Kryteria oceny ćwiczenia Diagnostyka układów cyfrowych

advertisement
Przykładowe kryteria oceny ćwiczenia Diagnostyka układów cyfrowych
Zgodność założeń do projektu z treścią i załącznikami
I.
Uczeń opisze dostępne elementy, materiały i aparaturę oraz odniesie się do zapisów katalogowych
II.









Wykaz działań powinien zawierać kolejne działania:
1p
1p
2p
zapoznanie się i analiza danych katalogowych
sporządzenie schematów pomiarowych
sporządzenie schematów i montażowych,
opis wykonania pomiaru,
zaplanowanie tabeli do zapisu wyników,
pomiar,
opracowanie wyników
wnioski
zalecenia eksploatacyjne
Za wymienienie w dobrej kolejności przynajmniej 7 działań
Za wymienienie w dowolnej kolejności przynajmniej 7 działań
2p
1p
III.
4p
Analiza danych katalogowych
Za podanie warunków zasilania bramek
Za określenie prądu IccH i IccL
Za podanie topologii wyprowadzeń układu (układów scalonych)
Za opis wyprowadzeń układu (układów scalonych)
1p
1p
1p
1p
IV.
3p
Schematy pomiarowe
Za poprawnie narysowany schemat pomiarowy bez aparatury
Za prawidłowe oznaczenia elementów elektronicznych
Za prawidłowe oznaczenia i podłączenie aparatury kontrolno-pomiarowej
V.
Schematy montażowe
1p
1p
1p
3p
Za poprawne uwzględnienie topologii wyprowadzeń układów
Za dobrze podłączona aparaturę kontrolno-pomiarową
Za oznakowanie układów na schemacie
1p
1p
1p
Opis słowny wykonania pomiarów
4p
VI.
Za podanie sposobu zasilania
Za opisanie sposobu sterowania wejściami (wszystkie kombinacje/wszystkie kombinacje i wejścia niepołączone), a w
przypadku badania niewykorzystanych bramek sterowanie jedną, dwiema, trzema i czterema bramkami na raz.
Za stwierdzenie, że w badaniu mierzymy napięcie wyjściowe
W stanach zwarcia wyjścia dotykowe sprawdzenie grzania się układu lub też że mierzymy prąd Icc/Io
VII.
Zapis wyników pomiarów i wyliczenia
1p
1p
1p
1p
3p
Za uwzględnienie pomiaru napięcia na wyjściu (różne kombinacje wejść, wejścia w powietrzu, różna liczba bramek)
1p
Podanie wzoru na średnia moc traconą w bramce
1p
Za uwzględnienie pomiaru prądu Icc przy badaniu stanów zwarciowych oraz wykorzystania różnej liczby bramek, zaś przy
1p
przerwie w obwodzie zasilania osobne tabele dla przerwy między Ucc a układem, osobne dla przerwy między masą a układem.
VIII. Wykaz elementów, materiałów i aparatury kontrolno-pomiarowej
2p
Za wskazanie elementów i materiałów: płytka, przewody, układy scalone
Za wskazanie: zasilacza, miliamperomierza i woltomierza prądu/napięcia stałego, ew. zadajnika stanów logicznych
1p
1p
IX.
3p
Wnioski
Odniesienie uzyskanych wyników do danych katalogowych
Wyznaczenie mocy traconej w bramce
Uzasadnienie zachowania się układów na podstawie charakterystyk bramki logicznej
1p
1p
1p
X.
1p
Zaleceni eksploatacyjne
W jakich warunkach układ działa poprawnie; jak polaryzować niewykorzystane wejścia, co robić z nieużywanymi bramkami
XI.
Przejrzystość struktury
2p
Za numerację rozdziałów
Za tytuły rozdziałów
XII.
1p
1p
1p
Układ treści logiczny i prawidłowy
1p
Całość tworzy logiczną i uporządkowaną całość
1p
XIII. Poprawność merytoryczna i językowa
2p
Brak błędów merytorycznych
Stosowanie języka naukowo-technicznego właściwego dla zawodu; unikanie mowy potocznej
1p
1p
XIV. Forma i sposób przedstawienia treści
1p
Zapis czytelny, tabele dobrze odzwierciedlają pomiary
1p
Razem
32p
Zaliczenie zadania od 24 punktów!
Download