zagadnienia_do_egzaminu

advertisement
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z historii i wiedzy o społeczeństwie z klasy I
Cywilizacje Bliskiego Wschodu:
-Upadek republiki, powstanie Spartakusa,
1.Sumerowie,Babilonia-położenie,osiągnięcia
-Powstanie cesarstwa rzymskiego-Oktawian August
2.Egipt- społeczeństwo ,osiągnięcia, religia
-Osiągnięcia Rzymian: nauka ,technika, Prawo XII Tablic
3.Starożytny Izrael
-Pierwsi chrześcijanie-cesarstwo rzymskie wobec chrześcijan
-dzieje Izraelitów ,podstawowe symbole, zasady judaizmu
-Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego- przyczyny upadku,skutki
4.Cywilizacja grecka
7.Bizancjum-osiągnięcia
-Położenie ,kolonizacja grecka
8.Państwo Franków-Karol Wielki , reformy-rozpad imperium
-W starożytnej Sparcie-wychowanie spartańskie
9.Początki Islamu, główne zasady islamu
-Wojny perskie(bitwy, dowódcy, daty)
10.Rzesza Ottonów
-Kultura ,sztuka, filozofia, teatr grecki-twórcy
11.Między papiestwem a cesarstwem-schizma. konkordat wormacki
-Demokracja ateńska
12.Początki państwa Polskiego-Mieszko I
-Sport w życiu Greków-igrzyska (pięciobój),
13.Państwo Bolesława Chrobrego-polityka wewnętrzna i zagraniczna
-Wierzenia starożytnych Greków (bogowie i herosi)
14.Kryzys i odbudowa państwa polskiego(Kazimierz Odnowiciel ,Bol.Śmiały)
5.Podboje Aleksandra Macedończyka
15Panowanie Bolesława Krzywoustego
6. Starożytny Rzym
-Republika rzymska(urzędy)
1
UWAGA!!!!!
Powtarzając wiadomości, zwracaj uwagę na pojęcia, daty ,mapy i ilustracje zawarte w podanych treściach.
Wiedza o społeczeństwie –klasa I
Tematy:
1.Formy życia publicznego. Organizacje pozarządowe.
2.Partie Polityczne
Rozdział –Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej
-Rzeczpospolita polska jako demokracja konstytucyjna
-Władza ustawodawcza, czyli kto tworzy prawo?
-Władza wykonawcza, czyli kto rządzi?
-Władza sądownicza
-Prawa i obowiązki Obywatela RP
Rozdział –Samorząd Terytorialny
-Samorządy i ich znaczenie
-wybieramy władze lokalne
-Gmina wspólnotą mieszkańców
UWAGA!!!!!
Powtarzając wiadomości ,zwracaj uwagę na: pojęcia, wykresy ,ilustracje(znajomość hymnu państwowego).
2
Klasa 2
Utrwalając wiadomości zwracaj uwagę na pojęcia, daty,
Wielkie odkrycia geograficzne-przyczyny i skutki z odkryć
dla Starego i Nowego świata
teksty źródłowe , ilustracje i mapy.
Kultura odrodzenia w Europie- humaniści. Ludzie renesansu
Reformacja w Europie. Nowe wyznania religijne
Kontrreformacja.
Polska dzielnicowa
Początki demokracji szlacheckiej. Sejm walny
Statut Bolesława Krzywoustego
Czasy Jagiellonów. Rzeczpospolita Obojga Narodów.
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski
(unia lubelska –jej postanowienia)
Polityka wewnętrzna i zagraniczna Kazimierza Wielkiego
Kultura polskiego odrodzenia
System feudalny(drabina feudalna)
Wyznania religijne na ziemiach polskich
Życie w średniowiecznej wsi-lokacja wsi
Pierwsi królowie elekcyjni(Henryk Walezy ,Stefan Batory)
Życie w średniowiecznym mieście- lokacja miast
Początki panowania Wazów
Kościół w średniowieczu
Wojny ze Szwecją w I i II poł .XVII wieku-przyczyny ,skutki
Kultura, nauka i sztuka w średnim wieku(pierwsze uniwersytety,
Powstanie Bohdana Chmielnickiego- przyczyny,skutek
styl gotycki ,romański-charakterystyczne cechy)
Wojny z Turcją w XVII wieku –przyczyny ,skutki.
Unia Polski z Litwą –postanowienia, skutki
Konflikt Z Rosją w XVII wieku-przyczyny ,skutki
Wojna z Krzyzakami-1409-1411,
Kultura baroku.
Wojna trzynastoletnia –II pokój w Toruniu
Europa Zachodnia w XIV i XV wieku
3
4
Download