochroną objęto 8 gatunków –
np.: jeż, kret, chomik, nocek duży. Obszarami węzłowymi o znaczeniu
regionalnym są na terenie gminy dwa kompleksy leśne Puszczy Stromieckiej, w
północnej i południowej części gminy. Lasy Puszczy Stromieckiej łączą systemy
przyrodnicze doliny Pilicy i Radomki. Funkcję lokalnego korytarza
ekologicznego na terenie gminy pełni dolina rzeki Strzyżynki.
W projektowanym systemie europejskiej sieci ekologicznej NATURA
2000 na terenie gminy zlokalizowano jeden Specjalny Obszar Ochrony
\Siedliskowej, o wysokich wartościach przyrodniczych - Dolina Pilicy. W
granicach gminy zajmuje on powierzchnię 949,2 ha, co stanowi około 3,1%
powierzchni gminy.
Jednym z głównych walorów ostoi są ptaki, z których 21 gatunków zalicz
ono do priorytetowych. Zajmuje ona szeroką, niewiele przekształconą dolinę
Pilicy z licznymi kępami zadrzewień i naturalnie meandrującą dużą rzekę
nizinną. Obiekty przyrodnicze prawnie chronione na podstawie ustawy o
ochronie
przyrody:
11
- Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki”,
utworzony 28 czerwca 1983 r. Obejmuje on pradolinę rzeki Pilicy oraz fragment
kompleksu leśnego w północnej części gminy. Jest to teren o dużych walorach
przyrodniczych i krajobrazowych. Część północna tego Obszaru ( pradolina
rzeki ) wchodzi w skład projektowanego Parku Krajobrazowego Dolnej Pilicy.
- Pomniki przyrody –
- 1 dąb w wieku 350 lat na placu przy kościele w Grabowie n/P,
- 4 dęby w wieku 200 – 300 lat na terenie gospodarstwa rybackiego w
Łękawicy.
Na terenie gminy projektuje się utworzenie użytku ekologicznego
„grabina” w miejscowości Grabina – obejmującego bagno w niecce
wydmowej, z rozległymi płatami pałki, situ, turzycy, od strony północnej teren
otoczony jest zwartym drzewostanem olszowym; jest to ważna ostoja zwierzyny
i m.in. pierzowisko krzyżówki. Tereny bagienne położone w części północnowschodniej gminy – sołectwo zakrzew, postuluje się do objęcia ochroną w
formie użytków ekologicznych.
W wyniku zagospodarowywania przez ludzi nowych, dotychczas
otwartych terenów, następuje ich fragmentaryzacja i przerwanie ciągłości
istniejących układów decydujących o zachowaniu równowagi przyrodniczej.
Szczególnie dobrze to widać w przypadku budowy nowych ciągów
komunikacyjnych, napowietrznych linii energetycznych wysokiego napięcia
oraz tworzenia obszarów zwartej zabudowy.
3.7.
Lokalne zagrożenia środowiskowe
3.7.1. Zanieczyszczenie powietrza
Wprowadzanie do powietrza substancji stałych, ciekłych lub gazowych w
ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie ludzi, klimat, przyrodę,
glebę, wodę lub spowodować inne szkody w środowisku określane jest jako
zanieczyszczenie powietrza. Liczba rodzajów zanieczyszczeń, jaka może
występować w powietrzu, jest niezmiernie duża. Ze względu na tę mnogość
wyodrębniono grupę zanieczyszczeń nazywanych charakterystycznymi
zanieczyszczeniami powietrza.
Najczęściej występującymi charakterystycznymi zanieczyszczeniami
powietrza są: pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek węgla.
Największym antropogenicznym źródłem emisji różnych substancji jest proces
spalania paliw. W strukturze emitowanych zanieczyszczeń przeważają
zanieczyszczenia gazowe, a wśród nich: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki,
tlenki azotu i tlenek węgla.
Emisja zanieczyszczeń powietrza pochodząca z obszaru powiatu
kozienickiego, na podstawie sprawozdawczości głównego urzędu
12
statystycznego, stanowi około 29 % globalnej emisji w województwie
mazowieckim.
3.7.2. Zanieczyszczenie wód
Zanieczyszczenie wód podziemnych w największym stopniu zależy od
głębokości zalegania oraz izolacji poziomu wodonośnego od powierzchni terenu
oraz od lokalizacji potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Najbardziej zagrożone
w Gminie Grabów n/P, podobnie jak w całym kraju, są wody w obrębie
czwartorzędowego poziomu wodonośnego.
Dobre właściwości filtracyjne utworów izolujących poziom wodonośny
stwarzają warunki do migracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Wody
wgłębne, lepiej izolowane od powierzchni, charakteryzują się lepszą i bardziej
trwałą jakością. Zanieczyszczenie wód podziemnych może mieć charakter
nieodwracalny, dlatego też ich ochrona ma znaczenie priorytetowe.
Zagrożenie zanieczyszczeniem wód podziemnych na terenie omawianej
gminy wynika z:
- infiltracji zanieczyszczeń z wód powierzchniowych (w dolinach rzek),
- migracji wgłębnej zanieczyszczeń związków chemicznych z obszarów
rolniczych, terenów zurbanizowanych i komunikacyjnych o słabej
izolacyjności gruntowej warstw wodonośnych,
- tradycyjnych metod pozbywania się ścieków (rozsączkowanie nie
oczyszczonych ścieków w gruncie lub świadome zakładanie nieszczelnych
szamb),
- niekontrolowanej eksploatacji surowców mineralnych, które mogą
powodować przerwanie warstwy izolacyjnej,
- działalności gospodarczej (stacje paliw, magazyny środków chemicznych),
- awarie przemysłowe.
Wody podziemne wymagają ochrony jakości przede wszystkim z uwagi
na fakt wykorzystywania ich na szeroką skalę jako podstawowe źródło dla
celów zaopatrzenia ludności w wodę oraz jako uzupełnienie wykorzystywanych
wód powierzchniowych o niższej jakości. Ponadto stanowią rezerwę wody
pitnej dla przyszłych pokoleń.
3.7.3. Hałas
Lokalnymi źródłami hałasu na terenie gminy są jedynie drogi
ponadlokalne oraz linia kolejowa.
3.7.4. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Jedynym potencjalnym rodzajem nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,
jakie mogą wystąpić na terenie gminy, są katastrofy drogowe przy przewozie
materiałów niebezpiecznych.
13
4. Dziedzictwo kulturowe.
4.1.Rys historyczny
Grabów n/Pilicą jest starą osadą stanowiącą ośrodek kolonizacji tej części
Zapilicza we wczesnym średniowieczu. Była najprawdopodobniej osadą leśną i
ta tradycja zawodów związanych z leśnictwem i rolnictwem zachowana jest po
dzień dzisiejszy. W 1569 roku jest wymieniany jako Grabów. Nazwa
miejscowości wyprowadzana jest od grabu.
Kolonizacja prawego brzegu Pilicy przypada na XV i XVII wiek. O kierunku
rozwoju osadnictwa na prawym brzegu Pilicy świadczą nazwy zakładanych
miejscowości jak Kępa Niemojewska oraz poza obszarem gminy Budy
Biejkowskie, Budy Brankowskie, Budy Michałowskie, Budy Grzegorzewickie.
Nazwa „budy” świadczy o tym, że ich mieszkańcy zajmowali się eksploatacją
lasów, wypalając potaż, węgiel drzewny, wyrabiając smołę i dziegieć.
Po trzecim rozbiorze Polski granicą między Austrią a Prusami była rzeka Pilicą.
Zapilicze znalazło się w granicach Austrii tzw. Galicji Zachodniej. Granice
trzech zaborów spotykały się przy ujściu Pilicy, w Mniszewie (gmina
Magnuszew). Świadectwem tamtych czasów jest zabytkowy obiekt strażnicy
austriackiej stanowiący współcześnie siedzibę Urzędu Gminy w Grabowie
n/Pilicą.
W XVIII wieku osada Grabów stanowiła własność Józefa Pułaskiego, starosty
wareckiego, ojca Kazimierza, następnie po kądzieli przeszły do Walewskich.
Józefa Walewska wyszła za szambelana króla Stanisława Augusta,
Brochockiego, powtórnie za prezesa trybunału województwa sandomierskiego
Augustyna Nowinę Witkowskiego. Po śmierci Witowskiego przeszły dobra
Grabów w drodze działów, na własność Ludwiki Dzwonkowskiej, siostry
Witkowskiego, po której dziedziczyła je Józefa z dzwonkowskich Komornicka.
Następnie były własnością dziedziczną „najmłodszego z żyjących tejże synów,
Augustyna”.
W Grabowie n/Pilicą urodziła się Maria Komornicka (1876-1948), poetka
okresu Młodej Polski.
Określenie Grabów „nad Pilicą” pochodzi z połowy XIX wieku dla odróżnienia
od Grabowa „nad Wisłą” położonego na zachód od Zwolenia.
W okresie II wojny światowej, podczas hitlerowskiej okupacji Grabów n/Pilicą
jest miejscem licznych akcji partyzanckich. 9 maja 1943 roku w odwet za
rozbicie posterunku żandarmerii, Niemcy przeprowadzili pacyfikację wsi,
rozstrzeliwując 12 jej mieszkańców. W końcu lipca 1944 roku oddział AK kpt.
Romana Siwki – „Heleny” opanował tutejszą stację kolejową, ułatwiając
uchwycenie przyczółka warecko – magnuszewskiego. W czasie walk na
14
przyczółku wieś wraz z zabytkowym dworem zostały zniszczone. Na
miejscowym cmentarzu znajdują się mogiły kilkudziesięciu żołnierzy polskich,
poległych od sierpnia 1944 roku do stycznia 1945 roku.
4.2. Ochrona dóbr kultury
Ochrona prawna dóbr kultury – obiekty wpisane do Centralnego Rejestru
Konserwatora Zabytków
- Grabów n/Pilicą – budynek Urzędu Gminy, wybudowany w 1897 roku jako
strażnica służby granicznej austriackiej, przebudowany w latach
dwudziestych. Właściciel: Urząd Gminy w Grabowie n/Pilicą.
Decyzja Nr 434/A/90/a/; data wpisu 1990-07-30.
- Grabów n/Pilicą – cmentarz wojenny z I wojny światowej, istniejące
krzyże metalowe i obelisk upamiętniający poległych Grabowian w latach
1918-1920. Właściciel: Urząd Gminy w Grabowie n/Pilicą
Decyzja Nr 401/A/89; data wpisu: 1989-04-03.
Obiekty zabytkowej architektury
- Zespół kościelny w Grabowie n/Pilicą;
Miejsca pamięci narodowej
- Wyborów: pomnik z wojen szwedzkich;
- Augustów: las cmentarz z okresu I wojny światowej;
- Grabów n/Pilicą: cmentarz z okresu I wojny światowej;
- Grabów n/Pilicą: cmentarz parafialny – mogiły żołnierzy września i
żołnierzy poległych na przyczółku warecko – magnuszewskim w 1944
roku;
- Nowa Wola: Obelisk Ku Czci stoczonej walki oddziału GL i śmierci jego
dowódcy
5. Zagospodarowanie przestrzenne
Aktualnie, od stycznia 2003 r. gmina nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji
inwestycji celu publicznego wydaje się w oparciu o przepisy szczegółowe.
Nowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie opracowywany
systematycznie na poszczególne sołectwa w miarę możliwości finansowych
5.1. Infrastruktura sanitarna zaopatrzenie w wodę
Głównym przepisem prawa, odnoszącym się do zagadnień gospodarki
wodnej jest ustawa z dn. 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne. Ustawa ta reguluje
gospodarowanie wodą w nawiązaniu do Dyrektywy Wodnej 2000/60/EC.
15
Przepisy te przewidują prowadzenie zintegrowanej gospodarki wodnej,
realizowanej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zakładają też
zlewniowe kształtowanie i ochronę zasobów wodnych. Taki system
gospodarowania oznacza całościowe spojrzenie na tworzenie się zasobów
wodnych, możliwość ich wykorzystania i wszelkie procesy zachodzące w
zlewni. Sprzyjać temu winna polityka ekologiczna państwa, która będzie
ukierunkowana na przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym
właściwego stanu ekologicznego, a przez to zapewnienie między innymi
odpowiednich źródeł poboru wody. Zgodnie z ustawą Prawo wodne korzystanie
z zasobów wodnych nie może powodować pogorszenia stanu ekologicznego
wód i ekosystemów od nich zależnych, a także marnotrawstwa wody,
marnotrawstwa energii wody, ani wyrządzania szkód.
Teren gminy Grabów jest obszarem zasobnym w wodę podziemną, która
jest głównym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę do picia i na potrzeby
gospodarcze. Do zbiorowego zaopatrzenia wykorzystywane są wody poziomu
czwartorzędowego.
Tabela 3. Zestawienie zasobów wód głównych użytkowych poziomów
wodonośnych oraz poboru wody na potrzeby komunalne w gminie Grabów nad
Pilicą.
Lokaliz Ilość
Zasięg wodociągu
Ujęty Zasoby
Rzeczywisty
acja studn
poziom eksploatac pobór wody
ujęcia i na
wodono yjne
przez ujęcie
ujęci
śny
ujęcia
wodociągow
3
u
[m /h]
e
[tys.m3/rok]
Grabów
2
Grabów n/Pilicą;
Q
St. I – 20,0
57,0
n/Pilicą
Grabina; Utniki;
St. II –
Brzozówka; Augustów;
24,0
Strzyżyna; Budy
Augustowskie;
Czerwonka; Broncin;
Wyborów; Dąbrówki;
Grabowska Wola;
Koziołek; Nowa Wola;
Paprotnia; Zwierzyniec
Łękawic
1
Łękawica; Celinów;
Q
St.1 – 44,6
15,8
a Stara
Cychrowska Wola;
Dziecinów; Grabów
Nowy; Edwardów;
Lipniki
Zakrzew
1
Studnia do celów
Q
przeciwpożarowych
16
obecnie w budowie jest
nowa studnia
Na terenie gminy Grabów n/Pilica eksploatowane są dwa ujęcia komunalne,
gdzie wielkość poboru wody podziemnej wyniosła 72,8 tys. m3/rok. Gmina
zwodociągowana jest w 75%. Długość sieci wodociągowej wynosi 75,8 km, a
liczba przyłączy – 990. Woda ze studni komunalnych przeważnie wykazuje
podwyższoną zawartość żelaza i manganu wymagającą prostego uzdatniania.
5.2. Odprowadzanie ścieków sanitarnych
Długość sieci kanalizacyjnej w gminie grabów n/p na koniec 2003 roku
wynosiła 8163 m, a długość przyłączy 3638 m, natomiast liczba przyłączy –
138. Na terenie funkcjonuje jedna oczyszczalnia mechaniczno-biologicznej,
obsługująca tylko miejscowość grabów n/p, o przepustowości 240 m3/d. Ilość
ścieków dopływających do oczyszczalni wynosi średnio 65-85 m3/d.
Ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, byłych studniach
kopanych lub dołach chłonnych. Wylewane są do cieków, odprowadzane do
drenowań, wylewane na pola i do lasów. Efektem niewłaściwej gospodarki
ściekowej jest zły stan czystości bakteriologicznej rzek.
Brak spójnego systemu gospodarowania odpadami, w tym komunalnymi,
niebezpiecznymi
i osadami ściekowymi
Generalnie wytwarzamy coraz większe ilości odpadów. Na terenach
wiejskich ujawnia się coraz więcej odpadów. Gmina nie posiada pełnej
orientacji o ilości wytwarzanych, zbieranych, odzyskiwanych i
unieszkodliwianych odpadów komunalnych. Mimo stworzenia podstaw zbiórki
odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,
odpady niebezpieczne zbierane są łącznie z komunalnymi. Niewłaściwie
unieszkodliwiane są odpady azbestowe (eternit). Dominuje unieszkodliwianie
odpadów komunalnych poprzez składowanie.
Respektowanie przepisów prawa ekologicznego przez wszystkich
korzystających ze środowiska
W związku z dostosowaniem prawa polskiego do wymogów UE
zmieniono zupełnie przepisy. Nowe prawo ekologiczne nakłada na wszystkich
użytkowników środowiska i administrację nowe zadania (np. nowy rodzaj
pozwoleń na korzystanie ze środowiska – pozwolenie zintegrowane). Prawo to
trzeba znać i w pełni je respektować.
Niedostateczne rozwiązania w zakresie uciążliwości komunikacyjnych
17
Niedostateczne rozwiązania tras komunikacyjnych stwarzają zagrożenie
dla środowiska w zakresie pogorszenia klimatu akustycznego, zanieczyszczenia
powietrza. Mogą też stanowić potencjalne źródło wystąpienia nadzwyczajnych
zagrożeń środowiska (poważnych awarii). Dotyczy to zwłaszcza przewożenia
substancji niebezpiecznych transportem drogowym i kolejowym.
5.3. Zaopatrzenie w ciepło
W chwili obecnej około 80% energii cieplnej w gminie Grabów nad Pilicą
pochodzi z ciepłowni opalanych paliwem węglowym. Na terenie gminy w
ostatnich latach realizowany jest program modernizacji lokalnych kotłowni –
szkoły. Modernizacja polega na zamianie kotłowni koksowo-węglowych na
olejowe.
Na omawianym obszarze występują dość dogodne warunki do produkcji
energii cieplnej z wykorzystaniem promieniowania słonecznego przez kolektory
cieczowe lub próżniowe. Kolektory słoneczne mogą być wykorzystywane do
podgrzewania wody i powietrza w domkach jednorodzinnych i gospodarstwach
rolnych.
Energia może być pozyskiwana również z innych niekonwencjonalnych
źródeł. Stwarza to szansę eliminacji paliw kopalnych, destabilizujących klimat
poprzez emisję CO2 i niszczących lokalne ekosystemy.
Teren gminy posiada duże obszary upraw rolnych i hodowli, które są
potencjalnym źródłem energii z biomasy. Ponadto istnieją dogodne warunki
uprawiania roślin do celów energetycznych (wydajne gatunki wierzb i topoli).
5.4. Układ drogowy
Grabów nad Pilicą, będący siedzibą służb samorządowych, zlokalizowane
jest w centralnej części gminy, przy szlaku komunikacyjnym, o znaczeniu
wojewódzkim nr 731 (Warka – Głowaczów), przebiegającym z północy na
południe. W północnej części gminy przebiega droga wojewódzka nr 736
(Warka – Magnuszew). W północno-zachodniej części gminy biegnie linia
kolejowa Warszawa-Radom-Kielce-Kraków. Na terenie gminy znajdują się
również drogi powiatowe oraz 94,75 km dróg gminnych.
5.5. Identyfikacja problemów
Słabe strony
Mocne strony
Zasoby i jakość wód
- wysoka
zasobność
głównych - brak izolacji poziomu
poziomów wodonośnych,
czwartorzędowego stanowiącego
- dobra jakość wód podziemnych,
źródło zaopatrzenia ludności i
18
- wystarczające zasoby wód
powierzchniowych w okolicy
Pilicy,
- dobra klasa czystości rzeki Pilicy.
-
-
-
-
-
działalności gospodarczych,
- zmienna jakość wód
powierzchniowych,
- deficyt wód powierzchniowych i
gruntowych, obniżanie poziomu
płytkich wód podziemnych.
Gospodarka wodno - ściekowa
wysoki stopień zwodociągowania, - niski stopień skanalizowania,
- brak oczyszczalni ścieków w
niektórych miejscowościach gminy,
- nieprawidłowa gospodarka
ściekami,
- niedostateczne zabezpieczenie
przeciwpowodziowe,
- położenie części gminy na terenach
zagrożonych powodzią i płytkim
zaleganiu wód gruntowych.
Powierzchnia ziemi
niski stopień degradacji
- brak złóż surowców skalnych,
powierzchni ziemi,
- obniżona jakość gleb w rejonie tras
dostępność do złóż kopalin
komunikacyjnych.
pospolitych (pisków i żwirów),
dobre warunki geotechniczne na
większości terenów.
Zasoby przyrody
wysokie
walory
przyrodnicze - brak koncepcji zagospodarowania
i krajobrazowe Doliny Pilicy ujęte
Doliny Pilicy,
w projekcie programu Natura 2000, - mały zasób zwierzyny łownej
ECONET i CORINE,
i systematyczny spadek pogłowia
obecność kompleksów leśnych –
zwierzyny,
pozostałość Puszczy Stromieckiej, - lokalnie
nadmierna
penetracja
obecność obszarów wodno-błotnych
cennych przyrodniczo terenów,
w dolinie Pilicy;
- zbyt niskie limity zalesień.
zaangażowanie organizacji w ryby
prowadzenie racjonalnej gospodarki
łowieckiej i rybackiej,
zasobność w ryby.
Powietrze
dobra jakość powietrza,
- niewykorzystanie energii ze źródeł
dobre warunki solarne dla
odnawialnych,
energetyki odnawialnej,
- niekorzystna struktura paliw w
brak ciągów komunikacyjnych o
systemach grzewczych,
dużym nasileniu ruchu,
- brak gazyfikacji gminy.
19
- systematyczna modernizacja
lokalnych kotłowni.
Gospodarowanie zasobami środowiska
- wydawanie prasy lokalnej (w - niski stan świadomości ekologicznej
powiecie)
społeczeństwa,
o tematyce ekologicznej
- zmieniające się przepisy prawa
- kształcenie
na
rzecz
ekologicznego,
zrównoważonego rozwoju przez - brak umiejętności pozyskiwania
profesjonalne ośrodki edukacji
środków
ekologicznej,
z funduszy UE,
- aktywny udział szkół na rzecz - słabe wyposażenie w odpowiedni
ekologii,
sprzęt informacyjny.
- udział społeczeństwa w aktywnych
działaniach na rzecz poprawy stanu
środowiska.
6. Gospodarka i sfera społeczna
6.1. Bezpieczeństwo publiczne
Obsługa gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego realizowana jest
przez Posterunek Policji w Grabowie n/P, działający w strukturze Komendy
Powiatowej Policji w Kozienicach. Gminę obsługuje 6 policjantów którzy
posiadają przeszkolenie resortowe i są przygotowani do wykonywania zadań na
zajmowanych stanowiskach. Zadania swe policjanci wykonują przy użyciu
dwóch samochodów marki Polonez z roku 1998 oraz Skoda Octawia z roku
2004.
Gmina na tle powiatu charakteryzuje się stosunkowo małą przestępczością.
Najczęściej notuje się kradzieże z włamaniem i kradzieże, a szczególnie
zagrożone są rejony zabudowy letniskowej oraz sklepy. Miejscowościami gdzie
najczęściej dochodzi do tego typu zdarzeń są: Zakrzew, Kępa Niemojewska,
Tomczyn, Grabów n\P. i Brzozówka
Miejscowościami gdzie dochodzi najczęściej do wypadków i kolizji są:
Czerwonka, Wyborów, Nowa Wola.
W 2004 roku na terenie działania Posterunku Policji w Grabowie nad
Pilicą stwierdzono 174 czyny karalne i osiągnięto wykrywalność 74,3 % Dla
porównania w roku 2003 stwierdzono 126 czynów karalnych i osiągnito
wykrywalność 76,2 %
W poszczególnych kategoriach przestępstwa przedstawiają się następująco
20
Kategoria
2003
Przestępstwa
Włamania
26
Kradzieże
13
Znęcanie
7
Alimenty
2
Przestępstwa Drogowe 52
Inne
26
Razem
126
2004
27
20
9
0
73
45
174
Oprócz prowadzonych czynności wykrywczych Posterunek Policji w
Grabowie nad Pilicą w 2004 roku sporządził 81 wniosków do Sądu Grodzkiego
w Kozienicach
W 2004 roku Policjanci Posterunku Policji w Grabowie nad Pilicą
nałożyli ogółem 89 Mandatów Karnych na kwotę 14650 zł.
Zatrzymano 22 prawa jazdy i 22 dowody rejestracyjne.
Na terenie Gminy przeprowadzane są akcje prewencyjne – „ bezpieczne
wakacje”, „ bezpieczny wypoczynek”, „ bezpieczna droga do szkoły”.
W najbliższym okresie dla zwiększenia bezpieczeństwa należałoby
wprowadzić Program „ Bezpieczna Gmina Grabów n/P’’.
Najważniejszymi celami tego programu są:
- propagowanie informacji mających bezpośredni wpływ na minimalizację
zagrożeń systematyczności i podatności na stanie się ofiarą przestępstw;
- stałe propagowanie oraz wprowadzanie w różnego rodzaju obiektach
użyteczności publicznej nowoczesnych zabezpieczeń elektronicznych;
- poprawa na rzecz bezpieczeństwa drogowego;
- zmniejszanie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa, a tym samym
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa społecznego;
- wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresach wypoczynku przez
edukację związaną z istnieniem zagrożeń, tworzenie mody na rozsądne
zachowanie dzieci i młodzieży;
- zmniejszenie znieczulicy społecznej i zwiększenie reakcji społecznych na
zdarzenia kryminalne;
- wykształcenie w społeczności odruchów poszanowania prawa realizowane
za pośrednictwem mediów;
- budowa więzi społecznych i wzajemnego zaufania w ramach
poszczególnych społeczności lokalnych.
Głównie podjęte działania w ramach programu powinny być skupione na:
21
- poprawie bezpieczeństwa ;
- zmniejszenie przestępczości wśród nieletnich;
- ograniczenie wypadków.
Cele programu mogą zostać osiągnięte, jeżeli wszyscy mieszkańcy Gminy,
wszystkie zorganizowane podmioty stworzą atmosferę powszechnej
dezaprobaty dla najmniejszych przejawów łamania prawa i podejmą skuteczną
walkę w eliminowaniu przejawów zła.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa należałoby w przyszłości wprowadzić
monitoring szczególnie na ulicach: Pułaskiego, Parkowej, Przemysłowej.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy należałoby zwiększyć
obsadę i doposażyć Posterunek Policji. Obiekt ten wymaga inwestycji
lokalowych w zakresie wymiany dachu, modernizacji kotłowni, wybudowania
zaplecza garażowego.
Potrzeby w zakresie sprzętu dotyczą: zakupu sprzętu kwaterunkowego,
doposażenia w sprzęt techniki kryminalistycznej, zakupu radiowozów.
Wzrastająca ilość zdarzeń, w których biorą udział strażacy wymaga sprzętu
likwidującego sprawnie i bezpiecznie występujące zdarzenia.
Priorytetowym celem krótkoterminowym jest stworzenie silnych bojowo
jednostek straży pożarnej.
6.2. Rozwój oświaty
Wysoki poziom edukacji jest podstawowym warunkiem osiągnięcia
rozwoju społeczeństwa. Wykształcenie ogólne wsparte znajomością języków
obcych i umiejętnością posługiwania się komputerem, należy do podstawowych
czynników decydujących o sukcesie ekonomicznym w gospodarce rynkowej.
Zmieniające się warunki demograficzne w gminie wywołują konieczność
udoskonalania organizacji szkolnictwa podległego samorządowi gminy.
Wypracowanie racjonalnej struktury szkolnictwa podyktowane jest również
niskimi środkami finansowymi przeznaczonymi na oświatę. Nauka w szkołach
większych, lepiej doposażonych w środki dydaktyczne i lepiej przygotowaną
kadrę pedagogiczną, daje uczącej się młodzieży większe szanse na zdobycie
wiedzy przydatnej do kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
Problem ten dotyczy zwłaszcza nauki języków obcych i umiejętności
posługiwania się komputerem. Przygotowanie do życia w społeczeństwie
informacji jest jednym z głównych zadań systemów edukacji Unii Europejskiej.
Należy dążyć do stworzenia warunków do realizacji edukacji informatycznej i
dostępu do sieci INTERNET w każdej szkole. Bardzo ważnym problemem jest
także rozwój fizyczny dzieci i młodzieży.
22
Aktualny stan oświaty w gminie
Na terenie Gminy funkcjonują dwie placówki:
-Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą,
-Publiczna Szkoła Podstawowa im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie.
W roku szkolnym 2003/2004 - 528 uczniów realizuje obowiązek szkolny w
szkołach podstawowych i gimnazjum. W szkołach zatrudnionych jest 38
nauczycieli.
Po dokonaniu analizy urodzeń dzieci w naszej gminie obserwuje się tendencję
spadkową w najbliższych latach.
Oczekiwane efekty
-
1. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki.
poprawa poziomu wyposażenia szkół w środki dydaktyczne, sprzęt i
środki audiowizualne,
zorganizowanie pracowni komputerowych w szkołach w Grabowie
nad Pilicą i Augustowie,
monitoring w Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą,
urządzenie siłowni ogólnodostępnej dla uczniów,
urządzenie placu zabaw dla dzieci najmłodszych w Grabowie nad Pilicą,
zakup nowego ewentualnie pozyskanie nieodpłatnie autobusu w celu
dowożenia uczniów.
2. Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży.
- modernizacja istniejących sal gimnastycznych,
- systematyczne doposażenie w sprzęt sportowy,
- utwardzenie boisk szkolnych
3. Wysoki poziom nauczania dzieci i młodzieży.
- poprawa poziomu nauczania języków obcych,
- dofinansowanie dokształcania nauczycieli, ze szczególnym
uwzględnieniem wykwalifikowanych specjalistów do nauczania języków
obcych.
4. Poprawa bazy lokalowej.
- etapowa wymiana stolarki okiennej,
- wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem w budynkach
szkolnych,
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkolnym w Grabowie
nad Pilicą,
- zakup szafek ubraniowych dla uczniów w celu pozyskania dodatkowej
klaso-pracowni po byłej szatni.
23
6.3. Turystyka
Turystyka, wypoczynek, rekreacja to pojęcia nieodłącznie związane z
życiem każdego z nas. Obok prawa do pracy każdy człowiek ma
niezaprzeczalne prawo do wypoczynku.
O warunkach i możliwościach do dalszego rozwoju wypoczynku i
turystyki na obszarze Gminy Grabów nad Pilicą przesądzają:
-walory położenia
-szczególne wartości i walory środowiska przyrodniczego i kulturowego.
Walory położenia to przede wszystkim dostępność komunikacyjna Gminy i
bliskość dużych aglomeracji miejskich: Warszawy i Radomia.
Walory środowiska przyrodniczego to lasy, stanowiące 43% ogólnej
powierzchni Gminy oraz rzeka Pilica.
Gmina Grabów nad Pilicą położona jest w swojej północnej części w dolinie
rzeki Pilicy. Dolina Pilicy jest rejonem II kategorii/w III stopniowej skali/
atrakcyjności turystycznej w skali kraju. Jest to rejon atrakcyjny przyrodniczo i
krajobrazowo, z malowniczymi zakolami rzeki i dużym udziałem łąk, co
korzystnie wpływa na mikroklimat.
Gmina posiada również walory środowiska kulturowego:
- obiekty kultury zabytkowej:
a/budynek Urzędu Gminy - dawna austriacka strażnica graniczna;
b/zespół kościelny w Grabowie nad Pilicą;
c/kaplica murowana w Grabowie nad Pilicą ;
-miejsca pamięci narodowej:
a/cmentarz austriacki z czasów I wojny światowej w Grabowie nad Pilicą;
b/ cmentarz katolicki w Grabowie nad Pilicą ;
c/ stanowiska archeologiczne w wielu miejscowościach na terenie Gminy .
Są to obiekty dużej wartości krajobrazowej, architektonicznej i
historycznej, które muszą być otoczone szczególną opieką władz.
Atrakcyjność środowiska przyrodniczego i kulturowego sprawiła włączenie
Gminy Grabów nad Pilicą w system szlaków turystycznych PTTK /pieszych,
kolarskich, wodnych /,które zapoznają turystów z walorami Gminy.
Najlepszym sposobem na popularyzację Gminy Grabów nad Pilicą jest
dbałość o rozwój turystyki i agroturystyki . Obecnie na Naszym terenie istnieje
ponad 700 działek letniskowych, głównie w dolinie rzeki Pilicy. Niezbędne jest
więc inwestowanie w budownictwo letniskowe i agroturystyczne, a sprzyjają
temu: niewielkie jednostki osadnicze położone wśród lasów i pól, duże
kompleksy leśne przydatne do rekreacji, piękne krajobrazy ,czyste powietrze,
woda, cisza, dostępność komunikacyjna i drogowa.
Konieczny jest rozwój bazy turystycznej: powstawanie ośrodków
szkoleniowo -wypoczynkowych, ośrodków sportowo-turystycznych /kampingi,
pola biwakowe/,organizacja ścieżek rowerowych, ekologicznych ścieżek
24
zdrowia/pieszych
i
konnych,
hipnoterapia
kompleksowa
dla
niepełnosprawnych/, zlotów turystycznych i rowerowych .
Na terenie Gminy znajdują się stadniny koni umożliwiające naukę jazdy konnej.
Dogodne położenie oraz szczególne warunki środowiska przesądzają o
znaczeniu funkcji turystycznej i wypoczynkowej w rozwoju Gminy
Grabów nad Pilicą.
6.4. Handel, usługi, przemysł, pozarolnicza działalność gospodarcza,
pomoc dla przedsiębiorców
Działalność usługowo-handlową i usługowo - produkcyjną prowadzi w
obszarze Gminy 114 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.
Zarejestrowane podmioty gospodarcze prowadzą działalność we wszystkich
niezbędnych dziedzinach obejmując między innymi usługi handlowe,
gastronomiczne, rzemieślnicze, usługi budowlane, rolnicze, motoryzacyjne itp.
Profil prowadzonej działalności w stosunku do wszystkich
zarejestrowanych podmiotów przedstawia się następująco:
- sklepy spożywczo-przemysłowe
- 14 %,
- punkty gastronomiczne
- 3 %,
- handel obwoźny
- 20 %,
- usługi
- 49 %,
- pozostała działalność
- 14 %.
Działające na terenie Gminy podmioty gospodarcze dają zatrudnienie i
utrzymanie ich właścicielom oraz najbliższej rodzinie. Są to głównie małe
jednostki zatrudniające od 1 do 2 osób.
Z powyższego wynika, że podmioty gospodarcze działające na terenie
Gminy są trwale osadzone i w nich należy upatrywać pracodawców.
Potwierdza to fakt, że z roku na rok powiększa się liczba pozarolniczych miejsc
pracy na wsi i pozarolniczych źródeł utrzymania.
Wynika z tego wniosek o celowość pozarolniczej aktywizacji Gminy Grabów
nad Pilicą. Należy wykazać dbałość o powstawanie nowych podmiotów
gospodarczych.
Celem Gminy jest wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Dla
mieszkańców konieczny jest rozwój korzystnej polityki państwa, możliwość
otrzymania niskoprocentowych kredytów, bezzwrotnych pożyczek.
Wszelkie sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej są załatwiane
w Urzędzie Gminy. Proponowane jest powstanie „Lokalnych okienek
przedsiębiorczości”, dzięki którym już przy okazji wpisu do ewidencji osoba
będzie mogła złożyć wniosek o numer NIP i REGON.
Dbanie o rozwój handlu, usług i przedsiębiorczości wpłynie na poprawę
standardów życia społeczności lokalnej.
Wzrost poziomu zamożności mieszkańców Gminy zwiększy poczucie
bezpieczeństwa i zmniejszy problemy typu patologicznego.
25
Cele operacyjne:
- rozwój agroturystyki;
- tworzenie bazy hotelowo – gastronomicznej i zaplecza dla innych usług z
tym związanych;
- produkcja zdrowej żywności;
- przetwórstwo rolo – spożywcze
- wprowadzenie nowatorskich upraw ( rzepak, wiklina ).
6.5. Inwestycja w zasoby ludzkie
Gmina Grabów nad Pilicą położona jest w rejonie określanym jako
”obszary depresji demograficznej” z uwagi na jednoczesne występowanie mało
korzystnych zjawisk demograficznych, takich jak:
- spadek poziomu zaludnienia gminy,
- spadek mobilności przestrzennej ludności,
- spadek przyrostu naturalnego w gminie,
- mało korzystna struktura płci ludności / niski udział kobiet w wieku
20-39 lat na 100 mężczyzn w tym samym wieku /,
- mało korzystna struktura wieku -duży wskaźnik ludności w wieku
poprodukcyjnym,
- przewaga małych i bardzo małych jednostek osadniczych.
Ogólnie zła sytuacja na rynku pracy ma również swoje odbicie w gminie
Grabów nad Pilicą. Panuje duże bezrobocie wśród ludzi młodych. Jest to
spowodowane brakiem zakładów produkcyjnych zatrudniających większą liczbę
osób, a także niskim poziomem wykształcenia młodzieży.
Należy dążyć do tego, aby zmniejszyć proces migracyjny powodujący
„ucieczkę” z gminy ludzi o największym potencjale intelektualnym i poziomie
przedsiębiorczości.
W dążeniu w rozwój zasobów ludzkich należy ukierunkować się na podnoszenie
poziomu wykształcenia, umożliwienie przekwalifikowania grupom społecznym
zagrożonym utratą miejsc pracy, źródeł dochodu / głównie osoby z bardzo
małych gospodarstw, bez dokładnie określonego kierunku produkcji rolniczej/,
nabywania nowych umiejętności. Bardzo ważne jest pobudzanie mieszkańców
do rozpoczynania działalności gospodarczej poprzez stwarzanie preferencyjnych
warunków do jej rozpoczęcia.
6.6. Ochrona środowiska naturalnego i walorów przyrodniczych
Zadania do realizacji:
a)
b)
c)
wdrożenie gminnego systemu selektywnej zbiórki odpadów,
ochrona wód,
ochrona powietrza,
26
d)
e)
f)
ochrona walorów krajobrazowych oraz wypoczynkowych środowiska
ochrona flory i fauny,
promocja działań proekologicznych wśród mieszkańców.
Sposób realizacji:
A. Dopracowanie i wdrożenie gminnego systemu selektywnej zbiórki odpadów.







Działania legislacyjne (prawo gminne) dotyczące selektywnej zbiórki
odpadów – ciągłe udoskonalanie,
Wdrożenie możliwości wstępnej selekcji w gospodarstwach domowych,
Nawiązanie współpracy z firmami zajmującymi się sprawami związanymi
z gospodarką odpadami,
Organizacja zbierania i wywozu,
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci, szczególnie na terenach leśnych
oraz w pobliżu zbiorników i cieków wodnych,
Inżynieria finansowa przedsięwzięcia z uwzględnieniem środków
pomocowych Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Bieżąca obsługa i monitoring systemu zagospodarowania odpadów.
B. Ochrona wód




Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie całej Gminy wraz z rozbudową
oczyszczalni ścieków
Opracowanie kompleksowego programu operacyjnego i włączenie go do
zadań „Związku Gmin Ziemi Kozienickiej ",
Uregulowanie kwestii wywożenia ścieków komunalnych ze zbiorników
wybieralnych,
Uregulowanie
kwestii
odprowadzania
ścieków
z
obiektów
wykorzystywanych gospodarczo.
C. Ochrona powietrza



Dbanie o wprowadzenie na terenie Gminy wymogu stosowania metod i
technologii i środków technicznych chroniących powietrze przez
jednostki prowadzące działalność gospodarczą,
Zmiana technologii ogrzewania z węglowego na ekologiczne w obiektach
użyteczności publicznej,
Poszukiwanie efektywnych rozwiązań mających na celu przekonanie
mieszkańców Gminy do korzystania z systemów ogrzewania o
charakterze proekologicznym,
27

Pomoc w uzyskiwaniu środków i kredytów preferencyjnych na zmianę
systemu ogrzewania przez podmioty gospodarcze i gospodarstwa
indywidualne.
D. Ochrona walorów krajobrazowych oraz wypoczynkowych środowiska i
ochrona świata roślinnego.



Konserwacja drzew uznanych za pomniki przyrody i sukcesywne
składanie wniosków w sprawie konserwacji drzew do Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody,
Podjęcie inicjatywy mającej na celu przeprowadzenie Powszechnej
Inwentaryzacji Przyrodniczej Gminy Grabów n/Pilicą,
Zalesienie większych kompleksów terenu o niewielkiej przydatności
rolniczej,
E. Promocja działań proekologicznych wśród mieszkańców Gminy.



Opracowanie planu promocji i zdefiniowanie celów wraz
z wykorzystaniem systemu edukacyjnego,
Zdefiniowanie form promocji (ulotki, publikacje prasowe, nagrody,
konkurs na "zielone i ekologiczne gospodarstwo",
Wykorzystanie do działań proekologicznych Funduszy Ochrony
Środowiska.
F. Opracowanie kompleksowego planu ekorozwoju Gminy.






Uwzględnienie w programie zagadnień dotyczących; waloryzacji
przyrodniczej, waloryzacji gospodarczej, oceny zagrożeń środowiska,
scenariusza ekorozwoju Gminy,
Tworzenie warunków do realizacji Programu ekorozwoju,
Wykorzystanie programu ekorozwoju do: biznes planów podejmowanych
przez samorząd Gminy przedsięwzięć o charakterze publicznym takich
jak, oczyszczalnie ścieków, zbiorniki wodne, drogi, itp.
Negocjacja z właścicielami zakładów przemysłowych,
Negocjacja z przedstawicielami władz państwowych i samorządu
wojewódzkiego o wysokości dotacji,
Edukacji ekologicznej społeczności lokalnej.
6.7. Rolnictwo ekologiczne (biorolnictwo)
Szansą dla terenów Gminy mogą być produkowane metodami
biologicznymi pracochłonne uprawy rolne, gdzie mechanizacja procesów
produkcji jest ograniczona. Szansa ta wynika również z niewielkiego skażenia
28
środowiska naturalnego i stosowania przez większość gospodarstw (małych do 3
ha) niewielkich ilości nawozów sztucznych.
Rozdrobnienie agrarne i nadwyżka siły roboczej, jak i stopień chemizacji
funkcjonujących gospodarstw rolnych stwarzają przesłanki do rozwoju tej
dziedziny rolnictwa i powiązania jej z agroturystyką oraz walorami
przyrodniczymi Gminy.
Wymaga to wielopłaszczyznowego podejścia przez władze samorządowe
Gminy do realizacji tego celu cząstkowego strategii, zmierzającego do trwałego
i wielofunkcyjnego rozwoju wsi ziemi grabowskiej, tworzenia miejsc pracy dla
mieszkańców wsi, poprawy jakości produkcji i dochodowości gospodarstw
rolnych, aktywizacji i promocji naturalnych walorów turystycznych,
katalizujących rozwój innych usług poza rolnictwem.
Wymagać to będzie również podnoszenia kwalifikacji kadr gminnych
w zakresie zarządzania, marketingu, promocji jakości produktu ekologicznego.
Zadania do realizacji:



Włączanie i propagowanie szkoleń z zakresu rolnictwa ekologicznego
prowadzonego przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
Wspieranie, doradztwo, organizacja i animacja grup producenckich,
Włączenie rolników, stosujących biorolnicze metody upraw do systemu
kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych w oparciu o kryteria i
normy obowiązujące w Unii Europejskiej,
Sposób realizacji:






Współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego o włączeniu do tematyki
szkoleń zagadnień związanych z rolnictwem ekologicznym,
Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie o włączeniu
terenów Gminy Grabów n/Pilicą preferowanych do upraw ekologicznych,
Pomoc organizacyjno - prawna dla powstających grup producenckich,
Kierowanie kadry inżynieryjno - technicznej Gminy na studia
podyplomowe z zakresu rolnictwa ekologicznego,
Nawiązanie współpracy z Mazowieckim Centrum Integracji Europejskiej
w Warszawie w zakresie promocji wyrobów ekologicznych,
Włączenie do promocji Gminy grup producentów zdrowej ekologicznej
żywności w powiązaniu z gospodarstwami agroturystycznymi.
6.8. Restrukturyzacja rolnictwa w kierunku dostosowania go do walorów
turystycznych
Zdecydowana większość gospodarstw produkuje na samozaopatrzenie,
nie wchodząc praktycznie na rynek ze swoją produkcją. Ten typ gospodarstwa
29
dominuje i stanowi swoisty hamulec przemian strukturalnych na wsi
grabowskiej. Struktura i wielkość produkcji w tych gospodarstwach,
dostosowana jest do wewnętrznych potrzeb rodziny. Dominuje tradycyjny
system produkcji, jest to produkcja ekstensywna (małe nakłady rzeczowe i
finansowe, duże nakłady pracy) podlegająca dużym wahaniom w zależności od
przebiegu warunków agrometeorologicznych. Gospodarstwa te bardzo słabo
reagują na nowe tendencje i nowe technologie produkcji w decyzjach
produkcyjno-organizacyjnych, kierują się potrzebami bytowymi rodziny, a nie
racjonalnymi prawami gospodarki rynkowej.
Ta liczna grupa w Gminie Grabów n/Pilicą, nie odgrywa większej roli w
rozwoju rolnictwa, równocześnie pozwala egzystować znacznej ilości ludzi
łagodząc skutki bezrobocia.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania produkcji rolnej w Gminie Grabów
n/Pilicą (bardzo duże rozdrobnienie, prawie nie istniejący rynek ziemi,
przeludnienie agrarne, przywiązanie do ziemi i pracowitość miejscowej
ludności), należy rozwijać i unowocześniać gałęzie i kierunki pracochłonne,
dążąc do koncentracji ziemi i koncentracji produkcji.
Zadania do realizacji:





Wdrażanie i upowszechnianie intensywnego ogrodnictwa,
Upowszechnianie wysokowydajnych oraz niskonakładowych odmian
zbóż, okopowych i roślin,
Upowszechnianie wapnowania gleb oraz racjonalnych zasad
przechowywania i stosowania nawozów organicznych oraz stosunkowo
niewysokich dawek nawozów mineralnych,
Racjonalizowanie
stosowania
pestycydów
poprzez
atestację
i modernizację opryskiwaczy oraz popularyzowanie biologicznych metod
zwalczania chorób i szkodników oraz właściwej agrotechniki
ograniczającej zachwaszczanie pól,
Rozwijanie produkcji zwierzęcej w zakresie hodowli bydła mięsnego
i trzody chlewnej,
Sposób realizacji:



Rozwijanie uprawy owoców miękkich odmian deserowych (truskawki,
maliny, agrest, porzeczki itp.),
Wprowadzenie do produkcji odmian i technologii przedłużających okres
zbioru i sprzedaży,
Upowszechnianie integracji w zakresie rozwoju ogrodnictwa i
warzywnictwa na terenie Gminy,
30


Doskonalenie genetyczne pogłowia krów oraz krzyżowanie towarowe
bydła mlecznego i mleczno-mięsnego buhajami ras mięsnych,
Doskonalenie genetyczne pogłowia trzody chlewnej i upowszechnianie
inseminacji loch.
Proces wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich jest głównym
zadaniem samorządu lokalnego.
W warunkach Gminy Grabów n/Pilicą każdy program rozwoju rolnictwa
będzie martwy, jeżeli nie będą stworzone warunki alternatywnego zatrudnienia,
alternatywnych źródeł dochodu dla znacznej ilości mieszkańców.
Rozwój drobnego rolnictwa skorelowany być musi z rozwojem
przedsiębiorczości, turystyki i agroturystyki oraz rozwojem obszarów wiejskich.
Rozwój rolnictwa w Gminie Grabów n/Pilicą zależy od rozwoju gałęzi
pozarolniczych.
6.9. Struktura użytkowania gruntów
Powierzchnia gminy wynosi 12 466 ha, z czego użytki rolne wynoszące
6358 ha stanowią 51,0 %. Lasy zajmują 41,2 % powierzchni gminy tj.5136 ha,
pozostałe grunty to: grunty pod wodami, tereny komunikacyjne, tereny
zabudowane, tereny różne i nieużytki. Lesistość gminy jest jedną z najwyższych
w subregionie radomskim. Kompleksy leśne stanowiące pozostałości Puszczy
Nadpilickiej i Stromeckiej zajmują rozległe obszary w północnej i południowej
części gminy.
Tereny pod wodami to przede wszystkim wody rzeki Pilicy stanowiącej granicę
gminy, stawy i rowy melioracyjne.
W strukturze władania gruntami udziały sektora prywatnego i publicznego
kształtują się w wielkościach:
sektor prywatny: 8 380 ha – 67,2% (grunty osób fizycznych, wspólnot
gruntowych, spółdzielni, kościołów);
sektor publiczny: 4 086 ha – 32,8%(grunty Skarbu Państwa, gminy);
Sektor prywatny z ogólną powierzchnią 8 380 ha stanowią:
- grunty osób fizycznych 8 244 ha, przede wszystkim jako użytki rolne 6293
ha, lasy i zadrzewienia 1796 ha z uzupełniającym udziałem terenów
zabudowanych i komunikacyjnych;
- wspólnoty gruntowe – 132 ha;
- grunty kościelne – 4 ha.
Sektor publiczny z ogólną powierzchnią 4 086 ha stanowią:
- grunty Skarbu Państwa z powierzchnią 4067 ha ;
31
- grunty gminy z powierzchnią 19 ha.
6.10. System opieki zdrowotnej
Kształtowanie opieki zdrowotnej w Naszej Gminie opiera się na jednym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą.
W Skład Zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
- Poradnia Ogólna;
- Poradnia Stomatologiczna;
- Gabinet Medycyny Szkolnej;
- Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo – rodzinnej.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą
udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
a) podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych, w domu,
w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń,
b) stomatologii ogólnej.
Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej obejmują swoim zakresem
świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz
pielęgnacyjne z dziedziny medycyny ogólnej.
Racjonalizacja funkcjonowania obiektów służby zdrowia w gminie
zadania:
- Systematyczna analiza ekonomiczna kosztów i stanu zatrudnienia
oraz potrzeb mieszkańców w zakresie opieki zdrowotnej w gminie;
- Modernizacja budynków i przygotowanie do przejęcia oraz bieżącego
utrzymania placówek służby zdrowia
POZYSKIWANIE FUNDUSZY POZABUDŻETOWYCH NA ROZWÓJ
OPIEKI MEDYCZNEJ I OŚWIATY ZDROWOTNEJ
zadania:
- Stały monitoring funduszy pomocowych finansujących projekty z
zakresu opieki medycznej i oświaty zdrowotnej - występowanie z
wnioskami progrtamowymi;
- Organizacja imprez (akcji, konkursów) propagujących zdrowy tryb życia
pozyskiwanie patronatu (np. Ministerstwo Zdrowia) i sponsorów
(np. firmy farmaceutyczne);
- Współpraca z miastami zagranicznymi oraz organizacjami
międzynarodowymi w celu pozyskiwania środków na rozwój opieki
zdrowotnej.
32
6.11. Infrastruktura techniczna
W obszarze gminy Grabów n/Pilicą podstawowy układ drogowy tworzą
drogi wojewódzkie , powiatowe i gminne .
Drogi wojewódzkie
Nr 731 Potycz – Warka – Grabów n/P. – Głowaczów
Nr 736 Warka – Rozniszew – Magnuszew
Drogi powiatowe
Nr 34 218 Stromiec – Wyborów
Nr 34 219 Warka - Kępa Niemojewska – Boże
Nr 34 220 Boże – Strzyżyna – Nowa Wola
Nr 34 221 Grabów n/Pilicą – Augustów
Nr 34 222 Wyborów – Basinów
Nr 34 223 od drogi 736 – Grabowska Wola
Nr 34 224 Magnuszew – Łękawica Stara – Studzienki Pancerne –Moniochy
Nr 34 231 Grabów n/ Pilicą – Dziecinów .
Drogi gminne
Nr 34 31 001 Grabów n/P. – Stacja Kolejowa – granica gminy /Warka /
Nr 34 31 002 Augustów – granica gminy - / Ksawerów /
Nr 34 31 003 Nowa Wola – Paprotnia
Nr 34 31 004 Zakrzew – Tomczyn – Grafowska Wola – Lipinki
Nr 34 31 005 Grabów n/P. – Małęczyn – Tomczyn – Cychrowska Wola
Nr 34 31 006 Cychrowska Wola – granica gminy - / Urszulin /
Nr 34 31 007 od drogi Nr 736 – Tomczyn
Nr 34 31 008 od drogi 731 – Grabów Zaleśny – Małęczyn
Nr 34 31 009 Nowy Grabów – Edwardów
Nr 34 31 010 Kolonia – Grabowska Wola – Koziołek
Nr 34 31 011 Dąbrówki – Strzyżyna
Nr 34 31 012 Brzozówka – Strzyżyna
Nr 34 31 013 Nowa Wola – Brzozówka – do drogi Nr 34 218
Nr 34 31 014 Stara Łękawica - granica gminy - / Lucjanów /
Nr 34 31 015 Strzyżyna – Budy Augustowskie
Nr 34 31 016 od drogi Nr 731 – Czerwonka – Grabów Zaleśny
Nr 34 31 017 od drogi Nr 731 – Zwierzyniec
Nr 34 31 018 Kępa Niemojewska – do drogi Nr 34 218
Podstawowy układ komunikacyjny jest dobrze rozwinięty. Ogólna
długość dróg wojewódzkich wynosi 16 km, dróg powiatowych 49 km, dróg
gminnych 94,75 km .
Działaniach planowane:
- utrzymanie właściwych parametrów technicznych odpowiednich dla funkcji i
klasy dróg wojewódzkich ;
- modernizacji dróg powiatowych istotnych dla połączeń gminy oraz ciągów
dróg z nieutwardzonymi odcinkami w celu uzyskania dobrego stanu
33
- technicznego nawierzchni ;
- utwardzania dróg gminnych, w tym przede wszystkim obsługujących obszary
zabudowane i wskazane do zabudowy ;
- budowy nowych odcinków dróg gminnych o ogólnej długości około 5 km
Obszar Gminy Grabów nad Pilicą wyróżniają atrakcyjne walory
kulturowo – przyrodnicze , co może spowodować
w przyszłości rozwój
funkcji turystyczno - wypoczynkowej gminy . Powoduje to możliwość
zaistnienia komunikacji rowerowej na terenie gminy. Rower może być środkiem
transportu służącym przejazdom o charakterze turystycznym. Planuje się
oznakowanie istniejących ciągów drogowych oraz wytyczenie szlaków
turystycznych.
6.12. Układ kolejowy
- linia kolejowa I rzędowa zelektryfikowana : Radom – Warka – Warszawa z
przystankami kolejowymi w obszarze gminy w Strzyżynie i w Grabowie
nad Pilicą .
Na odcinku Radom – Grabów n/Pilicą jest linia jednotorowa . Planowana
realizacja drugiego toru wzdłuż linii kolejowej na w/w odcinku .
6.13. Transport autobusowy
- istniejące dobowe połączenia Grabowa n/Pilicą w komunikacji PKS
zapewniają połączenia z ośrodkami miejskimi : z Warszawą , Warką ,
Kozienicami , Radomiem i Białobrzegami .
Planowane zwiększenie ilości kursów na w/w trasie .
6.14. Telekomunikacja
Podstawowe systemy łącznościowe w gminie Grabów n/Pilicą stanowią :
- miejscowa telefoniczna centrala automatyczna o pojemności 500 NN i
zajętości około 350 NN ;
- aparaty publicznie ogólnodostępne w Grabowie n / Pilicą ;
- kabel światłowodowy relacji Warka – Grabów n/ Pilicą ;
- kabel światłowodowy relacji Radom – Warszawa / wzdłuż linii kolejowej /;
- rozdzielcza sieć telefoniczna / napowietrzna i kablowa / doprowadzona do
każdego sołectwa w gminie .
Planowana jest sukcesywna rozbudowa rozdzielczej abonenckiej sieci
telefonicznej oraz uruchomienie większej ilości aparatów publicznych
ogólnodostępnych , jak również kierunkowe powiększenie pojemności
automatycznej centrali telefonicznej w Grabowie n/Pilicą .
34
6.15. Wodociągi
Podstawowe źródła zaopatrzenia obszarze wodę obszarze gminie Grabów
nad Pilicą to:
- wodociąg zbiorowy;
- studnie kopane.
W obszarze Gminy Grabów n/Pilica ujęcia wody dla istniejącego
wodociągu stanowią:
- ujęcie wody i stacja wodociągowa w Grabowie n/Pilicą składające się z 2
studni wierconych o zasobach określonych w kat. "B"w wysokości 60 m 3 / h
Ujęcie to zasila w wodę miejscowości : Grabów n/Pilicą , Grabina , Utniki ,
Brzozówka , Augustów , Strzyżyna, Budy Augustowskie, Czerwonka ,
Tomczyn , Grabów Nowy – Małęczyn , Broncin , Wyborów .
- ujęcie wody i stacja wodociągowa w Łękawicy Starej o zasobach określonych
w kat. "B" w wysokości 44,6 m 3 / h . Przedmiotowe ujęcie zasila następujące
miejscowości : Łekawica Stara , Celinów , Dziecinów , Edwardów, Grabowska
Wola , Lipinki , Cychrowska Wola , Paprotnia i Koziołek .
W gminie występuje wysoki stopień zwodociągowania : 998 przyłączy,
wskaźnik procentowy 75%. Łączna długość eksploatowanych sieci
wodociągowych to 76 km .
Planowana budowa nowych odcinków sieci wodociągowej w długości
około 18 km obejmuje miejscowości :
- Zakrzew, w oparciu o istniejące ujęcie wód wgłębnych ;
- Kępa Niemojewska , wykonanie ujęcia wody i wodociągu .
6.16. Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja
Gmina posiada wybudowaną oczyszczalnie ścieków w miejscowości
Grabów nad Pilicą . Projektowa przepustowość oczyszczalni to 240 m 3 / d ,
tym :
- 210 m3 / d – ścieki dopływające kanalizacją;
- 30 m3 / d – ścieki dowożone.
Oczyszczalnia przyjmuje ścieki dopływające kanalizacją z Grabowa n/P.
Z innych , pobliskich miejscowości ścieki będą dowożone samochodami
asenizacyjnymi .
Łączna długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej wynosi : 8163 m
przyłącza : 3638 m
Obecnie do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest
138 posesji.
Planowany jest dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej na dalsze miejscowości w
35
gminie. Następnym etapem będzie wybudowanie około 10 km odcinka sieci
kanalizacyjnej wraz z przyłączami .
Problemy natury gospodarczej dotyczące Gminy Grabów nad Pilicą to:
1. Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna – brak kanalizacji i sieci
gazowej,
2. Niedostatecznie rozbudowany i zmodernizowany układ
komunikacyjny,
3. Brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych,
4. Brak wiedzy o nowoczesnych metodach gospodarowania,
5. Mała atrakcyjność turystyczna gminy uniemożliwia rozwój turystyki,
6. Mała ilość większych zakładów pracy.
6.17. Identyfikacja problemów
Prognozowane zmiany demograficzne
Zmiany w zaludnieniu gminy w okresie perspektywicznym
warunkowane będą przebiegiem procesów społeczno-gospodarczych, zarówno
na jego obszarze, jak również w regionie oraz w kraju. Kondycja ekonomiczna
mieszkańców, możliwości zapewnienia godnych warunków życia (praca,
mieszkanie, dostęp do usług) zdecydują o ruchliwości przestrzennej ludności, a
także wpłyną na poziom przyrostu naturalnego. Prognozuje się, że w okresie
perspektywicznym przyrost naturalny nie będzie ważnym czynnikiem przyrostu.
Przewidywany w najbliższych latach przyrost liczby kobiet w wieku najwyższej
płodności 20-34 lat może spowodować wzrost liczby urodzeń do 2010 r.
prognozuje się:
1. Do roku 2010 wzrastać będzie liczba ludności w wieku produkcyjnym,
przy jednoczesnym wzroście liczby ludności w wieku poprodukcyjnym
2. Przyrost liczby ludności w podeszłym wieku spowoduje konieczność
rozwoju różnych form opieki, w tym również opieki medycznej,
3. Ludność gminy charakteryzuje się niskim poziomem wykształcenia,
4. W okresie perspektywicznym będzie wzrastała liczba zgonów (skutek
postępującego procesu starzenia się ludności), wobec czego największy
wpływ na zaludnienie będą miały migracje,
5. Należy liczyć się ze zwiększeniem odpływu ludności w młodym wieku,
która, wobec złej sytuacji na rynku pracy, będzie szukała swojej szansy w
miejscach zapewniających jej lepsze warunki życia.
Problemy rynku pracy:
1. Dotychczasowy rozwój działalności gospodarczej nie potrafił dostatecznie
zaspokoić zapotrzebowania na miejsca pracy. Maleje aktywność gospodarcza
mieszkańców gminy, dlatego należy doszukiwać się źródła nowych miejsc
pracy w rozwoju różnych rodzajów usług rynkowych,
2. Skutkiem utrzymującego się deficytu miejsc pracy jest wysokie
bezrobocie, które ma charakter długotrwały,
36
Negatywnym zjawiskiem społecznym jest wysoki poziom zubożenia
mieszkańców gminy. Pomocą społeczną zostało objętych ok. 16 % ogółu
ludności.
Prognozowane zmiany w zatrudnieniu polegać będą głównie na stałym
wzroście zatrudnienia w produkcji i usługach rynkowych. Tworzenie warunków
przestrzennych, ekonomicznych i podejmowanie wszelkich działań na rzecz
rozwoju tych działalności powinno stanowić w nadrzędny cel w działaniach
samorządu gminy. Istniejące problemy zatrudnienia potwierdzają pilną
konieczność aktywizacji społeczno-gospodarczej gminy. Redukcja bezrobocia i
w jego konsekwencji niekorzystnych zjawisk społecznych zależy nie tylko od
starań samorządu gminy, ale również od polityki ekonomicznej państwa oraz od
radykalnej poprawy sytuacji na rynkach pracy w sąsiednich miastach
powiatowych.
Problemy dotyczące warunków życia ludności:
1. W zakresie oświaty najpoważniejszym problemem stan budynków
szkolnych. Wymagają one remontu i modernizacji. Polepszenia wymaga
również stan zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych przy
szkołach.
2. Brak jest oddziałów „0” bazy przedszkolnej, dlatego należy zaadaptować
niezbędne na ten cel pomieszczenia.
3. W zakresie placówek upowszechniania kultury najpoważniejszym
problemem jest zły stan techniczny większości placówek kulturalnych na
terenie gminy oraz skromny księgozbiór biblioteki.
4. Jednym z podstawowych zadań jest zwiększenie dostępności sportowej i
rekreacyjnej dla mieszkańców gminy. Gmina nie posiada jednak
nowoczesnego kompleksu sportowego zarówno o znaczeniu lokalnym, jak
również o znaczeniu regionalnym i krajowym.
5. Brak jest również boisk do gier zespołowych.
6. Obiekty mieszczące placówki ochrony zdrowia są w złym stanie
technicznym. Uboga jest również oferta i mała dostępność do usług
specjalistycznych.
7. W ramach bezpieczeństwa mieszkańców na uwagę zasługuje fakt złego
zaplecza technicznego ochotniczych straży pożarnych – brak jest
nowoczesnego sprzętu oraz odpowiedniego magazynu.
3.
ROZDZIAŁ III
ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM
OBSZARZE.
1. Celowość zadań planowanych do realizacji
Głównym celem rozwoju Gminy Grabów nad Pilicą jest:
37
zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez wpływ na
tworzenie miejsc pracy i dogodnych warunków zamieszkania, ochronę zdrowia
i bezpieczeństwa oraz zwiększenie dostępu do edukacji, kultury i sportu.
Cel główny przekłada się na cele strategiczne, a te na cele cząstkowe:
cel strategiczny I – wspieranie przedsiębiorczości na terenie gminy, w
szczególności poprzez:
a. bezpośrednie inwestycje w infrastrukturę techniczną,
b. Rozbudowa i modernizacja dróg,
cel strategiczny II – poprawa warunków życia mieszkańców poprzez ochronę
zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i socjalnego, edukację i
oświatę oraz tworzenie korzystnych warunków mieszkaniowych, w
szczególności poprzez:
a. rozwój budownictwa mieszkaniowego,
b. rozwój funkcji edukcyjno-oświatowych,
c. ochronę zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, w tym bezpieczeństwa
socjalnego
cel strategiczny III – ochrona środowiska przyrodniczego i kształtowanie ładu
przestrzennego poprzez:
a. poprawę stanu środowiska naturalnego,
b. dbanie o ład przestrzenny i jego funkcjonalność dla mieszkańców.
cel strategiczny IV – pielęgnacja kultury i dziedzictwa historycznego oraz
rozwój sportu i rekreacji poprzez;
a. zachowanie stanu dziedzictwa kulturalnego oraz jego promocja w skali
ponadlokalnej,
b. zwiększenie dostępności sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców
gminy,
c. podjęcie działań na rzecz podniesienia świadomości kulturalnej
mieszkańców.
2. Analiza SWOT
Niezbędne w tym momencie jest uwzględnienie wewnętrznych
czynników mających wpływ na rozwój Gminy, jej mocnych stron, potencjału
rozwojowego oraz zidentyfikowanie ewentualnych zagrożeń. Poniżej została
przedstawiona analiza SWOT.
Dążenie do efektywnego rozwoju społeczno – gospodarczego opiera się na
możliwościach, jakie stwarza gmina.
W naszej Gminie będzie to z pewnością:
- wyróżniające położenie w systemie doliny Pilicy;
- zasoby środowiska naturalnego;
38
- walory przyrodniczo – krajobrazowe;
- dostępność komunikacyjna.
Nadrzędnym strategicznym celem rozwoju Gminy Grabów nad Pilicą jest
poprawa warunków życia mieszkańców.
Dążymy do zrównoważonego i trwałego rozwoju funkcji rekreacyjnej,
produkcyjno – usługowej przy zachowaniu wiejskiego charakteru Gminy.
Wszyscy chcemy i zmierzamy w tym kierunku, aby Nasza Gmina była:
- gminą czystą i bezpieczną ekologicznie;
- gminą z dobrze rozwiniętym zapleczem edukacyjnym;
- gminą o rozbudowanej bazie infrastrukturalnej
- gminą spełniającą standardy Unii Europejskiej
Misją jest tworzenie optymalnego rozwoju, skupienie wszystkich ogniw
działających na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców i sukcesów
podmiotów funkcjonujących na terenie Gminy.
Silne strony Gminy:
- nieskażone środowisko;
- brak przemysłu uciążliwego dla środowiska;
- możliwość prowadzenia rolnictwa ekologicznego i agroturystyki;
- dobrze rozbudowana sieć telefoniczna;
- duże zwodociągowanie Gminy;
- kanalizacja w miejscowości Grabów nad Pilicą ( plany na skanalizowanie
pozostałych miejscowości );
- dobre powiązanie komunikacyjne ( PKS,PKP);
- walory naturalne i krajobrazowe wynikające z położenia geograficznego;
- możliwość rozwoju turystyki;
- własna oczyszczalnia ścieków;
- brak jakichkolwiek zewnętrznych ograniczeń dla aktywności mieszkańców
gminy;
Słabe strony Gminy:
- duże bezrobocie;
- duża liczba wysypisk „dzikich”, co wpływa negatywnie na walory turystyczne
regionu;
- brak przemysłu – niedorozwój sfery produkcyjnej;
- stosunkowo duży odsetek osób korzysta z pomocy społecznej, co obrazuje
brak aktywności gospodarczej lub zawodowej;
- słabe zaplecze kulturalne;
- grunty role o niskiej klasie i znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych;
- brak gazu ziemnego przewodowego;
- niewystarczające wyposażenie szkół i placówek opieki zdrowotnej;
- niski budżet Gminy i niskie subwencje;
- nierozwiązany problem zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży;
Szanse rozwoju Gminy
Szanse rozwoju Gminy Grabów nad Pilicą wiążą się przede wszystkim z:
39
- integracją europejską, która stwarza możliwości pozyskania środków
pomocowych,
- rozwój telekomunikacji i szerokopasmowych sieci teleinformatycznych,
- rozwinięty rynek dóbr konsumpcyjnych szczególnie dział spożywczy,
- ekologiczne rolnictwo,
- rozwój agroturystyki,
- wzrost liczby turystów przyjeżdżających do Polski
- rozwój i powszechność edukacji na poziomie wyższym
- promocja przedsiębiorczości
- promocja funduszy strukturalnych dla przedsiębiorców i rolników
Zagrożenia rozwoju
Zagrożenia rozwoju w latach 2004-2011 to przede wszystkim:
- zahamowanie niezbędnych reform pozwalających na zmiany nieefektywnej
struktury polskiej gospodarki,
- drogie kredyty, trudny dostęp do kredytów preferencyjnych, w sumie brak
efektywnego systemu pożyczkowo-kredytowego,
- duża niepewność działania wynikająca z wielu zmian gospodarczych,
społecznych i politycznych,
- brak sprawnego systemu aktywizacji bezrobotnych,
- niebezpieczeństwo niepełnego wykorzystania szans jakie dają środki UE,
- niedostateczny postęp w reformowaniu finansów publicznych i nadmierny
wzrost obciążeń podatkowych,
- przenoszenie przez państwo na gminy więcej zadań bez zabezpieczenia
odpowiedniej ilości środków,
- zbyt niski wzrost gospodarczy dla zapewnienia odpowiedniego tempa
tworzenia miejsc pracy.
Zdefiniowanie celu głównego, a tym samym celów strategicznych oraz
cząstkowych, a także wyniki analizy SWOT pozwolą w dalszej części
niniejszego opracowania na dokładne określenie zadań służących rozwojowi
lokalnemu.
ROZDZIAŁ IV
REALIZACJA PROJEKTÓW I ZADAŃ
Lista zadań do realizacji w bezpośredniej bądź dalszej przyszłości
powstała na podstawie analizy celów rozwoju Gminy Grabów nad Pilicą jej
mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń. Zadania te, pogrupowane
tematycznie, a w dalszej części opracowania ułożone według kryterium
ważności, rozwiązywane będą poprzez realizację konkretnych projektów
inwestycyjnych. Dla każdego projektu realizowane w latach 2004-2011
określone zostaną ramy czasowe jego realizacji, a także źródła finansowania,
40
oczekiwane rezultaty oraz instytucje odpowiedzialne za wprowadzenie projektu
w życie.
Zadania służące realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grabów nad
Pilicą na lata 2004 – 2006 i perspektywicznie na lata 2007 - 2011 zostały
przyporządkowane zdefiniowanym wcześniej celom cząstkowym. W ramach
każdego z nich projekty zostały uszeregowane według kryterium ważności:
cel strategiczny I– poprawa warunków życia mieszkańców gminy Grabów nad
Pilicą:
1. rozwój budownictwa mieszkaniowego:
- uzbrajanie w infrastrukturę techniczną terenów przeznaczonych
pod budownictwo jednorodzinne,
- rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego na terenie całej
gminy.
2. poprawa standardu placówek oświatowych:
- rozbudowa i modernizacja szkół podstawowych i gimnazjum,
- modernizacja infrastruktury służącej bezpiecznemu dotarciu do
szkoły.
3.podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa:
- utworzenie pracowni komputerowych,
- podniesienie poziomu znajomości języków obcych,
- kształcenie nauczycieli
4.ochrona zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców:
- modernizacja bazy podstawowej opieki zdrowotnej,
- poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych,
- modernizacja wyposażenia straży pożarnej,
- stworzenie warunków dla specjalistycznej opieki zdrowotnej
cel strategiczny II – ochrona środowiska przyrodniczego i kształtowanie ładu
przestrzennego:
1. polepszenie jakości wody pitnej poprzez modernizację stacji uzdatniania
wody pitnej,
3. rozwój sieci kanalizacji oraz modernizacja istniejącej infrastruktury
sanitarnej, w tym modernizacja i budowa nowych oczyszczalni ścieków,
6. ochrona czystości i estetyki otoczenia życia mieszkańców,
cel strategiczny III – pielęgnacja kultury i dziedzictwa historycznego oraz
rozwój sportu i rekreacji:
1. zwiększenie dostępności sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców gminy
poprzez:
- modernizację i doposażenie boisk szkolnych;
2. Uzupełnienie i powiększenie księgozbioru, w bibliotece szkolnej
41
Uszeregowanie projektów według ich ważności dla rozwoju Gminy Grabów
nad Pilicą przedstawia się następująco:
1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sanitarnej – kompleksowe
skanalizowanie gminy, budowa oczyszczalni ścieków,
2. Poprawa jakości istniejących dróg gminnych oraz budowa nowych dróg,
3. Modernizacja szkół podstawowych i gimnazjów,
4. Modernizacja wyposażenia ochotniczych straży pożarnych,
Sprawą priorytetową na dzień dzisiejszy jest rozbudowa i modernizacja
infrastruktury sanitarnej – budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków
oraz zadania związane z rozbudową i modernizacją układu komunikacyjnego
gminy. Harmonogram realizacji działań oraz oszacowane koszty i sposoby
finansowania przedstawiono w dalszej części opracowania.
Wzrastające wymagania w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb
bytowych mieszkańców gminy oraz problemy z pozyskaniem wody o
odpowiedniej jakości zmusiły do podjęcia szybkich działań w kierunku budowy
lokalnych systemów wodociągowych w oparciu o profesjonalne urządzenia do
ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody. Dziś 75 % mieszkańców gminy jest
podłączonych do wodociągów.
Na podstawie analizy polityki ekologicznej państwa, „programu ochrony
środowiska województwa mazowieckiego”, „programu ochrony środowiska dla
powiatu kozienickiego” oraz zidentyfikowanych mocnych i słabych stron, szans
i zagrożeń wynikających z diagnozy w Gminie Grabów nad Pilicą ustalono, iż
nadrzędnym celem działań ekorozwojowych, które należy realizować w gminie
jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego i ochrona jego zasobów.
GŁÓWNE
ELEMENTY
OCHRONY
ŚRODOWISK
A
PODSTAWOWE
ZADANIA
OBSZARY DZIAŁAŃ
PRIORYTETOWYCH
WSPÓŁUDZIAŁ PRZY
TWORZENIU
ŚRODOWISK
EUROPEJSKIEJ SIECI
OBSZAR GMINY
O
EKOLOGICZNEJ NATURA
PRZYRODNI
2000
CZE I
PODJĘCIE DZIAŁAŃ W
OCHRONA
CELU OBJĘCIA OCHRONĄ
PRZYRODY
OBSZAR GMINY
NAJCENNIEJSZYCH
OBIEKTÓW I OBSZARÓW
42
ZACHOWANIE
NATURALNYCH
ZBIORNIKÓW
RETENCYJNYCH:
TERENÓW
PODMOKŁYCH,
TORFOWISK, OCZEK
WODNYCH,
NIEUREGULOWANYCH
CIEKÓW ITP.
RENATURYZACJA
EKOSYSTEMÓW
LIKWIDACJA BARIER
EKOLOGICZNYCH
WDROŻENIE
KRAJOWEGO PROGRAMU
ROLNO –
ŚRODOWISKOWEGO
ZABEZPIECZENIE
CIĄGŁOŚCI LASÓW ORAZ
ICH PRODUKCYJNOŚCI I
FUNKCJI
POZAPRODUKCYJNYCH
BUDOWA
INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNEJ
KSZTAŁTOWANIE
KRAJOBRAZU
HARMONIJNIE
SKOMPONOWANEGO I
ZACHOWUJĄCEGO
TOŻSAMOŚĆ
KULTUROWĄ I WALORY
KRAJOBRAZOWE
43
OBSZAR GMINY
WŁAŚCIWE
ZAGOSPODAROWANIE
DOLIN RZECZNYCH, ŁĄK,
LASÓW, ZAROŚLI,
ZBIOROWISK
MURAWOWYCH NA
TERENIE GMINY
OBSZARY OBJĘTE
PRAWNĄ OCHRONĄ
PRZYRODY
OBSZAR GMINY
OBSZAR GMINY
OBSZAR GMINY
OBSZAR GMINY
OCHRONA
POWIETRZA
OGRANICZENIE EMISJI WPROWADZENIE
NOWYCH,
NISKOEMISYJNYCH
TECHNOLOGII
ZMIANA NOŚNIKÓW
ENERGII NA BARDZIEJ
EKOLOGICZNE
TERMORENOWACJA
BUDYNKÓW
PROMOCJA
WYKORZYSTANIA
ENERGII ZE ŹRÓDEŁ
ODNAWIALNYCH
WYRÓWNANIE
DYSPROPORCJI
POMIĘDZY DŁUGOŚCIĄ
SIECI WODOCIĄGOWEJ I
KANALIZACJI
BUDOWA
OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW I SYSTEMÓW
KANALIZACJI
SPEŁNIAJĄCYCH
STANDARDY UE
GOSPODARK
A WODNO BUDOWA SIECI
ŚCIEKOWA WODOCIĄGOWEJ I UJĘĆ
WODY
LIKWIDACJA
NIEZORGANIZOWANYCH
ZRZUTÓW ŚCIEKÓW
OCHRONA
ŹRÓDLISKOWYCH
ODCINKÓW RZEK
44
INSTALACJE EMITUJĄCE
PYŁY I GAZY
KOTŁOWNIE LOKALNE,
WIĘKSZE INSTALACJE
GRZEWCZE
SZKOŁY, BUDYNKI
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ I BUDYNKI
INDYWIDUALNE
OBSZAR GMINY
OBSZAR GMINY
OBSZAR GMINY
OBSZAR GMINY
OBSZAR GMINY
RZEKI, ZBIORNIKI WODNE
O PODSTAWOWYM
ZNACZENIU DLA
ZAOPATRZENIA W WODĘ I
DLA ROZWOJU
TURYSTYKI
LIKWIDACJA
NIECZYNNYCH I
RZADKO UŻYWANYCH
STUDNI
PRZYDOMOWYCH W
GOSPODARSTWACH
ZWODOCIĄGOWANYCH
INWENTARYZACJA
ILOŚCI ORAZ STANU
TECHNICZNEGO UJĘĆ
WÓD PODZIEMNYCH NA
TERENACH
NIEDOZOROWANYCH
(BYŁE PGR, ZAKŁADY
PRZEMYSŁOWE)
OCHRONA JAKOŚCI I
ILOŚCI WÓD
PODZIEMNYCH,
OSZCZĘDNA ICH
EKSPLOATACJA
ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPOWODZIOWE
OGRANICZENIE DO
NIEZBĘDNEGO MINIMUM
STOSOWANIA
NAWOZÓW I ŚRODKÓW
OCHRONY ROŚLIN
WDROŻENIE GMINNEGO
SYSTEMU GOSPODARKI
ODPADAMI
OGRANICZENIE ILOŚCI
WYTWARZANYCH
ODPADÓW
GOSPODARK
WZROST UDZIAŁU
A
ODPADÓW PODDANYCH
ODPADAMI
SEGREGACJI,
ODZYSKANIU I
PRZETWORZENIU
UTWORZENIE GPZON
LIKWIDACJA „DZIKICH”
WYSYPISK ŚMIECI
45
OBSZAR GMINY
OBSZAR GMINY
OBSZAR GZWP, W TYM
STREFY OCHRONY
ZBIORNIKÓW I UJĘĆ
WODNYCH
DOLINA PILICY
OBSZARY O
SZCZEGÓLNYCH
WYMOGACH OCHRONY
WÓD, OBSZARY OCHRONY
UJĘĆ WÓD
OBSZAR GMINY
OBSZAR GMINY
OBSZAR GMINY
OBSZAR GMINY
OBSZAR GMINY
ZAPOBIEGANIE EROZJI
GLEB – WPROWADZENIE
ZADRZEWIEŃ I
ZAKRZEWIEŃ
ŚRÓDPOLNYCH ORAZ
KSZTAŁTOWANIE
STRUKTURY UPRAW
PRZECIWDZIAŁAJĄCEJ
EROZJI WIETRZNEJ
POPRZEZ REALIZACJĘ
LOKALNYCH
PROGRAMÓW
ROLNOŚRODOWISKOWY
CH
POPIERANIE PRODUKCJI
ŻYWNOŚCI METODAMI
EKOLOGICZNYMI,
OCHRONA
GŁÓWNIE NA TERENACH
GLEB I
OBJĘTYCH FORMAMI
POWIERZCH
OCHRONY PRZYRODY
NI ZIEMI
OCHRONA NATURALNEJ
RZEŹBY I WARTOŚCI
ESTETYCZNYCH
KRAJOBRAZU
LIKWIDACJA
NIELEGALNEGO
WYDOBYCIA NA
POTRZEBY LOKALNE I
ICH REKULTYWACJA
PRZEZORNOŚĆ W
UDOSTĘPNIANIU
TERENÓW ZWŁASZCZA
CENNYCH
PRZYRODNICZO DLA
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
46
GLEBY O WYSOKIEJ
KLASIE BONITACYJNEJ
I TERENY O DUŻYCH
SPADKACH
OBSZAR GMINY
OBSZAR GMINY
OBSZAR GMINY
OBSZARY OBJĘTE
PRAWNĄ OCHRONĄ
PRZYRODY
I ICH BEZPOŚREDNIE
SĄSIEDZTWO
OCHRONA
PRZED
HAŁASEM
OGRANICZENIE
UCIĄŻLIWOŚCI HAŁASU
POPRZEZ OBNIŻENIE
JEGO NATĘŻENIA DO
POZIOMU
GWARANTOWANEGO
PRAWEM
OPRACOWANIE PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA
TERENÓW SZCZEGÓLNIE
ZAGROŻONYCH
HAŁASEM
WAŻNIEJSZE ARTERIE
KOMUNIKACYJNE
TERENY WYNIKAJĄCE Z
POMIARÓW TŁA
AKUSTYCZNEGO
OCHRONA
SPORZĄDZENIE
PRZED
REJESTRÓW TERENÓW
PROMIENIO
ZAGROŻONYCH
WANIEM
OBSZAR GMINY
PROMIENIOWANIEM
ELEKTROMA
ELEKTROMAGNETYCZN
GNETYYM
CZNYM
OCHRONA
PRZED
SKUTKAMI
POWAŻNYC
H AWARII
PRZEMYSŁO
WYCH
I
DROGOWYC
H
OPRACOWANIE I
AKTUALIZACJA
PROCEDURY
POSTĘPOWANIA W
PRZYPADKU AWARII
DROGOWEJ
EDUKACJA
EKOLOGICZ
NA
WŁĄCZENIE WŁADZ
SAMORZĄDOWYCH W
PROCES EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ –
PODJĘCIE DIALOGU ZE
SPOŁECZEŃSTWEM
47
DROGI DO PRZEWOZU
MATERIAŁÓW
NIEBEZPIECZNYCH
OBSZAR GMINY
USTANOWIENIE
PATRONATU NAD
MIEJSCAMI O
SZCZEGÓLNYCH
OBSZAR GMINY
WALORACH
PRZYRODNICZYCH,
KRAJOBRAZOWYCH I
KULTUROWYCH
DOSTOSOWANIE FORM
EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ DO
OBSZAR GMINY
POTRZEB RÓŻNYCH
GRUP SPOŁECZEŃSTWA
Drugim priorytetem rozwoju Gminy Grabów nad Pilicą jest poprawa
jakości istniejących dróg i budowa nowych dróg na terenie gminy. W 2005 roku
rozpocznie się realizacja budowy drogi w Grabowskiej Woli.
Kolejnymi zadaniami są instalacja sieci komputerowej w budynku Urzędu
Gminy w Gminy Grabów nad Pilicą i termomodernizacja budynku Zespołu
Szkół w Grabowie nad Pilicą
ROZDZIAŁ V
POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI
REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY, POWIATU,
WOJEWÓDZTWA.
Do priorytetów strategii rozwoju województwa mazowieckiego należą:
OCHRONA ŚRODOWISKA:
zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska;
gospodarka wodna – wdrożenie systemu pełnego monitoringu
zanieczyszczenia wód , realizacja i modernizacja oczyszczalni ścieków
i kanalizacji;
gospodarka odpadami stałymi – przygotowanie koncepcji systemu,
realizacja zakładów utylizacji odpadów.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:
- modernizacja i rozbudowa sieci drogowej w województwie
EDUKACJA:
- podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji
- zwiększenie możliwości korzystania z współczesnych środków
komunikowania się, w tym z internetu;
48
upowszechnienie znajomości języków obcych.
Założenia Planu Rozwoju Gminy Grabów nad Pilicą są zatem spójne z
założeniami i celami dokumentów strategicznych wyższego rzędu. Spójność
dokumentów planistycznych wszystkich rzędów ma zapewnić zrównoważony
rozwój naszego kraju we wszystkich dziedzinach życia.
Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem programowym, który integruje
potrzeby społeczności lokalnej w zakresie ładu gospodarczo –
infrastrukturalnego, kulturowo – ekologicznego, społecznego. W swoich
ustaleniach bazuje na dokumentach i programach planistycznych będących
podstawą polityki regionalnej zarówno na poziomie krajowym, wojewódzkim
jak i powiatowym. Zgodność Planu Rozwoju Lokalnego ze strategicznymi
dokumentami planistycznymi jest warunkiem koniecznym jego skutecznej
realizacji.
Działanie Gminy Grabów nad Pilicą ma na celu wzmocnienie otoczenia
rolnictwa i stworzenia warunków do rozwoju nowoczesnej produkcji
rolnej. Jako cel niezbędny do osiągnięcia tego jest stworzenie warunków do
rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem kapitału lokalnego i
zewnętrznego. Można to osiągnąć poprzez realizację inwestycji w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie wsi, uregulowanie gospodarki
odpadami, stworzenie warunków do rozwoju turystyki i wypoczynku. poprzez
m.in. wykorzystanie kompleksów leśnych, ochronę zasobów przyrodniczych,
poprawę stanu dróg i połączeń komunikacyjnych.
Powyższe zamierzenia i cele można osiągnąć poprzez:
• przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich
• zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i
inwestorów zewnętrznych
• aktywizację lokalnej społeczności
• rozwój społeczeństwa informacyjnego
• wzrost mobilności zawodowej mieszkańców wsi
• zwiększenie poziomu inwestycji lokalnych
• wyzwolenie lokalnego potencjału przedsiębiorczości i zaangażowanie
mieszkańców jako szansa przezwyciężenia trudności ekonomicznych
• wzrost kreatywności w zakresie poszukiwania pozarolniczych źródeł
utrzymania
• tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju działalności gospodarczej]
• realizowanie polityki równych szans – czyli uwzględnienie w procesie
realizacji poszczególnych projektów interesu grup społecznych znajdujących się
w trudniejszej sytuacji:
Działania powyższe związane są z koniecznością dokonania inwestycji. Część
zadań inwestycyjnych może być realizowana z udziałem środków zewnętrznych
m.in. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w programach
operacyjnych np. Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju
Regionalnego i Sektorowych Programach Operacyjnych.
49
Celem realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny w Działaniu 3.1 –
Obszary wiejskie jest wykorzystanie potencjału ekonomicznego, turystycznego,
kulturowego, historycznego i przyrodniczego w celu zwiększenia atrakcyjności
obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych a w ramach
Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej
wzmacnianiu konkurencyjności regionów w Działaniu 1.2 - Infrastruktura
ochrony środowiska jest wzrost atrakcyjności regionów przez oddziaływanie na
obecne mocne strony regionów głównie za pomocą inwestycji w infrastrukturę.
Priorytetowo będą traktowane modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i
społecznej wpływającej na rozwój potencjału regionu jako całości.
W ramach Działań 3.1 – Obszary wiejskie i 1.2 – Infrastruktura ochrony
środowiska do realizacji przewiduje się projekty inwestycyjne wynikające z
Wieloletniego Planu Zamierzeń Inwestycyjnych na lata 2004-2008
stanowiącego integralną część uchwały budżetowej Gminy Grabów nad Pilicą.
Wszystkie planowane projekty i zamierzenia są ściśle powiązane z:
- Gminnym Programem Ochrony Środowiska na lata 2004-2011
- Gminnym Planem Gospodarki Odpadami sporządzonym przez Związek
Gmin Ziemi Kozienickiej
- Strategię Rozwoju Gminy
- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Grabów nad Pilicą
Dokumenty wyżej wymienione są z kolei ściśle powiązane z powiatowymi i
wojewódzkimi programami ochrony środowiska i planami gospodarki
odpadami.
ROZDZIAŁ VI
OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO
Realizacja projektów z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej będzie
miała bezpośredni pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze, zmniejszy
się negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko przyrodnicze, poprawią
się warunki komunikacji drogowej, zwiększy się przejezdność ulic i dróg.
Zrealizowany projekt inwestycyjny będzie analizowany pod katem osiągnięcia
w/w
wskaźników:
• wskaźnik produktu
- długość zmodernizowanych ulic i dróg
- długość wybudowanych kolektorów sanitarnych
- ilość przyłączy kanalizacyjnych
- liczba mieszkańców objęta zagospodarowaniem odpadów stałych – segregacja
odpadów
50
• wskaźnik rezultatu
- stworzenie warunków do rozwoju drobnej przedsiębiorczości
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej w rejonie projektu
- podniesienie jakości dróg
- skrócenie czasu podróży
- zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni
- poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie emisji toksycznych
składników spalin
- oszczędność w kosztach eksploatacji pojazdów
- poprawa stopnia integracji lokalnej sieci transportowej
- zwiększenie poziomu skanalizowania obszaru gminy
- zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji
sanitarnej
- możliwość podłączenia do kanalizacji zakładów produkcyjnych
- poprawa czystości wód powierzchniowych
- zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska odpadami stałymi
• wskaźnik oddziaływania
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
- poprawa stanu środowiska naturalnego
- poprawa zdrowotności mieszkańców
51
ROZDZIAŁ VII
PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2011
52
53
ROZDZIAŁ VIII
SYSTEM WDRAŻANIA
Jednostką bezpośrednio odpowiadającą za monitorowanie i wdrażanie
Planu Rozwoju Lokalnego jest Urząd Gminy Grabów nad Pilicą.
Plan Rozwoju Lokalnego będzie wdrażany przez Wójta Gminy Grabów nad
Pilicą.
System wdrażania PRL obejmuje:
• komunikację społeczną w zakresie przyjmowania nowych zadań
organizacyjnych i inwestycyjnych
• przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji
ujętych w planie
• składanie wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania ze środków
EFRR
• realizacja inwestycji zgodnie z określonymi wymogami
• po zakończeniu inwestycji monitorowanie i raportowanie wydatków i efektów
rzeczowych projektu
• przedkładanie Komisjom Rady Gminy raportów i informacji z przebiegu
realizacji zadań umieszczonych w PRL
ROZDZIAŁ IX
SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
1. Monitoring wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego
System monitorowania planu rozwoju lokalnego
W celu sprawnego i efektywnego wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego
niezbędne jest ciągłe monitorowanie efektów rzeczowych projektów
wchodzących w zakres Planu oraz wydatków na ich realizację. Sam proces
monitorowania obejmuje zbieranie danych obrazujących tempo
i jakość wdrażania projektów. Za proces monitorowania i raportowania
odpowiadać będzie Wójt Gminy wraz z podległym mu aparatem wykonawczym
w postaci Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy. Wewnętrznie
za gromadzenie danych obrazujących efekty rzeczowe związane z wdrażaniem
Planu odpowiedzialny będzie Wójt Gminy wraz z odpowiednimi Referatami dla
określonych zadań, natomiast za monitorowanie wydatków odpowiedzialny
będzie Skarbnik Gminy wraz z Wydziałem Finansowo- Księgowym.
Monitorowanie efektów rzeczowych obejmować będą wskaźniki produktu,
rezultatu i oddziaływania.
Wójt Gminy przedkładać będzie Radzie Gminy przy okazji przedkładania
kolejnych projektów budżetu gminy raport monitoringowy z wdrażania Planu.
54
Ponadto na zakończenie okresu objętego planowaniem, Wójt przedłoży raport
końcowy.
Oprócz raportów okresowych, Wójt Gminy przedkładać będzie Radzie prognozę
dotyczącą wdrażania Planu w kolejnym roku wraz z propozycją ewentualnych
modyfikacji, która poddawana będzie analizie każdorazowo przy okazji
zatwierdzania budżetu.
Zakres przedmiotowy raportów okresowych przedkładanych przez Wójta winien
obejmować co najmniej:
• przebieg procesu wdrażania poszczególnych projektów,
• realizację planu finansowego,
• sposoby promocji projektów,
• zidentyfikowane i przewidywane zagrożenia realizacji planu.
Stanowiska wypracowywane przez Radę w przedmiocie przedkładanych
raportów z monitoringu, stanowić będą również podstawę sporządzenia oceny
wdrożenia Planu sporządzanej na zakończenie okresu planowania.
2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego
Ocena Planu Rozwoju Lokalnego dokonana zostanie po zakończeniu
okresu , który objęto procesem planowania. Ocena zostanie dokonana na
poziomie wewnętrznym przez zespół wdrożeniowy składający się z
pracowników Urzędu Gminy. Wyniki tej oceny zostaną przedłożone Wójtowi
Gminy. Ocenie
poddany będzie przebieg poszczególnych procesów inwestycyjnych.
Ocena w szczególności winna zawiera:
• rzeczywiste daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych projektów,
• sposoby zarządzania projektami po ich zakończeniu,
• potwierdzenie kosztów projektów,
• potwierdzenie społeczno-ekonomicznych założeń.
Ocena stanowić będzie podstawę sporządzenia Planu Rozwoju Lokalnego na
kolejny okres programowania.
3. Informacja i promocja Planu Rozwoju Lokalnego
Plan Rozwoju Lokalnego, jest dokumentem programowym
przygotowywanym,
wdrażanym i monitorowanym przy znaczącym współudziale społeczności
lokalnej.
Za właściwe informowanie i promocję Planu Rozwoju Lokalnego na poziomie
gminy odpowiedzialny będzie organ wykonawczy tj. Wójt Gminy. Informacja o
ostatecznym wykazie zadań zawartych w Planie, w tym harmonogram ich
realizacji będzie udostępniana w następujący sposób: publiczne prezentacje
Planu Rozwoju Lokalnego przy okazji różnorodnych spotkań ze społecznością
55
lokalną.
Oprócz Wójta Gminy jako głównego podmiotu odpowiedzialnego za
prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z Planem
Rozwoju Lokalnego, działania tego typu winny prowadzić wszystkie inne
podmioty zaangażowane w poszczególne projekty składające się na treść Planu.
Grupami docelowymi promocji Planu Rozwoju Lokalnego będą:
• społeczność lokalna,
• dzieci i młodzież
• beneficjenci,
• partnerzy społeczno-gospodarczy,
• media.
Przewiduje się, iż na zakończenie okresu planowania zorganizowana zostanie
Konferencja z udziałem reprezentatywnej grupy lokalnych liderów, na której
zaprezentowane zostaną doświadczenia uzyskane w trakcie wdrażania Planu
oraz wypracowane zostałyby wnioski stanowiące podstawę nowego planu.
56
Download