Załącznik nr 3

advertisement
Załącznik nr 3
Do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
z dnia 19 lipca 2011 r.
Formularz Cenowy
/pieczęć firmowa
dostawcy/wykonawcy/
..............................., dnia ........................
Wykonawca ma prawo przystąpić do całości niniejszego zamówienia zawartej w części A, B i C jak i do poszczególnych części z osobna.
Część A postępowania – Zaprojektowanie i wdrożenie Active Directory w WUP Toruń.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena wykonania przedmiotowej usługi winna zawierać wszystkie elementy zawarte w części A formularza
ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ z dnia 19.07.2011 r. oraz koszty własne Wykonawcy min: dojazdu pracowników, wyżywienia,
zakwaterowania itp…
Nazwa
Wykonawcy:
Adres
Wykonawcy:
Cena oferty:
(firma) .................................................................................................
NIP: …………………………………………………………………….
(siedziba) ul. .................................................................
nr ....................
kod pocztowy: _ _- miejscowość: ..................................
___
Netto __ _ . _ _ _ . _ _ _, _ _ zł
Brutto __ _ . _ _ _ . _ _ _, _ _ zł
/pieczęć firmowa
dostawcy/wykonawcy/
Słownie: ..................................................................................................
.................................................................................................................
Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do dnia 9 grudnia 2011r.
...............................,
dnia ........................
Warunki płatności: na nr konta:……………………………………………………………………………………….
Część B postępowania – Rozbudowa licencji.
/pieczęć firmowa
dostawcy/wykonawcy/
..............................., dnia ........................
.
Nazwa
produktu:
Oprogramowanie systemowe – nie gorsze
B1 niż: MS Windows 2008 R2 Serwer
Enterprise lub równoważne
proponowanego
.......................................
Ilość
.......................................
Parametry
proponowane
przez
wykonawcę(Uwaga: propozycje nie mogą
być mniej korzystne niż minimalne
wymagania
określone
przez
zamawiającego)
1
Nie gorsze niż MS Windows 2008 R2
Serwer Enterprise z możliwością instalacji
2 szt.
Cena
jednostkowa
brutto PLN
Całkowita
wartość
brutto PLN
w wersji polskiej lub angielskiej: m.in. pełna
obsługa środowiska domenowego Microsoft,
pełna natywna obsługa usług katalogowych
Acive Directory (Certificate, Domain,
Federation, Lightweight Directory, Rights
Management), obsługa nieograniczonej ilości
połączeń IAS, RRAS i Remote Desktop.
Licencja obejmować powinna możliwość
instalacji 4 wystąpień wirtualnych systemów
Windows 2008 Server, oraz systemu hosta
dla tych maszyn wirtualnych. Obsługa 8
procesorów i 2 TB pamięci RAM, obsługa
funkcji dodawania pamięci bez przerywania
pracy, obsługa tworzenia klastrów, obsługa
replikacji wieloplikowej (DFS-R). Licencja
powinna umożliwiać możliwość downgrade
do wersji Windows 2003 Server, dla części
wystąpień
wirtualnych.
Zamawiający
dopuszcza licencję MOLP lub SELECT
(zakup w ramach umowy ramowej z MSWiA
nr 80S60033). W przypadku zaoferowania
licencji Select, Wykonawca wykonujący
zamówienie
musi
posiadać
tytuł
upoważniający do sprzedaży licencji
Microsoft w ramach Umowy Select.
2
Zamawiający
zaoferowania
dopuszcza
równoważnego
możliwość
przedmiotu
zamówienia. Za równoważny przedmiot
zamówienia Zamawiający uzna produkt o
cechach zgodnych lub lepszych niż posiada
produkt określony w pkt 1. (wg parametrów
katalogowych).
W
przypadku
zaproponowania produktu równoważnego
Wykonawca dołączy do oferty opis i dane
techniczne umożliwiające jego porównanie z
parametrami katalogowymi przedmiotu
zamówienia. Dodatkowo, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość weryfikacji
funkcjonalności i wydajności zaoferowanego
produktu poprzez wezwanie Wykonawców
do
przedstawienia
demonstracyjnych
egzemplarzy zaproponowanego produktu.
Oprogramowanie testowe należy dostarczyć
w 3 dni robocze od dnia wezwania pod
rygorem odrzucenia oferty.
Oprogramowanie systemowe – nie gorsze
B2 niż: MS Windows 2008 R2 Serwer
Datacenter lub równoważne
Ilość
Nazwa
produktu:
.......................................
.......................................
proponowanego
Cena
jednostkowa
brutto PLN
Całkowita
wartość
brutto PLN
Parametry
proponowane
przez
wykonawcę(Uwaga: propozycje nie mogą
być mniej korzystne niż minimalne
wymagania
określone
przez
zamawiającego)
1
Nie gorsze niż MS Windows 2008 R2
Serwer Datacenter 4 Procesory z
możliwością instalacji w wersji polskiej lub
angielskiej: m.in. pełna obsługa środowiska
domenowego Microsoft, pełna natywna
obsługa usług katalogowych Acive Directory
(Certificate,
Domain,
Federation,
Lightweight Directory, Rights Management),
obsługa nieograniczonej ilości
połączeń
IAS, RRAS i Remote Desktop. Obsługa 32
procesorów i 2 TB pamięci RAM, obsługa
funkcji dodawania pamięci bez przerywania
pracy, obsługa tworzenia klastrów, obsługa
replikacji wieloplikowej (DFS-R). Licencja
powinna
umożliwiać
uruchomienie
nieograniczonej
liczby
wystąpień
wirtualnych systemów Windows 2008
Serwer na klastrze serwerów posiadających
w sumie 4 procesory fizyczne – objęte
licencjami. Licencja powinna umożliwiać
możliwość downgrade do wersji Windows
2003 Server, dla części wystąpień
wirtualnych.
Zamawiający
dopuszcza
1 szt.
licencję MOLP lub SELECT (zakup w
ramach umowy ramowej z MSWiA nr
80S60033). W przypadku zaoferowania
licencji Select, Wykonawca wykonujący
zamówienie
musi
posiadać
tytuł
upoważniający do sprzedaży licencji
Microsoft w ramach Umowy Select.
2
Zamawiający
dopuszcza
możliwość
zaoferowania równoważnego przedmiotu
zamówienia. Za równoważny przedmiot
zamówienia Zamawiający uzna produkt o
cechach zgodnych lub lepszych niż posiada
produkt określony w pkt 1. (wg parametrów
katalogowych).
W
przypadku
zaproponowania produktu równoważnego
Wykonawca dołączy do oferty opis i dane
techniczne umożliwiające jego porównanie z
parametrami katalogowymi przedmiotu
zamówienia. Dodatkowo, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość weryfikacji
funkcjonalności i wydajności zaoferowanego
produktu poprzez wezwanie Wykonawców
do
przedstawienia
demonstracyjnych
egzemplarzy zaproponowanego produktu.
Oprogramowanie testowe należy dostarczyć
w 3 dni robocze od dnia wezwania pod
rygorem odrzucenia oferty.
Nazwa
produktu:
Licencje systemowe dostępowe – nie gorsze
B3 niż: Licencja CAL per user dla MS
Windows 2008 R2 Serwer lub równoważne
proponowanego
.......................................
Ilość
.......................................
Parametry
proponowane
przez
wykonawcę(Uwaga: propozycje nie mogą
być mniej korzystne niż minimalne
wymagania
określone
przez
zamawiającego)
1
2
Nie gorsze niż: Windows Server CAL 2008.
Zamawiający dopuszcza licencję MOLP lub
SELECT (zakup w ramach umowy ramowej
z MSWiA nr 80S60033). W przypadku
zaoferowania licencji Select, Wykonawca
wykonujący zamówienie musi posiadać tytuł
upoważniający do sprzedaży licencji
Microsoft w ramach Umowy Select.
Zamawiający
zaoferowania
dopuszcza
równoważnego
możliwość
przedmiotu
50 szt.
Cena
jednostkowa
brutto PLN
Całkowita
wartość
brutto PLN
zamówienia. Za równoważny przedmiot
zamówienia Zamawiający uzna produkt o
cechach zgodnych lub lepszych niż posiada
produkt określony w pkt 1. (wg parametrów
katalogowych).
W
przypadku
zaproponowania produktu równoważnego
Wykonawca dołączy do oferty opis i dane
techniczne umożliwiające jego porównanie z
parametrami katalogowymi przedmiotu
zamówienia. Dodatkowo, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość weryfikacji
funkcjonalności i wydajności zaoferowanego
produktu poprzez wezwanie Wykonawców
do
przedstawienia
demonstracyjnych
egzemplarzy zaproponowanego produktu.
Oprogramowanie testowe należy dostarczyć
w 3 dni robocze od dnia wezwania pod
rygorem odrzucenia oferty.
Łączna cena brutto części .........................................słownie............................................................................................
B):
......................................................................
/ pieczęć imienna i podpis uprawnionego
przedstawiciela wykonawcy/
Część C postępowania – Rozbudowa serwerów, zakup urządzeń sieciowych.
/pieczęć firmowa
dostawcy/wykonawcy/
..............................., dnia ........................
Nazwa
produktu:
proponowanego
.......................................
C1
Pamięć RAM do serwera HP ProLiant
DL360, nie gorsza niż:
Ilość
.......................................
Parametry
proponowane
przez
wykonawcę(Uwaga: propozycje nie mogą
być mniej korzystne niż minimalne
wymagania
określone
przez
zamawiającego)
1.
w pełni kompatybilna pamięć do serwerów
HP ProLiant DL360, w pełni buforowane
moduły, 2GB ECC, 667MHz DDR2, lub
równoważna (kompatybilna). Gwarancja:
2 szt.
Cena
jednostkowa
brutto PLN
Całkowita
wartość
brutto
PLN
nie mniej niż 24 miesiące, czas naprawy w
ciągu 4 dni roboczych.
Nazwa
produktu:
proponowanego
Cena
jednostkowa
brutto PLN
Całkowita
wartość
brutto
PLN
Cena
jednostkowa
Całkowita
wartość
.......................................
C2
Pamięć RAM do serwera RX FSC
Primegy RX200 S3, nie gorsza niż:
Ilość
.......................................
Parametry
proponowane
przez
wykonawcę(Uwaga: propozycje nie mogą
być mniej korzystne niż minimalne
wymagania
określone
przez
zamawiającego)
1.
w pełni kompatybilna pamięć do serwerów
Fujitsu-Siemens RX200 S3, w pełni
buforowane moduły, 2GB ECC, 667MHz
DDR2, lub równoważna (kompatybilna).
Gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące, czas
naprawy w ciągu 4 dni roboczych.
6 szt.
C3
Pamięć RAM do serwera DELL
PowerEdge 850, nie gorsza niż:
Ilość
Nazwa
proponowanego
produktu:
brutto PLN
brutto
PLN
Cena
jednostkowa
brutto PLN
Całkowita
wartość
brutto
PLN
.......................................
.......................................
Parametry
proponowane
przez
wykonawcę(Uwaga: propozycje nie mogą
być mniej korzystne niż minimalne
wymagania
określone
przez
zamawiającego)
1.
C4
w pełni kompatybilna pamięć do serwerów
DELL PowerEdge 850, w pełni buforowane
moduły, 2GB ECC, 533MHz DDR2, lub
równoważna (kompatybilna). Gwarancja:
nie mniej niż 24 miesiące, czas naprawy w
ciągu 4 dni roboczych.
Pamięć RAM do serwera Intel, nie gorsza
niż:
2 szt.
Nazwa
produktu:
Ilość
proponowanego
.......................................
.......................................
Parametry
proponowane
przez
wykonawcę(Uwaga: propozycje nie mogą
być mniej korzystne niż
wymagania
określone
zamawiającego)
1.
w pełni kompatybilna pamięć do serwerów
Intel (model płyty głównej C53661-750), w
pełni buforowane moduły, 4GB ECC,
400MHz DDR2, lub równoważna
(kompatybilna). Gwarancja: nie mniej niż 24
miesiące, czas naprawy w ciągu 4 dni
roboczych.
4 szt.
Nazwa
produktu:
C5
Switch 8portowy z
pasywnym
chłodzeniem
minimalne
przez
Przykładowy model: nie
gorszy niż D-Link DES- Ilość
3010G lub równoważny
proponowanego
.......................................
.......................................
Parametry
proponowane
przez
wykonawcę(Uwaga: propozycje nie mogą
być mniej korzystne niż minimalne
wymagania
określone
przez
zamawiającego)
1.
Liczba portów
Min 1 szt. 1000Base-T
1000 Mbit
2.
Liczba
portów 8 szt. 10/100Base-TX
Cena
jednostkowa
brutto PLN
Całkowita
wartość
brutto PLN
100 Mbit
5 szt.
IEEE 802.3ad
IEEE 802.1x
5.
Obsługiwane
protokoły
standardy
i
IEEE 802.1Q
IEEE 802.1w
IEEE 802.1D
6.
7.
Inne
Gwarancja
IEEE 802.1p
- poziom hałasu 0 dB
- Rozmiar tablicy adresów
MAC co najmniej 8000
-Algorytm przełączania storeand-forward
- Bufor pamięci 128 Kb
- Obsługo do 256 VLAN-ów
Gwarancja producenta przez
cały okres trwania życia
produktu oraz dodatkowo
przez 5 lat po zakończeniu
produkcji,
zapewniająca
wymianę
uszkodzonego
urządzenia następnego dnia
roboczego,
8.
Produkt
równoważny
Zamawiający
dopuszcza
możliwość
zaoferowania
równoważnego
przedmiotu
zamówienia. Za równoważny
przedmiot
zamówienia
Zamawiający uzna produkt o
cechach
zgodnych
lub
lepszych niż
określone w
punktach 1-7 (wg parametrów
katalogowych). W przypadku
zaproponowania
produktu
równoważnego Wykonawca
dołączy do oferty opis i dane
techniczne umożliwiające jego
porównanie z parametrami
katalogowymi
przedmiotu
zamówienia.
Dodatkowo,
Zamawiający zastrzega sobie
możliwość
weryfikacji
funkcjonalności i wydajności
zaoferowanego
modelu
urządzenia poprzez wezwanie
Wykonawców
do
przedstawienia
testowych
egzemplarzy
zaproponowanego
modelu.
Urządzenia testowe należy
dostarczyć w 3 dni robocze od
dnia wezwania pod rygorem
odrzucenia oferty.
C6
1
Drukarka
laserowa
kolorowa
Przykładowy model:
Xerox Phaser 6360DN lub
równoważna o
parametrach
minimalnych:
Wymagane
funkcjonalności
Drukarka sieciowa laserowa
kolorowa A4 z duplexem
2
Technologia
wydruku
Jednoprzebiegowy
kolorowy druk laserowy
3
Druk
dwustronny
Automatyczny
(standardowo)
Nazwa
produktu:
proponowanego
.......................................
Ilość
.......................................
Parametry
proponowane
przez
wykonawcę(Uwaga: propozycje nie mogą
być mniej korzystne niż minimalne
wymagania
określone
przez
zamawiającego)
1 szt.
Cena
jednostkowa
brutto PLN
Całkowita
wartość
brutto
PLN
3
Pamięć
wbudowana
256 MB
4
Rozdzielczość
druku w czerni
2400x 600 dpi
5
Rozdzielczość
druku w kolorze
2400x 600 dpi
6
Maks. szybkość
42 str./min.
druku mono
7
Maks. szybkość
42 str./min.
druku kolor
8
Pojemność
podajników
papieru
podajnik 1 - 150 stron
9
Normatywne
obciążenie
100 000 str./miesiąc
10
Interfejsy
1x port USB 2.0
podajnik 2 - 550 stron
1x port Ethernet RJ-45
11
Wbudowane
funkcjonalności
Wewnętrzny serwer druku
umożliwiający przyłączenie
urządzenia poprzez sieć
Ethernet (100base-TX)
12
Oprogramowanie Dołączone oprogramowanie
producenta
do
obsługi
wszystkich
funkcji
urządzenia pod systemami
Windows
XP,
Vista,
Windows 7
13
Okablowanie
1x przewód zasilający
1x kabel UTP 2xRJ 45 5m
14
Gwarancja
15
Produkt
równoważny
2 lata na urządzenie i
akcesoria, reakcja serwisu w
następnym dniu roboczym,
czas dokonania naprawy do
15 dni roboczych.
Zamawiający
dopuszcza
możliwość
zaoferowania
równoważnego przedmiotu
zamówienia. Za
równoważny
przedmiot
zamówienia Zamawiający
uzna produkt o cechach
zgodnych lub lepszych niż
określone w punktach 1-14
(wg
parametrów
katalogowych),
oraz
o
kosztach eksploatacyjnych
nie większych niż dla
modelu
przykładowego.
Obliczenia
kosztów
eksploatacyjnych
(sumy
materiałów
eksploatacyjnych:
toner,
bęben, fuser, rolki, itp.) dla
100 000 wykonanych kopii.
W
przypadku
zaproponowania produktu
równoważnego Wykonawca
dołączy do oferty opis i
dane
techniczne
umożliwiające
jego
porównanie z parametrami
katalogowymi przedmiotu
zamówienia. Dodatkowo,
Zamawiający
zastrzega
sobie
możliwość
weryfikacji funkcjonalności
i wydajności zaoferowanego
modelu urządzenia poprzez
wezwanie Wykonawców do
przedstawienia testowych
egzemplarzy
zaproponowanego modelu.
Urządzenia testowe należy
dostarczyć w 3 dni robocze
od dnia wezwania pod
rygorem odrzucenia oferty.
Łączna cena brutto części .........................................słownie............................................................................................
C):
......................................................................
/ pieczęć imienna i podpis uprawnionego
przedstawiciela wykonawcy/
Download