5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie

advertisement
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI
PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH
Z SIEDZIBĄ W KUP
ul. Karola Miarki 14, 46-082 KUP
Kup, 2011-01-25
Do wiadomości
Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę leków w zestawach od 1 do 11”.
Nr sprawy ZP/23/2010.
W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących
odpowiedzi:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 poz. 112 i 113? Stworzenie
osobnego pakietu z w/w pozycjami pozwoli na uzyskanie przez Zamawiającego
korzystniejszej oferty cenowej.
Odp.: NIE
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 7 poz. 3 i 4? Stworzenie
osobnego pakietu z w/w pozycjami pozwoli na uzyskanie przez Zamawiającego
korzystniejszej oferty cenowej.
Odp.: W pakiecie nr 7 istnieje możliwość składania ofert na każdą pozycję z osobna.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 9 poz. nr 1, 2, 6, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 preparatu równoważnego w opakowaniu typu worek Viaflo? Worki Viaflo
jako opakowania specjalistyczne płynów infuzyjnych posiadają dwa niezależne
odseparowane porty, port do iniekcji umożliwia kilkukrotne jego użycie bez narażenia na
rozszczelnienie opakowania. Są wykonane z tworzywa poliolefina/poliamid, posiadają
badania stabilności z większością leków (nawet tych, które są zalecane do rozpuszczania
tylko w szkle) Są pakowane w opakowanie zewnętrzne, co daje jałowość worka po jego
rozpakowaniu, a co za tym idzie mniejsze zużycie środków dezynfekcyjnych (oszczędność
i mniejsze narażenie personelu na wdychanie w/w środków). Całe opakowanie (w tym
cały „wlew” oraz 2 porty) worka Viaflo jest poddane wielostopniowemu procesowi
sterylizacji, w tym promieniami gamma w sposób zgodny i spełniający wymogi Normy ISO
11137. Trójwarstwowa budowa worka zabezpiecza przed parowaniem, zwiększa
wytrzymałość opakowania a wewnętrzna warstwa nie reaguje z dodawanymi do płynu
lekami i uniemożliwia osadzanie podawanego leku na ściankach. Utylizacja worka jest
znacznie mniej kłopotliwa i mniej kosztowna. Ponadto worki Viaflo posiadają
największą na rynku wolną przestrzeń do dostrzyknięcia leku, która wynosi:
dla pojemności 100 ml – 81,90 ml
dla pojemności 250 ml – 175,60 ml
dla pojemności 500 ml – 256,30 ml
dla pojemności 1000 ml – 278,80 ml.
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie merytoryczne.
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów równoważnych.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 9 poz. nr 3 preparatu
równoważnego o nazwie handlowej 10% Dextran 40000 CF o pojemności 500 ml w
opakowaniu typu worek? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie
merytoryczne.
Odp.: TAK.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 9 poz. nr 4, 5 preparatu
równoważnego w butelce PE? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o
uzasadnienie merytoryczne.
Odp.: TAK.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 9 poz. nr.
Hydroksyetylkoskrobi – HES 200/05 o stężeniu 10 %, w roztworze 0,9 % Natri Chloridum
w opakowaniu butelka PE ?
Odp.: TAK
KRS: 0000027039
REGON: 530938517
NIP:991-00-60-280
1
Dział Zamówień Publicznych
tel. 077) 403-28-60
e-mail: [email protected]
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI
PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH
Z SIEDZIBĄ W KUP
ul. Karola Miarki 14, 46-082 KUP
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 9 poz. nr 15 nowoczesnego
płynu wieloelektrolitowego PlasmaLyte w opakowaniu worek Viaflo? PlasmaLyte jest
izotonicznym płynem wieloelektrolitowym o fizjologicznym składzie i fizjologicznym Ph
oraz fizjologicznej osmolarności. Posiada podwójny układ buforowy (octan/glukonian), co
zabezpiecza przed ryzykiem wywołania kwasicy spowodowanej niedokrwieniem. Nie
zawiera jonów wapnia, co zwiększa kompatybilność z krwią i lekami. PlasmaLyte ma
skład najbardziej zbliżony do osocza. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o
uzasadnienie merytoryczne.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycja 12 preparatu
równoważnego o takim samym zastosowaniu klinicznym, o nazwie Cipronex 100mg/50ml
x 1 w formie gotowego roztworu do infuzji w pojemniku polietylenowym (flakony) w ilości
6000 wlewów?
Odp.: NIE, ponieważ w takiej postaci występuje w pozycji nr 14.
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 4 pozycji 3 i 4 i utworzenie
oddzielnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo większej ilości
Wykonawcom?
Odp.: NIE.
10.
Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycja 3 wymaga, aby Ceftazidim miał wskazanie do
stosowania m.in. przy zakażeniach wewnątrz jamy brzusznej, posocznicy, zakażeniu dróg
moczowych, zakażeniu skóry i tkanek miękkich?
Odp.: TAK, wymaga!
11.
Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycja 3 wymaga aby zaoferowany Ceftazydym 1g
był w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych,
dożylnych i infuzji?
Odp.: TAK, wymaga!
12.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w zestawie nr 7 pozycja nr 5
Docetaxelum postać koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji o stężeniu
20mg/0,72ml?
Odp.: TAK, dopuszcza.
13.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w zestawie nr 7 pozycja nr 6 postać
koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji o stężeniu 80mg/2,88ml?
Odp.: TAK, dopuszcza.
14.
Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez
Zmawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna
z SIWZ?
Odp.: TAK.
15.
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych
w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek,
ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań
zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odp.: Należy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.
16.
Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany
lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można
by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o
jego braku czy nie wyceniać go wcale? Dotyczy:
Pak.1 poz.33,56,64,101,131,202,203,239,243,302,305,357,411,422,423,
Pak.10 poz.4,5
Odp.: Zamawiający wydziela z zestawu nr 1, poz. nr 33, 56, 64, 101, 131, 202, 203,
239, 243, 302, 305, 357, 411, 422, 423, oraz z zestawu nr 10 poz. 4, 5 tworząc zestaw
nr 12 z możliwością składania ofert na każdą pozycję z osobna. W przypadku
zaprzestania produkcji należy podać ostatnią cenę sprzedaży.
KRS: 0000027039
REGON: 530938517
NIP:991-00-60-280
2
Dział Zamówień Publicznych
tel. 077) 403-28-60
e-mail: [email protected]
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI
PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH
Z SIEDZIBĄ W KUP
ul. Karola Miarki 14, 46-082 KUP
Zestaw nr 12 zawiera:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NAZWA
Aminophyllinum pediatr. 0,05g x
10 czopków
Bencyclaminum (Halidor)
50mg/2ml x 10amp.
Bivacinum (Bivacin) puder do
rozp. Na skórę 150ml
Cisapridum (Prepulsid)
zaw.1mg/ml
Diosmine, Hesperidinum
(Detralex) 0,5g x 60 tabl.
Immunoglobulin 1 g
Immunoglobulin 3 g
Meglumini amidortizoas
(Urografin) inj.76%/20ml x10
Mesnum ( Anti-uron)
inj.0,1g/1mlx 50amp.
Orciprenalinum (Astmopent)
0,5mg/1ml x10amp
Oxyphenonium bromidum
(Spasmophen)0,005g x 30 tabl.
Sotalolum 40mg/4ml x 5amp.
Verapamilum (Isoptin) 5mg/2ml
x 5amp.
Xantinoli nicotinas (Sadamin)
0,15g x 30 tabl.
Xylocaini h/chloric. (Xylogel) 5g
0,05% żel do nosa
Rifamazid kaps. 0,15 x 100
Rifamazid kaps. 0,3 x 100
jedn.
miary
ilość
Op.
2
Op.
10
Op.
10
Op.
1
Op.
40
fiolka
fiolka
10
10
Op.
3
Op.
2
Op.
3
Op.
10
Op.
1
Op.
2
Op.
5
Op.
10
Op.
Op.
10
90
cena
jedn.
NETTO
Razem:
wartość
NETTO
VAT
%
wartość
BRUTTO
nazwa
producenta
KRAJ
Nazwa
handlowa
wyrobu
X
X
X
W związku z powyższym wartość wadium ustala się w wysokości:
dla zestawu 1 = 6.523,00
dla zestawu nr 10 = 253,00
dla nowopowstałych pozycji z zestawu nr 12:
Poz. 1 = 1,00.
Poz. 2 = 13,00.
Poz. 3 = 7,00.
Poz. 4 = 1,00.
Poz. 5 = 54,00.
Poz. 6 = 36,00.
Poz. 7 = 54,00.
Poz. 8 = 1,00.
Poz. 9 = 4,00.
Poz. 10 = 1,00.
Poz. 11 = 1,00.
Poz. 12 = 1,00.
Poz. 13 = 1,00.
Poz. 14 = 1,00.
Poz. 15 = 1,00.
Poz. 16 = 6,00.
Poz. 17 = 107,00.
KRS: 0000027039
REGON: 530938517
NIP:991-00-60-280
3
Dział Zamówień Publicznych
tel. 077) 403-28-60
e-mail: [email protected]
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI
PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH
Z SIEDZIBĄ W KUP
ul. Karola Miarki 14, 46-082 KUP
17.
Dot. Zestawu nr 3 – Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z zestawu nr 3
pozycji nr 1, 2, 3, 4 i utworzenie z nich osobnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie
producentowi i stworzenie realnej konkurencji.
Odp.: Zamawiający wydziela z zestawu nr 3 pozycję nr 1, która zostanie dodana do
nowoutworzonego zestawu nr 12 jako pozycja nr 18 – z możliwością składania ofert na
każdą pozycję osobno.
W związku z powyższym wartość wadium ustala się w wysokości:
dla zestawu 3 = 469,00
dla nowopowstałej pozycji 18 z zestawu nr 12 = 1155,00.
18.
Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz
różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ
tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej, tabletki
dojelitowej, oraz ampułkę za fiolkę, fiolkę za ampułko-strzykawkę i odwrotnie?
Dotyczy pakietu 1, poz. 5 Czy można wycenić lek w postaci tabletek powlekanych
dojelitowych?
Odp. TAK
19.
Pak.1 poz. 44, 62, 63, 82, 83, 141, 372, 412, 413, 414, 418, Czy można wycenić lek
w postaci tabletek powlekanych?
Odp.: NIE
20.
Pak. 1 poz. 126, 129, 175, 176, Czy można wycenić lek w postaci tabletek
powlekanych o przedłużonym uwalnianiu ?
Odp.: NIE
21.
Pak. 1 poz. 367 Czy można wycenić lek w postaci tabletek?
Odp.: TAK.
22.
Pak. 1 poz. 81 Bardzo proszę o podanie gramatury .Czy Zamawiający ma na myśli
syrop (5g/100 ml) 200 ml?
Odp.: TAK.
23.
Pak. 1 poz. 106 Bardzo proszę o podanie dawki tabl. dopoch.
Odp.: 100mg
24.
Pak. 1 poz. 120 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Dexatussin
Junior (1mg/1 ml) 120 ml?
Odp.: TAK.
25.
Pak. 1 poz. 159 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt
równoważny o nazwie Ferinject w postaci karboksymaltozy żelazowej o dawce 50mg/ml fiolka 2 ml ?
Odp.: TAK
26.
Pak. 1 poz. 193 W związku z częstymi przerwami w produkcji -czy Zamawiający
wyrazi zgodę na wydzielenie i utworzenie osobnej pozycji z pakietu leku Corhydron 100
mg x 5 fiol,. Mając na uwadze powyższe, prosimy o pozytywna odpowiedz na nasze
pytanie. Jesteśmy przekonani, że będzie to skutkowało złożeniem większej ilości ofert a co
za tym idzie możliwością wyboru najkorzystniejszej oferty spośród najbardziej
konkurencyjnych.
Odp.: NIE.
27.
Pak. 1 poz. 196, 197, 198 Czy Zamawiający ma na myśli Hydroxyzinum
h/chloridum?
Odp.: TAK
28.
Pak. 1 poz. 202, 203 W związku z brakiem produkcji Immunoglobulin 1g i 3g – czy
Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w/w pozycji z pakietu nr.1. Mając na uwadze
powyższe, prosimy o pozytywna odpowiedz na nasze pytanie. Jesteśmy przekonani, że
będzie to skutkowało złożeniem większej ilości ofert a co za tym idzie możliwością wyboru
najkorzystniejszej oferty spośród najbardziej konkurencyjnych.
Odp.: Pozycje 202 i 203 zostały wydzielone do odrębnego pakietu nr 12 z możliwością
składania ofert na każdą pozycję z osobna. Patrz odpowiedź na pytanie nr 16.
KRS: 0000027039
REGON: 530938517
NIP:991-00-60-280
4
Dział Zamówień Publicznych
tel. 077) 403-28-60
e-mail: [email protected]
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI
PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH
Z SIEDZIBĄ W KUP
ul. Karola Miarki 14, 46-082 KUP
29.
Pak. 1 poz. 249, 250, 251, 252. W związku z zakończeniem produkcji preparatu
Metoject czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Metex
(Methotrexatum) roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50mg/ml. (Metex w
stosunku do Metoject (10mg/ml) posiada wyższą koncentrację 50mg/ml) w dawkach:
1 amp-strzyk. po 0,20ml (10mg)
1 amp-strzyk. po 0,30ml (15mg)
1 amp-strzyk. po 0,40ml (20mg)
1 amp-strzyk. po 0,50ml (25mg)
Odp.: TAK
30.
Pak. 1 poz. 276, 303, 304, Bardzo proszę o określenie gramatury.
Odp.: poz. 276
15g
poz. 303
10ml
poz. 304
10ml
31.
Pak. 1 poz. 297 W związku z brakiem produkcji preparatu Nutramigen 425g- czy
Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Nutramigen1 425 g lub Nutramigen2
425 g. Jeżeli tak to który preparat należy wycenić.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na preparat NUTRAMIGEN 2 i prosi o jego wycenę.
32.
Pak. 1 poz. 370 Bardzo proszę o sprecyzowanie pozycji. Jakie testy Zamawiający ma
na myśli ?Proszę o podanie nazwy handlowej.
Odp.: Testy diagnostyczne ALLERGOPHARMA – skórne.
33.
Pak. 2 poz. 15 Bardzo proszę o sprecyzowanie jaki preparat Zamawiający ma na
myśli?
Odp.: Zamawiający ma na myśli CIPRONEX 500mg x 10 tabl.
34.
Pak. 2 poz. 59 Czy Zamawiający ma na myśli Tiotropium brom. 18 mcg proszek x 30
kaps + handihaler - 30 op. czy 30 szt.?
Odp.: 30 opakowań.
35.
Pak. 7 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu
równoważnego Cisplatin Teva 10 mg/10 ml x 1 fiol. koncentrat do sporz. r-ru do infuzji.?
Odp.: TAK, dopuszcza.
36.
Pak. 7 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu
równoważnego Cisplatin Teva 50mg/50 ml x 1 fiol. koncentrat do sporz. r-ru do infuzji.?
Odp.: TAK, dopuszcza.
37.
Pak. 7 poz. 5, Czy Zamawiajmy wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu
równoważnego Docetaxel (Daxtere), 20mg/1ml 1 ml konc. do inf x 1 fiol?
Odp.: TAK, dopuszcza.
38.
Pak. 7 poz. 6, Czy Zamawiajmy wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu
równoważnego Docetaxel (Daxtere), 20mg/1ml 4 ml konc. do inf x 1 fiol ?
Odp.: TAK, dopuszcza
39.
Pak. 7 poz. 10, 11 Czy Zamawiający ma na myśli Gemcitabinum inj. doż (subst.
sucha)?
Odp.: Zamawiający ma na myśli Gemcitabinum inj. doż (subst. Sucha).
40.
Pak. 7 poz. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu
równoważnego Vincristin Teva 1mg/ml 5 ml x 1 fiol. r-r do wstrzykiwań?
Odp.: NIE, nie wyraża zgody.
41.
Pak. 9 poz.14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania typu
worek- tylko taka postać jest zarejestrowana i dostępna.
Odp.: TAK, dopuszcza.
42.
Pak. 11 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów
SIWZ dotyczącą w/w pakietu w zakresie pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6 z „Zestaw nr 11 - leki
reumatologiczne z możliwością składania ofert na każdą pozycję osobno” na „Zestaw nr
11 - leki reumatologiczne – bez możliwości składania ofert na każdą pozycję osobno”
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
43.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w par. 5, ust. 2 treści „…doręczenia” na
„…wystawienia faktury”?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
KRS: 0000027039
REGON: 530938517
NIP:991-00-60-280
5
Dział Zamówień Publicznych
tel. 077) 403-28-60
e-mail: [email protected]
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI
PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH
Z SIEDZIBĄ W KUP
ul. Karola Miarki 14, 46-082 KUP
44.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w par. 5, ust. 4 treści „…obciążenia” na
„…uznania”?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
45.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w par. 6, ust. 1, pkt. 1 treści „…łącznej” na
„…wartości niezrealizowanej części umowy”?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
46.
Par. 6, ust. 3 – prosimy o wykreślenie.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
47.
Zestaw nr 4: Amoksicillin+Acidumclavulanicum zaw. ES 0,6g+0,0129g/5ml –
określić czy chce wycenić op. 50ml czy 100ml
Odp.: Opakowanie 50ml.
48.
Zestaw nr 4: Fluticasonipropionas aer. 500mcg x 60 daw. – określić czy chce wycenić
op. Aer. 5mcg/d x 120 dawek czy aer. 125 mcg/d x 60 dawek?
Odp.: Aerosol 125 mcg/d x 60 dawek
49.
Zestaw nr 4: Heparyna drobnocząsteczkowa 114000j.m. axa 0,6ml x 10 amp. –
określić czy chce wycenić 11400jm/0,6ml.
Odp.: Winna być wyceniona Heparyna drobnocząsteczkowa 11400jm/0,6ml
50.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zestawu nr 1 pozycji 82 i 83 i
utworzenie odrębnego zadania na te laki?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
KRS: 0000027039
REGON: 530938517
NIP:991-00-60-280
6
Dział Zamówień Publicznych
tel. 077) 403-28-60
e-mail: [email protected]
Download