25 zestawów tematów pytań na egzaminy magisterskie z zakresu

advertisement
25 zestawów tematów pytań na egzaminy magisterskie z zakresu prawa cywilnego
I
1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące
2.1. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
2.2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
2.3. Odpowiedzialnosć sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej
2.4. Pojęcie spadku
2.5. Przesłanki zawarcia (istnienia) małżeństwa
2.6. Handlowe spółki osobowe a handlowe spółki kapitałowe
3. Pytanie od recenzenta
II
1. Obowiązywanie norm prawa cywilnego w czasie i przestrzeni
2.1. Treść i wykonywanie prawa własności
2.2. Naprawienie szkody wynikłej z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
2.3. Prawo pierwokupu
2.4. Pojęcie dziedziczenia
2.5. Forma i tryb zawierania małżeństwa
2.6. Reprezentacja i prowadzenie spraw w spółce jawnej
3. Pytanie od recenzenta
III
1. Stosunek cywilnoprawny – pojęcie i struktura.
2.1. Prawa sąsiedzkie
2.2. Zobowiązania pieniężne
2.3. Umowa darowizny
2.4. Zapis zwykły i polecenie
2.5. Unieważnienie małżeństwa
2.6. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej
3. Pytanie od recenzenta
IV
1. Zdolność prawna osoby fizycznej
2.1. Służebność drogi koniecznej
2.2. Pojęcia zobowiązania – wierzytelność, dług i odpowiedzialność
2.3. Umowa komisu
2.4. Powołanie spadkobiercy w testamencie pod warunkiem
2.5. Ustroje majątkowe małżeńskie.
2.6. Przyczyny rozwiązania i likwidacja spółki jawnej
3. Pytanie od recenzenta
V
1. Miejsce zamieszkania i stan cywilny osoby fizycznej
2.1. Pojęcie i rodzaje współwłasności
2.2. Zobowiązania solidarne
2.3. Zawarcie i wypowiedzenie umowy najmu
2.4. Zapis windykacyjny
2.5. Ustawowa wspólność majątkowa małżeńska
2.6 Odpowiedzialność partnera za zobowiązania spółki partnerskiej
3. Pytanie od recenzenta
VI
1. Osoba prawna – pojęcie i rodzaje
2.1. Systematyka i charakter praw rzeczowych
2.2. Miejsce i czas wykonania zobowiązania
2.3. Umowa użyczenia
2.4. Podstawienie i przyrost
2.5. Majątek wspólny a majątki osobiste
2.6.
Dwa modele zarządzania spółką partnerską
3. Pytanie od recenzenta
VII
1. Działanie osoby prawnej
2.1. Księgi wieczyste – ogólna charakterystyka
2.2. Wpływ zmiany okoliczności na wykonanie zobowiązania (klauzula rebus sic
stantibus)
2.3. Tresć umowy zlecenia
2.4. Znaczenie prawne chwili otwarcia spadku
2.5. Zarząd majątkiem wspólnym
2.6 Reprezentacja i prowadzenie spraw w spółce komandytowo-akcyjnej
3. Pytanie od recenzenta
VIII
1. Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje
zdolność prawną
2.1. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
2.2. Niemożliwość świadczenia
2.3. Wynagrodzenie w umowie agencyjnej
2.4. Przyjęcie i odrzucenie spadku
2.5. Intercyza
2.6. Organy w spółce komandytowo-akcyjnej
3. Pytanie od recenzenta
IX
1. Pojęcie konsumenta i przedsiębiorcy
2.1. Zarząd rzeczą wspólną
2.2. Zwłoka dłużnika
2.3. Pojęcie umowy o dzieło
2.4. Niegodność dziedziczenia a wydziedziczenie
2.5. Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania
2.6. Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Pytanie od recenzenta
X
1. Firma
2.1. Odrębna własność lokali
2.2. Potrącenie
2.3. Umowa przechowania i depozytu nieprawidłowego
2.4. Stwier dzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia
2.5. Zarząd majątkiem dziecka
2.6. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Pytanie od recenzenta
XI
1. Prawo podmiotowe
2.1. Zniesienie współwłasności
2.2. Przesłanki i zasady odpowiedzialności odszkodowawczej
2.3. Umowa dealerska
2.4. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia
2.5. Przesłanki udzielenia rozwodu
2.6. Charakter prawny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Pytanie od recenzenta
XII
1. Przedawnienie roszczeń i terminy zawite
2.1. Przeniesienie własności rzeczy drogą umowy
2.2. Naprawienie szkody i zakres obowiązku odszkodowawczego
2.3. Odpowiedzialność utrzymujących hotele
2.4. Zachowek
2.5. Skutki rozwiązania małżeństwa
2.6. Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Pytanie od recenzenta
XIII
1. Pojęcie i rodzaje rzeczy
2.1. Nabycie własności rzeczy drogą umowy od osoby nieuprawnionej do rozporządzania
rzeczą
2.2. Swoboda umów
2.3. Porównaj umowy pożyczki i kredytu
2.4. Zasady dziedziczenia ustawowego
2.5. Separacja
2.6. Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Pytanie od recenzenta
XIV
1. Część składowa rzeczy, przynależność, pożytki rzeczy i prawa
2.1. Zasiedzenie
2.2. Zawarcie umowy za pomocą wzorca
2.3. Porównaj umowy przewozu i spedycji
2.4. Sytuacja prawna małżonka dziedziczącego z ustawy
2.5. Pochodzenie dziecka od mężczyzny = tryby ustalania
2.6. Przyczyny rozwiązania i likwidacja spółki z o.o.
3. Pytanie od recenzenta
XV
1. Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych
2.1. Znalezienie rzeczy
2.2. Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi klauzulami umownymi
2.3. Umowa rachunku bankowego
2.4. Odpowiedzialność za długi spadkowe
2.5. Pochodzenie dziecka z małżeństwa
2.6. Statut spółki akcyjnej
3. Pytanie od recenzenta
XVI
1. Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne jako przedmioty stosunków
cywilnoprawnych
2.1. Pojęcie i rodzaje posiadania
2.2. Umowy wzajemne
2.3. Porównaj umowy poręczenia i gwarancji bankowej
2.4. Dziedziczenie ustawowe krewnych
2.5. Prawa i obowiązki małżonków
2.6. Pojęcie i rodzaje akcji w spółce akcyjnej
3. Pytanie od recenzenta
XVII 1. Pojęcie i treść czynności prawnej
2.1. Ochrona własności
2.2. Umowa przedwstępna
2.3. Umowa renty i dożywocia
2.4. Dziedziczenie ustawowe a przysposobienie
2.5. Uznanie ojcostwa
2.6. Organy spółki akcyjnej
3. Pytanie od recenzenta
XVIII 1. Warunek i termin
2.1. Hipoteka
2.2. Zadatek i kara umowna
2.3. Przejęcie długu
2.4. Pozycja prawna dziadków spadkodawcy
2.5. Sądowe ustalenie ojcostwa
2.6. Umorzenie akcji
3. Pytanie od recenzenta
XIX
1. Rodzaje czynności prawnych
2.1. Ochrona posiadania
2.2. Przelew wierzytelności
2.3. Przyrzeczenie publiczne
2.4. Pojęcie testamentu
2.5. Przysposobienie
2.6. Spółka kapitałowa w organizacji
3. Pytanie od recenzenta
XX
1. Zawarcie umowy
2.1. Użytkowanie wieczyste
2.2. Odpowiedzialność kontraktowa
2.3. Umowa spółki cywilnej
2.4. Testamenty zwykłe a testamenty szczególne
2.5. Władza rodzicielska - treść i zakres podmiotowy
2.6. Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia
3. Pytanie od recenzenta
XXI
1. Zdolność do czynności prawnych
2.1. Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych
2.2. Zakres roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
2.3. Umowa międzynarodowej sprzedaży towarów
2.4. Testament własnoręczny
2.5. Środki ingerencji sądu we władzę rodzicielską
2.6. Kapitał zakładowy w spółce kapitałowej
3. Pytanie od recenzenta
XXII 1. Wady oświadczeń woli
2.1. Zastaw rejestrowy
2.2. Odpowiedzialność deliktowa za czyn własny
2.3. Umowa franchisingowa
2.4. Wspólność majątku spadkowego
2.5. Pojęcie i zakres obowiązku alimentacyjnego
2.6. Status prawny komandytariusza
3. Pytanie od recenzenta
XXIII 1. Forma czynności prawnych
2.1. Użytkowanie
2.2. Odpowiedzialność deliktowa za czyny cudze (małoletniego, niepoczytalnego,
podwładnego)
2.3. Umowa leasingu
2.4. Testament allograficzny
2.5. Obowiązek alimentacyjny między małżonkami w czasie trwania ich związku
2.6. Zasady ogólne przekształcenia spółek
3. Pytanie od recenzenta
XXIV 1. Skutki (sankcje) wadliwości czynności prawnych
2.1. Służebności
2.2. Odpowiedzialność deliktowa organów władzy publicznej
2.3. Zawarcie i treść umowy ubezpieczenia
2.4. Testament ustny
2.5. Obowiązek alimentacyjny małżonka po rozwodzie
2.6. Zasady ogólne podziału spółek
3. Pytanie od recenzenta
XXV 1. Pełnomocnictwo i prokura
2.1 Zastaw
2.2. Odpowiedzialność deliktowa związana z użyciem sił przyrody
2.3. Umowa składu
2.4. Wady oświadczenia woli sporządzającego testament
2.5. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci
2.6. Zasady ogólne łączenia spółek
3. Pytanie od recenzenta
Reguły egzaminu magisterskiego:
1) Magistrant losuje jeden z 25 zestawów tematów.
2) Magistrant odpowiada na 3 pytania.
3) Temat pierwszego pytania należy zawsze do części ogólnej prawa cywilnego.
4) Drugie pytanie magistrant wybiera spośród 6 tematów oznaczonych kolejno od 2.1. do 2.6.
Wybór jest swobodny i należy do magistranta, chyba że promotor wcześniej zobowiąże swoich
magistrantów do wyboru określonej puli pytań (np. wyłącznie spośród tematów z prawa
rzeczowego, rodzinnego itp.).
5) Trzecie pytanie zadaje recenzent z tematu pracy magisterskiej.
6) Powyższe 25 zestawów tematów egzaminacyjnych obowiązuje w Katedrze Prawa
Cywilnego Handlowego i Ubezpieczeniowego na wszystkich egzaminach magisterskich na
kierunku Prawo. Promotor może opracować dla swojego seminarium indywidualny zestaw 50
tematów, lepiej uwzględniających specyfikę zagadnień seminaryjnych (np. z prawa
ubezpieczeń, ochrony własności intelektualnej, prawa medycznego). Za zgodą kierownika
Katedry taki zestaw zostanie ogłoszony studentom i będzie ich obowiązywać.
Download