sejmik województwa dolnośląskiego

advertisement
SEJMIK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
III kadencja
PROTOKÓŁ nr 36/09
posiedzenia Komisji Kultury Nauki i Edukacji
Działo się we Wrocławiu, dnia 18 lutego 2009 roku
w gmachu Teatru Polskiego we Wrocławiu
Początek posiedzenia o godz. 16.00
Przewodniczący radny: Zbigniew Piotrowicz
Obecni radni według załączonej listy
Obecni goście według załączonej listy
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA
KOMISJI KULTURY, NAUKI I EDUKACJI
1. Przyjęcie porządku obrad;
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
3. Opiniowanie uchwały
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych
jednostek organizacyjnych samorządu województwa dolnośląskiego dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników
wynagrodzenia ( druk XXXVIII/382/a);
4. Przedstawienie przez Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Programu UE oraz zaproszenie radnych do współorganizacji „Forum RadniMłodzież, czy Dolny Śląsk stać na więcej?”, które zaplanowane zostało na 30
marca 2009r.;
5. Teatr Polski we Wrocławiu - informacja o aktualnej sytuacji instytucji, potrzeby
remontowe, lustracja stanu technicznego zaplecza sceny;
6. Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu - informacja o planach dotyczących
funkcjonowania instytucji w roku 2009;
7. Bieżąca informacja dotycząca wyższego szkolnictwa zawodowego na Dolnym
Śląsku;
8. Sprawy różne.
K. Mieszkowski – dyr. Teatru Polskiego - Serdecznie przywitał samorządowców i
gości, zauważył że wizyta radnych w Teatrze jest bardzo istotna.
Przewodniczący Z. Piotrowicz -
Rozpoczął posiedzenie Komisji. Przywitał
przybyłych gości, radnych i podziękował za udostępnienie Teatru na posiedzenie
Komisji. Powiedział, że komisja długo nosiła się z zamiarem obejrzenia tego obiektu,
ponieważ dochodziły nas sygnały o potrzebach inwestycyjnych tego obiektu.
Zaproponował przejście do procedur związanych z poprowadzeniem posiedzenia
komisji. Pierwszy punkt: przyjęcie porządku obrad. Zadał pytanie, czy są propozycje
dotyczące zmian w porządku obrad.
J. Szeląg – Zaproponowała przeniesienie punktu 4 tj. Przedstawienie przez Wydział
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Programu UE oraz zaproszenie
radnych do współorganizacji „Forum Radni-Młodzież, czy Dolny Śląsk stać na
więcej?”, które
zaplanowane zostało na
30 marca 2009r. na punkt 7.
Argumentowała, że radni kilkakrotnie na innych komisjach m.in. Zdrowia i Turystyki
słuchali koncepcji młodzieży.
Przewodniczący Z. Piotrowicz - Czy są jeszcze jakieś inne propozycje dotyczące
zmian porządku obrad. W takim razie kto z państwa jest za dokonaniem tej zmiany,
którą zaproponowała pani radna Szeląg.
Za- 3
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 1
W takim razie przenosimy punkt 4 na koniec. Mam propozycję w takim razie taką, że
po przeprowadzeniu tych kwestii, które chcemy omówić jako sprawy różne
potraktujemy tą kwestię zwiedzania teatru.
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Kolejna
kwestia
opiniowanie
uchwały
w
sprawie
uchwalenia
regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
oświatowych jednostek organizacyjnych samorządu województwa dolnośląskiego
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników
wynagrodzenia.
Z. Tagowski – dyr. Wydziału Nauki i Edukacji – Szanowni państwo w pakiecie
decentralizującym i reformującym edukację jest zmiana ustawy Karty Nauczyciela
oraz ustawy o systemie oświaty. Dotąd obowiązywał sposób, że stażysta, czyli
absolwent studiów otrzymał 1002 złote kwoty bazowej. Była to kwota 1400 złotych
brutto. Zaczął się problem z pozyskiwaniem nauczycieli do pracy. W związku z tym
postanowiono, że spłaszczy się tę rozciągniętą skalę zarobków. W tej chwili stażysta
ma 100% kwoty bazowej , jest to podwyżka o 500 – 700 złotych już teraz od stycznia
a od września jeszcze o 200- 300 złotych. Nauczyciel początkujący będzie w tej
chwili zarobić ok. 2300 złotych. Negocjacje z związkami zawodowymi przebiegały
bardzo płynnie. My przekraczamy zarobki wpisane w Karcie Nauczyciela o 300- 400
złotych. Regulamin zmienia jedynie sposób naliczania dodatków z kwotowych
przechodzimy na procentowe, licząc od kwoty bazowej. Kwota bazowa będzie
waloryzowana co roku, w tym roku będzie waloryzowana dwukrotnie. To pozwoli nam
na wykorzystanie nowych możliwości, które pojawiają się w ustawie. Między innymi
zrezygnowano z corocznego ustalania tego regulaminu. Jest to zmiana nie
skutkująca finansowo tylko sposobem obliczania dodatków jako procent kwoty
bazowej.
Przewodniczący Z. Piotrowicz - Czy te wyjaśnienia są satysfakcjonujące?
J. Szeląg - Zapytała o pensum godzin nauczyciela, ponieważ w materiale tego nie
było. Tu jest mowa o ponadwymiarowych godzinach.
Z. Tagowski – W tej uchwale się nie określa. Zmienia się sposób obliczania kwot,
nie ingerujemy w godziny tylko w warunki obliczania kwot.
A.Sokołowska – A pensum dla dyrektorów? Są zażalenia na wysokość tego
pensum.
Z. Tagowski - Jest w oddzielnej uchwale. Są pewne wnioski, dyrektor również jest
nauczycielem. Przed laty Sejmik uchwalił takie kwoty, to zależy od wielkości szkoły.
To jest do przemyślenia, jeżeli będą wpływały kolejne wnioski, będziemy o tym
myśleć.
Przewodniczący Z. Piotrowicz - Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie kto z
państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem w sprawie uchwalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
oświatowych jednostek organizacyjnych samorządu województwa dolnośląskiego
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników
wynagrodzenia ( druk XXXVIII/382/a).
Za- 5
Przeciw -0
Wstrzymało się – 0
Przechodzimy do kolejnego punktu: Teatr Polski we W rocławiu – informacja o
aktualnej sytuacji instytucji.
K. Mieszkowski – Teatr Polski jest usytuowany w gronie najlepszych teatrów. W
ciągu 2,5 lat mojej pracy bardzo wiele się zmieniło teatrze. Najważniejsze zmiany
jakie się dokonały spowodowały, że znaleźliśmy się w wielu prestiżowych
rankingach. W rankingu tygodnika „W prost” znaleźliśmy się na drugim miejscu,
natomiast według rankingu branżowego miesięcznika „Teatr” -
Teatr Polski
zwyciężył. Teatr Polski znalazł się również w kategorii skandale, tam jest 15- ty. Tam
opisano dwa rodzaje skandali. Rafał W ęgrzyniak przywoływał spektakl „ Śmierć
podatnika” jako rzecz nie do przyjęcia, natomiast ktoś inny z kolei uznał, że
skandalem była próba wyrzucenia mnie z teatru. W tygodniku „Polityka” kilka tygodni
wcześniej również obok teatru Narodowego w W arszawie i Teatru Starego w
Krakowie, Teatr Polski znalazł się w czołówce teatrów. Mówiąc krótko Teatr Polski
stanął na nogi artystyczne. W ażne jest to, że ten teatr jest drugi, jeśli chodzi o
wielkość. Teatr ma dużą scenę na 700 osób, scenę kameralną na 262 osoby i scenę
„ Na Świebodzkim” na 130 osób, jest to scena eksperymentalna i mała ale bardzo
ważna. W Europie ma już swoją rangę, ale nadal jest to scena prowizoryczna. Duża
scena od 1949 roku nie była remontowana. Większość ludzi na Dolnym Śląsku , jak i
w Polsce myśli, że Teatr Polski po pożarze został w całości wyremontowany, co jest
nieprawdą. Foyer oraz widownia zostały wyremontowane ale to było prawie 13 lat
temu. Myślę, że ona również wymaga renowacji. Największym problemem w
remoncie tej sceny jest problem z widownią. Otóż 700 osobowa widownia Teatru
Polskiego jest tak skonstruowana, że z bocznych foteli zarówno na parterze, jak i na
pierwszym piętrze nic nie widać. Balkon drugi jest tak skonstruowany, że spoglądając
na dół widać tylko czubki głów aktorów występujących na scenie. Jest to ogromny
problem, w związku z tym każda realizacja, która jest w teatrze wygląda w ten
sposób, że reżyserzy wykluczają drugi balkon, bo nie możemy proponować
publiczności płacenia za bilety z miejsc, których po prostu nie widać. Artyści, którzy
są w Teatrze Polskim powodują, że ma widownie na poziomie 85%. Teatr Polski w
minionym sezonie uzyskał najwięcej nagród w swojej historii. W yjeżdża na festiwale
zagraniczne i polskie. W stosunku do roku 2000 kiedy przychodziłem do pracy jest to
skok o 25%. W tedy publiczność wahała się na poziomie 60-65%. Te wszystkie nasze
decyzje programowe przyciągnęły publiczność. W teatrze udało mi się zatrudnić
bardzo ciekawych reżyserów. W teatrze jest 48 osób na etatach aktorskich. Cały
teatr to jest 160 osób. Prawda jest taka, że bez techniki Teatru Polskiego wiele
teatrów w Polsce miałoby problemy. Oni czerpią z naszych pomysłów. W związku z
tym teatr musi kosztować, to są konsekwencje. Teatr Polski ma wszystkie cechy by
stać się Teatrem Narodowym. Ten teatr się wpisał w europejskie i poza europejskie
festiwale teatralne. Myślę, że to jest moment, żeby zastanowić się nad kondycją
teatru.
Modernizacja
serca
sceny
jest
elementem
podstawowym
naszego
funkcjonowania. Te pieniądze, które zostały przeznaczone na modernizację teatru, tj.
około 23 milionów złotych wyglądają jak niesłuszna nadwyżka. Natomiast te
zaniedbania, wynikające z wielu lat spowodowały jego techniczną nieudolność. Teatr
to jest również technologia. Dzisiaj wyposażenie techniczne to są ogromne nakłady w
postaci świateł, rozmaitych projektorów. To decyduje o wyrazie artystycznym teatru.
Dokonywaliśmy sukcesywnie zakupów projektorów. Zakup takiego to kwota około 70
tysięcy złotych. W ięc można sobie wyobrazić jakiego rzędu pieniędzmi trzeba
manipulować. W szystkie nasze pomieszczenia biurowe, część administracyjna nigdy
nie była remontowana. Teatr Polski jak przyszedłem nie był skomputeryzowany. W
ciągu 2,5 lat udało nam się zakupić komputery na kwotę 45 tysięcy złotych.
Złożyliśmy rozmaite projekty informatyzacji teatru, ale jak na razie bez skutku. Jeśli
chodzi o zarobki aktorów to wybitna aktorka tego teatru po 50 latach pracy zarabia
2 700 brutto. To jest hańba. Po pożarze w 1994 roku nie udało się nikomu
przeszacować kosztów utrzymania tego teatru. W tej chwili Teatr Polski, oprócz
swojej podstawowej pracy, czyli robienia przedstawień, które mają swoje premiery.
Robimy 6 premier w roku. Oprócz tego w teatrze odbywa się podstawowa praca. Jest
dział literacki, którego szefem jest Piotr Rudzki. Bardzo ważna jest W szechnica
Teatralna i tutaj dwa razy w miesiącu próbujemy przybliżać młodzieży reguły
uczestniczenia w kulturze teatralnej. W ażnym elementem naszej pracy są czynne
poniedziałki, jest to cykl spotkań polegających na tym, że w każdy poniedziałek
odbywają się inne imprezy. Na przykład „ Magiel literacki” prowadził profesor Bereś.
Goście to miedzy innymi Jerzy Plich, Marek Krajewski. To są rzeczy, za które się nie
płaci. Teatr Polski współpracuje z różnymi instytucjami pozarządowymi, miedzy
innymi z Teatrem Niepełnosprawnych. Chcemy wykorzenić zasadę, że do teatru
chodzimy jak do kościoła – raz w tygodniu, czy raz w miesiącu. Do teatru powinno się
przychodzić codziennie i my to właśnie udostępniamy, tworzymy możliwości i to
wszystko także dzięki wolontariuszom naszego teatru. Teatr Polski jest profilowany
dosyć wyraźnie, dzięki temu osiągamy sukces. W pierwszym okresie naszej pracy
publiczność nie wiedziała z czym ma do czynienia, teraz publiczność dojrzała do
naszego teatru. Mamy publiczność, ważnych artystów i ważne przedstawienia.
Przewodniczący Z. Piotrowicz -
Dziękuję bardzo. Mam propozycję taką, żeby
ewentualne pytania zadać w czasie spaceru po teatrze. Kolejna kwestia, o której
mieliśmy dzisiaj mówić to Ośrodek Kultury i Sztuki. Bardzo proszę o informację.
P. Borkowski – dyr. OKiS - Wiem, że często zadawanym pytaniem, również przez
radnych województwa jest pytanie: „ Czym tak naprawdę zajmuje się OKiS?” Rok
2006 OKiS organizował bądź współorganizował z własnej inicjatywy wynikającej ze
statutu to jest 247 imprez w roku. Koszt to jest około 1,5 miliona złotych. W tym
czasie robiliśmy zadania zlecone dla Urzędu Marszałkowskiego – 47 imprez,
przeznaczono na to 1,6 miliona złotych. Muszę powiedzieć wprost: OKiS jest tą
instytucją, przez którą można wspomóc różne inne działania poza konkursowe. Rok
2007 to jest 191 imprez, kwota około 1,5 miliona złotych, ilość imprez zleconych 56
na kwotę 2 miliony. Rok 2008 195 imprez, kwota niecałe 1,5 miliona, ilość zadań
zleconych przez Urząd Marszałkowski - 60, kwota ponad 3 miliony złotych. Te 3
miliony, które otrzymuje OKiS to są pieniądze na różne bardzo ważne rzeczy.
Chciałbym, żeby ktoś kto spojrzy na bilans OKiS-u zauważył, że kolejny rok jesteśmy
około tysiąca złotych do przodu. Wrócę do starego tematu. Poprosiłem o 300 tysięcy
złotych na remont centralnego ogrzewania. Przez te tyle lat udało mi się uzyskać
pieniądze od prywatnych inwestorów miedzy innymi na remont dachu , czy klatki
schodowej. Od 1995 roku OKiS nie dostał złotówki na żadne remonty. Jeszcze raz
apeluje do państwa o kaloryfery. OKiS to 2300 m2. Jest to miejsce dla
Stowarzyszenia Architektów, Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru oraz Instytutu im.
Jerzego Grotowskiego. To jest oczywiście miejska instytucja, ale sala jest własnością
OKiS-u. Mógłbym napisać do Instytutu, że za te pieniądze nie może dalej
wynajmować pomieszczeń ale oczywiście jest to niemożliwe . Instytut Grotowskiego
jest ważny dla tego kraju, a w ten sposób my ich wspomagamy. Według
rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podstawowa
działalność Ośrodka Kultury i Sztuki to działalność kulturalna. Takim głównym
punktem działalności kulturalnej jest „Domek Romański” i jego galeria fotografii, która
za nieduże pieniądze w budżecie - 110 tysięcy złotych robi średnio 11-12 wystaw
fotograficznych znanych artystów. Wspomagamy różne stowarzyszenia twórcze.
Drugi dość znaczny element naszej działalności to Dolnośląski Festiwal Artystyczny .
Wystawa „Pomarańczowa Alternatywa” została uznana za jedną z lepszych w
Polsce. Mimo iż OKiS nie jest galerią. Wystawa również zostanie pokazana w
Bukareszcie i w Pradze. Oczywiście koncerty, wystawy, spektakle, to co
organizujemy dla Dolnego Śląska. Przyjeżdżamy do miejscowości, między innymi do
Polanicy, Kudowy czy Lądka Zdroju. Te imprezy są składowe z naszych środków
organizacyjnych. Współpracujemy ze stowarzyszeniami, m.in. Stowarzyszenie
Literatów- czwartki literackie są od wielu lat organizowane. Miesięcznik ODRA od lat
wydawany i znany. Cztery lata temu udało mi się uzyskać dofinansowanie od
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki
Narodowej. Sytuacja jest taka, że zostaliśmy dalej głównym wydawcą miesięcznika.
Wpływy ze sprzedaży są wpływami Ośrodka Kultury i Sztuki natomiast Biblioteka
Narodowa zatrudnia pracowników miesięcznika ODRA. To jest bardzo doby układ.
Umowa jest długoterminowa. To jest około 350 tysięcy mniej obciążenia dla OKiS-u i
dla samorządu. Współpraca międzynarodowa- to przede wszystkim wyszehradzka.
Jest to głównie plastyka, ale również zdarza się współpraca w dziedzinie muzyki,
szczególnie muzyki dawnej. Oprócz tego nagroda miesięcznika ODRA. Następna
impreza : Dni Alzacji na Dolnym Śląsku, współpraca ze Styrią rozpoczęta w zeszłym
roku, współpraca z teatrem Komedianci. Pieniądze, które otrzymaliśmy są małe ale
musimy sobie poradzić. Jednak nie chciałbym odpuścić sprawy kaloryferów i prosić
jeszcze raz o interwencję.
Przewodniczący Z. Piotrowicz -
Dziękuję panie dyrektorze, pozwoliliśmy sobie
skierować zaproszenie na naszą komisję z kilku względów. To jest oczywiste, że
działalność OKiS-u jest potrzebna i bardzo sobie to cenimy. Kwestia kaloryferów i
konieczności dokonania bardzo trudnego remontu instalacji była sygnalizowana już
jesienią i wtedy bardzo mocno wspieraliśmy dążenia OKiS-u. W międzyczasie
pojawiły się nowe koncepcje dotyczące sprzedaży budynku i kwestie opłacalności
inwestowania w budynek pieniędzy. Pod koniec lutego Zarząd przedstawi korektę
możliwości finansowych. Jeśli pojawią się możliwości finansowe, gdzie w grę
wchodzą
również
przedsięwzięcia
kulturalne
oraz
możliwości
znalezienia
dodatkowych funduszy, komisja będzie się starała wesprzeć działania pana
dyrektora, a na razie dziękuję za informację.
Przechodzimy do kolejnej sprawy a więc bieżąca informacja dotycząca wyższego
szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku. Bardzo proszę pana dyrektora
Tagowskiego o tego typu informację.
Z. Tagowski – Szanowni państwo, ponieważ ten temat wywołaliśmy w związku z
informacją pana marszałka Borysa o pracę nad strategią edukacji szkolnictwa
wyższego i nauki stąd pozwoliłem sobie zawrzeć skrótową informację jako wyciąg z
tej strategii ( strategia w załączeniu). Informacja zbiegła się z przekazaniem
informacji rektorom
przez marszałka Romana wraz dyrektorem Ratuszniakiem
odnośnie rozstrzygnięć podziału kwot na szkolnictwo wyższe w działaniu 7.1 RPO.
Podział wygląda tak, że na liście rekomendowanej znajdują się 3 z 4 państwowych
wyższych szkół zawodowych. Ocena była bardzo precyzyjnie dobrana. Punkty, które
można było tam uzyskać nie pozostawiały rządowi ani innym oceniającym marginesu
bo wszystko zależało od tego co wpisaliśmy w pierwotnych kryteriach RPO, tzn. są to
kierunki
kształcenia
zgodne
z
założeniami
europejskimi.
Oprócz
tych
rekomendowanych znajduje się Centrum Kształcenia Praktycznego Uniwersytetu
Przyrodniczego. To jest inicjatywa Zarządu. Modernizujemy kształcenie rolnicze w
naszym regionie. Jest idea dokonania przeglądu, by lepiej rozwijać bazę kształcenia
przyrodniczego. Na ostatnim miejscu z połową wnioskowanej kwoty - jedyna
niepubliczna uczelnia akademicka Dolnośląska Szkoła Wyższa. Materiał jest
uzupełniony informacją, która wpłynęła na ręce pani minister Kudryckiej. W tym
materiale przedstawiamy tezy, których używamy aby pokazać, że wyższym szkołą
zawodowym potencjalnie byłoby lepiej u marszałka niż u ministra. Jednak jest spory
opór tych szkół. Z nieoficjalnych rozmów wynika, że jest pewna obawa. Mianowicie,
czy marszałek nie będzie stawiał nowych żądań. Według nas szkoły powinny
spełniać rolę w regionie w oparciu o obecną sytuację rynku pracy. Te szkoły po
pewnym zainwestowaniu moglibyśmy przestawić z kierunków „miękkich” na kierunki
potrzebne, czyli inżynieryjno-techniczne. Prace nad strategią trwają.
Przewodniczący Z. Piotrowicz chcielibyśmy
Organizacjami
dzisiaj
omówić.
Pozarządowymi
Dziękuję bardzo i ostatni z punktów, który
Przedstawienie
przez
Programu UE oraz
Wydział
Współpracy
z
zaproszenie
radnych
do
współorganizacji „Forum Radni-Młodzież, czy Dolny Śląsk stać na więcej?”, które
zaplanowane zostało na 30 marca 2009 roku.
A.Milczarska – Wydział współpracy z organizacjami pozarządowymi – Bardzo
dziękujemy za zaproszenie. Chcemy zaprosić na wspólną konferencję, która
odbędzie się 30 marca tj. poniedziałek. To wydarzenie, do którego chcemy państwa
zaprosić to przede wszystkim dialog z młodzieżą.
H. Sulima- Spotykaliśmy się z większością państwa na innych komisjach, ale powód
dla którego drążymy ten temat to, fakt, że młodzi ludzie wypowiedzieli się na temat
tego jak siebie widzą na Dolnym Śląsku, jak widzą przyszłość. Czego oczekują od
państwa, w jakim kierunku powinni podążyć decydenci, żeby oczekiwania młodzieży
zostały spełnione. Kilkaset młodzieżowych liderów zebrało się w jednym miejscu i
stało
się młodzieżową stolicą naszego województwa. Tam się pojawiło wiele
problemów, które nurtują młodzież, o których inni nie wiedzą lub nie zdają sobie z
tego sprawy. Oprócz rozwiązań, które są w dalszej perspektywie pojawiły się bardziej
prozaiczne potrzeby, czyli wciąż młodzi ludzie z Dolnego Śląska nie maja 10 złotych,
by wsiąść w PKS i przyjechać tutaj do Teatru Polskiego na spektakl. Oczywiście są
incydentalne wyjazdy organizowane przez wąskie grupy czy fundacje, ale to wciąż
jest problem. Chcemy żeby młodzież Dolnego Śląska miała narzędzia, dzięki którym
będzie na bieżąco
badana, wysłuchiwana i będzie miała realny wpływ na
podejmowanie decyzji, które będą ich dotyczyły. To już świetnie funkcjonuje w
Polsce, ale nie w naszym regionie. Zachodniopomorskie ma już Strategie dla
Młodzieży i Sekretariat dla Młodzieży. Młodzi ludzie wypowiedzieli się na temat
swoich problemów i zależy nam, żeby państwo przybyli na tę konferencję, wysłuchali
młodych ludzi. To będzie wielkie wydarzenie, prowadzące do zmian.
Przewodniczący Z. Piotrowicz -
Przewodniczący podziękował wszystkim za
przybycie na komisję i zaprosił radnych do obejrzenia obiektu Teatru Polskiego.
Protokolant:
Kamila Wojtera- Lesiak
Przewodniczący Komisji
Kultury, Nauki i Edukacji
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Zbigniew Piotrowicz
Download