HISTORIA – zagadnienie badania wyników 2013/2014 1

advertisement
HISTORIA – zagadnienie badania wyników 2013/2014
1. Prehistoria
2. Mezopotamia i jej dzieje
3. Cywilizacja egipska
4. Inne cywilizacje Bliskiego Wschodu
5. Cywilizacje Indii i Chin
6. Najstarsze dzieje Grecji
7.Świat poleis
8.Sparta
9.Ateny
10. Wojny grecko-perskie
11. Kultura antycznej Grecji
12. Grecja po wojnach perskich
13. Aleksander Wielki
14. Świat hellenistyczny
15. Etruskowie i początki Rzymu
16. Republika rzymska
17. Powstanie Imperium Rzymskiego
18. Kryzys i upadek republiki rzymskiej
19. Powstanie cesarstwa
20. Pryncypat i dominat
21. Kultura antycznego Rzymu
22. Początki chrześcijaństwa
23. Upadek Imperium Rzymskiego
24. Barbarzyńska Europa
25. Cesarstwo Bizantyjskie
26. Świat islamu
27. Monarchia Franków
28. Imperium Karolingów
29. Kształtowanie się ustroju feudalnego
30. Europa Zachodnia w IX i X wieku
31. Słowianie i Węgrzy
32. Ziemie polskie do X wieku
33. Początki państwa polskiego
34. Kryzys monarchii piastowskiej
35. Państwo wczesnopiastowskie
36. Cesarstwo i papiestwo
37. Wyprawy krzyżowe
38. Gospodarka średniowiecznej Europy
39.Powstanie monarchii stanowej kościół w średniowieczu
40. Kultura średniowiecznej Europy
41. Imperium mongolskie
42. Rozbicie dzielnicowe
43. Rozwój gospodarczy ziem polskich w XII i XIII wieku
44. Sąsiedzi Polski w XII i XIII wieku
45. Próby zjednoczenia Królestwa Polskiego
46. Odrodzenie Królestwa Polskiego
47. Monarchia Kazimierza Wielkiego
48. Europa Zachodnia w XIV i XV wieku
49. Kryzys schyłku średniowiecza
50. Początki rządów Jagiellonów
51. Wojny z Zakonem Krzyżackim
52. Europa Środkowa i Wschodnia w XV wieku
53. Monarchia polska w XIV i XV wieku
54. Kultura polska w średniowieczu
55. Cywilizacje prekolumbijskie
56. Wielkie odkrycia geograficzne
57. Ekspansja kolonialna
58. Przemiany gospodarcze i społeczne w XVI i XVII wieku
59. Kultura renesansu
60. Reformacja i jej skutki
61. Kontrreformacja i wojny religijne
62. Przemiany polityczne w Europie w XVI wieku
63. Odkrywanie nowego świata i przemiany w Europie w XV-XVII wieku
64. Przemiany gospodarcze w Rzeczypospolitej
65. Rozwój demokracji szlacheckiej
66. Kultura i sztuka renesansu w Polsce
67. Panowanie ostatnich Jagiellonów
68. Reformacja i kontrreformacja w Rzeczypospolitej
69. Rzeczpospolita Obojga Narodów
70. Pierwsi władcy elekcyjni
71. Rewolucja angielska i rozwój parlamentaryzmu
72. Wojna trzydziestoletnia
73. Absolutyzm we Francji
74. Zmiany polityczne w Europie w XVII wieku
75. Kultura baroku w Europie
76. Początki rządów Zygmunta III Wazy
77. O koronę carów – wojny z Moskwą
78. Konflikt z Turcją
79. Powstanie Chmielnickiego
80. Potop szwedzki
81. Rzeczpospolita w drugiej połowie XVII wieku
82. Kryzys Rzeczypospolitej w XVII wieku
83. Barok i sarmatyzm
84. Przemiany gospodarczo-społeczne w Europie w XVIII wieku
85. Oświecenie
86. Budowa Imperium Rosyjskiego
87. Absolutyzm oświecony w Prusach i w Austrii
88. Rzeczpospolita na początku XVIII wieku
89. Pierwsze lata rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego
90. Oświecenie w Rzeczypospolitej
91. Rewolucja amerykańska
92. Kryzys monarchii francuskiej i wybuch rewolucji
93. Republika Francuska
94. Uchwalenie konstytucji 3 maja i wojna w jej obronie
95. Insurekcja kościuszkowska i upadek Rzeczypospolitej
96. Francja od Konsulatu do Cesarstwa
97. Legiony Polskie we Włoszech
98. Ekspansja i klęska Napoleona
99. Księstwo Warszawskie
100. „Tańczący kongres” i 100 dni Napoleona
Download