KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA Studia pierwszego stopnia

advertisement
Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunki studiów:
•
•
•
•
•
•
EUROPEISTYKA
FILOZOFIA
KOGNITYWISTYKA
KREATYWNOŚĆ SPOŁĘCZNA
SOCJOLOGIA
ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH
EUROPEISTYKA – kierunek myślenia
Studia pierwszego stopnia
3-letnie, stacjonarne - profil praktyczny
Studia drugiego stopnia
2-letnie, stacjonarne, profil ogólnoakademicki
Europeistyka to studia interdyscyplinarne
i multidyscyplinarne kształcące w zakresie
dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych,
ekonomicznych oraz prawnych.
specjalności na I stopniu studiów:
• zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
• zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
• mobilność międzykulturowa i migracje
(planowane utworzenie 2017/2018)
Zdobywasz umiejętności:
• interpersonalne i komunikacyjne
• negocjacyjne
Możliwości zatrudnienia po studiach:
• praktyczne przygotowanie do organizacji wydarzeń
kulturalnych i społecznych
przygotowanie zawodowe do pracy w kraju
i zagranicą w:
• zarządzania zasobami ludzkimi i pracy w zespole
• organizacjach pozarządowych
lub przedstawicielstwach instytucji unijnych
• pozyskiwania funduszy zewnętrznych
i ich realizacji
• biurach poselskich, organizacjach i instytucjach
kulturalnych oraz społecznych
• urzędach, jednostkach promujących i zarządzających
zdrowiem
• NGO (fundacje i stowarzyszenia)
• mediach i wydawnictwach, działach HR
FILOZOFIA
Studia pierwszego stopnia
3-letnie, stacjonarne - profil ogólnoakademicki
Studia drugiego stopnia
2-letnie, stacjonarne, profil ogólnoakademicki
Filozofia (gr. φιλοσοφια – umiłowanie mądrości)
to najogólniejsza dziedzina wiedzy o świecie i jego
poznaniu, ludzkim życiu, dobru i złu. Filozofia
wyrasta ze zdziwienia światem i ciekawości,
poszerza horyzonty umysłowe i służy budowaniu
racjonalnego obrazu świata.
specjalności:
• filozofia teoretyczna
• doradztwo i komunikacja społeczna
• Kultury azjatyckie
Zdobywasz umiejętności:
• doradczo-trenerskie połączone z nauką
o zarządzaniu i organizacji
• komunikacji międzykulturowej (kultury
chińskiej, indyjskiej i islamskiej)
• logicznego myślenia, krytycyzmu, analizy
i rozwiązywania problemów
Możliwości zatrudnienia po studiach:
• nauczyciel etyki i filozofii
• trener komunikacji interpersonalnej
• coach rozwoju
• doradca etyki biznesu
• rzecznik, opiniodawca etyczny dla firm
• mediator i negocjator
• specjalista ds. wizerunku public realations
• specjalista ds. kultur azjatyckich
• prowadzenia dyskusji i sztuki argumentacji
• jasnego i wyraźnego formułowania myśli
KOGNITYWISTYKA
Studia pierwszego stopnia
3-letnie, stacjonarne - profil ogólnoakademicki
Studia drugiego stopnia
2-letnie, stacjonarne, profil ogólnoakademicki
Kognitywistyka (nauki o poznaniu, ang. cognitive
science) to interdyscyplinarne badania naukowe
nad umysłem i procesami poznawczymi (m.in.
percepcja, pamięć, inteligencja, język,
rozwiązywanie problemów, reprezentacja świata,
emocje).
specjalności:
• sztuczna inteligencja i logika
• znak, język i komunikacja
KOGNITYWISTYKA
Zdobywasz umiejętności:
Możliwości zatrudnienia po studiach:
• wykorzystywania narzędzi informatycznych w pracy
• branża IT: obsługa i zarządzanie systemami
informatycznymi (np. serwerami sieciowymi)
• zarządzania systemami informatycznymi
• umiejętności analityczne
• elementarne umiejętności programowania
• znajomości języka angielskiego (do poziomu C1)
• umiejętności publicznego wypowiadania się
i komunikacji
• pracy w zespole
• zdolności rozwiązywania problemów
• analiza (również zautomatyzowana) danych
(BigData)
• mass-media, Branża reklamowa & PR
• praca w jednostkach badawczych
KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA
Studia pierwszego stopnia
3-letnie, stacjonarne - profil ogólnoakademicki
Studia na nowatorskim kierunku „kreatywność
społeczna” są adresowane do osób chcących wykształcić
i rozwinąć umiejętności i kompetencje wysoko cenione
na współczesnym rynku pracy:
•
•
•
•
kreatywność w myśleniu i działaniu
nieszablonowość nowatorstwo, konkurencyjność
krytycyzm, innowacyjność
przedsiębiorczość, skuteczność
Zdobywasz umiejętności:
• kreatywnego myślenia i działania
• nieszablonowość
• nowatorstwo
KREATYWNOŚĆ
SPOŁECZNA
Możliwości zatrudnienia po studiach:
• trener kreatywności
• agent reklamy
• specjalista ds. wizerunku
• innobroker
• konkurencyjność
• krytycyzm
• innowacyjność
• przedsiębiorczość
• skuteczność
• zdolność samodzielnej analizy sytuacji problemowych
oraz aktywnej współpracy w zespołach kreatywnych
• umiejętności modelowania
• i ukierunkowywania potrzeb indywidualnych
• rzecznik instytucji publicznych
oraz społecznych
• planner, konsultant w przemysłach kreatywnych
• specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego
• doradca personalny
SOCJOLOGIA
Studia pierwszego stopnia
3-letnie, stacjonarne - profil praktyczny
Studia drugiego stopnia
2-letnie, stacjonarne, profil ogólnoakademicki
Socjologia jest kierunkiem studiów, który
koncentruje się przede wszystkim na poznaniu
i zrozumieniu społeczeństwa, w jakim żyjemy.
Hasło, które towarzyszy naszym studentom
każdego dnia to: PRZYJEMNOŚĆ POZNAWANIA
specjalności:
• analityk zjawisk społecznych
• organizator społeczności lokalnej
• zarządzanie innowacyjne
Zdobywasz umiejętności:
• diagnozowania procesów i zjawisk społecznych
(kulturowych, politycznych
SOCJOLOGIA
• i gospodarczych, społecznych, czynników ryzyka
zdrowotnego)
• ośrodki badania opinii publicznej i rynku
• przeprowadzania podstawowych analiz
statystycznych z pomocą narzędzi
informatycznych
• administracja rządowa i samorządowa
• mediacyjne i negocjacyjne
• korporacje biznesowe i medialne
• kompetencji miękkich: komunikatywność,
kreatywność
Możliwości zatrudnienia po studiach:
• działy HR (human resources)
• instytucje zajmujące się edukacją, kulturą czy
ochroną zdrowia
• dynamicznie rozwijający się sektor pozarządowy
• umiejętności pracy w zespole
ZARZĄDZANIE W POLITYKACH
PUBLICZNYCH
Studia pierwszego stopnia
3-letnie, stacjonarne - profil praktyczny
To dynamicznie rozwijający się kierunek studiów
przeznaczony dla przyszłych i obecnych
pracowników administracji publicznej oraz organizacji
i instytucji współpracujących z tym sektorem.
Dyscyplina ta zajmuje się pomnażaniem
i dostarczaniem wiedzy niezbędnej do rozwiązywania
konkretnych problemów przez władze publiczne.
Zdobywasz umiejętności:
• kompleksowego analizowania procesów zachodzących
w przestrzenni społeczno-publicznej, zarówno pod
względem formalnym, politycznym i gospodarczym
ZARZĄDZANIE
W POLITYKACH
PUBLICZNYCH
• zarządzania oraz planowania strategicznego
• organizacji konsultacji społecznej
• tworzenia zespołów analitycznych
• korzystania z technologii informatycznych na potrzeby
realizowanych przez siebie zadań
Możliwości zatrudnienia po studiach:
• administracja publiczna
• instytucje obywatelskie i biznesowe
• firmy zajmujące się ewaluacją, tworzeniem strategii,
gromadzeniem i analizą danych, edukacją, kulturą oraz
ochroną zdrowia
• sektor pozarządowy
Dlaczego warto studiować na Wydziale Filozofii i Socjologii:
• nowoczesne programy studiów oraz szeroki wachlarz specjalizacji
dostosowanych do aktualnych wymagań rynkowych
• doświadczone i doceniana w środowisku naukowym kadra dydaktyczna
• zajęcia praktyczne
• zdobywanie umiejętności praktycznych i praktyki zawodowej
• bardzo dobra infrastruktura dydaktyczna
• możliwość uczestniczenia w programach wymiany studenckiej
• przyjazna atmosfera
Możliwości rozwoju w czasie studiów:
•
•
•
•
działalność w kołach naukowych
udział w badaniach naukowych
działalność naukowa w czasopismach studenckich
możliwości zindywidualizowanej pracy nad osobistym
rozwojem i budowaniem własnego światopoglądu dzięki
szerokiej ofercie zajęć fakultatywnych
• udział w szkoleniach, treningach i warsztatach,
podnoszących umiejętności i kompetencje społeczne
Studenci Wydziału Filozofii i Socjologii mają do dyspozycji:
•
•
•
•
•
pracownie komputerowe
darmowe oprogramowanie na użytek domowy
darmowy dostęp do Internetu na Wydziale
rozbudowany system stypendialny (stypendia naukowe i socjalne)
miejsca w domach studenckich dostosowane do europejskich standardów
z dostępem do Internetu
• Akademicki Ośrodek Sportu (pływalnia, siłownia, sala fitness, sporty walki,
ścianka do wspinaczki itd.)
• Akademicki Ośrodek Kultury Chatka Żaka (m.in.: radio, kino, teatr, taniec)
Więcej informacji:
wfis.umcs.pl
fb.com/wfis.umcs
Download