Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA na " Montaż zaworów

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
OFERTA
na " Montaż zaworów regulacyjnych ciśnienia na sieci wodociągowej na
terenie Gminy Nagłowice"
Nazwa firmy (Wykonawcy) ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(miejscowość z kodem, nazwa ulicy z numerem lokalu, województwo)
NIP ………………………………………… REGON ………………………………………
Telefon …………………………………….. Fax ……………………………………………
Nazwa banku oraz numer konta ………………………………………………………………
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na " Montaż zaworów
regulacyjnych ciśnienia na sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice"
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ na
następujących zasadach:
1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:
 netto …………............………...
(słownie: ……………...................…………………………………………..)
 podatek VAT (…...%) w kwocie: ……..............…..
(słownie: ………................................................…………………………….)
 brutto ……………..............…..
(słownie: ……………………….................…………………………………)
2. Oświadczamy, że powyższa cena obejmuje wszystkie nakłady (koszty) związane z
realizacją przedmiotu zamówienia i został wyliczona zgodnie z wymogami SIWZ.
3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na
okres ………. miesięcy.
UWAGA: Zamawiający informuje iż:
- minimalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości wynosi 48 miesięcy
- maksymalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości wynosi 72 miesięcy
4. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności faktur – zgodne z zapisami
przedstawionymi w SIWZ.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z:
a). przedmiotem zamówienia,
b). dokumentacją techniczną,
c). przyszłym placem budowy
d). uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego sporządzenia oferty i
wykonania zamówienia,
e). specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
W związku z powyższym oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem
zamówienia.
Oświadczamy że zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym
SIWZ. Zakres prac zostanie wykonany w ramach wynagrodzenia o którym mowa w
powyższym pkt. 1 niniejszej oferty, bez prawa dochodzenia roszczeń wobec Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz zapisach
zawartych w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych (*) oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty,
potwierdzające spełnienie tych warunków.
7. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia. Wykaz tych osób stanowi załącznik do niniejszej oferty.
8. Oświadczamy, ze uważamy się za związanych niniejszą oferta na czas wskazany w SIWZ.
9. Wadium w kwocie 2 500,00 zł zostało wniesione w dniu …………… w formie
…………………………………………………………………………………………………..
Jesteśmy świadomi, ze gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez
nas wadium nie podlega zwrotowi.
10. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Podwykonawcom zamierzamy/nie zamierzamy (**) powierzyć wykonanie następujących
części zamówienia: ……………………………………………………………………………..
12. Oświadczamy, że strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane a cała
oferta składa się z …………… stron.
13. Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i
dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………………………..
………………….................................................................................................................…..,
dnia ………………..
………………………………
Podpisy i pieczątki osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
(*) – w przypadku składania oferty przez „konsorcjum” oświadczenie dotyczące niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych musi złożyć każdy
ze wspólników „konsorcjum”.
(**) - niepotrzebna skreślić
Załącznik nr 2 do SIWZ
…………………………………..
(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)
WYKAZ
zrealizowanych robót budowlanych spełniających wymagania określone w pkt. V, ppkt. 2,
lit a SIWZ na wykonanie zadania pn. " Montaż zaworów regulacyjnych ciśnienia na
sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice"
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………..
Lp.
Nazwa i lokalizacja
oraz nazwa i adres
wykonawcy
przedmiotowych
robót budowlanych
Opis
wykonywanych
robót wraz z ich
zakresem
Długość
wybudowane
j sieci
wodociągowe
j
Termin
rozpoczęcia i
zakończenia
realizacji
robót
Odbiorca
(Zamawiaj
ący) –
nazwa,
adres,
telefon
Wartość
wykonanyc
h robót
1.
2.
…………………………………..
Miejscowość, data
…………………………………..
Podpisy i pieczątki osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
1. Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, przedstawionych w wykazie.
Dowodami mogą być:
- poświadczenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia o którym mowa powyżej
- dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone
2. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy do powyższego wykazu
dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej
SIWZ.
Załącznik nr 3 do SIWZ
…………………………………..
(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)
WYKAZ OSÓB
którymi wykonawca dysponuje i które będą pełnić funkcję kierownika budowy
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przy
wykonywaniu zadania pn. " Montaż zaworów regulacyjnych ciśnienia na sieci
wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice"
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………..
Lp.
1.
Rodzaj
specjalności
Imię i nazwisko osoby,
która będzie pełnić
funkcję kierownika
budowy (robót)
instalacyjnej w
zakresie sieci
wodociągowych i
kanalizacyjnych
…………………………………..
Miejscowość, data
Podstawa
dysponowania osobą
(NIEPOTRZEBNE
SKREŚLIĆ)
Numer uprawnień, data ich
wydania, zakres uprawnień,
nazwa organu, który je
wydał
Pracownik Wykonawcy
(dysponowanie własne)
/
Będę (Będziemy)
polegać na zasobach
innego podmiotu (*)
…………………………………..
Podpisy i pieczątki osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
(*) W przypadku gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia - sporządzone zgodnie z
załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ.
W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych osób do
podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia - sporządzone zgodnie z
załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ.
Załącznik nr 4 do SIWZ
…………………………………..
(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………..
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania
pn. " Montaż zaworów regulacyjnych ciśnienia na sieci wodociągowej na terenie Gminy
Nagłowice" oświadczam iż w stosunku do mojej osoby brak jest podstaw do wykluczenia z
powodu niespełnienia warunku o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.
759 z późn. zm.).
…………………………………..
Miejscowość, data
…………………………………..
Podpisy i pieczątki osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
UWAGA:
Niniejsze oświadczenie obowiązuje osoby fizyczne, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2, Rozporządzenia Prezesa
Rady ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r. poz. 231)
Załącznik nr 5 do SIWZ
…………………………………..
(pieczęć, nazwa i dokładny adres podmiotu)
OŚWIADCZENIE
o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia (na mocy art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)
Ja(My), niżej podpisany(i), reprezentujący Podmiot …………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i dokładny adres podmiotu)
oświadczamy, że zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
…………………………………………………………………………………………………..
(wymienić rodzaj udostępnionych zasobów)
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na wykonanie " Montaż
zaworów regulacyjnych ciśnienia na sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice"
dla Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
(wpisać nazwę i adres Wykonawcy)
składającemu ofertę w w/w postępowaniu przetargowym.
…………………………………..
Miejscowość, data
…………………………………..
Podpisy i pieczątki osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Podmiotu
Niniejsze oświadczenie składają wyłącznie Wykonawcy, polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)
Załącznik nr 6 do SIWZ
pieczątka Wykonawcy
OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych
Ja (My), niżej podpisany(ni)
..............................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
" Montaż zaworów regulacyjnych ciśnienia na sieci wodociągowej na terenie Gminy
Nagłowice" stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję,
że:
1. Nie należę do żadnej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn.
zm.)1
2. Należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.),
w związku z czym składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:2
L.p.
1.
2.
3.
4.
…
Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej
..............................., dn. ...............................
1 Niepotrzebne skreślić
2 Należy wypełnić, gdy dotyczy
.............................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do
reprezentacji wykonawcy, w
przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców)
Download