Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia

advertisement
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.dco.com.pl
Wrocław: Świadczenie usług informatycznych w zakresie administrowania siecią
komputerową, serwisu oprogramowania, serwisu sprzętu komputerowego oraz obsługą
sieci telekomunikacyjnej wraz z najmem pomieszczenia w siedzibie Dolnośląskiego
Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 oraz w filii w Legnicy, ul. J.
Iwaszkiewicza 5.
Numer ogłoszenia: 1016 - 2016; data zamieszczenia: 04.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu , pl. Hirszfelda 12,
53-413 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3689584, faks 71 36 89 583; 36 89 234.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.dco.com.pl,
www.przetargipubliczne.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług
informatycznych w zakresie administrowania siecią komputerową, serwisu oprogramowania,
serwisu sprzętu komputerowego oraz obsługą sieci telekomunikacyjnej wraz z najmem
pomieszczenia w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda
12 oraz w filii w Legnicy, ul. J. Iwaszkiewicza 5..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie
usługi administrowania siecią komputerową, serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu oraz
obsługą sieci telekomunikacyjnej w DCO..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.70.00.00-7, 50.31.20.00-5, 72.51.10.00-0,
50.33.41.10-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie:
18.000,00 zł
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Oświadczenia z art. 22 ustawy- Załącznik nr 3 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie należytego wykonania w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co
najmniej 1 usługi trwającej minimum 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż
200.000,00 zł netto, odpowiadającej swym rodzajem usługom stanowiącym
przedmiot zamówienia, tj. serwis komputerów i drukarek, administrowanie
siecią komputerową opartą na rozwiązaniach firmy HP, administrowanie
serwerami w technologii BLADE HP, administrowanie siecią SAN i macierzą
dyskową EVA, zarządzanie systemem VMware vSphere, zarządzanie
systemem PACS, Impax6 firmy Agfa, zarządzanie systemem archiwizacji
medycznej HP MAS.i oraz obsługa centrali telefonicznej Alcatel OmniPCX

Enterprise, z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania i odbiorców wraz z
dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie. Wykaz
zrealizowanego(ych) zamówienia(ń) należy złożyć wg wzoru stanowiącego
załącznik Nr 5 do SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Oświadczenia z art. 22 ustawy- Załącznik nr 3 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, że osoby, którymi
dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla wykonania zamówienia, tj. tj.
Zamawiający wymaga zespołu składającego się z minimum 4 osób, które
muszą posiadać, co najmniej doświadczenie w zakresie wykonywania usług
niżej wymienionych oraz muszą znać przepisy dotyczące polityki
bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Wymagany skład zespołu
realizującego zamówienie: Kierownik zespołu: doświadczenie minimum 10 lat
w zarządzaniu projektami informatycznymi w jednostkach służby zdrowia,
kierowanie minimum 1 projektem wdrożenia systemu HP MAS wraz z
systemem PACS IMPAX6 firmy AGFA na platformie VMWARE vSphere.,
Kierowanie minimum 1 projektem wdrożenia systemu HP BLADE, sieci SAN,
Systemu VMWARE vSphere oraz macierzy EVA, doświadczenie w zakresie
technologii związanych z gromadzeniem oraz przetwarzaniem medycznych
danych obrazowych w systemach klasy PACS, Wiedza i doświadczenie w
zakresie zaawansowanej konfiguracji urządzeń i sieci LAN/WAN
Administrowanie następującymi systemami z minimum rocznym
doświadczeniem: Impax6 Agfa, HP MAS (Medical Archive
Solution),Windows 2003 serwer, Linux,VMWARE vSphere, HP EVA, Sieci
SAN, HP BLADE,Windows XP lub 7, 8,DOS, HP Procurve Manager Starszy
administrator systemów serwerowych i sieci teletechnicznej Minimum 10
letnie doświadczenie w jednostkach służby zdrowia z czego minimum 3 lata w
jednej jednostce, Minimum 3-letnie doświadczenie w diagnozowaniu i
naprawie sprzętu komputerowego, Minimum roczne doświadczenie w
obsłudze urządzeń typu UTM, Wiedza i doświadczenie w zakresie technologii
związanych z gromadzeniem oraz przetwarzaniem medycznych danych
obrazowych w systemach klasy PACS, Wiedza i doświadczenie w zakresie
zaawansowanej konfiguracji urządzeń i sieci LAN/WAN Administrowanie
następującymi systemami z minimum rocznym doświadczeniem Impax6 Agfa,
HP MAS (Medical Archive Solution), Windows 2003 serwer,Linux,
VMWARE vSphere, HP EVA, Sieci SAN, HP BLADE, Windows XP lub 7, 8,
DOS, HP Procurve Manager Administrator systemów serwerowych i sieci
teletechnicznej Minimum 2 letnie doświadczenie w podobnych jednostkach
służby zdrowia z czego minimum 1 rok w jednej jednostce, Minimum 2-letnie
doświadczenie w diagnozowaniu i naprawie sprzętu komputerowego.
Minimum 2-letnie doświadczenie w diagnozowaniu i naprawie sprzętu

komputerowego, Minimum roczne doświadczenie w obsłudze urządzeń typu
UTM, Wiedza i doświadczenie w zakresie zaawansowanej konfiguracji
urządzeń i sieci LAN/WAN, Minimum 2-letnie doświadczenie w administracji
następującymi systemami: Windows 2003 serwer, Windows, Dos
Administrowanie następującymi systemami z minimum rocznym
doświadczeniem Impax6 Agfa, HP MAS (Medical Archive Solution),Windows
2003 serwer, Linux,VMWARE vSphere, HP EVA, Sieci SAN,HP
BLADE,Windows XP lub 7, 8, DOS, HP Procurve Manager Serwisant
Minimum roczne doświadczenie w obsłudze urządzeń typu UTM: Minimum 2
letnie doświadczenie w diagnozowaniu i naprawie sprzętu komputerowego
oraz systemów Windows XP lub 7,8, Linux, VMWARE vSphere
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Oświadczenia z art. 22 ustawy- Załącznik nr 3 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 90
2 - Okres gwarancji - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych w projekcie umowy, który stanowi
załącznik nr 7 do SIWZ . Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i
oceny. Zgodnie z treścią art.144 ustawy zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
w postanowieniach umowy. Możliwość dokonania zmian została ujęta w projekcie umowy
załącznik nr 7do SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.dco.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.dco.com.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 12.01.2016 godzina 09:00, miejsce: Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy
złożyć w siedzibie zamawiającego w Dolnośląskim Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53413 Wrocław, budynek H (Przychodnia), III piętro, pok. 312.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Download