Budujemy jeździeckie regiony

advertisement
Regulamin Ogólnopolskiego projektu
na rzecz rozwoju jeździectwa regionalnego w roku 2016
„Budujemy jeździeckie regiony”
Konkurs ofert na dofinansowanie w 2016 r. ogólnopolskiego projektu na rzecz rozwoju
jeździectwa regionalnego ze środków pochodzących z budżetu
Polskiego Związku Jeździeckiego.
I.
Informacje ogólne.
1. Konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju jeździectwa regionalnego jest
prowadzony przez Polski Związek Jeździecki (dalej: PZJ) w ramach celów statutowych
PZJ.
2. Konkurs prowadzony jest ze środków własnych pochodzących z budżetu Związku.
3. Konkurs skierowany jest do Wojewódzkich Związków Jeździeckich (dalej: WZJ) do
realizacji zadań statutowych PZJ.
4. Dofinansowanie w ramach Konkursu będzie przyznawane dla zadań prowadzonych
przez WZJ w terminie 1 czerwca – 31 grudnia 2016r.
5. Każdy WZJ może zgłosić dowolną liczbę Ofert w ramach Konkursu, pod warunkiem, że
łączna kwota dofinansowania wszystkich zgłoszonych i realizowanych w terminie
1 czerwca – 31 grudnia Projektów nie przekroczy kwoty 15.000,00 zł brutto.
6. Definicje:
a. PZJ – Polski Związek Jeździecki.
b. WZJ – Wojewódzki Związek Jeździecki.
c. Oferta – dokument przedstawiający opis realizowanego Projektu.
d. Projekt – oznacza przedsięwzięcie realizowane przez WZJ w zakresie
i w terminach, przedstawionych w Konkursie, na realizację którego zostało
przyznane dofinansowanie.
e. Konkurs – procedura prowadzona przez Polski Związek Jeździecki na wyłonienie
Projektów WZJ, realizowanych w terminie 1 czerwca – 31 grudnia 2016r., które
otrzymają dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu PZJ.
f. Środki własne – środki finansowe, pochodzące z budżetu WZJ, przeznaczone na
realizację Projektu w wysokości co najmniej 25% wartości przedstawionego
budżetu Projektu.
II.
Rodzaj zadania i wysokość środków z budżetu Związku przeznaczonych na jego
realizację.
1. W ramach Konkursu rozpatrywane będą złożone przez WZJ Oferty opisujące Projekty,
których celem jest – poprzez działania o charakterze sportowym, edukacyjnoinformacyjnym, w tym współpracę z lokalnymi ośrodkami i klubami jeździeckimi –
realizowanie celów zawartych w Statucie PZJ z dnia 3 marca 2012r., w tym przede
wszystkim Projekty w ramach następujących zadań:
1) poprawa i rozwój współzawodnictwa sportowego, popularyzacja i rozwój
jeździectwa oraz parajeździectwa wśród wszystkich kategorii wiekowych,
2) wspieranie potrzeb regionalnych z zakresu rywalizacji sportowej oraz z zakresu
szkolenia zawodników, trenerów, instruktorów, osób oficjalnych i koni,
3) wspieranie pozytywnych inicjatyw jeździeckich i inne.
2. Projekt powinien mieć zasięg regionalny.
3. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach jednego Wniosku nie przekracza
15.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy 00/100).
III.
Zasady przyznawania dofinansowania.
1. O dofinansowanie na realizację Projektu mogą ubiegać się Wojewódzkie Związki
Jeździeckie określone w par. 13 Statutu PZJ, o zasięgu regionalnym, powołane dla
prowadzenia działalności w jeździectwie.
2. Oferty składane w ramach niniejszego Konkursu mogą dotyczyć wyłącznie Projektów,
wymienionych w punkcie II, a środki przekazane z budżetu PZJ mogą być przeznaczone
wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w zaakceptowanych przez PZJ
Ofertach.
3. WZJ musi wykazać udział finansowy środków własnych lub środków finansowych
pochodzących z innych źródeł planowanych w przedsięwzięciu (tj. wkład własny)
w wysokości co najmniej 25% całego budżetu przedstawionej Oferty.
4. Wkładu własnego nie może być finansowany ze środków przekazanych przez PZJ na
realizację innych umów.
5. Złożenie Oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, ani
z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.
6. Priorytetowo traktowane będą Oferty dotyczące działań ukierunkowanych na rozwój
i popularyzowanie jeździectwa, realizowanych w formie Projektu o szerokim
regionalnym zasięgu i znaczeniu społecznym, który realizuje m.in. następujące cele:
1) rozwój istniejących lokalnych ośrodków i klubów jeździeckich w kierunku
wspólnych działań sportowych, organizacji szkoleń oraz zawodów,
2) powołanie koordynatora Projektu dla danego WZJ,
3) inicjowanie działań zmierzających do nawiązywania i podtrzymania partnerstwa
i dialogu ze środowiskiem jeździeckim danego okręgu,
4) stworzenie lub prowadzenie już istniejącego portalu internetowego dla
interesantów,
5) zachęcanie stowarzyszeń, klubów, ośrodków jeździeckich do budowy sieci
współpracy i partnerstwa z instytucjami na szczeblu lokalnym (np.: szkoły,
media, organizacje pozarządowe) w celu promowania sportu wśród młodzieży
i dzieci,
6) wspieranie ośrodków, klubów, stowarzyszeń, zawodników i innych osób
zainteresowanych w działaniach na rzecz aktywizacji środowiska jeździeckiego,
7) koordynację regionalnych przedsięwzięć sportowych i wspieranie pozytywnych
inicjatyw wychodzących ze środowiska oraz pomoc przy ich realizacji,
8) inicjowanie działań sportowych, charytatywnych, kulturalnych, animujących
społeczność lokalną podczas imprez jeździeckich,
9) wspieranie działań mających na celu popularyzację jeździectwa,
10) integrowanie i angażowanie środków finansowych innych podmiotów (np.:
jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków lub klubów organizujących
zawody jeździeckie, środków pochodzących z funduszy UE) na potrzeby realizacji
projektu,
11) tworzenie projektów skierowanych do młodzieży i dzieci, w tym pedagogicznych
i profilaktycznych zajęć dotyczących zdrowego stylu życia i sportu dla dzieci
i młodzieży, uczenie sposobów spędzania wolnego czasu,
12) inicjowanie działań w sferze wsparcia dla osób niepełnosprawnych na koniach,
hipoterapii,
13) moderowanie działań skierowanych do społeczności lokalnej, realizowanych
przez WZJ (tworzenie oferty edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży,
promocja jeździectwa),
14) wspieranie klubów, ośrodków w organizacji spotkań, szkoleń i zgrupowań o
tematyce jeździeckiej.
IV.
Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:
1. Spełnienie wymogów formalnych – WZJ winien przedłożyć kompletną i prawidłowo
wypełnioną Ofertę, podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli, w terminie określonym w ogłoszeniu.
2. Zgodność zakresu merytorycznego Projektu z obszarami zadań i priorytetami
określonymi w Konkursie.
3. Zasięg działania WZJ oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na
możliwość realizacji Projektu.
4. Udział w finansowaniu realizacji Projektu środków własnych w wysokości 25%
budżetu realizacji zadania w ramach oferty.
5. Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania.
V.
Odrzuceniu podlegają Oferty zawierające błędy formalne, w szczególności:
1. Oferty niezgodne pod względem merytorycznym z zakresem zadania publicznego.
2. Sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne.
3. Podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania organizacji lub
nieopatrzone podpisem i pieczęcią.
4. Dotyczące Projektów innych niż wymienione w Konkursie.
5. Dotyczące Projektów wykraczających poza cele statutowe PZJ.
6. Zawierające błędy rachunkowe oraz bez własnych środków finansowych
określonych w warunkach Konkursu.
7. Oferty odrzucone uprzednio z przyczyn merytorycznych.
VI.
Wymagane dokumenty.
1. Wypełnioną i podpisaną Ofertę według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1.
2. Do Oferty należy dołączyć załączniki:
1) Harmonogram realizacji Projektu, zawierający opis zadań (sposób realizacji
zadania wraz z proponowanym podziałem środków finansowych
i uzasadnieniem wydatków w planie kosztów),
2) Opis zrealizowanych dzięki Projektowi celów.
VII.
Termin i warunki realizacji zadania.
1. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie Oferty, które dotyczą zadań realizowanych przez
WZJ w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2016 r.
2. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie
umowa zawarta pomiędzy Polskim Związkiem Jeździeckim a WZJ.
3. Dofinansowanie zostanie przekazane na rachunek Zleceniobiorcy w terminie wskazanym
w umowie, a zadanie zostanie rozliczone na podstawie faktycznie poniesionych kosztów
wykazanych w zestawieniu faktur i rachunków w sprawozdaniu końcowym.
4. Zadania mogą być realizowane wyłącznie na terenie Polski – terenie danego WZJ.
5. WZJ, które będą realizować Projekty do czasu ogłoszenia wyników Konkursu, finansują
Projekt na własne ryzyko.
6. WZJ, które otrzymają dofinansowanie na realizację Projektu, są zobowiązane zamieścić
w sposób czytelny i widoczny logotyp Polskiego Związku Jeździeckiego oraz informację
w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach
informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w tym na swojej stronie
internetowej, jak również stosownie do charakteru Projektu lub przez ustną informację
kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji Projektu przez Polski Związek
Jeździecki, w następującym brzmieniu, np.: „Zadanie zostało dofinansowane ze środków
Polskiego Związku Jeździeckiego”; „Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu ze
środków Polskiego Związku Jeździeckiego”.
VIII.
Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert.
1. Wypełnioną Ofertę wraz z załącznikami (Wniosek, kosztorys) należy przesłać drogą
elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub złożyć osobiście lub wysłać
pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone:
nazwa i adres PZJ z adnotacją „Oferta na Konkurs: Ogólnopolski projekt na rzecz
poprawy jeździectwa w danym województwie”, na adres:
Polski Związek Jeździecki
ul. Karola Miarki 11D
01-496 Warszawa
2. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
3. Ostateczne rozstrzygnięcie o dofinansowaniu Projektu i wysokości udzielonego
dofinansowania podejmuje Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego w terminie do
21 dni od daty wpłynięcia do PZJ poszczególnych Ofert. Od rozstrzygnięcia nie
przysługuje odwołanie.
4. Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie zostaną
rozpatrzone.
Download