Gmina Kazimierza Wielka

advertisement
Gmina Kazimierza Wielka
Plan Rozwoju Lokalnego
gminy
Kazimierza Wielka
na lata
2004 - 2013
Kazimierza Wielka 2004
Plan Rozwoju Lokalnego
gminy Kazimierza Wielka został opracowany przez
zespół pod kierunkiem mgr Wiesława Ładowskiego
Pełnomocnika ds. Rozwoju Gospodarczego, Promocji
i Integracji Europejskiej
Plan Rozwoju Lokalnego
Spis treści:
I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
str. 4
II. Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza na obszarze
objętym wdrażaniem planu
str. 4
1. Położenie, powierzchnia i ludność
str. 4
2. Środowisko przyrodnicze
str. 6
3. Turystyka
str. 16
4. Zagospodarowanie przestrzenne
str. 17
5. Gospodarka
str. 25
6. Sfera społeczna
str. 28
III. Realizacja zadań i projektów
str. 31
IV. Powiązanie projektów z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy
str. 59
V. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego
str. 61
VI. Plan finansowy na lata 2004 – 2006
str. 63
VII. System wdrażania
str. 63
VIII. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej
str. 63
1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego
str. 64
2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego
str. 64
3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem
publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi
str. 65
4. Public Relations Planu
str. 65
XIX. Spis tabel i wykresów
str. 65
3
Plan Rozwoju Lokalnego
I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.
Obszar:
Gmina Kazimierza Wielka
Czas realizacji:
lata 2004 – 2013
II. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na obszarze objętym
wdrażaniem planu.
1) Położenie, powierzchnia i ludność.
Gmina Kazimierza Wielka leży w południowej części województwa świętokrzyskiego
na obszarze tzw. Niecki Nidziańskiej. Jest to obniżenie między Górami Świętokrzyskimi
a Wyżyna Krakowsko – Częstochowską stanowiące płaskowyż proszowicki. Obszar ten
zbudowany jest z utworów okresu lodowcowego w postaci piasków i glin, które wypełniły
ówczesne doliny rzeczne, poczym osadził się na tym wszystkim less (pokład grubości kilku
metrów). Wspomniany płaskowyż opada ku Wiśle, a jego wysokość bezwzględna dochodzi
do 250 m n.p.m.. Powierzchnia wyżyny jest rozczłonkowana na szerokie wzgórza i jest
bezleśna. Rzeźba terenu to wysoczyzny i garby porozcinane licznymi dolinami niewielkich
rzek, suchymi wąwozami i parowami erozyjnymi ze spadkiem stoków 5 – 10 %. Na lessach
występują czarnoziemy, dzięki którym obszar ten jest krainą rolniczą województwa
świętokrzyskiego.
Gmina Kazimierza Wielka jest najbardziej wysuniętą gminą na południu województwa
świętokrzyskiego i sąsiaduje z gminami: Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec
z województwa świętokrzyskiego oraz z gminami: Pałecznica, Proszowice, Koszyce
z województwa małopolskiego.
Miasto i gmina posiada korzystne położenie komunikacyjne – leży na przecięciu dróg
wojewódzkich z Krakowa do Buska – Zdroju i z Jędrzejowa przez Skalbmierz – Koszyce do
Brzeska w województwie małopolskim.
Na uwagę zasługuje również bliskość tak dużego miasta jak Kraków (ok. 50 km).
Ale jednocześnie jest to taka odległość, która umożliwia samodzielny rozwój miasta i gminy
Kazimierza Wielka.
Kazimierza Wielka – to miasto i gmina w województwie świętokrzyskim
o dynamicznym awansie cywilizacyjnym i dużych możliwościach rozwojowych. To teren
4
Plan Rozwoju Lokalnego
rolniczy o bardzo urodzajnych glebach, równocześnie ze starymi tradycjami przemysłowymi,
przemysłu spożywczego i ceramicznego.
Gmina Kazimierza Wielka wchodzi w obręb powiatu kazimierskiego. Obszar gminy
podzielony jest na 42 sołectwa oraz miasto Kazimierza Wielka. Ogólna powierzchnia gminy
to około 140 km2, w tym miasto ok. 5 km2. Liczba ludności miasta i gminy w ostatnich latach
ciągle maleje i według najnowszych danych wynosi odpowiednio: miasto Kazimierza Wielka
6 150 osób, a reszta gminy 11 508 osób, co łącznie daje 17 658 osób. Średnia gęstość
zaludnienia w gminie jest wysoka i wynosi 130,8 osób/km2. Dla prawidłowego rozwoju
regionu struktura demograficzna
powinna być odwrotna, to znaczy, że większość
mieszkańców gminy powinna mieszkać w mieście Kazimierza Wielka. Występuje tu duża
migracja do takich miast jak Kraków i Kielce oraz do innych krajów takich jak:
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Austria, Niemcy i Włochy.
Tabela nr 1. Liczba ludności w mieście i sołectwach. Liczba gospodarstw domowych.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Miejscowość
Kazimierza Wielka
Boronice
Broniszów
Chruszczyna Mała
Chruszczyna Wielka
Cło
Cudzynowice
Dalechowice
Donatkowice
Donosy
Gabułtów
Głuchów
Gorzków
Góry Sieradzkie
Gunów Kolonia
Gunów Wilków
Hołdowiec
Jakuszowice
Kamieńczyce
Kamyszów
Kazimierza Mała
Krzyszkowice
Lekszyce
Łękawa
Łyczków
Marcinkowice
Nagórzanki
Liczba mieszkańców
6150
361
285
158
351
96
794
301
201
517
329
142
314
99
151
271
222
209
282
290
267
281
108
369
206
157
104
Liczba gospodarstw
domowych (budynki)
1965*
91
63
38
84
23
188
84
54
118
89
39
71
22
34
62
56
54
70
70
74
62
28
94
46
40
25
5
Plan Rozwoju Lokalnego
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Odonów
Paśmiechy
Plechów
Plechówka
Podolany
Sieradzice
Skorczów
Słonowice
Sradlice
Wielgus
Wojciechów
Wojsławice
Wymysłów
Zagórzyce
Zięblice
Zysławice
542
239
236
73
382
358
295
341
296
218
550
368
61
233
273
178
144
55
57
20
100
80
68
77
79
52
136
86
16
56
66
43
* - liczba mieszkań / gospodarstw domowych
2) Środowisko przyrodnicze.
Pod względem morfologicznym gmina Kazimierza Wielka położona jest w obrębie
mezoregionu – Płaskowyżu Proszowickiego, będącego częścią Wyżyny Małopolskiej. Obszar
ten ma charakter wyżynny i obejmuje szereg kopulastych, szerokich garbów i wzgórz,
pociętych dolinami rzecznymi. Na obszarze gminy wierzchołkowe partie płaskowyżów
osiągają wysokość rzędu 220 – 280 m.
Ten charakter ukształtowania terenu wywarł wpływ na osadzenie lessów, które
na terenie gminy tworzą warstwę dochodzącą do kilkunastu metrów.
Obszar gminy rozcina płaskodenna dolina rzeki Nidzicy o szerokości 200 – 400 m.
Poza tymi głównymi dolinami występują liczne doliny erozyjne boczne – prowadzące
wodę oraz jako suche, w niektórych obszarach przyjmują one charakter wąwozów i parowów
wcinających się we wzgórza, których głębokość dochodzi do kilku metrów, a zbocza
są strome i urwiste. Nachylenie stoków opadających w kierunku dolin wynosi średnio
8 – 12 %, a często wzrasta powyżej 12 %.
W obrębie stoków występują skarpy drogowe oraz tarasy rolne i erozyjne.
Ten charakter rzeźby występuje na obszarze prawobrzeżnej części rzeki Nidzicy oraz
w południowej części gminy.
Nieco spokojniejszą rzeźbę posiada północna część gminy, gdzie występuje większy
udział terenów płaskich (wierzchowinowych).
Najwyższy punkt gminy znajduje się w rejonie wsi Wielgus i wynosi 283 m n.p.m.
6
Plan Rozwoju Lokalnego
Najniższe partie gminy występują w dolinie rzeki Nidzicy i osiągają rzędną około 180
m. deniwelacje w obrębie gminy wynoszą 100 m.
Charakter rzeźby terenu gminy stwarza duże ograniczenia w budownictwie. Obszary
wyłączone z zabudowy to:
–
zbocza o nachyleniu powyżej 12 %,
–
dna dolin rzecznych z powodu silnego zawodnienia i niekorzystnych warunków
topoklimatycznych.
Ograniczenia w swobodnej zabudowie i uzbrojeniu technicznym stanowią tereny
o nachyleniu zboczy 5 – 12 %.
a) Gleby.
Na obszarze miasta i gminy Kazimierza Wielka zdecydowanie dominują gleby
wytworzone z lessów, które pokrywają ponad 90 % powierzchni obszaru gminy.
W niewielkich i rozproszonych powierzchniach występują także gleby wytworzone z glin
zwałowych i utworów wodnolodowcowych (w północno – wschodniej części gminy) oraz
wytworzone z utworów najmłodszych jak mady, torfy i mursze (w dolinach rzek Nidzicy
i Małoszówki).
W obszarze miasta i gminy można spotkać wszystkie charakterystyczne dla terenów
nizinnych kompleksy glebowe.
Około 96 % obszaru gminy stanowią gleby od I do IV klasy bonitacyjnej.
Przydatność rolnicza gleby w mieście i gminie Kazimierza Wielka wiąże się ściśle
z ukształtowaniem terenu. Najlepsze dla celów budowlanych tereny płaskie lub o niewielkim
spadku – posiadają najwyższą wartość rolniczą i podlegają ścisłej ochronie prawnej przed
wyłączeniem z produkcji rolniczej.
Możliwość zagospodarowania na cele nierolne gleb słabszych (klasa V – VI)
są minimalne, gdyż stanowią one 3,1 % powierzchni gruntów ornych i są niekorzystnie
położone. Grunty te powinny być zalesione.
Tabela nr 2. Zagospodarowanie obszaru miasta Kazimierza Wielka.
Zagospodarowanie terenu powierzchni miasta
Kazimierza Wielka na rok 2003 [dane orientacyjne]
Powierzchnia w ha
Grunty orne i inne
236,00
Tereny zabudowane i inne
144,64
Wody (zalewy, rzeki i inne zbiorniki)
23,86
Parki i lasy
15,50
Tereny przemysłowe
114,00
7
Plan Rozwoju Lokalnego
Tabela nr 3 a. Klasy bonitacji gleb na terenie gminy – grunty orne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Miejscowość
Boronice
Broniszów
Chruszczyna Mała
Chruszczyna Wielka
Cło
Cudzynowice
Dalechowice
Donatkowice
Donosy
Gabułtów
Głuchów
Gorzków
Góry Sieradzkie
Gunów Kolonia
Gunów Wilków
Hołdowiec
Jakuszowice
Kamieńczyce
Kamyszów
Kazimierza Mała
Krzyszkowice
Lekszyce
Łękawa
Łyczaków
Marcinkowice
Nagórzanki
Odonów
Paśmiechy
Plechów
Plechówka
Podolany
Sieradzice
Skorczów
Słonowice
Stradlice
Wielgus
Wojciechów
Wojsławice
Wymysłów
Zagórzyce
Zięblice
Zysławice
RAZEM
Powierzchn
ia ogólna
[ha]
Lp
502,68
379,09
199,98
329,44
92,78
546,88
402,67
291,79
310,86
438,21
229,89
261,95
119,45
155,79
459,37
336,61
288,22
381,58
364,77
335,52
255,02
146,87
503,89
123,48
253,73
123,73
175,56
365,33
356,12
135,69
364,81
423,03
354,25
566,35
349,86
193,76
317,60
317,60
317,60
317,60
317,60
317,60
13024,63
Grunty orne [ha]
Klasa bonitacyjna
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
razem
36,28
92,57
116,68
57,62
47,90
56,16
2,44
0,00
0,00
409,65
23,10
59,53
74,55
22,76
41,25
33,11
16,07
0,00
0,00
270,37
2,60
54,99
78,53
23,14
4,62
0,33
0,00
0,00
0,00
164,21
0,00
46,28
155,48
36,55
14,74
1,10
0,00
0,00
0,00
254,15
0,00
0,00
4,16
0,91
8,73
17,07
17,63
4,44
0,00
52,94
159,49
115,37
57,85
6,39
9,02
1,49
0,00
0,00
0,00
349,61
43,29
82,14
74,81
27,46
27,38
20,53
4,31
0,00
0,00
279,92
1,87
19,08
88,20
61,81
28,44
12,66
6,71
0,00
0,00
218,77
42,95
57,82
69,57
29,89
15,17
3,76
0,00
0,00
0,00
219,16
14,80
19,15
26,35
28,16
66,76
84,43
55,20
0,37
0,00
295,22
10,89
75,01
81,53
13,50
6,86
2,60
0,00
0,00
0,00
190,39
21,37
83,31
55,01
16,27
5,72
1,34
0,00
0,00
0,00
183,02
1,41
22,66
41,52
3,12
19,84
1,64
0,00
0,00
0,00
90,19
7,03
34,23
77,15
9,28
0,41
0,00
0,00
0,00
0,00
128,10
24,25
126,72
126,20
44,60
24,61
3,76
1,31
0,00
0,00
351,46
0,02
10,90
43,40
33,16
63,18
66,18
11,64
0,00
0,00
228,48
14,24
25,39
35,80
24,63
20,66
0,00
8,45
0,00
0,00
129,17
45,33
107,15
89,87
30,19
28,76
9,67
0,00
0,00
0,00
310,97
33,50
34,04
35,35
33,39
60,60
26,69
6,75
0,00
0,00
230,32
67,77
60,49
47,63
19,44
23,57
6,33
2,05
0,36
0,00
227,64
2,99
54,88
108,12
38,80
1,10
0,00
0,00
0,00
0,00
205,89
30,22
49,08
39,74
1,33
0,62
0,00
0,00
0,00
0,00
120,99
39,33
132,24
128,52
52,08
33,14
3,71
0,00
0,00
0,00
389,02
17,66
18,38
39,84
21,07
5,28
0,00
0,17
0,00
0,00
102,40
55,09
58,72
38,07
12,39
28,01
5,16
0,34
0,00
0,00
197,78
0,00
18,97
45,85
21,73
4,05
4,17
0,00
0,00
0,00
94,77
22,96
49,56
29,01
15,07
7,77
0,40
0,00
0,00
0,00
124,77
28,18
64,81
123,81
14,52
19,45
2,12
0,00
0,00
0,00
252,89
27,94
107,31
77,81
25,10
18,07
6,45
0,75
0,00
0,00
263,43
16,50
22,05
39,75
15,51
9,14
3,26
0,00
0,00
0,00
106,21
95,08
73,40
90,65
11,17
5,32
0,00
0,00
0,00
0,00
275,62
52,81
101,79
119,89
23,72
40,13
0,00
0,88
0,00
0,00
339,22
25,89
66,24
124,55
9,85
30,06
2,11
0,67
0,00
0,00
259,37
54,82
147,30
150,62
29,88
39,50
4,84
0,00
0,00
0,30
427,26
87,07
80,73
47,63
12,47
3,30
0,00
0,00
0,00
0,00
231,20
0,00
34,36
86,24
18,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138,70
94,13
92,96
116,37
52,11
7,60
0,78
0,00
0,00
0,00
363,95
39,10
95,16
115,94
22,70
3,83
0,00
0,00
0,00
0,00
276,73
0,23
34,33
47,59
38,79
16,12
6,99
2,89
1,26
0,00
148,20
2,88
31,80
50,13
22,78
56,65
23,41
43,75
49,54
0,00
280,94
50,70
42,16
106,59
39,55
83,61
59,67
59,24
35,96
81,70
39,09
10,88
30,39
28,78
10,65
2,17
0,00
0,00
0,00
423,67
257,47
1335,93
2607,04
3143,05
1076,64
968,15
453,52
221,44
58,14
0,30
9864,22
8
Plan Rozwoju Lokalnego
Tabela nr 3 b. Klasy bonitacji gleb na terenie gminy – sady.
Miejscowość
Powierzchni
a ogólna [ha]
Lp
Sady [ha]
Klasa bonitacyjna
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Boronice
Broniszów
Chruszczyna Mała
Chruszczyna Wielka
Cło
Cudzynowice
Dalechowice
Donatkowice
Donosy
Gabułtów
Głuchów
Gorzków
Góry Sieradzkie
Gunów Kolonia
Gunów Wilków
Hołdowiec
Jakuszowice
Kamieńczyce
Kamyszów
Kazimierza Mała
Krzyszkowice
Lekszyce
Łękawa
Łyczaków
Marcinkowice
Nagórzanki
Odonów
Paśmiechy
Plechów
Plechówka
Podolany
Sieradzice
Skorczów
Słonowice
Stradlice
Wielgus
Wojciechów
Wojsławice
Wymysłów
Zagórzyce
Zięblice
Zysławice
Razem
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
razem
Użytki
rolne
ogółem
502,68
1,59
1,53
1,37
1,18
0,68
1,63
0,07
0,00
0,00
8,05
456,02
379,09
0,85
1,45
3,97
2,65
0,94
0,42
0,00
0,00
0,00
10,28
329,04
199,98
0,42
1,71
6,20
3,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,94
184,57
329,44
0,00
0,32
7,94
1,60
0,68
0,00
0,00
0,00
0,00
10,54
302,48
92,78
0,00
0,00
0,09
0,61
0,82
1,28
0,15
0,00
0,00
2,95
83,31
546,88
0,36
1,89
1,20
0,59
0,59
0,00
0,00
0,00
0,00
4,63
485,44
402,67
0,84
2,38
1,67
0,22
1,21
0,11
0,07
0,00
0,00
6,50
327,50
291,79
0,00
0,16
1,25
3,15
2,25
0,02
0,00
0,00
0,00
6,83
268,76
310,86
1,87
1,51
5,68
0,59
0,58
0,00
0,00
0,00
0,00
10,23
279,11
438,21
0,00
0,38
0,59
9,35
0,74
1,17
0,67
0,00
0,00
12,90
384,44
229,89
1,21
6,51
1,80
1,41
1,56
0,00
0,00
0,00
0,00
12,49
219,99
261,95
4,22
4,06
3,11
0,25
0,89
0,00
0,00
0,00
0,00
12,53
238,71
119,45
0,13
0,56
1,04
0,00
0,41
0,00
0,00
0,00
0,00
2,14
110,31
155,79
0,23
2,18
6,44
2,66
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00
11,63
144,95
459,37
0,57
4,00
2,45
0,69
0,54
0,61
0,00
0,00
0,00
8,86
420,91
336,61
0,00
1,29
1,62
0,93
2,47
1,22
0,03
0,00
0,00
7,56
318,78
288,22
0,38
0,16
1,96
0,85
0,10
0,00
0,31
0,00
0,00
3,76
267,25
381,58
2,05
3,44
2,08
0,38
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
8,03
354,89
364,77
0,00
0,16
0,02
0,35
3,12
0,04
0,26
0,00
0,00
3,95
344,25
335,52
0,14
0,73
1,27
4,08
0,69
0,66
0,00
0,00
0,00
7,57
309,93
255,02
0,00
1,72
0,69
5,28
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00
7,81
237,98
146,87
1,40
2,41
1,29
0,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,33
134,80
503,89
1,55
4,34
3,25
1,33
0,21
0,00
0,00
0,00
0,00
10,68
443,78
123,48
1,30
0,81
2,32
1,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,90
110,48
253,73
3,72
3,91
1,18
0,28
2,16
0,00
0,00
0,00
0,00
11,25
234,88
123,73
0,00
1,24
4,73
3,84
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
9,85
116,51
175,56
1,42
1,30
3,11
2,08
0,86
0,00
0,00
0,00
0,00
8,77
145,44
365,33
0,86
2,47
1,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,28
302,51
356,12
1,00
3,11
1,53
1,63
0,09
0,22
0,00
0,00
0,00
7,58
325,46
135,69
0,97
1,57
1,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,81
125,77
364,81
1,70
0,11
3,30
0,79
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
5,92
331,97
423,03
2,63
3,87
3,87
0,16
0,85
0,00
0,00
0,00
0,00
11,38
386,99
354,25
1,16
2,73
2,64
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,13
324,81
566,35
0,00
1,93
3,24
1,68
1,60
0,00
0,00
0,00
0,00
8,45
489,71
349,86
2,31
2,68
8,67
0,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,23
323,83
193,76
0,00
3,27
7,74
1,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,12
170,52
317,60
1,06
3,93
6,50
0,90
0,19
0,00
0,00
0,00
0,00
12,58
453,83
317,60
1,03
1,04
5,53
2,42
0,14
0,00
0,00
0,00
0,00
10,16
323,51
317,60
0,00
0,16
0,45
1,27
0,28
0,56
0,55
0,00
0,00
3,27
174,79
317,60
0,00
0,91
1,79
0,46
3,95
0,32
0,18
0,00
0,00
7,61
360,67
317,60
317,60
0,79
1,39
1,99
1,33
4,13
2,83
1,53
1,25
1,58
0,92
0,00
1,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,02
8,90
490,66
293,25
13024,63
39,15
81,25
123,76
64,03
31,48
9,44
2,29
0,00
0,00
351,39
12132,79
9
Plan Rozwoju Lokalnego
Tabela nr 3 c. Klasy bonitacji gleb na terenie gminy – łąki.
Miejscowość
Powierzchni
a ogólna [ha]
Lp.
Łąki [ha]
Klasa bonitacyjna
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Boronice
Broniszów
Chruszczyna Mała
Chruszczyna Wielka
Cło
Cudzynowice
Dalechowice
Donatkowice
Donosy
Gabułtów
Głuchów
Gorzków
Góry Sieradzkie
Gunów Kolonia
Gunów Wilków
Hołdowiec
Jakuszowice
Kamieńczyce
Kamyszów
Kazimierza Mała
Krzyszkowice
Lekszyce
Łękawa
Łyczaków
Marcinkowice
Nagórzanki
Odonów
Paśmiechy
Plechów
Plechówka
Podolany
Sieradzice
Skorczów
Słonowice
Stradlice
Wielgus
Wojciechów
Wojsławice
Wymysłów
Zagórzyce
Zięblice
42.
Zysławice
Razem
II
III
IV
V
VI
Użytki rolne
ogółem
razem
502,68
0,00
0,38
13,94
12,96
5,27
0,00
32,55
456,02
379,09
0,00
0,00
12,34
16,61
5,79
0,21
34,95
329,04
199,98
0,00
0,00
3,57
3,65
0,38
0,00
7,60
184,57
329,44
0,00
1,52
23,55
6,52
0,58
0,00
32,17
302,48
92,78
0,00
1,08
10,64
12,03
2,50
0,59
26,84
83,31
546,88
22,95
38,13
18,26
13,19
11,12
1,07
104,72
485,44
402,67
0,00
4,54
9,34
16,99
4,50
2,37
37,74
327,50
291,79
0,00
2,50
22,13
17,00
0,49
0,00
42,12
268,76
310,86
0,00
14,77
16,30
10,27
5,14
0,00
46,48
279,11
438,21
0,00
0,47
8,97
29,47
15,39
1,09
55,39
384,44
229,89
0,00
0,86
0,00
13,88
0,67
0,00
15,41
219,99
261,95
0,00
6,65
17,40
13,60
4,72
0,00
42,37
238,71
119,45
0,00
12,64
3,55
1,23
0,00
0,00
17,42
110,31
155,79
0,00
0,00
5,22
0,00
0,00
0,00
5,22
144,95
459,37
0,00
33,11
13,44
8,23
4,02
0,00
58,80
420,91
336,61
13,69
35,12
0,07
18,66
3,22
3,90
74,66
318,78
288,22
4,22
32,35
34,14
29,76
21,38
10,71
132,56
267,25
381,58
0,00
6,27
16,23
10,62
1,33
0,65
35,10
354,89
364,77
5,86
38,47
25,08
26,86
12,02
0,54
108,83
344,25
335,52
0,00
24,16
17,66
17,80
9,17
2,84
71,63
309,93
255,02
0,00
5,70
9,74
3,37
0,00
0,00
18,81
237,98
146,87
0,00
0,00
4,61
3,87
0,00
0,00
8,48
134,80
503,89
0,00
0,00
11,58
17,10
11,00
0,00
39,68
443,78
123,48
0,00
1,68
0,06
0,00
0,00
0,00
1,74
110,48
253,73
0,00
3,32
8,58
4,40
5,79
1,55
23,64
234,88
123,73
0,00
0,00
10,13
1,76
0,00
0,00
11,89
116,51
175,56
0,00
4,41
1,82
0,60
1,57
0,00
8,40
145,44
365,33
0,31
0,00
29,14
6,33
0,00
0,00
35,78
302,51
356,12
0,00
4,37
20,94
18,40
2,38
0,20
46,29
325,46
135,69
0,00
0,00
8,64
6,17
0,00
0,00
14,81
125,77
364,81
0,00
16,16
17,16
4,18
3,67
0,00
41,17
331,97
423,03
0,00
8,28
18,81
3,82
0,13
0,00
31,04
386,99
354,25
0,00
16,37
23,82
7,64
8,33
0,24
56,40
324,81
566,35
0,00
12,08
17,87
19,08
3,44
0,00
52,47
489,71
349,86
0,00
0,51
36,06
27,26
14,29
0,25
78,37
323,83
193,76
0,00
0,00
16,20
2,02
0,00
0,00
18,22
170,52
317,60
0,00
0,00
56,12
17,88
0,59
0,00
74,59
453,83
317,60
0,00
11,20
12,53
4,16
0,26
0,00
28,15
323,51
317,60
0,00
0,40
3,73
1,21
1,67
0,00
7,01
174,79
317,60
0,00
6,40
19,47
21,16
11,64
8,52
67,19
360,67
317,60
317,60
0,00
0,00
5,07
2,76
33,22
10,38
11,29
10,03
0,13
2,39
0,00
0,00
49,71
25,56
490,66
293,25
13024,63
47,03
351,73
642,44
471,06
174,97
10
34,73 1721,96
12132,79
Plan Rozwoju Lokalnego
Tabela nr 3 d. Klasy bonitacji gleb na terenie gminy – pastwiska.
Miejscowość
Powierzchni
a ogólna [ha]
Lp.
Pastwiska [ha]
Klasa bonitacyjna
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Boronice
Broniszów
Chruszczyna Mała
Chruszczyna Wielka
Cło
Cudzynowice
Dalechowice
Donatkowice
Donosy
Gabułtów
Głuchów
Gorzków
Góry Sieradzkie
Gunów Kolonia
Gunów Wilków
Hołdowiec
Jakuszowice
Kamieńczyce
Kamyszów
Kazimierza Mała
Krzyszkowice
Lekszyce
Łękawa
Łyczaków
Marcinkowice
Nagórzanki
Odonów
Paśmiechy
Plechów
Plechówka
Podolany
Sieradzice
Skorczów
Słonowice
Stradlice
Wielgus
Wojciechów
Wojsławice
Wymysłów
Zagórzyce
Zięblice
42.
Zysławice
Razem
II
III
IV
V
VI
VIz
razem
Użytki rolne
ogółem
502,68
379,09
199,98
329,44
92,78
546,88
402,67
291,79
310,86
438,21
229,89
261,95
119,45
155,79
459,37
336,61
288,22
381,58
364,77
335,52
255,02
146,87
503,89
123,48
253,73
123,73
175,56
365,33
356,12
135,69
364,81
423,03
354,25
566,35
349,86
193,76
317,60
317,60
317,60
317,60
317,60
317,60
0,00
0,00
1,12
3,98
0,67
0,00
0,00
5,77
456,02
0,00
1,53
11,52
0,39
0,00
0,00
0,00
13,44
329,04
0,00
0,00
0,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,82
184,57
0,00
0,24
2,12
2,52
0,74
0,00
0,00
5,62
302,48
0,00
0,00
0,08
0,33
0,12
0,05
0,00
0,58
83,31
0,00
16,58
7,81
1,82
0,00
0,27
0,00
26,48
485,44
0,00
0,44
0,00
1,82
1,08
0,00
0,00
3,34
327,50
0,00
0,00
1,04
0,00
0,00
0,00
0,00
1,04
268,76
0,00
0,00
0,38
2,31
0,25
0,15
0,15
3,24
279,11
0,00
0,00
10,10
6,90
2,82
1,11
0,00
20,93
384,44
0,00
0,37
1,33
0,00
0,00
0,00
0,00
1,70
219,99
0,00
0,40
0,06
0,33
0,00
0,00
0,00
0,79
238,71
0,00
0,00
0,10
0,15
0,13
0,18
0,00
0,56
110,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144,95
0,00
0,63
0,00
1,16
0,00
0,00
0,00
1,79
420,91
0,11
0,77
0,00
6,88
0,12
0,20
0,00
8,08
318,78
0,00
0,00
1,77
0,00
0,00
0,00
0,00
1,77
267,25
0,00
0,54
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,79
354,89
0,00
0,20
0,26
0,31
0,38
0,00
0,00
1,15
344,25
0,00
0,00
0,40
2,23
0,00
0,46
0,00
3,09
309,93
0,00
0,40
5,07
0,00
0,00
0,00
0,00
5,47
237,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134,80
0,00
0,22
1,62
2,56
0,00
0,00
0,00
4,40
443,78
0,00
0,00
0,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,44
110,48
0,00
0,11
0,00
2,10
0,00
0,00
0,00
2,21
234,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116,51
0,00
0,00
0,86
1,90
0,22
0,00
0,52
3,50
145,44
0,00
0,99
0,00
7,57
0,00
0,00
0,00
8,56
302,51
0,00
1,73
0,84
4,31
0,00
1,28
0,00
8,16
325,46
0,00
0,00
0,64
0,30
0,00
0,00
0,00
0,94
125,77
0,00
5,69
2,12
0,77
0,68
0,00
0,00
9,26
331,97
0,00
1,19
0,68
3,14
0,26
0,08
0,00
5,35
386,99
0,00
0,00
1,42
0,49
0,00
0,00
0,00
1,91
324,81
0,00
0,00
0,22
0,84
0,47
0,00
0,00
1,53
489,71
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
323,83
0,00
0,00
0,61
0,87
0,00
0,00
0,00
1,48
170,52
0,00
0,00
2,54
0,17
0,00
0,00
0,00
2,71
453,83
0,00
2,30
6,17
0,00
0,00
0,00
0,00
8,47
323,51
0,00
0,00
3,15
11,96
0,92
0,28
0,00
16,31
174,79
0,00
0,00
1,90
3,03
0,00
0,00
0,00
4,93
360,67
0,00
0,00
1,05
0,00
3,89
0,04
2,32
1,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,26
1,32
490,66
293,25
13024,63
0,11
35,38
71,40
74,74
8,86
4,06
0,67 195,22
12132,79
11
Plan Rozwoju Lokalnego
Tabela nr 4. Grunty pod lasami.
Grunty pod lasami [ha]
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Miejscowość
Powierzchnia
ogólna [ha]
Lasy i grunty leśne
Grunty zadrzewione
i zakrzewione
Boronice
Broniszów
Chruszczyna Mała
Chruszczyna Wielka
Cło
Cudzynowice
Dalechowice
Donatkowice
Donosy
Gabułtów
Głuchów
Gorzków
Góry Sieradzkie
Gunów Kolonia
Gunów Wilków
Hołdowiec
Jakuszowice
Kamieńczyce
Kamyszów
Kazimierza Mała
Krzyszkowice
Lekszyce
Łękawa
Łyczaków
Marcinkowice
Nagórzanki
Odonów
Paśmiechy
Plechów
Plechówka
Podolany
Sieradzice
Skorczów
Słonowice
Stradlice
Wielgus
Wojciechów
Wojsławice
Wymysłów
Zagórzyce
Zięblice
502,68
4,74
3,47
379,09
23,36
0,00
199,98
1,60
0,00
329,44
0,00
0,89
92,78
0,97
0,00
546,88
3,73
0,00
402,67
46,93
0,99
291,79
0,66
0,00
310,86
4,21
1,93
438,21
16,86
0,23
229,89
0,68
0,00
261,95
1,39
0,00
119,45
0,19
0,00
155,79
0,92
0,00
459,37
5,26
0,00
336,61
1,75
0,00
288,22
0,41
0,07
381,58
1,27
0,09
364,77
0,00
0,00
335,52
1,13
0,00
255,02
0,00
0,18
146,87
0,00
0,00
503,89
25,15
0,00
123,48
0,00
0,00
253,73
1,90
0,00
123,73
1,16
0,00
175,56
0,95
0,29
365,33
38,60
3,57
356,12
1,36
5,15
135,69
0,00
0,07
364,81
0,93
1,81
423,03
0,03
2,48
354,25
5,10
0,00
566,35
53,41
0,30
349,86
1,37
0,55
193,76
0,00
2,08
317,60
0,00
0,26
317,60
0,00
5,90
317,60
5,74
0,98
317,60
148,58
0,00
317,60
2,65
0,25
Zysławice
317,60
7,36
0,00
13024,61
410,35
31,54
Razem
12
Plan Rozwoju Lokalnego
Tabela nr 5. Grunty pod wodami.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Miejscowość
Grunty pod wodami [ha]
Powierzchnia
ogólna [ha]
Wody stojące
Wody płynące
Boronice
Broniszów
Chruszczyna Mała
Chruszczyna Wielka
Cło
Cudzynowice
Dalechowice
Donatkowice
Donosy
Gabułtów
Głuchów
Gorzków
Góry Sieradzkie
Gunów Kolonia
Gunów Wilków
Hołdowiec
Jakuszowice
Kamieńczyce
Kamyszów
Kazimierza Mała
Krzyszkowice
Lekszyce
Łękawa
Łyczaków
Marcinkowice
Nagórzanki
Odonów
Paśmiechy
Plechów
Plechówka
Podolany
Sieradzice
Skorczów
Słonowice
Stradlice
Wielgus
Wojciechów
Wojsławice
Wymysłów
Zagórzyce
Zięblice
502,68
0,17
0,00
379,09
0,00
0,00
199,98
0,00
0,00
329,44
0,00
0,00
92,78
0,00
0,00
546,88
0,00
4,86
402,67
0,00
0,00
291,79
0,00
0,00
310,86
1,53
1,79
438,21
0,61
0,00
229,89
0,00
0,00
261,95
0,00
0,00
119,45
0,00
0,66
155,79
0,00
0,00
459,37
0,00
0,00
336,61
0,00
0,13
288,22
0,00
0,00
381,58
0,00
0,93
364,77
0,00
0,85
335,52
0,00
0,91
255,02
0,00
0,00
146,87
0,00
0,00
503,89
0,00
0,00
123,48
0,00
0,00
253,73
0,00
0,00
123,73
0,00
0,00
175,56
0,25
0,00
365,33
0,86
0,00
356,12
0,52
0,00
135,69
0,00
0,00
364,81
2,11
0,00
423,03
0,00
0,31
354,25
0,00
0,00
566,35
0,77
0,00
349,86
0,38
1,71
193,76
0,00
0,00
317,60
0,00
2,35
317,60
0,00
0,00
317,60
0,00
0,28
317,60
0,60
0,00
317,60
Zysławice
317,60
0,51
0,00
0,00
0,00
13024,61
8,31
14,78
Razem
13
Plan Rozwoju Lokalnego
b) Wody powierzchniowe i wgłębne.
Cały obszar gminy ma charakter wyżynny i obejmuje szereg kopulastych wzgórz
przeciętych dolinami rzecznymi.
Główny dział wodny (II rzędu) pomiędzy zlewniami rzek Nidzicy i Szreniawy
przebiega w południowo – zachodniej części gminy. Obydwie w/w rzeki są bezpośrednimi
lewobrzeżnymi dopływami Wisły.
Koryto rzeki Nidzicy przecina obszar gminy z kierunku północny – zachód
na południowy – wschód i jest na pewnych odcinkach uregulowane, niezbyt wcinające się
w dno doliny. Szerokość doliny płaskodennej waha się od 700 do 1500 m. całkowita długość
rzeki wynosi 35,2 km. Rzeka Nidzica prowadzi wody pozaklasowe.
Cały obszar doliny zalewany jest wielkimi wodami. Największym prawobrzeżnym
dopływem Nidzicy jest rzeka Małoszówka, która łączy się z Nidzicą w Kazimierzy Wielkiej.
Drugim większym dopływem Nidzicy jest rzeka Jawornik.
Północny i północno – wschodni teren gminy jest odwodniany przez krótkie cieki
wpadające do Nidzicy.
Przy południowej granicy gminy płynie rzeka Szreniawa i odwadnia południowo –
zachodnią część gminy poprzez bezimienne cieki.
Na obszarze gminy nie występują duże zbiorniki wód powierzchniowych. Zbiorniki
małej retencji (zbiornikowo – stawowe) występują w Kazimierzy Wielkiej (zalewy i stawy
o powierzchni około 12 ha oraz odstojniki przy oczyszczalni ścieków o powierzchni
około 10 ha), Podolanach, Zagórzycach, Gabułtowie, Zięblicach, Donosach, Skorczowie,
Marcinkowicach i Kazimierzy Małej. Większość z nich wymaga przeprowadzenia renowacji.
Na obszarze miasta Kazimierza Wielka i sąsiednich sołectw Donosy i Słonowice
na rzece Małoszówce wg „Programu małej retencji województwa świętokrzyskiego”
projektuje się budowę retencyjnego zbiornika wodnego o powierzchni 22 ha.
W
obrębie
dolin
występuje
zbiornik
wód
gruntowych,
zasilany
wodami
powierzchniowymi, spływającymi z obszarów wysoczyzn, wody zalegają tu płytko: 1- 2 m
p.p.t. Wody te uzależnione od czynników atmosferycznych w dużym stopniu są dość silnie
zanieczyszczone.
Na obszarach wyżynnych wody gruntowe występują w przepuszczalnych utworach
czwartorzędowych. Są to wody na głębokości ponad 2 m p.p.t. występujących w lessach
i glinach zwałowych oraz na zwietrzelinie trzeciorzędu.
Wody gruntowe na obszarze gminy wykazują dużą zmienność i często jakościową
nieprzydatność do picia.
14
Plan Rozwoju Lokalnego
c) Klimat.
Według podziału Polski na regiony klimatyczne miasto i gmina Kazimierza Wielka
znajduje się w wyżynnym regionie klimatycznym śląsko – małopolskim. Kraina
ta charakteryzuje się wyraźnie większym wpływem kontynentalnym. Średnia temperatura
najchłodniejszego miesiąca roku – stycznia wynosi - 3C, a najcieplejszego – lipca +18C.
Zima trwa statystycznie 92 dni, a lato 91 dni. Liczba dni pogodnych w roku wynosi 62,
a pochmurnych 122.
Szata śnieżna występuje średnio przez 80 dni. Roczna ilość opadów wynosi 610 mm
co bliskie jest średniej krajowej. Z tego na okres wegetacji przypada 410 mm opadów.
Warunki klimatyczne gminy są dobre, okres wegetacji roślin wynosi około 200 dni.
d) Lasy. Szata roślinna. Krajobraz.
Gmina posiada około 411 ha lasów i gruntów leśnych oraz około 46 ha gruntów
zakrzewionych i zadrzewionych.
Lasy oraz grunty leśne, zakrzewione i zadrzewione stanowią łącznie 3,39%
powierzchni gminy. Lasy występują głównie w takich sołectwach jak: Zagórzyce,
Dalechowice, Nagórzany, Boronice, Słonowice i Broniszów. Niski wskaźnik lesistości
ma ścisły związek z urodzajnymi glebami pokrywającymi gminę, które wykorzystywane
są dla potrzeb gospodarki rolnej.
W lasach dominują siedliska lasu mieszanego. Nad rzekami i ciekami rosną głównie
wierzby i topole. Na pozostałym obszarze spotyka się zespoły zadrzewień i zakrzewień
śródpolnych i pasy drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych lub pieszych.
Przy dawnych dworach lub ich ruinach zachowała się, choć w różnym stanie zieleń
parkowa. Właśnie w parkach podworskich znajdują się najcenniejsze okazy przyrody
a niektóre z nich są objęte ochroną.
Na terenie gminy Kazimierza Wielka nie zostały utworzone żadne parki krajobrazowe
ani rezerwaty przyrody, nie ma też obszarów chronionego krajobrazu.
Oś przyrodniczą gminy stanowi rzeka Nidzica z jej największym dopływem rzeką
Małoszówką. W krajobrazie dominują kopulaste pagórki z szachownicą pól. Jest to krajobraz
typowo rolniczy ale dzięki zróżnicowanej konfiguracji terenu i swej specyfice bardzo ciekawy
i mający walory turystyczne.
15
Plan Rozwoju Lokalnego
3) Turystyka.
Turystyka i rekreacja to ta dziedzina gospodarki, którą należy tworzyć i rozwijać
w gminie Kazimierza Wielka. Turystyka i rekreacja ma być uzupełnieniem dla tradycyjnych
działów gospodarki w naszym terenie, takich jak rolnictwo, przemysł spożywczy, przemysł
ceramiczny, handel i usługi.
Gmina posiada wiele walorów, które mogą mieć wpływ na wzrost zainteresowania
tym rejonem. W samym mieście są to obiekty rekreacyjno – sportowe i gastronomiczne takie
jak: hala sportowa, korty tenisowe, park miejski o powierzchni ok. 15 ha, zarybione zalewy
i stawy o powierzchni ok. 12 ha. W parku znajduje się również nowoczesna kawiarnia,
muszla koncertowa oraz plac zabaw dla dzieci. Na terenie miasta i gminy są obiekty, które
oferują miejsca noclegowe. Kolejną atrakcją są bogate tereny łowieckie z odpowiednim
zapleczem dla myśliwych. Można z nich korzystać praktycznie przez cały rok. Ziemia
kazimierska ma dobre połączenia komunikacyjne głównie z Krakowem i Kielcami, czyste
środowisko, specyficzny krajobraz rolniczy z dominacją licznych kopulastych pagórków.
Kilka kilometrów od Kazimierzy Wielkiej w miejscowości Paśmiechy znajduje
się obiekt agroturystyczny, który posiada restaurację z całodobowym wyżywieniem,
kilkadziesiąt miejsc noclegowych, parkingi strzeżone i niestrzeżone, sale konferencyjne, mały
basen, staw z możliwością wędkowania, własne tereny leśne umożliwiające jazdę konną.
Obiekt ten jest w dalszym ciągu rozbudowywany i stanowi poważną ofertę turystyczno –
rekreacyjną naszego regionu.
W oddalonej około 2 km od Kazimierzy Wielkiej miejscowości Odonów znajduje
się kopalnia odkrywkowa miejscowej cegielni, która jest wielką atrakcją geologiczną.
Miejscowość ta posiada również inny dodatkowy atut ponieważ znajdują się tam
udokumentowane złoża wód leczniczych podobnych a nawet lepszych jak w Busku – Zdroju.
W przyszłości planowana jest budowa uzdrowiska na tym terenie. Wcześniej ma być
wykonany odwiert, który umożliwi pozyskanie tej wody do celów konsumpcyjnych jako
wody mineralnej.
Wszystko to uzupełniają rożnego typu zabytki zlokalizowane w mieście i okolicy jako
tzw. zabytki dziedzictwa kulturowego.
Zachęcająco wyglądają przyszłe inwestycje w obiekty turystyczne i rekreacyjne.
a) Planowane jest nowe zagospodarowanie starych zalewów i parku w Kazimierzy
Wielkiej.
b) Budowa zalewu retencyjnego o powierzchni około 22 ha na terenie położonym
pomiędzy Kazimierzą Wielką, Słonowicami i Donosami. Wokół tego zbiornika
16
Plan Rozwoju Lokalnego
wybudowana zostanie ścieżka rowerowa oraz zagospodarowany zostanie teren wokół
zbiornika na cele rekreacyjno – spacerowe, łącznie z małą gastronomią.
c) Budowa krytej pływalni i różnego typu urządzeń i boisk sportowych na terenie parku
w pobliżu Hali Sportowej.
d) Wykorzystanie terenu ogródków działkowych na cele rekreacyjne.
Przy Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej istnieje Oddział Krakowskiej
organizacji PTTK.
4) Zagospodarowanie przestrzenne.
Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego. Działania na rzecz ochrony
środowiska obejmują między innymi:
-
troskę o jakość wody pitnej,
-
odprowadzenie i oczyszczanie ścieków,
-
gospodarkę odpadami,
-
dbałość o stan powietrza,
-
opiekę nad obiektami przyrody oraz jakością wód powierzchniowych.
a) Infrastruktura techniczna.
-
Stan systemu komunikacji.
Układ drogowy w gminie tworzą drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne.
Drogi wojewódzkie przeznaczone są dla wszystkich użytkowników, stanowią
połączenie z siecią innych dróg oraz mają znaczenie obronne. Drogi powiatowe
są przeznaczone dla wszystkich użytkowników, stanowią połączenie siedzib gmin między
sobą, drogi gminne to drogi przeznaczone również dla wszystkich użytkowników,
o znaczeniu lokalnym i służące miejscowym potrzebom.
Pod względem standardu technicznego droga wojewódzka odpowiada klasie
G – droga główna, drogi powiatowe są zaliczane do klasy Z – drogi zbiorcze lub do klasy
G – drogi główne, natomiast drogi gminne są klasy L – drogi lokalne.
Szkielet układu drogowego gminy stanowią drogi:
17
Plan Rozwoju Lokalnego
Tabela nr 6. Sieć drogowa miasta i gminy Kazimierza Wielka.
Lista dróg
1. Sieć drogowa (lista dróg
Gminnych
Powiatowych
gminnych, powiatowych, 1510001 Dalechowice – Bobin
wojewódzkich,
krajo- 1510002 Dalechowice – Lekszyce
1510003 Marcinkowice – Sieradzice
wych oraz międzynaro- 1510004 Łękawa – Nagórzany
1510005 Nagórzany – Hektary
dowych)
i
stan
tech- 1510006 Chruszczyna Mała – Paśmiechy
niczny dróg
Łączna długość dróg
w
mieście i gminie Kazimierza
Wielka wynosi
365 km, w
tym:

drogi wojewódzkie – ok. 29 km

drogi powiatowe:
 w granicach miasta - ok. 2 km
 poza granicami miasta - ok. 92
km

drogi gminne:
 w granicach miasta - ok. 25 km
1510007 Nagórzanki – Gościniec
1510008 Plechówka – Plechów
1510009 Plechów – Gorzków
1510010 Zagórzyca – Kazimierza Mała
1510011 Kazimierza Mała – Gabułtów
1510012 Wojsławice – Koczanów
1510013 Zysławice – Jankowice
1510014 Koczanów – Zysławice
1510015 Wojsławice – Kszyszkowice
1510016 Wojsławice – Gorzków
1510017 Dalechowice – Wojsławice
1510018 Podolany – Lolin
1510019 Wojciechów – Plechów
1510020 Cudzynowice – Topola
1510021 Zagórzyce – Dębiany
1510022 Zięblice – Bugaj
1510023 Gabułtów – Hołdowiec
1510024 Skalbmierz – Kamieńczyce
1510025 Chruszczyna Mała – Donosy
1510026 Mechelówka – Kaczkowice
1510027 Odonów – Donosy
1510028 Hołdowiec – Broniszów
1510029 Chruszczyna Wielka Plechówka
1510030 Gr. Gminy Kamyszów
1510031 Zagórzyce gr. Gminy
15780 Przybenice - Skorczów
15781 Przybenice - Słonowice
15783 droga przez wieś Gunów
15784 Głuchów - Podkamieńczyce
15795 Topola - Słonowice
15797 Czarnocin – Swoszowice -Broniszów
15806 Słonowice– Kazimierza Wielka
15807 Topola - Broniszów
15808 Kazimierza Wielka – Wielgus - Czarnocin – gr. województwa
15809 Odonów – Donatkowice - Włstowice
15810 Boronice - Lekszyce
15811 Kazimierza Mała- Wojciechów
15812 Gabułtów - Zagorzyce
15813 Zagorzyce– Stradlice– Wielgus
15814 Wielgus – Boronice
15815 Cudzynowice – Hołdowiec - Jakuszowice
15816 granica województwa - Góry
Sieradzkie - Sieradzice
15817 Skorczów - Wielgus - Dalechowice – granica
województwa - / Kuchary/
15818 Gościniec - Rachwałowice
15819 Nagórzany – Dalechowice - Gościniec
15820 Krzyszkowice – Gorzków
15821 Zięblice – Gabułtów
15822 /Kadzice/ - granica - województwa – Kamieńczyce
15826 Jakuszowice – Bejsce – Rogów
 poza granicami miasta – ok. 64
km
Drogi dojazdowe do gruntów
Wojewódzkich
Krajowch
776 Kraków – Busko Zdrój
768 Jędrzejów - Brzesko
rolnych i leśnych: 153 km
Dróg krajowych oraz międzynarodowych w gminie Kazimierza Wielka nie ma.
- Stan dróg gminnych określa się jako średni.
- Stan dróg powiatowych w gminie określa się jako średni wymagający
licznych remontów.
- Stan dróg wojewódzkich w gminie określa się jako średni wymagający
licznych uzupełnień i remontów.
18
Plan Rozwoju Lokalnego
-
Zaopatrzenie w ciepło.
W gminie Kazimierza Wielka brak centralnej kotłowni zaopatrującej w ciepło. Istnieją
lokalne kotłownie w spółdzielniach mieszkaniowych oraz kotłownie lokalne zakładowe.
W zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej kotłownie węglowe są stopniowo
zamieniane na paliwa ekologiczne (olej, gaz). Na terenie gminy w przyszłości możliwe będzie
wykorzystanie istniejących tu źródeł geotermalnych oraz odnawialnych takich jak np.
biomasa (wierzba energetyczna) i kolektory słoneczne oraz siłownie wiatrowe i wodne.
Strukturę zużycia podstawowych nośników energii w mieście i gminie Kazimierza
Wielka przedstawia wykres nr 1.
Wykres nr 1.
Struktura zużycia podstawowych nośników energii
w mieście i gminie Kazimierza Wielka
71%
10%
1%
węgiel + miał
9%
energia elektryczna
9%
koks
drewno
gaz ciekły propan - butan
Na terenie gminy brakuje sieci gazu ziemnego, ale istnieje możliwość jego
doprowadzenia. Należy stopniowo przechodzić na paliwa ekologiczne i odnawialne. Gmina
Kazimierza Wielka jest członkiem Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie”
z siedzibą w Busku – Zdroju.
19
Plan Rozwoju Lokalnego
Zaopatrzenie w wodę.
-
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę gmina Kazimierza Wielka należy
do dwóch związków międzygminnych, są to: Związek Międzygminny „Nidzica” z siedzibą
w Kazimierzy Wielkiej oraz Związek Międzygminny „Nida 2000” z siedzibą w Solcu –
Zdroju.
Obecnie teren gminy obsługiwany jest wyłącznie przez Związek Międzygminny
„Nidzica”. Posiada on trzy własne ujęcia wody. Długość sieci wodociągowej wynosi 109 km.
Stan techniczny sieci określa się jako dobry. Gmina jest zwodociągowana w około 30 %.
Ilość
przyłączy
prowadzących
do
budynków
wynosi
2004.
Znacząca
poprawa
w zwodociągowaniu gminy nastąpi po uruchomieniu ujęcia wody w Starym Korczynie („Nida
2000”) i wybudowaniu sieci wodociągowej w południowej części gminy, co nastąpi
prawdopodobnie w latach 2006 – 2010. Sukcesywnie rozbudowywana będzie sieć
wodociągowa ze starych ujęć.
-
Telekomunikacja.
Wskaźnik telefonizacji gminy wynosi około 61 % (dotyczy telefonów stacjonarnych).
W gminie Kazimierza Wielka działa jeden niezależny operator Telekomunikacja Polska S.A.
Przez teren gminy przechodzą kable światłowodowe, które umożliwiają dostęp do sieci
teleinformatycznej o dużej przepustowości.
Praktycznie cały obszar gminy jest objęty zasięgiem telefonii komórkowej.
-
Zaopatrzenie miasta i gminy w gaz ziemny.
Na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka brak jest sieci gazu ziemnego. Gmina
Kazimierza Wielka jest członkiem Związku Międzygminnego „Gazociąg” (w zakresie
budowy magistrali gazowej). Rozpoczęte prace zostały wstrzymane na czas nieokreślony,
a rurociąg doprowadzony do Proszowic. Mieszkańcy miasta i gminy w szerokim zakresie
stosują gaz butlowy propan – butan, w tym coraz częściej do ogrzewania mieszkań.
Docelowo planuje się doprowadzenie gazu ziemnego.
20
Plan Rozwoju Lokalnego
-
Kanalizacja.
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 23,4 km. Do sieci kanalizacyjnej jest
podłączonych ok. 1500 gospodarstw domowych.
W mieście i gminie działają dwie oczyszczalnie ścieków mechaniczno – biologiczne
w Kazimierzy Wielkiej i Podolanach oraz biologiczna oczyszczalnia ścieków przy szkole
podstawowej i gimnazjum w Wielgusie.
Udział gospodarstw domowych korzystających z usług kanalizacyjnych w ogólnej
liczbie gospodarstw to:

Miasto Kazimierza Wielka 76,3 %

Cudzynowice 10,8 %

Podolany 44,2 %

Wielgus – dziennie korzysta około 40 osób.
Oczyszczalnia
mechaniczno
–
biologiczna
w
Kazimierzy
wielkiej
jest
wykorzystywana w około 22 %.
Sieć kanalizacyjna jest corocznie rozbudowywana i pozyskiwane są środki na ten cel
z różnych źródeł. Dla podniesienia efektu ekonomicznego oczyszczalni ścieków
w Kazimierzy Wielkiej planowane są dodatkowe inwestycje w jej modernizację i budowę
sieci kanalizacyjnej w innych gminach w zlewni rzeki Nidzicy. Kolektor sanitarny
ze Skalbmierza do Kazimierzy Wielkiej został już wybudowany.
Obecnie średnia moc przerobowa oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej
wynosi około 600 – 700 m3 na dobę, natomiast w czasie kampanii cukrowniczej oczyszcza
3000 – 4000 m3 na dobę. Równocześnie do oczyszczalni dowożone są taborem
asenizacyjnym ścieki z terenu gminy Kazimierza Wielka.
-
Gospodarka odpadami.
Gmina nie posiada własnego składowiska odpadów.
W gminie istnieje system zbierania i wstępnej segregacji odpadów. Jednostką która
wykonuje tą pracę jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzy
Wielkiej . Surowce wtórne są sprzedawane do dalszego przetwarzania, a pozostały balast
deponowany jest na wysypisku w Sielcu Biskupim gmina Skalbmierz.
Poprzedni
Plan Zagospodarowania
Przestrzennego
Gminy zakładał
budowę
składowiska na jej terenie. Obecnie bardzo poważnie rozważa się przystąpienie
21
Plan Rozwoju Lokalnego
do Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie. Związek ten
zapewni gminie Kazimierza Wielka kompleksowe rozwiązanie składowania wszelkiego typu
odpadów komunalnych. Jedynym utrudnieniem tego rozwiązania będzie transport odpadów
na składowisko odległe o około 70 km od gminy Kazimierza Wielka.
Ilość odpadów zbieranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w roku 2003 wyniósł 2675 Mg.
Tabela nr 7. Ilość wysegregowanych odpadów (w Mg).
Lata
Metale
Szkło
2002
2003
1,5
36,00
0,7
77,00
Tworzywa
sztuczne
21,00
Makulatura
41,00
Tabela nr 8. Odpady komunalne i przemysłowe wytwarzane w gminie Kazimierza Wielka.
Gospodarstwa domowe
2630 Mg
Pozostałe ( instytucje handlowe, biura, urzędy, place
targowe, restauracje, przedszkola, szkoły, ZOZ)
Przemysł
1675 Mg
67996 Mg
Sektor budowlany
717 Mg
Razem
73018 Mg
Tabela 9. Skład morfologiczny odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy
Kazimierza Wielka.
Rodzaj odpadów
Wskaźnik % (wagowy)
Ilość odpadów (Mg / rok)
odpady organiczne
13,00
559,83
papier i tektura
35,20
1515,35
9,32
401,04
16,53
711,68
żelazo i inne metale
6,70
288,55
pozostałe odpady palne
7,31
314,51
pozostałe odpady niepalne
6,46
278,02
frakcja drobna
5,48
236,28
100
4305,26
tworzywa sztuczne
szkło
Razem
22
Plan Rozwoju Lokalnego
Gmina posiada „Plan Gospodarki Odpadami”, który został opracowany w trybie i na
zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska i obejmuje wszystkie rodzaje
odpadów powstających na terenie gminy.
Własność nieruchomości.
-
Ogółem powierzchnia administracyjna gminy Kazimierza Wielka wynosi 14000 ha
(140 km2).
Tabela nr 10. Zagospodarowanie i przeznaczenie gruntów w gminie Kazimierza Wielka.
Rodzaje gruntów
Lp.
Powierzchnia
ewidencyjna (ha)
Udział w ogólnej
powierzchni (%)
1
Powierzchnia ogółem
14 000,00
100
2
Obszary użytkowane rolniczo
12 333,00
88,09
3
Użytki leśne
457,00
3,26
4
Grunty zabudowane, zurbanizowane
1005,75
7,18
5
Obszary użytkowane przez przemysł
124,68
0,89
6
Obszary przeznaczone pod rozwój
agroturystyki oraz turystyki wiejskiej
2,00
0,01
7
Wody
47,45
0,34
8
Inne tereny
32,32
0,23
Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz powszechnego
Spisu Rolnego z roku 2002 na terenie gminy Kazimierza Wielka znajduje się 3594
budynków, w tym mieszkalnych 3479, z tego stanowiących własność:

osób fizycznych 3388 budynków,

pozostałe budynki są własnością spółdzielni mieszkaniowych, gminy, skarbu państwa,
zakładów pracy i innych podmiotów.
Ponadto na terenie gminy znajdują się 102 budynki mieszkalno – inwentarskie
i mieszkalno – gospodarskie oraz 13 budynków innego przeznaczenia.
23
Plan Rozwoju Lokalnego
Na terenie gminy Kazimierza Wielka znajduje się 5116 mieszkań, w tym mieszkania
stanowiące własność osób fizycznych to 4270, reszta to mieszkania spółdzielni
mieszkaniowych, gminy, skarbu państwa, zakładów pracy i pozostałych podmiotów.
-
Stan obiektów dziedzictwa kulturowego.
Ważnym zadaniem gminy będzie rewitalizacja zabytków dziedzictwa kulturowego.
W naszym przypadku będą to takie obiekty jak: „Pałac Lacon”, Baszta, przydrożne kapliczki
(opracowanie katalogu), kościoły parafialne, dwory i budowle dworskie, parki podworskie,
budowle przemysłowe i inne.
Tabela nr 11. Zestawienie zabytkowych obiektów na terenie gminy Kazimierza Wielka.
Lp.
Miejscowość
Obiekt
1
Kazimierza Wielka
Kościół Parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – barokowa
świątynia wzniesiona staraniem kasztelana krakowskiego Stanisława
Warszyckiego w XVIII w. (wcześniej istniała na tym miejscu starsza
drewniana świątynia z XIV w.)
2
Cudzynowice
Kościół Parafialny p.w. Wszystkich Świętych – kościół drewniany
z połowy XVIII stulecia.
3
Gorzków
Kościół Parafialny noszący tytuł św. Małgorzaty – kościół drewniany
z 1758 r. o bogatym wystroju.
4
Skorczów
Kaplica p.w. Bożego Narodzenia – murowana, kwadratowa w planie,
póżnorenesansowa, niewielka świątyńka z 1616 r.
5
Skorczów
Figura – barokowa figura św. Jana Nepomucena.
6
Kazimierza Wielka
Kompleks budynków Cukrowni „Łubna” – zabytkowy kompleks
budowli wzniesiony z końcem XIX stulecia.
7
Kazimierza Wielka
Baszta – okrągła kamienna baszta o oryginalnej eklektycznej
dekoracji.
8
Kazimierza Wielka
Pałac „Lacon” – piętrowa budowla, opatrzona piętrową loggią
i wzbogacona wieżą o przełamanym, kopulastym hełmie. Pałac
„Lacon” to rzadki w naszym terenie przykład rezydencji właściciela
zakładu przemysłowego (miejscowej cukrowni).
9
Cudzynowice
Dwór, podworski park – parterowy dwór wzniesiony około połowy
XIX wieku.
10
Odonów
Zespół willi, park podworski – z początku XX wieku, park o
swobodnej kompozycji.
11
Boronice, Dalechowice,
Gorzków, Nagórzanki,
Paśmiechy, Zięblice,
Plechów, Podolany
Zespoły dworskie – parki, fragmenty budynków folwarcznych, dwory,
spichlerz.
24
Plan Rozwoju Lokalnego
5) Gospodarka.
Gmina Kazimierza Wielka zaliczana jest do gmin o silnej funkcji rolniczej mimo,
że siedziba gminy stanowi dość silny ośrodek koncentrujący wszelkie funkcje usługowo –
gospodarcze służące całej jednostce administracyjnej.
Struktura prowadzonej działalności gospodarczej przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 12. Struktura prowadzonej działalności według branż.
Wyszczególnienie
Stan na
31.12.2001 r.
Stan na
31.12.2002 r.
Stan na
31.12.2003 r.
281
287
293
Handel
20
osobowy
19
52
Transport
47
37
32
towarowy
17
28
20
17
19
18
226
232
223
27
25
24
19
18
18
8
7
6
Gastronomia
11
15
15
Gabinety lekarskie
23
22
23
637
647
633
Budownictwo
Usługi
ogółem
Produkcja wyrobów
przemysłowych
wyrobów
spożywczych
Razem
Gmina Kazimierza Wielka to teren typowo rolniczy ale równocześnie o starych
tradycjach przemysłu spożywczego i ceramicznego. Największy areał stanowi uprawa
pszenicy i jęczmienia oraz uprawa roślin przemysłowych takich jak buraki cukrowe i tytoń.
25
Plan Rozwoju Lokalnego
Uzupełnieniem tej produkcji jest uprawa innych zbóż, warzyw i hodowla głównie trzody
chlewnej.
Inne ważne dziedziny gospodarki gminy to handel i usługi, które szczególnie
rozwinęły się w ostatnich kilkunastu latach. Obecnie gmina mocno stawia na rozwój turystyki
oraz bazy rekreacyjno – sportowej. W dalszej perspektywie przewidywana jest budowa
uzdrowiska w Odonowie, co przyczyni się do stworzenia nowej specjalizacji takiej
jak lecznictwo sanatoryjno – uzdrowiskowe.
Rolniczy charakter gminy wynika z wysokiego wskaźnika bonitacji gleb, sposobu
uprawy i nawożenia, który stosowany jest na obszarze gminy.
Gleby gminy charakteryzują się dość wysoką kulturą rolną, stanowią kompleksy
przydatne zarówno do produkcji roślinnej jak i hodowli.
Ważnym czynnikiem wpływającym na towarowość gospodarstw jest również fakt,
że 99,46 % ogółu użytkowników rolnych skupionych jest w sektorze prywatnym. Pomimo
zachodzących zmian nadal ok. 56,77 % ludności całej gminy stanowi ludność rolnicza.
Zbliżony procentowo wskaźnik zatrudnienia w rolnictwie był w 2002 roku. Większość osób
zatrudnionych w rolnictwie legitymuje się wykształceniem rolniczym. Największą grupę
stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym w niewielkim stopniu średnim
i wyższym.
W strukturze podmiotów gospodarki narodowej największy udział procentowy mają
zakłady i firmy osób fizycznych.
Tabela nr 13. Struktura prowadzonej działalności gospodarczej gminy Kazimierza Wielka.
Wyszczególnienie
Stan na rok 2001
Stan na rok 2002
Stan na rok 2003
osoby fizyczne
586
597
587
Wśród zakładów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dominują
firmy działające w sekcji handel i usługi. Tworzą się nowe branże i firmy, następuje
stabilizacja na określonym poziomie w każdej branży, słabe firmy upadają, na rynku
pozostają najlepsze. Taka tendencja daje nadzieję na prawidłowy rozwój gospodarczy gminy.
Ludność według ekonomicznych grup wieku kształtowała się w 2002 r. na poziomie
przedstawionym w poniższych tabelach.
26
Plan Rozwoju Lokalnego
Tabela nr 14. Miasto – ludność według grup ekonomicznych.
Wyszczególnienie
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
Razem
6057
2873
3184
W wieku
przedprodukcyjnym
0 – 17 lat
1395
696
699
W wieku produkcyjnym
18 – 59 / 64 lata
3674
1859
1815
- mobilnym 18 – 44 lata
2306
1140
1166
- niemobilnym 45 – 59 /64
1368
719
649
W wieku poprodukcyjnym
60 – 65 lat i więcej
987
318
669
Tabela nr 15. Wieś – ludność według grup ekonomicznych.
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
Razem
11153
5509
5644
W wieku
przedprodukcyjnym
0 – 17 lat
2493
1238
1255
W wieku produkcyjnym
18 – 59 / 64 lata
6329
3451
2878
- mobilnym 18 – 44 lata
4028
2147
1881
- niemobilnym 45 – 59 /64
2301
1304
997
W wieku poprodukcyjnym
60 – 65 lat i więcej
2255
784
1471
Wyszczególnienie
Około 58,12 % ludności stanowi ludność w wieku produkcyjnym, z czego 64,80 %
to ludność wiejska.
27
Plan Rozwoju Lokalnego
Niepokojącym zjawiskiem jest nasilenie zjawisk recesyjnych w obszarach gospodarki
państwowej, likwidacja lub spodziewane ograniczenie produkcji w zakładach przetwórstwa
rolno – spożywczego.
Konieczne jest wzmacnianie otoczenia rolnictwa, reorientacji zawodowej ludności
utrzymującej się z rolnictwa oraz stworzenie dogodnych warunków dla procesów
rozwojowych
w
sektorze
prywatnym,
głównie
poprzez
prowadzenie
inwestycji
infrastrukturalnych, sprzyjających korzystnym warunkom inwestowania (dodatkowe miejsca
pracy, wykorzystanie rolniczego potencjału). W celu wykorzystania walorów turystycznych,
rekreacyjno – sportowych i przyrodniczych niezbędne są inwestycje mające na celu poprawę
komunikacji gminnej (budowa dróg, ulic, parkingów), obiektów sportowych (kryta
pływalnia), obiektów retencyjnych (zalewy) i proekologicznych (wodociągi, kanalizacja, mini
oczyszczalnie ścieków i modernizacja istniejących obiektów tego typu).
6) Sfera społeczna.
Sytuacja demograficzna i społeczna terenu.
Gmina Kazimierza Wielka
jest gminą średnią pod względem powierzchni
w województwie świętokrzyskim a pod względem liczby ludności należy do gmin
najludniejszych w naszym województwie. Sieć osadniczą gminy stanowią 42 sołectwa
o liczbie mieszkańców zawierającej się w przedziale od 61 osób w Wymysłowie do 794
osoby w największej wsi Cudzynowice. Ze względu na stosunkowo niewielką powierzchnię
gminy, jej sieć osadniczą należy uznać za bardzo gęstą. W terenie wiejskim zamieszkuje
2/3 mieszkańców gminy. Miasto Kazimierza Wielka liczy 6150 mieszkańców i skupia około
1/3 gminy. Fakt dużego skupienia mieszkańców gminy jest korzystny, gdyż ułatwia
wyposażenie jej w obiekty infrastruktury społecznej i technicznej. Wpływa więc
na podnoszenie jakości życia jej mieszkańców.
Przekrój statystyczny stanu ludności miasta i gminy Kazimierza Wielka przedstawia
poniższa tabela.
Tabela nr 16. Ludność miasta i gminy Kazimierza Wielka.
Stan ludności
17 210
W tym mężczyźni
8382
Ludność w wieku przedprodukcyjnym
3888
Ludność w wieku produkcyjnym
10003
Ludność w wieku poprodukcyjnym
3242
28
Plan Rozwoju Lokalnego
Tabela nr 17. Społeczność gminy według poszczególnych grup wiekowych.
Wiek
Liczba
0–2
3
4–5
6
7
8–12
423
154
339
183
220
1169
13–15 16–17
793
607
18
19–65
66 Razem
i poz.
310
10327
2685
17210
Tabela nr 18. Stan bezrobocia w gminie Kazimierza Wielka.
Wyszczególnienie
Liczba bezrobotnych
ogółem
%
kobiety
%
611
56,05
296
45,82
Obszar wiejski gminy
479
43,95
219
54,18
Miasto i wieś razem
1090
100
515
100
Miasto
% - liczony do ogólnej liczby mieszkańców aktywnych zawodowo (7797osób)
Tabela nr 19. Bezrobotni ogółem liczeni do aktywnych zawodowo.
Wyszczególnienie
Aktywni zawodowo
Bezrobotni
%
Miasto
2469
611
24,7
Wieś
5328
479
9,0
Ogółem
7797
1090
14
Ogółem bezrobocie w gminie to około 14 % i jest ono niższe o kilka punktów
od średniej krajowej. Istnieje jednak tzw. bezrobocie ukryte, głównie w rolnictwie
i ze względu na wyjazdy zagraniczne w poszukiwaniu pracy.
Poziom wykształcenia ludności w mieście i gminie Kazimierza Wielka przedstawia
poniższa tabela.
29
Plan Rozwoju Lokalnego
Tabela nr 20. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia i grup wieku.
zawodowe
zasadnicze zawodowe
podstawowe ukończone
podstawowe nieukończone i
bez wykształcenia
szkolnego
nieustalony
Poziom wykształcenia
14722
914
493
3800
869
2931
3065
5406
866
178
19 lat i mniej
2011
-
-
191
76
115
105
1334
348
33
20 – 29
2360
185
127
1069
238
831
664
267
16
32
30 – 39
2108
242
100
729
117
612
719
274
10
34
40 – 49
2605
203
134
817
123
694
863
540
23
25
50 – 59
1946
129
80
461
107
354
437
796
25
18
60 – 64
820
58
20
164
70
94
83
465
22
8
65 lat i więcej
2795
90
32
350
132
218
176
1709
420
18
77
7
-
19
6
13
18
21
2
10
Mężczyźni
7167
382
150
1651
275
1376
1960
2559
378
87
Kobiety
7555
532
343
2149
594
1555
1105
2847
488
91
ogólnokształcące
razem
policealne
wyższe
ogółem
grupy wieku
Średnie
O G Ó Ł E M
OGÓŁEM
wiek nieustalony
M I A S T O
RAZEM
5235
616
293
1835
542
1293
861
1303
230
97
19 lat i mniej
812
-
-
72
38
34
24
561
145
10
20 – 29
789
111
64
408
129
279
138
48
4
16
30 – 39
784
163
58
310
62
248
177
48
3
25
40 – 49
1014
143
91
413
80
333
255
85
7
20
50 – 59
730
94
52
268
76
192
150
148
5
13
60 – 64
289
39
12
114
54
60
35
82
2
5
65 lat i więcej
816
66
16
249
103
146
82
331
64
8
1
-
-
1
-
1
-
-
-
-
Mężczyźni
2470
269
91
799
176
623
565
582
115
49
Kobiety
2765
347
202
1036
366
670
296
721
115
48
wiek nieustalony
30
Plan Rozwoju Lokalnego
W I E Ś
RAZEM
9487
298
200
1965
327
1638
2204
4103
636
81
19 lat i mniej
1199
-
-
119
38
81
81
773
203
23
20 – 29
1571
74
63
661
109
552
526
219
12
16
30 – 39
1324
79
42
419
55
364
542
226
7
9
40 – 49
1591
60
43
404
43
361
608
455
16
5
50 – 59
1216
35
28
193
31
162
287
648
20
5
60 – 64
531
19
8
50
16
34
48
383
20
3
65 lat i więcej
1979
24
16
101
29
72
94
1378
356
10
76
7
-
18
6
12
18
21
2
10
Mężczyźni
4697
113
59
852
99
753
1395
1977
263
38
Kobiety
4790
185
141
1113
228
885
809
2126
373
43
wiek nieustalony
Identyfikacja problemu.
Na 14722 osoby aż 64,63 % ludności posiada wykształcenie poniżej średniego
i wymaga stworzenia i utrzymania istniejących stanowisk pracy. Jest to grupa najmniej
mobilna, dla której należy pozyskać inwestorów strategicznych poprzez stworzenie
korzystnego klimatu do inwestowania, tj. poprawę warunków infrastrukturalnych.
III. Realizacja zadań i projektów.
(zgodnie z klasyfikacją dziedzin interwencji funduszy strukturalnych)
W Planie Rozwoju Lokalnego do realizacji przyjęto projekty i zadania polegające
na poprawie sytuacji w danym obszarze z uwzględnieniem:

zmiany w strukturze gospodarczej obszaru,

zmiany
w
sposobie
użytkowania
terenu
poprzez
stworzenie
warunków
do powstawania zakładów produkcyjnych oraz rozwój drobnej przedsiębiorczości,

rozwój systemu komunikacji i infrastruktury drogowej,

poprawę stanu środowiska naturalnego.
Planowane projekty i zadania inwestycyjne w okresie 2004 – 2006 i 2007 – 2013.
Do realizacji z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Program Operacyjny:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet 3
- Rozwój lokalny
Działanie 3.1
- Obszary wiejskie
31
Plan Rozwoju Lokalnego
Tabela nr 21. BUDOWA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA
ŚCIEKÓW W LATACH 2004 – 2006.
Dziedzina interwencji:
Lp.
Nazwa
planowanego
działania –
Zadanie
Typ projektu
inwestycyjnego
Określenie
kryteriów
kolejności
realizacji
3.
Infrastruktura podstawowa
3.4
Infrastruktura środowiskowa
3.4.5
Oczyszczanie ścieków
Zgodność z Etapy działania Oczekiwane
Instytucje
planem
Harmonogram
rezultaty
i podmioty
zagospodaro
realizacji
uczestniczące
wania
we wdrażaniu
przestrzenneg
Beneficjent
o
końcowy
1. Budowa
Kanalizacji
sanitarnej dla
wsi Donosy
Etap II i III
52 przyłącza
2005
2. Budowa
kanalizacji
sanitarnej w ul.
Krakowskiej i
Stolarskiej w
Kazimierzy
Wielkiej
45 przyłączy
2006
Nakłady do poniesienia
(w zł)
Ogółem
2465670,00
Gmina
616418,00
EFRR
1849252,00
Ogółem
850000,00
Gmina
212500,00
EFRR
637000,00
Tabela nr 22. BUDOWA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA
ŚCIEKÓW W LATACH 2007 – 2013.
Dziedzina interwencji:
3.
Infrastruktura podstawowa
3.4
Infrastruktura środowiskowa
3.4.5 Oczyszczanie ścieków
Lp.
1.
Nazwa
planowanego
działania –
Zadanie
Typ Projektu
inwestycyjnego
Budowa
kanalizacji
sanitarnej dla
wsi Odonów.
Określenie
kryteriów
kolejności
realizacji
Zgodność z Etapy działania
planem
Harmonogram
zagospodaro
realizacji
wania
przestrzenneg
o
2007
Oczekiwane
rezultaty
4,6 km
Instytucje
i podmioty
uczestniczące
we wdrażaniu
Beneficjent
końcowy
Nakłady do poniesienia
(w zł)
Ogółem
Gmina
EFRR
32
2760000,00
690000,00
2070000,00
Plan Rozwoju Lokalnego
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Budowa
kanalizacji
sanitarnej w ul.
Jachimowskiego,
Wiśniowej,
Lipowej w
Kazimierzy
Wielkiej
2008
Budowa
kanalizacji
sanitarnej dla
wsi Słonowice
i ul. Budzyńska
w Kazimierzy
Wielkiej
2008
Budowa
kanalizacji
sanitarnej w ul.
Kolejowej
2009
4 km
1 km
Budowa
kanalizacji
sanitarnej w ul.
Koszyckiej w
Kazimierzy
Wielkiej i dla
wsi
Wojciechów
Etap I
2010
Budowa
kanalizacji
sanitarnej w ul.
Wesołej w
Kazimierzy
Wielkiej
2011
Budowa
kanalizacji
sanitarnej dla
wsi
Wojciechów
II etap
1,5 km
1,6 km
0,7 km
2011
2,1 km
33
Ogółem
900000,00
Gmina
225000,00
EFRR
675000,00
Ogółem
2400000,00
Gmina
600000,00
EFRR
1800000,00
Ogółem
600000,00
Gmina
150000,00
EFRR
450000,00
Ogółem
960000,00
Gmina
240000,00
EFRR
720000,00
Ogółem
420000,00
Gmina
105000,00
EFRR
315000,00
Ogółem
1260000,00
Gmina
315000,00
EFRR
945000,00
Plan Rozwoju Lokalnego
8.
9.
Budowa
kanalizacji
sanitarnej dla
wsi
Cudzynowice
I etap
2012
Budowa
kanalizacji
sanitarnej dla
wsi
Cudzynowice
Tabela
3 km
2013
nr 23.
2 km
Ogółem
1800000,00
Gmina
450000,00
EFRR
1350000,00
Ogółem
1200000,00
Gmina
300000,00
EFRR
900000,00
BUDOWA WODNEJ MAGISTRALI PRZESYŁOWEJ
WODOCIĄGOWEJ 2004 – 2006.
Dziedzina interwencji:
3
Infrastruktura podstawowa
3.4
Infrastruktura środowiskowa (w tym wodna)
I SIECI
3.4.4 Woda pitna (gromadzenie, przechowywanie, uzdatnianie
i dystrybucja)
Lp.
1.
2.
Nazwa
planowanego
działania –
Zadanie
Typ projektu
inwestycyjnego
Budowa
wodociągu
grupowego
z przyłączami
wodociągowymi
dla wsi
Wojciechów,
ul. Koszyckiej
w Kazimierzy
Wielkiej
Budowa sieci
wodociągowej
z przyłączami w
ul. Krakowskiej
i Stolarskiej w
Kazimierzy
Wielkiej
Określenie
kryteriów
kolejności
realizacji
Zgodność
Etapy
Oczekiwane
Instytucje
z planem
działania
rezultaty
i podmioty
zagospodarowa Harmonogra
uczestniczące
nia
m realizacji
we wdrażaniu
przestrzennego
Beneficjent
końcowy
Tak
Tak
2005
143
przyłączy
wodociągow
ych
2006
24
przyłączy
wodociągow
ych
34
Nakłady do poniesienia
(w zł)
Ogółem
3727953,00
Gmina
931989,00
EFRR
2795964,00
Ogółem
200000,00
Gmina
50000,00
EFRR
150000,00
Plan Rozwoju Lokalnego
3.
Magistrala
wodociągowa
Koszyce –
Gorzków
(zbiornik +
przepompowni)
Tabela
Tak
nr 24.
2006
Ogółem
11470000,00
Gmina
2868000,00
EFRR
8602000,00
BUDOWA WODNEJ MAGISTRALI PRZESYŁOWEJ
WODOCIĄGOWEJ 2007 – 2013.
Dziedzina interwencji:
3
Infrastruktura podstawowa
3.4
Infrastruktura środowiskowa (w tym wodna)
I SIECI
3.4.4 Woda pitna (gromadzenie, przechowywanie, uzdatnianie
i dystrybucja)
Lp.
1.
2.
Nazwa
planowanego
działania –
Zadanie
Typ projektu
inwestycyjnego
Określenie
kryteriów
kolejności
realizacji
Zgodność
Etapy
Oczekiwan
z planem
działania
e rezultaty
zagospodarowa Harmonogra
nia
m realizacji
przestrzennego
Sieć
wodociągowa
Zysławice,
Donatkowice,
Gorzków,
Plechów,
Łyczaków,
Nagórzanki,
Plechówka.
2007
Sieć
wodociągowa
Stradlice,
Podolany, Cło,
Wymysłów.
2008
260
przyłączy
Instytucje
i podmioty
uczestniczące
we wdrażaniu
Beneficjent
końcowy
Związek
Międzygminny
„Nida 2000”
Związek
Międzygminny
„Nidzica”
Nakłady do poniesienia
(w zł)
Ogółem
9620000,00
Gmina
2405000,00
EFRR
7215000,00
Ogółem
1408000,00
Gmina
352000,00
EFRR
3.
Siec
wodociągowa z
przyłączami
Wielgus,
łękawa,
Paśmiechy,
Marcinkowice
2009
210
przyłączy
35
Związek
Międzygminny
„Nida 2000”
1056000,00
Ogółem
6020000,00
Gmina
1505000,00
EFRR
4515000,00
Plan Rozwoju Lokalnego
4.
5.
6.
Sieć
wodociągowa
Wojsławice,
Krzyszkowice,
Dalechowice.
2010
Sieć
wodociągowa
Lekszyce,
Sieradzice,
Góry
Sieradzkie
200
przyłączy
2011
Siec
wodociągowa
Chruszczyna
Wielka,
Chruszczyna
Mała, Boronice
130
przyłączy
2012
190
przyłączy
Związek
Międzygminny
„Nida 2000”
Związek
Międzygminny
„Nida 2000”
Związek
Międzygminny
„Nida 2000”
Ogółem
10290000,00
Gmina
2573000,00
EFRR
7717000,00
Ogółem
3750000,00
Gmina
938000,00
EFRR
2812000,00
Ogółem
6260000,00
Gmina
1565000,00
EFRR
4695000,00
Tabela nr 25. MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH O ZNACZENIU LOKALNYM W
LATACH 2004 – 2006
Dziedzina interwencji:
3.
Infrastruktura podstawowa
3.1.
Infrastruktura transportowa
3.1.2. Drogi
Lp.
1.
Nazwa
planowanego
działania –
Zadanie
Typ projektu
inwestycyjnego
Modernizacja
drogi Wojsławice
Określenie
kryteriów
kolejności
realizacji
Zgodność
Etapy
z planem
działania
zagospodarowa Harmonog
nia
ram
przestrzennego realizacji
Oczekiwane
rezultaty
2005
800 mb
x 4,0 mb
36
Instytucje
i podmioty
uczestniczące
we wdrażaniu
Beneficjent
końcowy
Nakłady do poniesienia
(w zł)
Ogółem
160000,00
Gmina
40000,00
EFRR
120000,00
Plan Rozwoju Lokalnego
2.
8.
3.
9.
Modernizacja
drogi – Gunów
Słonowice.
Wilków
Modernizacja
drogi –Marcinkowice
Dalechowice
4. Modernizacja
10.
drogi (chodnik,
ulicy
–
Plechów–
jezdnia)
Kazimierza
Wielka.
2005
2005
2005
2005
1.
6.
2006
2005
2.
7.
Modernizacja
drogi –
Modernizacja
Dalechowice
drogi –
Kazimierza
Mała-Gabułtów
500 mb
x 3,5 mb
2005
5.
11. Modernizacja
Modernizacja
drogi (chodniki,
–
ulicy
Chruszczyna
oświetlenie,
Wielka - –
parking)
Plechówka
Kazimierza
Wielka
Modernizacja
Modernizacja
drogi –
drogi
–
Gabułtów
Kamieńczyce
500 mb
x 3,5 mb
- ulica
600 mb
Broniewskieg
x 4,0 mb
o (1500 mb)
- ulica
Słoneczna
(1000 mb)
500 mb
- ulica
x 4,0 mb
Okrężna
- ulica
Kościuszki
- ulica Reja
500 mb
x500
3,5mb
mb
x 4,0 mb
2006
600 mb
x 3,5 mb
500 mb
x 3,0 mb
2005
Ogółem
87500,00
Gmina
21875,00
EFRR
65625,00
Ogółem
87500,00
Gmina
21875,00
EFRR
65625,00
Ogółem
120000,00
450000,00
Gmina
30000,00
112500,00
EFRR
90000,00
337500,00
Ogółem
Ogółem
100000,00
450000,00
Gmina
Gmina
25000,00
112500,00
EFRR
EFRR
337500,00
75000,00
Ogółem
Ogółem
87500,00
100000,00
Gmina
Gmina
21875,00
25000,00
EFRR
EFRR
65625,00
75000,00
Ogółem
105000,00
Ogółem
75000,00
Gmina
26250,00
Gmina
18750,00
EFRR
78750,00
56250,00
EFRR
37
Plan Rozwoju Lokalnego
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Modernizacja
drogi –
Wojciechów
Modernizacja
drogi –
Kamieńczyce
Modernizacja
drogi –
Plechów –
Gorzków
Modernizacja
drogi - Łekawa
Modernizacja
drogi –
Boronice
Modernizacja
drogi – Donosy
2006
500 mb
x 3,5 mb
2006
800 mb
x 4,0 mb
2006
700 mb
x 4,0 mb
2006
500 mb
x 3,5 mb
2006
500 mb
x 3,5 mb
2006
400 mb
x 3,5 mb
38
Ogółem
87500,00
Gmina
21875,00
EFRR
65625,00
Ogółem
160000,00
Gmina
40000,00
EFRR
120000,00
Ogółem
140000,00
Gmina
35000,00
EFRR
105000,00
Ogółem
87500,00
Gmina
21875,00
EFRR
65625,00
Ogółem
87500,00
Gmina
21875,00
EFRR
65625,00
Ogółem
70000,00
Gmina
15500,00
EFRR
52500,00
Plan Rozwoju Lokalnego
9.
Modernizacja
drogi –
Podolany –
Lolin.
2006
10. Wykonanie
nowej
nawierzchni
asfaltowej –
Kazimierza
Wielka ul.
Przemysłowa
2006
11. Chodnik –
Kazimierza
Wielka
– ulica
Głowackiego.
2006
12. Modernizacja
drogi Zysławice
500 mb
x 4,0 mb
341 mb
x 6,0 mb
200 mb
2006
600 mb
x 4,0 mb
Ogółem
100000,00
Gmina
25000,00
EFRR
75000,00
Ogółem
61380,00
Gmina
15345,00
EFRR
46035,00
Ogółem
30000,00
Gmina
7500,00
EFRR
22500,00
Ogółem
124800,00
Gmina
31200,00
EFRR
93600,00
Tabela nr 26. MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH O ZNACZENIU LOKALNYM W
LATACH 2007 – 2013
Dziedzina interwencji:
3.
Infrastruktura podstawowa
3.1
Infrastruktura transportowa
3.1.2. Drogi
39
Plan Rozwoju Lokalnego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nazwa
planowanego
działania –
Zadanie
Typ projektu
inwestycyjnego
Modernizacja
drogi - Głuchów
Modernizacja
drogi –
Broniszów
Modernizacja
drogi Kamyszów
Modernizacja
drogi –
Krzyszkowice
Modernizacja
drogi –
Plechówka
Modernizacja
drogi –
Słonowice
Określenie
kryteriów
kolejności
realizacji
Zgodność
Etapy
z planem
działania
zagospodarowa Harmonog
nia
ram
przestrzennego realizacji
Oczekiwane
rezultaty
2007
500 mb
x 3,5 mb
2007
400 mb
x 3,0 mb
2007
500 mb
x 4,0 mb
2007
300 mb
x 3,5 mb
2007
500 mb
x 3,5 mb
2007
700 mb
x 4,0 mb
40
Instytucje
i podmioty
uczestniczące
we wdrażaniu
Beneficjent
końcowy
Nakłady do poniesienia
(w zł)
Ogółem
91000,00
Gmina
22750,00
EFRR
68250,00
Ogółem
62400,00
Gmina
15600,00
EFRR
46800,00
Ogółem
104000,00
Gmina
54080,00
EFRR
49920,00
Ogółem
54600,00
Gmina
13650,00
EFRR
40950,00
Ogółem
91000,00
Gmina
22750,00
EFRR
68250,00
Ogółem
145600,00
Gmina
36400,00
Plan Rozwoju Lokalnego
7.
8.
9.
Modernizacja
drogi –
Nagórzanki
Modernizacja
drogi –
Wymysłów
Modernizacja
ulicy (chodnik)
– ul.
Partyzantów
(od str. LO,
szpital)
10. Wykonanie
nawierzchni
asfaltowejKazimierza
Wielka ul.
Głowackiego
1.
2.
Modernizacja
drogi –
Boronice
Modernizacja
drogi –
Chruszczyna
Mała
2007
300 mb
x 3,5 mb
2007
500 mb
x 3,0 mb
2007
600 mb
2007
450 mb
x 6,0 mb
500 mb
x 3,0 mb
2008
2008
400 mb
x 3,0 mb
41
EFRR
109200,00
Ogółem
54600,00
Gmina
13650,00
EFRR
40950,00
Ogółem
78000,00
Gmina
19500,00
EFRR
58500,00
Ogółem
96000,00
Gmina
24000,00
EFRR
72000,00
Ogółem
81000,00
Gmina
20250,00
EFRR
60750,00
Ogółem
78000,00
Gmina
19500,00
EFRR
58500,00
Ogółem
62400,00
Gmina
15600,00
Plan Rozwoju Lokalnego
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Modernizacja
drogi Chruszczyna
Wielka
Modernizacja
drogi –
Stradlice –
Lolin
Modernizacja
drogi - Odonów
Modernizacja
drogi –
Kamieńczyce
Modernizacja
drogi –
Paśmiechy
Modernizacja
2008
300 mb
x 3,5 mb
2008
500 mb
x 3,5 mb
2008
300 mb
x 4,0 mb
2008
500 mb
x 4,0 mb
2008
500 mb
x 4,0 mb
2008
400 mb
42
EFRR
46800,00
Ogółem
54600,00
Gmina
13650,00
EFRR
40950,00
Ogółem
91000,00
Gmina
22750,00
EFRR
68250,00
Ogółem
62400,00
Gmina
15600,00
EFRR
46800,00
Ogółem
104000,00
Gmina
26000,00
EFRR
78000,00
Ogółem
104000,00
Gmina
26000,00
EFRR
78000,00
Ogółem
62400,00
Plan Rozwoju Lokalnego
drogi – Zięblice
- Bugaj
9.
Modrnizacja
drogi po
robotach wodno
–
kanalizacyjnych
ul. Krakowska
10. Chodniki –
Kazimierza
Wielka ul.
Szkolna
11. Modernizacja
drogi – Góry
Sieradzkie
1.
2.
3.
Modernizacja
drogi –
Dalechowice
Modernizacja
drogi –
Plechów
Modernizacja
x 3,0 mb
2008
300 mb
2008
500 mb
x 2,0 mb
2008
300 mb
x 3,0 mb
500 mb
x 4,0 mb
2009
2009
300 mb
x 3,0 mb
2009
500 mb
43
Gmina
15600,00
EFRR
46800,00
Ogółem
150000,00
Gmina
37500,00
EFRR
112500,00
Ogółem
80000,00
Gmina
20000,00
EFRR
60000,00
Ogółem
46800,00
Gmina
11700,00
EFRR
35100,00
Ogółem
108000,00
Gmina
27000,00
EFRR
81000,00
Ogółem
48600,00
Gmina
12150,00
EFRR
36450,00
Ogółem
81000,00
Plan Rozwoju Lokalnego
drogi –
Plechówka
4.
5.
6.
7.
8.
Modernizacja
drogi – Wielgus
Modernizacja
drogi –
Zysławice
Modernizacja
drogi –
Zagórzyce
Modernizacja
drogi –
Łyczków
Modernizacja
drogi –
Marcinkowice
x 3,0 mb
2009
500 mb
x 3,5 mb
2009
700 mb
x 4,0 mb
2009
400 mb
x 3,5 mb
2009
300 mb
x 3,0 mb
2009
500 mb
x 3,0 mb
44
Gmina
20250,00
EFRR
60750,00
Ogółem
94500,00
Gmina
23625,00
EFRR
70875,00
Ogółem
151200,00
Gmina
37800,00
EFRR
113400,00
Ogółem
75600,00
Gmina
18900,00
EFRR
56700,00
Ogółem
48600,00
Gmina
12150,00
EFRR
36450,00
Ogółem
81000,00
Gmina
20250,00
EFRR
60750,00
Plan Rozwoju Lokalnego
9.
Modernizacja
drogi –
Kazimierza
Wielka ul.
Szkolna
10. Asfalt, chodniki
– Kazimierza
Wielka ul.
Spółdzielcza,
15-go Stycznia
11. Modernizacja
drogi - Gunów
Wilków
1.
2.
3.
Modernizacja
drogi – Zięblice
Modernizacja
drogi –
Wymysłów
Modernizacja
drogi –
Odonów
2009
500 mb
2009
2009
500 mb
x 3,5 mb
300 mb
x 3,0 mb
2010
2010
400 mb
x 3,0 mb
2010
300 mb
x 4,0 mb
45
Ogółem
80000,00
Gmina
20000,00
EFRR
60000,00
Ogółem
350000,00
Gmina
87500,00
EFRR
262500,00
Ogółem
94500,00
Gmina
23625,00
EFRR
70875,00
Ogółem
49500,00
Gmina
12375,00
EFRR
37125,00
Ogółem
66000,00
Gmina
16500,00
EFRR
49500,00
Ogółem
66000,00
Gmina
16500,00
EFRR
49500,00
Plan Rozwoju Lokalnego
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Modernizacja
drogi –
Lekszyce
Modernizacja
drogi –
Hołdowiec
Modernizacja
drogi –
Gabułtów
Modernizacja
drogi –
Kazimierza
Mała
Modernizacja
drogi –
Głuchów
Chodnik –
Kazimierza
Wielka ul.
15-go Stycznia
2010
400 mb
x 3,5 mb
2010
300 mb
x 3,5 mb
2010
400 mb
x 4,0 mb
2010
300 mb
x 3,5 mb
2010
500 mb
x 3,5 mb
2010
200 mb
46
Ogółem
77000,00
Gmina
19250,00
EFRR
57750,00
Ogółem
57750,00
Gmina
14437,00
EFRR
43313,00
Ogółem
88000,00
Gmina
22000,00
EFRR
66000,00
Ogółem
57750,00
Gmina
14437,00
EFRR
43313,00
Ogółem
96250,00
Gmina
24062,00
EFRR
72188,00
Ogółem
32000,00
Gmina
8000,00
EFRR
24000,00
Plan Rozwoju Lokalnego
10. Jezdnia,
chodnik –
Kazimierza
Wielka ul.
Głowackiego
(za stadionem)
11. Jezdnia –
Kazimierza
Wielka ul.
Krakowska
1.
2.
3.
4.
Modernizacja
drogi –
Sieradzice
Modernizacja
drogi –
Głuchów
Modernizacja
drogi – Gunów
Wilków
Modernizacja
drogi –
Gorzków
2010
250 mb
2010
300 mb
600 mb
x 3,5 mb
2011
2011
500 mb
x 3,5 mb
2011
500 mb
x 3,5 mb
2011
400 mb
x 3,5 mb
47
Ogółem
120000,00
Gmina
30000,00
EFRR
90000,00
Ogółem
170000,00
Gmina
42500,00
EFRR
127500,00
Ogółem
119700,00
Gmina
29925,00
EFRR
89775,00
Ogółem
99750,00
Gmina
24937,00
EFRR
74813,00
Ogółem
99750,00
Gmina
24937,00
EFRR
74813,00
Ogółem
79800,00
Gmina
19950,00
EFRR
59850,00
Plan Rozwoju Lokalnego
5.
6.
7.
8.
9.
Modernizacja
drogi – Wielgus
Modrnizacja
drogi –
Kamyszów
Modernizacja
drogi –
Cudzynowice
Modernizacja
drogi – Cło
Modernizacja
drogi –
Boronice
10. Jezdnia,
chodniki –
Kazimierza
Wielka ul.
Harcerska
2011
300 mb
x 3,0 mb
2011
400 mb
x 4,0 mb
2011
300 mb
x 3,5 mb
2011
300 mb
x 3,0 mb
2011
500 mb
x 3,5 mb
2011
500 mb
48
Ogółem
51300,00
Gmina
12825,00
EFRR
38475,00
Ogółem
91200,00
Gmina
22800,00
EFRR
68400,00
Ogółem
59850,00
Gmina
14962,00
EFRR
44888,00
Ogółem
51300,00
Gmina
12825,00
EFRR
38475,00
Ogółem
99750,00
Gmina
24937,00
EFRR
74813,00
Ogółem
160000,00
Gmina
40000,00
EFRR
120000,00
Plan Rozwoju Lokalnego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Modernizacja
drogi Nagórzanki
Modernizacja
drogi –
Kamieńczyce
Modernizacja
drogi –
Boronice
Modernizacja
drogi –
Donatkowice
Modernizacja
drogi – Donosy
Modernizacja
drogi –
Wojciechów
300 mb
x 3,0 mb
2012
2012
400 mb
x 3,5 mb
2012
500 mb
x 3,0 mb
2012
400 mb
x 3,5 mb
2012
400 mb
x 4,0 mb
2012
300 mb
x 3,0 mb
49
Ogółem
52200,00
Gmina
13050,00
EFRR
39150,00
Ogółem
81200,00
Gmina
20300,00
EFRR
60900,00
Ogółem
87000,00
Gmina
21750,00
EFRR
65250,00
Ogółem
82600,00
Gmina
20650,00
EFRR
61950,00
Ogółem
94400,00
Gmina
23600,00
EFRR
70800,00
Ogółem
53100,00
Gmina
13275,00
EFRR
39825,00
Plan Rozwoju Lokalnego
7.
8.
9.
Modernizacja
drogi - Stradlice
Modernizacja
drogi –
Plechówka
Modernizacja
drogi –
Marcinkowice
2012
2012
2012
1.
2013
2.
Modernizacja
drogi – Gunów
Wilków
300 mb
x 3,0 mb
2012
10. Jezdnia,
chodniki –
Kazimierza
Wielka ul.
Jabłonowska,
Gruszkowa
Modernizacja
drogi –
Głuchów
400 mb
x 3,5 mb
400 mb
x 3,0 mb
600 mb
500 mb
x 3,5 mb
2013
400 mb
x 3,5 mb
50
Ogółem
82600,00
Gmina
20650,00
EFRR
61950,00
Ogółem
53100,00
Gmina
13275,00
EFRR
39825,00
Ogółem
70800,00
Gmina
17700,00
EFRR
53100,00
Ogółem
330000,00
Gmina
82500,00
EFRR
247500,00
Ogółem
105000,00
Gmina
26250,00
EFRR
78750,00
Ogółem
84000,00
Gmina
21000,00
EFRR
63000,00
Plan Rozwoju Lokalnego
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Modernizacja
drogi –
Podolany
Modernizacja
drogi –
Słonowice
Modernizacja
drogi – Wielgus
Modernizacja
drogi –
Wojsławice
Modernizacja
drogi –
Gorzków
Modernizacja
drogi Zagórzyce
2013
500 mb
x 3,0 mb
2013
400 mb
x 3,5 mb
2013
300 mb
x 3,0 mb
2013
500 mb
x 4,0 mb
2013
300 mb
x 3,0 mb
2013
300 mb
x 3,0 mb
51
Ogółem
90000,00
Gmina
22500,00
EFRR
67500,00
Ogółem
84000,00
Gmina
21000,00
EFRR
63000,00
Ogółem
54000,00
Gmina
13500,00
EFRR
40500,00
Ogółem
120000,00
Gmina
30000,00
EFRR
90000,00
Ogółem
54000,00
Gmina
13500,00
EFRR
40500,00
Ogółem
54000,00
Gmina
13500,00
EFRR
40500,00
Plan Rozwoju Lokalnego
9.
Modernizacja
drogi –
Zysławice
2013
10. Modernizacja
drogi –
Kazimierza
Wielka ul.
Jachimowskieg
o
500 mb
x 4,0 mb
2013
500 mb
Ogółem
120000,00
Gmina
30000,00
EFRR
90000,00
Ogółem
180000,00
Gmina
45000,00
EFRR
135000,00
Tabela nr 27. GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI W LATACH 2004 – 2006.
Dziedzina interwencji:
3.
Infrastruktura podstawowa
3.4
Infrastruktura środowiskowa
3.4.3 Utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych
i przemysłowych
52
Plan Rozwoju Lokalnego
Lp.
3.
1.
4.
2.
Nazwa
planowanego
działania
–
Zakup
dwóch
Zadanie
samochodów
Typ projektu
używanych
do
inwestycyjnego
zbioru
odpadów
ze środków
Składka
EZGOKroczna
w
na
Ekologiczny
Rzędowie
Związek
Gospodarki
Odpadami
Zakup
Komunalnymi
kontenerów do
w
Rzędowie
gromadzenia
Określenie
kryteriów
kolejności
realizacji
Zgodność
Etapy
z planem
działania
zagospodarowa Harmonog
2006
nia
ram
przestrzennego realizacji
3.
1.
2.
Instytucje
i podmioty
uczestniczące
we wdrażaniu
Beneficjent
końcowy
2005
2006
odpadów
komunalnych
Rozbudowa
linii
SMsegregacji
– 110
do
2005
odpadów
5.
Oczekiwane
rezultaty
Zakup
kontenerów do
selektywnego
gromadzenia
odpadów
Rozbudowa
komunalnych
Gminnego
typu „Dzwon”
Punktu Zbiórki
Odpadów
Niebezpiecznyc
h
2006
zakup 4000 szt.
kontenerów
SM – 110
dla wszystkich
gospodarstw
domowych
w gminie
zakup 460 szt.
kontenerów
typu „Dzwon”
2005
Składka roczna
na Ekologiczny
Związek
Gospodarki
Odpadami
Komunalnymi
w Rzędowi
2006
Budowa punktu
przeładunku
odpadów dla
Ekologicznego
Związku
Gospodarki
Odpadami
Komunalnymi
w Rzędowie
2006
Nakłady do poniesienia
Ogółem
600000,00
(w zł)
Gmina
-
Ogółem
EFRR
70000,00
600000,00
Gmina
70000,00
Ogółem
340000,00
EFRR
-
Gmina
Ogółem
85000,00
200000,00
EFRR
Gmina
255000,00
50000,00
Ogółem
460000,00
EFRR
Gmina
150000,00
115000,00
Ogółem
EFRR
75000,00
345000,00
Gmina
18750,00
EFRR
56250,00
Ogółem
70000,00
Gmina
70000,00
EFRR
-
Ogółem
800000,00
Gmina
-
EFRR
800000,00
Tabela nr 28. GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI W LATACH 2007 – 20013.
Dziedzina interwencji:
3.
Infrastruktura podstawowa
3.4
Infrastruktura środowiskowa
53
Plan Rozwoju Lokalnego
3.4.3 Utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych
i przemysłowych
Lp.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Nazwa
planowanego
działania –
Zadanie
Typ projektu
inwestycyjnego
Określenie
kryteriów
kolejności
realizacji
Zgodność
Etapy
z planem
działania
zagospodarowa Harmonog
nia
ram
przestrzennego realizacji
Składka roczna
na Ekologiczny
Związek
Gospodarki
Odpadami
Komunalnymi
w Rzędowie
2007
Szkolenie
edukacja na
temat
gospodarki
odpadami
komunalnymi
2007
Demontaż
pokryć
dachowych
zawierających
azbest
2007
Składka roczna
na EZGOK w
Rzędowie
Szkolenie –
edukacja na
temat
gospodarki
odpadami
komunalnymi
Demontaż
pokryć
dachowych
zawierających
azbest
Oczekiwane
rezultaty
2008
2008
2008
54
Instytucje
i podmioty
uczestniczące
we wdrażaniu
Beneficjent
końcowy
Nakłady do poniesienia
(w zł)
Ogółem
70000,00
Gmina
70000,00
EFRR
-
Ogółem
32000,00
Gmina
8000,00
EFRR
24000,00
Ogółem
54000,00
Gmina
13500,00
EFRR
40500,00
Ogółem
70000,00
Gmina
70000,00
EFRR
-
Ogółem
32000,00
Gmina
8000,00
EFRR
24000,00
Ogółem
54000,00
Gmina
13500,00
Plan Rozwoju Lokalnego
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Składka roczna
na EZGOK w
Rzędowie
Demontaż
pokryć
dachowych
zawierających
azbest
Szkolenie –
edukacja na
temat
gospodarki
odpadami
komunalnymi
Składka roczna
na EZGOK w
Rzędowie
Demontaż
pokryć
dachowych
zawierających
azbest
Szkolenie –
2009
2009
2009
2010
2010
2010
55
EFRR
404500,00
Ogółem
70000,00
Gmina
70000,00
EFRR
-
Ogółem
27000,00
Gmina
6750,00
EFRR
20250,00
Ogółem
32000,00
Gmina
8000,00
EFRR
24000,00
Ogółem
70000,00
Gmina
70000,00
EFRR
-
Ogółem
27000,00
Gmina
6750,00
EFRR
20250,00
Ogółem
32000,00
Plan Rozwoju Lokalnego
edukacja na
temat
gospodarki
odpadami
komunalnymi
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Składka roczna
na EZGOK w
Rzędowie
Demontaż
pokryć
dachowych
zawierających
azbest
Szkolenie –
edukacja na
temat
gospodarki
odpadami
komunalnymi
Składka roczna
na EZGOK w
Rzędowie
Demontaż
pokryć
dachowych
zawierających
azbest
Szkolenie –
2011
2011
2011
2012
2012
2012
56
Gmina
8000,00
EFRR
24000,00
Ogółem
70000,00
Gmina
70000,00
EFRR
-
Ogółem
27000,00
Gmina
6750,00
EFRR
20250,00
Ogółem
32000,00
Gmina
8000,00
EFRR
24000,00
Ogółem
70000,00
Gmina
70000,00
EFRR
-
Ogółem
27000,00
Gmina
6750,00
EFRR
20250,00
Ogółem
32000,00
Plan Rozwoju Lokalnego
edukacja na
temat
gospodarki
odpadami
komunalnymi
1.
2.
3.
Składka roczna
na EZGOK w
Rzędowie
2013
Demontaż
pokryć
dachowych
zawierających
azbest
2013
Szkolenie –
edukacja na
temat
gospodarki
odpadami
komunalnymi
2013
Gmina
8000,00
EFRR
24000,00
Ogółem
70000,00
Gmina
70000,00
EFRR
-
Ogółem
27000,00
Gmina
6750,00
EFRR
20250,00
Ogółem
32000,00
Gmina
8000,00
EFRR
24000,00
Określenie kryteriów kolejności projektów.
Kolejność
realizacji
projektów
w
poszczególnych
latach
została
ustalona
z uwzględnieniem możliwości spełnienia przez projekt niżej wymienionych kryteriów:
1) Kryteria formalne projektu:

możliwość złożenia kompletnego wniosku z kompletem załączników
(spełnianie warunków formalnych),

właściwa wartość projektu,

możliwość uzyskania dofinansowania z EFRR (lub innych funduszy)
na realizację projektu.
2) Kryteria merytoryczne i techniczne projektu:
57
Plan Rozwoju Lokalnego

spójność projektu z celami działania określonymi w ZPORR,

trwałość projektu (sposób zarządzania projektu po jego wykonaniu przez okres
5 lat),

wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej
obszaru objętego projektem oraz stworzeniem warunków do wzrostu
zatrudnienia,

wskaźniki osiągnięcia celów projektu,

możliwość realizacji w okresie 2004 – 2006 – wykonalność techniczna,

wskaźniki ekonomiczne i finansowe,

wpływ na politykę ochrony środowiska,

wpływ na politykę równych szans.
3) Oczekiwane rezultaty:

stworzenie warunków do rozwoju drobnej przedsiębiorczości w rejonie
projektu,
IV.

polepszenie warunków komunikacji dla mieszkańców w obszarze projektu,

zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji po wykonaniu inwestycji,

poprawa stanu środowiska naturalnego.
Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie
gminy.
Działanie gminy Kazimierza Wielka ma na celu wzmocnienie otoczenia rolnictwa
i stworzenia warunków do rozwoju przemysłu rolno – spożywczego i nowoczesnej produkcji
rolnej. Jako cel niezbędny do osiągnięcia tego jest stworzenie warunków do rozwoju
przedsiębiorczości z wykorzystaniem kapitału lokalnego i zewnętrznego.
Można to osiągnąć poprzez realizację inwestycji w zakresie gospodarki wodno –
ściekowej na terenie miasta i sołectw, uregulowanie do końca tzw. gospodarki odpadami,
stworzenie lepszych warunków do rozwoju turystyki i wypoczynku (baza rekreacyjno –
sportowa i instytucje obsługi ruchu turystycznego), poprzez m. in. Zagospodarowanie Doliny
rzeki Małoszówki i terenów w i wokół parku miejskiego, ochronę zasobów przyrodniczych,
poprawy stanu dróg i połączeń komunikacyjnych.
Powyższe zamierzenia i cele można osiągnąć poprzez:
a) przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej miasta i obszarów
wiejskich,
b) zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych
i zewnętrznych,
58
Plan Rozwoju Lokalnego
c) aktywizację lokalnej społeczności,
d) rozwój społeczeństwa informacyjnego,
e) wzrost mobilności zawodowej mieszkańców miasta i wsi,
f) zwiększenie poziomu inwestycji lokalnych,
g) wyzwolenie
lokalnego
potencjału
przedsiębiorczości
i
zaangażowanie
mieszkańców w przezwyciężenie lokalnych trudności ekonomicznych,
h) tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej poprzez
stworzenie mieszkańcom możliwości na podjęcie działań w celu rozgałęzienia
i urozmaicenia produkcji, rozszerzenie jej na różnorakie odległe od siebie
dziedziny po to aby straty poniesione w jednej móc zrekompensować zyskami
osiągniętymi w innej branży,
i) wzrost kreatywności w zakresie poszukiwań pozarolniczych źródeł utrzymania,
j) tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
k) realizowanie polityki równych szans – czyli uwzględnianie w procesie
realizacji
poszczególnych
projektów
interesu
grup
społecznych
znajdujących się w trudniejszej sytuacji:
- osób niepełnosprawnych (np. łamanie barier architektonicznych podczas
inwestycji w zakresie modernizacji dróg, ulic, placów, parkingów i innych
ciągów komunikacji pieszej),
- kobiet (poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy – np. poprzez rozwój
agroturystyki na obszarach wiejskich, samozatrudnienie poprzez stworzenie bazy
do rozwoju turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych terenu),
- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (aktywizacja grup
bezrobotnych przy pracach inwestycyjnych, tworzenie nowych miejsc pracy).
Działania powyższe związane są z koniecznością dokonywania licznych inwestycji
z wykorzystaniem środków unijnych, krajowych i własnych.
Część zadań inwestycyjnych może być realizowana z udziałem środków zewnętrznych
m. in. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w programach operacyjnych np.:
Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego i Sektorowych Programach
Operacyjnych oraz z innych funduszy np.: Funduszu Spójności.
Celem realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny w Działaniu 3.1 – Obszary wiejskie, jest
wykorzystanie potencjału ekonomicznego, turystycznego, kulturowego, historycznego
59
Plan Rozwoju Lokalnego
i przyrodniczego w celu zwiększenia atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów
lokalnych i zewnętrznych.
W ramach Działania 3.1 – Obszary wiejskie do realizacji przewiduje się te projekty
inwestycyjne wynikające z Planu Rozwoju Lokalnego oraz Wieloletniego Planu Zamierzeń
Inwestycyjnych, który zostanie sporządzony na lata 2004 – 2006.
W Planie Rozwoju Lokalnego ujęte zostały projekty i zadania planowane do realizacji
w okresie 2004 – 2006 przewidziane do współfinansowania z udziałem środków EFRR oraz
budżetu gminy i projektu do realizacji w okresie 2007 – 2013.
W ramach działania do realizacji przewiduje się następujące typy projektów
inwestycyjnych:
a) Budowa lub modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym.
-
modernizacja ulic w mieście.
-
budowa chodników i parkingów.
-
modernizacja dróg gminnych w terenach wiejskich.
b) Budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków.
-
modernizacja oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej.
-
budowa kolektorów sanitarnych z przyłączami w mieście i okolicy.
c) Budowa wodnej magistrali przesyłowej i sieci wodociągowej.
-
budowa wodnej magistrali przesyłowej w ramach projektu Nida 2000.
-
budowa sieci wodociągowej w mieście i w sołectwach.
d) Gospodarka odpadami.
-
przystąpienie do Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi
w Rzędowie.
-
uporządkowanie gospodarki odpadami stałymi.
-
utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych.
-
rekultywacja dzikich wysypisk odpadów.
V.
Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego.
Realizacja projektów z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej będzie miała
bezpośredni pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze, zmniejszy się ilość
zanieczyszczeń odprowadzanych do wód ze źródeł komunalnych, nastąpi podniesienie
zdrowotności w związku z inwestycjami wodociągowymi, zmniejszy się negatywne
oddziaływanie odpadów na środowisko przyrodnicze, poprawią się warunki komunikacji
60
Plan Rozwoju Lokalnego
drogowej, zwiększy się przejezdność ulic i dróg, nastąpi podniesienie poziomu życia
mieszkańców gminy.
Każdy zrealizowany projekt inwestycyjny będzie analizowany pod kątem osiągnięcia
niżej wymienionych wskaźników:
a) Wskaźnik produktu:

długość zmodernizowanych ulic, dróg i chodników oraz powierzchnia
parkingów,

długość sieci wodociągowej,

ilość przyłączy wodociągowych,

długość wybudowanej kanalizacji deszczowej,

zwiększenie
przepustowości
oczyszczalni
ścieków
przez
modernizację
i rozbudowę,

długość wybudowanych kolektorów sanitarnych,

ilość przyłączy kanalizacyjnych,

liczba mieszkańców objęta zagospodarowaniem odpadów stałych - segregacją.
b) Wskaźnik rezultatu:

stworzenie lepszych warunków do rozwoju drobnej przedsiębiorczości,

zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej w rejonie projektu,

podniesienie jakości dróg,

skrócenie czasu podróży,

zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni,

poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie emisji toksycznych składników
spalin,

oszczędność w kosztach eksploatacji pojazdów,

poprawa stopnia integracji lokalnej sieci transportowej,

zwiększenie poziomu zwodociągowania obszaru miasta i gminy,

zwiększenie
liczby
gospodarstw
domowych
podłączonych
do
wodociągowej,

możliwość podłączenia do sieci wodociągowej zakładów produkcyjnych,

zmniejszenie kosztów jednostkowych wodociągów,

zapewnienie dywersyfikacji dostaw wody,

zwiększenie poziomu skanalizowania obszaru miasta i gminy,
61
sieci
Plan Rozwoju Lokalnego

zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji
sanitarnej,

możliwość podłączenia do kanalizacji zakładów produkcyjnych,

poprawa czystości wód powierzchniowych,

zmniejszenie kosztów jednostkowych oczyszczania ścieków,

zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska odpadami stałymi.
c) Wskaźnik oddziaływania:

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

poprawa stanu środowiska naturalnego,

poprawa zdrowotności mieszkańców,

liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy.
Monitorowanie wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania będzie dokonywane
raz w roku na etapie oceny Planu Rozwoju Lokalnego na podstawie:
-
danych statystycznych uzyskanych z GUS i Powiatowego Urzędu Pracy,
-
danych z Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez urząd Miasta
i Gminy o rozwoju drobnej przedsiębiorczości,
-
innych dostępnych opracowań pozwalających na monitorowanie wskaźników
rezultatu.
VI.
Plan finansowy na lata 2004 – 2006.
Wieloletni Plan Zamierzeń Inwestycyjnych na lata 2004 – 2006 – załącznik nr 1 do
Planu Rozwoju Lokalnego.
VII. System wdrażania.
Jednostką bezpośrednio odpowiadającą za monitorowanie i wdrażanie Planu Rozwoju
Lokalnego jest Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej, w tym głównie Komisja Finansowo –
Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej.
Plan Rozwoju Lokalnego będzie realizowany przez Burmistrza Miasta i Gminy.
System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego obejmuje:
62
Plan Rozwoju Lokalnego
-
komunikację społeczną w zakresie przyjmowania nowych zadań organizacyjnych
i inwestycyjnych,
-
przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji ujętych
w planie,
-
składanie wniosków aplikacyjnych o przyznawanie dofinansowania ze środków
EFRR,
-
realizacja inwestycji zgodnie z określonymi wymogami,
-
po zakończeniu inwestycji monitorowanie i raportowanie wydatków i efektów
rzeczowych projektu,
-
przedkładanie Komisjom Rady Miejskiej raportów i informacji z przebiegu realizacji
zadań umieszczonych w Planie Rozwoju Lokalnego.
VIII. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.
Monitorowanie
jest
to
proces
systematycznego
zbierania,
raportowania
i interpretowania danych. Monitorig dostarcza informacji o postępie realizacji i efektywności
wdrażania pomocy.
Monitoring prowadzony będzie w zakresie rzeczowym i finansowym.
Monitoring rzeczowy obejmował będzie skawantyfikowane dane obrazujące postęp
we wdrażaniu programu oraz umożliwienie oceny jego wykonania w odniesieniu do celów
ustalonych w Planie rozwoju Lokalnego i będzie prowadzony w trzech kategoriach:
-
wskaźnik produktu,
-
wskaźnik rezultatu,
-
wskaźnik oddziaływania.
Monitoring finansowy obejmował będzie dane finansowe realizacji projektów,
będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków
w oparciu o raporty okresowe obrazujące wysokość wkładu finansowego pochodzącego
ze środków publicznych.
1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego.
Jednostką bezpośrednio odpowiadającą za monitorowanie i wdrażanie Planu Rozwoju
Lokalnego gminy Kazimierza Wielka jest Komisja Finansowo – Budżetowa i Rozwoju
Gospodarczego Rady Miejskiej.
63
Plan Rozwoju Lokalnego
W pracach związanych z monitorowaniem i oceną Planu Rozwoju Lokalnego mogą
brać udział również niezależni eksperci oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego
i Urzędu Wojewódzkiego.
Przedmiotem oceny i monitorowania przez Komisję Finansowo – Budżetową
i Rozwoju Gospodarczego winna być zgodność Planu Rozwoju Lokalnego z Programami
Operacyjnymi i zapisami w dokumencie podstawowym strategii.
Jednostka monitorująca ma również prawo zgłaszać wnioski do Burmistrza dotyczące
podziału zadań na poszczególne jednostki organizacyjne i osoby fizyczne.
Plan Rozwoju Lokalnego może być uzupełniony o kolejne zadania, które wynikają
bezpośrednio ze zmian w Programach Operacyjnych dokonywanych na wniosek Komisji
Finansowo – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego oraz zespołu zadaniowego ds. rozwoju
lokalnego.
2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego.
Komisje Rady Miejskiej opiniują merytorycznie poszczególne zadania. Komisja
Finansowo – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego przedkładać będzie raporty z przebiegu
realizacji zadań umieszczonych w Planie Rozwoju Lokalnego co pół roku na ręce
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Ocena realizacji zadań wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego dokonywana będzie
na sesji absolutoryjnej każdego roku.
3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym
i organizacjami pozarządowymi.
Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem otwartym i winien być uzupełniony
poprzez wpis nowych zadań organizacyjnych i inwestycyjnych raz w roku kalendarzowym
w okresie projektowania budżetu.
Wszelkie postulaty i wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych do Planu Rozwoju
Lokalnego przyjmuje pełnomocnik ds. rozwoju lokalnego, pełniący funkcję koordynatora
zespołu zadaniowego przygotowującego Plan Rozwoju Lokalnego.
Postulaty do Planu Rozwoju Lokalnego oraz wnioski składać mogą także radni,
stowarzyszenia i nieformalne grupy mieszkańców, organizacje powiązane z budżetem Gminy,
w tym również spółki prawa handlowego.
4. Public Relations Planu.
64
Plan Rozwoju Lokalnego
O terminie i trybie rozpoczęcia przyjmowania wniosków i postulatów od
mieszkańców, organizacji powiązanych z budżetem Gminy oraz spółek prawa handlowego
i kryteriach kwalifikacji zadań do Planu Rozwoju Lokalnego, informuje media pełnomocnik
ds. rozwoju lokalnego.
Monitorowanie przez Komisję Finansowo – Budżetową i Rozwoju Gospodarczego
będzie spójne z zasadami monitorowania i raportowania przez jednostkę wdrażającą zadanie.
XIX. Spis tabel i wykresów.
Tabela nr 1.
Liczba ludności w mieście i sołectwach. Liczba gospodarstw domowych.
Tabela nr 2.
Zagospodarowanie obszaru miasta Kazimierza Wielka.
Tabela nr 3 a. Klasy bonitacji gleb na terenie gminy – grunty orne.
Tabela nr 3 b. Klasy bonitacji gleb na terenie gminy – sady.
Tabela nr 3 c. Klasy bonitacji gleb na terenie gminy – łąki.
Tabela nr 3 d. Klasy bonitacji gleb na terenie gminy – pastwiska.
Tabela nr 4.
Grunty pod lasami.
Tabela nr 5.
Grunty pod wodami.
Tabela nr 6.
Sieć drogowa miasta i gminy Kazimierza Wielka.
Tabela nr 7.
Ilość wysegregowanych odpadów (w Mg).
Tabela nr 8.
Odpady komunalne i przemysłowe wytwarzane w gminie Kazimierza Wielka.
Skład morfologiczny odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy
Kazimierza Wielka.
Tabela nr 10. Zagospodarowanie i przeznaczenie gruntów w gminie Kazimierza Wielka.
Tabela nr 9.
Tabela nr 11. Zestawienie zabytkowych obiektów na terenie gminy Kazimierza Wielka.
Tabela nr 12. Struktura prowadzonej działalności według branż.
Tabela nr 13. Struktura prowadzonej działalności gospodarczej gminy Kazimierza Wielka.
Tabela nr 14. Miasto – ludność według grup ekonomicznych.
Tabela nr 15. Wieś – ludność według grup ekonomicznych.
Tabela nr 16. Ludność miasta i gminy Kazimierza Wielka.
Tabela nr 17. Społeczność gminy według poszczególnych grup wiekowych.
Tabela nr 18. Stan bezrobocia w gminie Kazimierza Wielka.
Tabela nr 19. Bezrobotni ogółem liczeni do aktywnych zawodowo.
Tabela nr 20. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia i grup wieku.
Tabela nr 21. Budowa urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków w latach
2004 – 2006.
65
Plan Rozwoju Lokalnego
Tabela nr 22. Budowa urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków w latach
2007 – 2013.
Tabela nr 23. Budowa wodnej magistrali przesyłowej i sieci wodociągowej 2004 – 2006.
Tabela nr 24. Budowa wodnej magistrali przesyłowej i sieci wodociągowej 2007 – 2013.
Tabela nr 25. Modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym w latach 2004 – 2006.
Tabela nr 26. Modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym w latach 2007– 2013.
Tabela nr 27. Gospodarka odpadami stałymi w latach 2004 – 2006.
Tabela nr 28. Gospodarka odpadami stałymi w latach 2007 – 2013.
Wykres nr 1. Struktura zużycia podstawowych nośników energii w mieście i gminie
Kazimierza Wielka.
66
Download