Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły za rok 2013/2014

advertisement
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W GIMNAZJUM
IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W UJŚCIU
1. Respektowane są normy społeczne.
2. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu
procesów edukacyjnych.
Zespół ewaluacji wewnętrznej w składzie:
Szymon Bohatkiewicz
Dorota Bednarska
Maria Meszyńska
Roman Wrotecki
MAJ 2014
1
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
I.
Cele i zakres ewaluacji
1. Cel
 Opis i ocena efektywności współdziałania nauczycieli w planowaniu i
realizowaniu procesów edukacyjnych.
 Uzyskiwanie wiarygodnej informacji o działaniach szkoły, jej mocnych i
słabych stronach.
 Kształtowanie postaw społecznych uczniów.
 Eliminowanie
czynników,
które
nie
sprzyjają
efektywnej
pracy
wychowawczej i profilaktyki szkoły.
 Rozwijanie odpowiedzialności rady pedagogicznej za doskonalenie jakości
pracy
szkoły,
umiejętności
pracy
w
zespołach
przedmiotowych,
wykonawczych, nauczycieli uczących w klasie, zadaniowych.
 Określenie zakresu współpracy w zespołach nauczycielskich.
 Określenie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego
wpływającego na jakość współpracy.
 Podniesienie jakości pracy szkoły.
2. Zakres ewaluacji część I
Wymaganie : respektowane są normy społeczne.
3. Pytania kluczowe:
 Jakie działania wychowawcze i profilaktyczne prowadzone są w szkole w
celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego?
 W jaki sposób monitorowane i modyfikowane są działania wychowawcze i
profilaktyczne podejmowane w szkole?
 W jaki sposób szkole wspólnie z rodzicami i uczniami analizuje się, ocenia i
w razie potrzeb modyfikuje podejmowane działania wychowawcze i
profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie
właściwych zachowań?
2
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
4. Kryteria ewaluacji
 Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i wiedzą jakich zachowań się od
nich wymaga.
 W szkole diagnozuje się zachowania uczniów.
 W szkole podejmuje się działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń
oraz wzmocnienie właściwych zachowań.
 W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze i
profilaktyczne, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje je w zależności
od potrzeb.
II.
Informacje dotyczące organizacji ewaluacji
1. Źródła informacji:
 Nauczyciele
 Dyrektor
 Pedagog szkolny
 Rodzice uczniów
 Uczniowie
2. Opis metod i narzędzi badawczych
 Analiza kwestionariuszy ankiet
 Analiza dokumentacji
 Wywiad z Dyrektorem
 Wywiad z Pedagogiem szkolnym
3
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
III.
Prezentacja wyników ewaluacji
1. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet i wywiadów przeprowadzonych wśród
nauczycieli
Opracowanie poszczególnych ankiet – załączenie wykresów i najczęstszych
odpowiedzi
2. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców
Opracowanie poszczególnych ankiet – załączenie wykresów i najczęstszych
odpowiedzi
3. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów
Opracowanie poszczególnych ankiet – załączenie wykresów i najczęstszych
odpowiedzi
4. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentacji
Opis analizy dokumentacji
4
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
WYNIKI ANKIETY DLA NAUCZYCIELI
Wymaganie 5. Respektowane są normy społeczne.
Pytanie kluczowe:
Jakie działania wychowawcze i profilaktyczne prowadzone są w szkole w celu zapewnienia uczniom
bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego?
Kryteria:
Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i wiedzą jakich zachowań się od nich wymaga.
Wskaźniki:
Uczniowie są świadomi swoich praw i obowiązków i potrafią przewidzieć skutki podejmowanych przez
siebie decyzji.
Metody/techniki badawcze:
Badanie ankietowe nauczycieli – kwestionariusz ankiety dla nauczyciela.
W badaniu wzięło udział 16 nauczycieli .
Wyniki odpowiedzi na poszczególne pytania są następujące:
1. Czy Pani/Pana zdaniem uczniowie w szkole czują się bezpiecznie?
Tak -16 Nie -0
5
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
2. Jaka jest Pana/Pani zdaniem skala poczucia bezpieczeństwa uczniów? Proszę określić od 1 do 5.
5- oznacza najwyższy poziom a 1 -najniższy poziom
- skala 4- 7 osób
- skala 5- 9 osób
-skale 3,2,1- 0 osób
3. Czy Pani/Pan jako nauczyciel czuje się w szkole bezpiecznie?
Tak- 16 osób
4. Jaka jest Pana/Pani zdaniem skala poczucia własnego bezpieczeństwa ? Proszę określić od 1 do 5.
- skala 3- 1 osoba
- skala 4- 3 osoby
- skala 5- 12 osób
6
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
5. Jakie Pani/Pana zdaniem zachowania wpływają na poczucie zagrożenia uczniów?
a) przezywanie -7
e) izolowanie- 5
i) wymuszanie-0
b) wyśmiewanie-10
f) grożenie- 3
j) bicie- 5
c) obgadywanie- 8
g) okradanie- 2
k) rozpowszechnianie plotek-3
d) obrażanie-4
h) niszczenie- 1
6. Jakie Pani/Pana zdaniem zachowania wpływają na poczucie zagrożenia nauczycieli?
a) upokarzanie-3
d) izolowanie-1
g) rozpowszechnianie plotek-5
b) obrażanie-3
e) grożenie-3
i) nie spotkałem się-8
c) obgadywanie-1
f) wymuszanie-1
7. Z jakimi formami agresji uczniów wobec uczniów spotkał(a ) się Pani/Pan w szkole?
* fizyczna-8
*słowna-14
* psychiczna-6
* nie spotkałem się-1
7
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
8. Z jakimi formami agresji wobec siebie jako nauczyciela spotkał(a ) się Pani/Pan ?
* fizyczna-0
*słowna-7
* psychiczna-3
* nie spotkałem się-8
9. Czy zdaniem Pani/Pana uczniowie znają swoje prawa?
-tak-16
-nie-0
10. Proszę wymienić zdaniem Pani/Pana prawa, które uczniowie uznają za najważniejsze.
-jawność oceny
- prawo do poprawy ocen
- szanowanie godności osobistej
- nietykalność osobista
-ilość sprawdzianów w tygodniu
-prawo do niepytania
-prawo do nieprzygotowania na lekcje
- prawo do odmowy oceny z testu nie oddanego w terminie
- sprawiedliwość oceny
8
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
- prawo do poprawy oceny nast.
-prawo do rozwijania swoich talentów
11. Czy zdaniem Pani/Pana uczniowie znają swoje obowiązki?
-tak-14
-nie-1
12.Proszę wymienić zdaniem Pani/Pana obowiązki, które uczniowie uznają za najważniejsze.
- systematyczne chodzenie do szkoły
- przygotowanie do lekcji i zajęć
- systematyczność w uczeniu się
- obowiązek poprawy ocen nast.
- aktywny udział w zajęciach szkolnych
- wypełnianie poleceń nauczycieli
-odrabianie zadań domowych
13. Czy zdanie Pani/Pana w szkole są respektowane normy społeczne?
-tak-16
-nie-0
14.Spośród wymienionych niżej norm szkolnych proszę podkreślić trzy, które Pani/Pan uznaje za
najważniejsze.
1) kultura osobista-12
2) tolerancja-9
3)aktywność na lekcjach- 3
4) odrabianie zdań domowych- 3
5) postępowanie zgodna ze statutem- 6
6) nieużywanie wulgaryzmów-4
7) szacunek wobec nauczycieli i personelu szkoły-10
8) dbanie o mienie szkoły- 1
9) estetyczny wygląd-1
9
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
WYNIKI ANKIETY DLA UCZNIÓW
Wymaganie 5. Respektowane są normy społeczne.
Pytanie kluczowe:
Jakie działania wychowawcze i profilaktyczne prowadzone są w szkole w celu zapewnienia uczniom
bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego?
Kryteria:
Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i wiedzą jakich zachowań się od nich wymaga.
Wskaźniki:
Uczniowie są świadomi swoich praw i obowiązków i potrafią przewidzieć skutki podejmowanych przez
siebie decyzji.
Metody/techniki badawcze:
Badanie ankietowe uczniów – kwestionariusz ankiety dla ucznia.
I. W badaniu ankietowym wzięło udział 52 uczniów (28 dziewczynek i 24 chłopców) z klas I a, II a i IIIa.
Wyniki odpowiedzi na poszczególne pytania kształtowały się w następujący sposób:
1. Czy znasz zasady właściwego zachowania się w szkole ?(pogrubiona czcionka oznacza
liczbę uczniów).
10
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
2. Czy przestrzegasz tych zasad?
3. Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?
11
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
4. Jaka jest, według Ciebie, skala bezpieczeństwa w szkole? Określ od 1 do 5.
5. Jakie zachowania, Twoim zdaniem, wpływają na poczucie zagrożenia?
Liczby na wykresie pokazują ile razy dane zagrożenie zostało wymienione przez uczniów.
12
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
6. Z jaką formą agresji spotkałeś się w szkole?
Uczniowie mogli zaznaczyć kilka form agresji.
7.Czy jako uczeń znasz swoje prawa?
8. Wymień znane Ci prawa ucznia:
Uczniowie, jako najczęściej znane im prawa wymienili:
- prawo do poprawy sprawdzianów i ocen - 15 razy,
- prawo do wolności wypowiedzi i posiadania własnego zdania -6 razy,
- prawo do traktowania z szacunkiem -7 razy,
13
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
- prawo do nauki - 4 razy,
- zgłaszania nieprzygotowania do lekcji -3 razy
- prawo do ubierania się zgodnie ze swoim gustem,
- prawo do równego traktowania z innymi - 3 razy,
- prawo do przerwy śródlekcyjnej,
- pomocy ze strony nauczyciela,
31 uczniów nie wymieniło, żadnych praw pomimo tego, że 39 spośród nich zaznaczyło ,że je zna.
9.Czy jako uczeń znasz swoje obowiązki?
10. Wymień znane Ci obowiązki ucznia.
Uczniowie najczęściej wymienili jako znane sobie obowiązki:
- uczenie się - 23 razy,
- systematyczne przychodzenie na lekcje - 14 razy,
- odrabianie zadań domowych - 13 razy,
- poprawa ocen i prac klasowych - 3 razy,
- szacunek dla nauczycieli, personelu i uczniów - 10 razy,
- przestrzeganie zasad,
- estetyczny wygląd, dbanie o higienę i przestrzeganie przepisów BHP - 5 razy,
14
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
- kulturalne zachowanie się, nie używanie wulgaryzmów - 6 razy,
- nie wzywanie do przemocy,
- stosowanie się do poleceń nauczycieli,
- aktywność na lekcjach,
- godne reprezentowanie szkoły - 2 razy,
- prowadzenie zeszytu przedmiotowego,
- szanowanie mienia szkolnego,
- nadrabianie zaległości po dłuższej nieobecności w szkole - 2 razy.
20 uczniów nie wymieniło żadnych obowiązków.
11.Czy, Twoim zdaniem, w szkole są respektowane normy społeczne?
12.Spośród wymienionych niżej norm szkolnych podkreśl te, które, Twoim zdaniem, są
najważniejsze:
Uczniowie odpowiedzieli w następujący sposób:
kultura osobista- 39 razy,
tolerancja - 38 razy,
aktywność na lekcjach - 11 razy,
15
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
odrabianie zadań domowych - 17 razy,
postępowanie zgodnie ze statutem - 19 razy,
nieużywanie wulgaryzmów - 22 razy,
szacunek wobec nauczycieli i personelu szkoły - 38 razy,
dbanie o mienie szkolne -29 razy,
estetyczny wygląd - 25 razy ,
Dwoje uczniów nie zaznaczyło żadnych norm.
13. Czy w Twoim domu są respektowane normy społeczne?
14. Spośród wymienionych niżej norm podkreśl te, które obowiązują w Twoim domu:
Uczniowie odpowiedzieli w następujący sposób:
szacunek wobec innych członków rodziny - 41 razy,
kultura osobista - 37 razy,
wypełnianie domowych obowiązków - 40 razy,
lojalność - 33 razy,
szczerość - 40 razy ,
odpowiedzialność za powierzane zadania - 28 razy,
troska o wspólne dobro - 40 razy ,
wspólne rozwiązywanie problemów - 39 razy.
16
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
Wyniki ankiety dla rodziców
Wymaganie 5. Respektowane są normy społeczne.
Pytanie kluczowe:
Jakie działania wychowawcze i profilaktyczne prowadzone są w szkole w celu zapewnienia uczniom
bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego?
Kryteria:
Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i wiedzą jakich zachowań się od nich wymaga.
Wskaźniki:
Uczniowie są świadomi swoich praw i obowiązków i potrafią przewidzieć skutki podejmowanych przez
siebie decyzji.
Metody/techniki badawcze:
Badanie ankietowe uczniów – kwestionariusz ankiety dla rodziców.
I. W badaniu ankietowym wzięło udział 41 rodziców.
17
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
18
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
19
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
20
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
21
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
22
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
Analiza dokumentacji szkolnej
Z przeprowadzonej analizy dokumentacji szkolnej wynika, że :
a. Statut szkoły w zakresie wymagania 5 poruszał następujące
zagadnienia:
Szkoła:

umożliwia i uwzględnia optymalne warunki rozwoju uczniów,

przestrzega zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć
szkolnych i przerw międzylekcyjnych,

uświadamia uczniom poczucie tożsamości narodowej w toku zajęć lekcyjnych,

kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP

organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez nauczanie indywidualne
i integracyjne po wydaniu zalecenia PPP

określa zasady oceniania uczniów, oraz zasady oceniania zachowania,

określa prawa i obowiązki ucznia

określa zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

rozwija uczucia patriotyczne poprzez organizację apeli i uroczystości z okazji rocznic
państwowych,

sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i
nadobowiązkowych i pozalekcyjnych

określa organizację wycieczek i wyjść zawarte w Regulaminie Wycieczek Szkolnych
b. Plan wychowawczy na rok szkolny 2013/2014 obejmował
następujące zadania :

opracowanie klasowych planów wychowawczych z uwzględnieniem propozycji uczniów i
rodziców,

bieżąca analiza sytuacji wychowawczej,

wdrożenie programu „Bezpieczna Szkoła’

udział uczniów w apelach organizacyjno-porządkowych

kształtowanie właściwych postaw, w tym asertywności, samodzielności i samokrytyki,

egzekwowania od uczniów właściwego stroju

wdrożenie innowacji pedagogicznej „ Myślę, mówię, jestem”

przestrzeganie norm i wartości społecznych
23
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014

kształtowanie postawy koleżeńskiej, uczenie dokonywania włąsciwego wyboru,

organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły „ Budzik”, zbiórka karmy dla psów –
LOP

kształtowanie postaw patriotycznych .
W obszarze poszczególnych zadań zostały przeprowadzone następujące działania:

opracowanie klasowych planów BHP

zorganizowanie spotkań z policjantem „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu na ulicy:
zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna”, „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe
– co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenia, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki”

zorganizowanie spotkania z ratownikiem medycznym i strażą pożarną

wykonanie gazetki szkolnej „ Szkoła bez przemocy i agresji”

„Lekcje przestrogi” prezentacja filmu.

Organizowanie charytatywnych zbiórek darów, przekazanych następnie do właściwych
instytucji lub osób prywatnych - kliniki "Budzik" i dla schronisku zwierząt

Przestrzeganie prawa szkolnego, kulturalne zachowanie na uroczystościach szkolnych i
środowiskowych, wzorowe reprezentowanie szkoły,

Uczestnictwo uczniów i nauczycieli w obchodach świąt narodowych oraz imprezach
kultywujących polskie tradycje m.in. obchody Dnia Niepodległości, Dnia Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej, 10 rocznicy wejścia Polski do UE

Udział uczniów klas drugich w sesjach Rady Miejskiej .
c. Plan Profilaktyki na rok szkolny 2013/2014 obejmuje następujące
zadania :

realizacja programu edukacyjno –profilaktycznego „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc
działamy”

promowanie wśród uczniów higieny osobistej i dbałości o wygląd

realizacja programu sportowego „ Turniej klas” – przeciwdziałanie przez sport
negatywnym zachowaniom , promowanie aktywnego stylu życia

tworzenie skutecznej komunikacji społecznej

zachowanie się w trudnych sytuacjach społecznych

zapoznanie uczniów z negatywnym wpływem substancji uzależniających na
funkcjonowanie, rozwój i zdrowie młodego organizmu,
24
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014

prowadzenie profilaktyki antynikotynowej, antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz
HIV/AIDS.
W obszarze poszczególnych zadań zostały przeprowadzone następujące działania:
Przeprowadzone zostały na godzinach wychowawczych pogadanki profilaktyczne oraz
zaprezentowano uczniom pokazy multimedialne na temat :
 Światowego dnia serca
 Walki z otyłością
 Światowego dnia zdrowia
W ramach zajęć sportowych odbywały się :
 Zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego
 Współzawodnictwo klas w zawodach sportowych ”zdrowa rywalizacja”
 Dzień dziecka i sportu
Realizując plan profilaktyczny uczniowie podejmowali się następujących zadań:
 Przygotowywanie gazetek szkolnych o zadanej tematyce
 Kształtowali nawyki higieny osobistej,
Wychowawcy i wybrani nauczyciele wykonali następujące działania:
 realizowali innowację pedagogiczną,
 przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat : „jak sobie radzić z własną złością i
agresją innych ?”
 prezentowali postawy asertywne,
 realizowali program „Siedem kroków”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”,
 „Alkohol kradnie wolność, psuje młodość, oszukuje” prouszanie tematyki na lekcjach
wychowawczych,
d. Koncepcja pracy szkoły Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu
w zakresie badanego wymagania obejmuje :

określenie modelu absolwenta , jaki jest i co potrafi,

prowadzenie działalności prozdrowotnej i ekologicznej,

prowadzenie działalności w dziedzinie profilaktyki i zwalczania uzależnień,

poprawa frekwencji i przeciwdziałanie zjawisku wagarów,

integrowanie procesu wychowawczego na płaszczyźnie szkoła- rodzice
25
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014

zapewnienie wszystkim pracownikom szkoły i uczniom bezpiecznych warunków pracy i
nauki.
e. Regulamin organizacyjno-porządkowy poruszał następujące
zagadnienia:

Zasady zachowania się uczniów w budynku szkolnym

Szczegółowe zasady korzystania z pomieszczeń szkolnych i terenów należących do szkoły

Rozstrzyganie sporów

Tradycje szkolne i uczniowskie

Ceremoniał szkoły: określający m.in. zasady zachowania młodzieży w trakcie uroczystości
szkolnych
Wywiad z pedagogiem szkolnym :
1. Kto i jak często dokonuje diagnozy i analizy działań wychowawczych?
Diagnozy i analizy działań wychowawczych dokonuje szkolny zespół wychowawczy.
Diagnozę przeprowadza się na początku roku szkolnego w oparciu o wnioski z posiedzeń
rady pedagogicznej, prowadzoną dokumentację oraz na podstawie obserwacji zachowań
uczniów, natomiast analizy podejmowanych działań dokonuje się na koniec roku
szkolnego. Diagnoza dotyczy problemów wychowawczych oraz zachowań uczniów. Wyniki
diagnozy wykorzystuje się do tworzenia planu wychowawczego i planu profilaktyki.
Ponadto na początku roku szkolnego pedagog wspólnie z wychowawcami przeprowadza
diagnozę uczniów klas pierwszych- dokonuje rozpoznania środowiska klasowego i
wzajemnych relacji. Wychowawcy prowadzą zajęcia integrujące zespół klasowy
„Tworzymy grupę!”
2. Jakie działania wychowawcze i profilaktyczne podejmuje szkoła?
Szkoła podejmuje działania odpowiadające potrzebom uczniów i rodziców. Na
każdy rok szkolny opracowuje się plan pracy wychowawczej i profilaktycznej w oparciu
o Program Wychowawczy Szkoły i Szkolny Program Profilaktyki . Programy realizowane są
w cyklu miesięcznym. W naszych działaniach uwzględniane są również priorytety MEN na
dany rok szkolny. W ramach realizowanych celów wychowania podejmujemy działania
26
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
wspierające rodziców w wychowaniu dzieci. W celu realizacji zaplanowanych działań
organizujemy spotkania i prelekcje dla uczniów z przedstawicielami instytucji
wspierających pracę szkoły, prowadzone są profilaktyczne lekcje wychowawcze (miniwykłady, dyskusje, dramy, „burza mózgów”), organizujemy apele profilaktyczne i
wychowawczo- porządkowe, prezentowane są uczniom filmy profilaktyczne oraz
prezentacje multimedialne, organizowane są konkursy profilaktyczne np. na gazetkę
klasową, plakat, ulotkę. Ponadto prowadzone są
z uczniami przez pedagoga,
wychowawcę i dyrektora rozmowy terapeutyczne, wychowawcze i dyscyplinujące. W
naszej szkole realizowany jest program „Bezpieczna szkoła”. Celem programu jest
dostarczenie uczniom wiedzy na temat genezy zjawisk, na które narażona jest młodzież
oraz podniesienie ich świadomości na temat skutków i konsekwencji własnych czynów i
decyzji. Poprzez współpracę z instytucjami wspierającymi pracę szkoły, takimi, jak: opieka
społeczna, sąd rodzinny, policja, stacja sanitarno- epidemiologiczna, poradnia
psychologiczno- pedagogiczna, centrum pomocy rodzinie oraz centrum doskonalenia
nauczycieli, chcemy podnieść efektywność naszych działań.
W bieżącym roku szkolnym podjęliśmy następujące działania profilaktyczne- uczniowie
klas I-III wzięli udział w apelu profilaktycznym przygotowanym przez uczniów klasy Ic
w związku ze Światowym Dniem Rzucania Palenia. W trakcie apelu odbył się „Sąd nad
papierosem” oraz przedstawiono prezentację multimedialną „Nie pal!”,
-rozstrzygnięty został konkurs na klasowy projekt „Poradnika BHP dla gimnazjalisty”
zawierający wskazówki, jak bezpiecznie zachowywać się w szkole oraz promujący
właściwe postawy i zasady zachowania. Poradniki zostały wyeksponowane w holu szkoły,
-odbyło się spotkanie uczniów klas I-III z policjantką z Posterunku Policji w Ujściu na
temat: „Bezpieczne zachowania w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, pierwsza pomoc,
obrona konieczna”,
- uczniowie klasy IIc wzięli udział w Powiatowych Obchodach Światowego Dnia AIDS
w Regionalnym Centrum Kultury w Pile - obejrzeli montaż słowno- taneczny pt. „AIDS –
wczoraj, dziś, jutro” oraz film „Jak to jest?” poruszający problemy współczesnej
młodzieży: alkohol, wulgaryzm słowny, wczesna inicjacja seksualna,
27
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
- uczniowie klas I-III wzięli udział w prelekcji poprowadzonej przez przedstawiciela
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile na temat: „Tytoń, narkotyki
dopalacze- jak się przed nimi bronić ?”,
- w ramach realizacji innowacji pedagogicznej w klasach II „Myślę, mówię, jestem!”
zostały zaprezentowane uczniom mini- wykłady na temat agresji słownej i jej przejawów,
kontrolowania emocji i technik relaksacyjnych; odbyło się ankietowanie uczniów na temat
negatywnych skutków używania wulgaryzmów – wnioski z ankietowania zostały
zaprezentowane radzie pedagogicznej i zostaną wykorzystane w pracy wychowawczej,
- uczniowie klas I-III wzięli udział w spotkaniu z policjantką z Posterunku Policji w Ujściu na
temat zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych na śniegu i lodzie w czasie
ferii zimowych,
- uczniowie klas I-III wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem straży pożarnej w celu
przybliżenia zasad bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
W bieżącym roku szkolnym kontynuowany jest szkolny program sportowy: „Turniej klas”,
którego celem jest przeciwdziałanie przez sport negatywnym zachowaniom i promowanie
aktywnego stylu życia.
Kontynuowane są programy edukacyjno- profilaktyczne rekomendowane przez PSSE
„Trzymaj Formę”, „Bądźmy zdrowi- wiemy, więc działamy” oraz program antynikotynowy
„Znajdź właściwe rozwiązanie”
3. W jaki sposób te działania są dokumentowane?
Działania dokumentowane są przez liderów zespołów działających w szkole:
zespołu wychowawczego, zespołów przedmiotowych, zadaniowych oraz w dzienniku zajęć
pedagoga szkolnego i teczkach tematycznych prowadzonych przez pedagoga szkolnego.
W dzienniku lekcyjnym znajduje się tabela 27- informacje o zachowaniu uczniów, gdzie
nauczyciele zapisują osiągnięcia, pochwały i uwagi, ponadto prowadzone są przez
wychowawców karty zachowania ucznia, uczniowie prowadzą zeszyty korespondencyjne.
Formą dokumentacji prowadzonych działań są również protokoły, notatki służbowe i
sprawozdania oraz strona internetowa szkoły.
28
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
4. Jak często ocenia się skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych?
Po każdym półroczu wychowawcy dokonują analizy podejmowanych działań
wychowawczych, na podstawie wniosków planują dalszą pracę z wychowankami.
Współpracują z pedagogiem szkolnym i rodzicami w celu poprawy skuteczności
podejmowanych działań. Na analitycznych posiedzeniach rady pedagogicznej omawiane
są szczegółowo przypadki wychowawcze i ustalane są działania zaradcze. Ciągłemu
monitorowaniu podlega frekwencja. Na lekcjach wychowawczych omawia się z uczniami
tematy dotyczące zachowania w szkole, bieżące problemy wychowawcze zaistniałe w
zespole klasowym oraz próbuje znaleźć rozwiązania.
Dwa razy w roku ocenia się zachowanie uczniów. Nauczyciele uczący zgłaszają swoje
propozycje oceny zachowania dla poszczególnych uczniów. Na lekcji wychowawczej
uczniowie dokonują samooceny, wychowawca analizuje karty zachowania ucznia
i ustala ocenę.
W szkole działa Zespół Wychowawczy, który podejmuje działania interwencyjne. W razie
potrzeb organizowane są też zebrania rodziców i uczniów danej klasy z wychowawcą.
Celem takich spotkań jest m. in. podniesienie motywacji do nauki, poprawa wzajemnych
relacji, polepszenie aktywności na rzecz klasy i szkoły, poprawa zachowania na lekcjach i
przerwach. Organizuje się też spotkania nauczycieli uczących w danej klasie z rodzicami w
celu analizy zachowania uczniów na lekcjach, osiąganych wyników nauczania i sposobów
współpracy rodziców z nauczycielami w ramach podniesienia motywacji uczniów do
nauki.
W szczególnych przypadkach szkoła zwraca się o wsparcie wychowawcze do sądu
rodzinnego wobec uczniów wykazujących zachowania demoralizujące, natomiast
w przypadku czynów karalnych sprawy zgłaszane są na policję.
5. Jakie zachowania prezentują uczniowie na terenie szkoły, w klasie, poza szkołą?
Uczniowie z reguły prezentują właściwe zachowania, zgodne z oczekiwaniami szkoły.
Nie stwierdza się na ogół zachowań uczniów odbiegających od ogólnie przyjętych norm
społecznych. Na bieżąco nauczyciele i pracownicy szkoły zwracają uwagę na kulturę
zachowania uczniów, szczególnie na słownictwo, szacunek do osób dorosłych i do siebie
samych. Ważnymi cechami zachowania uczniów, nad którymi pracujemy to:
29
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
odpowiedzialność, asertywność, samodzielność, koleżeństwo, otaczanie opieką słabszych,
życzliwość, dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Uczniowie dbają o mienie szkoły
i innych. Ponadto biorą aktywny udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych,
przyjmują właściwą postawę, dbają o strój galowy, kultywują tradycje szkolne, mają
szacunek do symboli narodowych. Na bieżąco monitorujemy niewłaściwe zachowania
uczniów- podejmujemy działania interwencyjne z udziałem rodziców.
6. Jak często szkoła modyfikuje regulaminy dotyczące respektowania norm
społecznych?
W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze, mające na celu
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich
skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb. Pojawiające się sytuacje trudne są na
bieżąco analizowane przez zespoły nauczycieli, w obecności wychowawcy i pedagoga. W
szkole funkcjonują procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia.
7. Jakie inicjatywy uczniów uwzględnia szkoła w swojej pracy?
SU poprzez nauczyciela–opiekuna kieruje do dyrektora szkoły bieżące pytania
dotyczące organizacji życia uczniów, przedstawia swoje propozycje, reprezentuje uczniów
szkoły w czasie obchodów uroczystości państwowych i gminnych. W porozumieniu z
dyrektorem szkoły, przy obecności opiekuna i wychowawców klas SU organizuje w
godzinach popołudniowych dyskoteki, prowadzi ścienną tablicę informacyjną, gazetkę
szkolną, jest inicjatorem akcji „Szczęśliwy numerek” i „Dnia bez pytania”. Uczniowie
zgłaszają propozycje udziału w akcjach charytatywnych organizowanych przez SU, np.
„Góra grosza”, zbiórka plastikowych nakrętek na sprzęt dla chorych dzieci, ostatnio dla
Wiktorka w odpowiedzi na apel rodziców. Akcja została rozpropagowana w placówkach i
instytucjach na terenie gminy. Nasza szkoła włączyła się w akcję pomocy 15- letniemu
Filipowi Mejerowi uczniowi Zespołu Szkół nr 3 w Pile, który w okresie wakacji uległ on
ciężkiemu wypadkowi. Uczniowie zbierali nakrętki i puszki. Szkoła udzieliła też wsparcia
finansowego. Uczniowie zbierali też zabawki i słodycze dla podopiecznych z Domu
Pomocy Społecznej w Mielżynie oraz karmę i pieniądze na zakup środków higienicznych
dla zwierząt ze schroniska w Leszkowie.
30
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
Ponadto uczniowie włączają się w akcje proekologiczne, takie jak zbiórka zużytych baterii
i telefonów komórkowych oraz udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Uczniowie są
inicjatorami i współorganizatorami imprez szkolnych i okolicznościowych. W ciągu roku
szkolnego każda klasa jest odpowiedzialna za przygotowanie jednej uroczystości szkolnej.
Uczniowie zgłaszają swoje propozycje tematyki godzin wychowawczych, przygotowują
referaty i prezentacje do realizacji godzin wychowawczych. Uczniowie aktywnie
uczestniczą w konkursach i zawodach sportowych (wykazują się zasobem wiedzy i
zdolnościami), redagują gazetki szkolne i klasowe, dbają o wystrój sal lekcyjnych.
Uczniowie mogą wyrazić też swoją opinię dotyczącą oferty zajęć pozalekcyjnych.
8. Jakie formy kontaktu szkoły z rodzicami są najczęściej stosowane?
Ważnym elementem pracy wychowawczej jest współpraca wychowawcy i nauczycieli
uczących z rodzicami. Współdziałanie wychowawcy klasy i rodziców przejawia się
najczęściej w postaci spotkań zbiorowych. Uzupełnieniem kontaktów nauczycieli i
rodziców są spotkania indywidualne, należą do nich: konsultacje pedagogiczne, wizyty
domowe, różne sposoby porozumiewania się korespondencyjnego (zeszyt do
korespondencji, listy do rodziców ) oraz rozmowy telefoniczne. W naszej szkole przy okazji
spotkań z rodzicami prowadzona jest „Akademia dla rodzica”- spotkania ze specjalistami
w formie prelekcji, pogadanek z możliwością konsultacji indywidualnych.
9. Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do Pani młodzi ludzie?
Najczęstsze problemy, z jakimi gimnazjaliści zgłaszają się do mnie, to:
- niepowodzenia w szkole,
- problemy w relacjach z rodzicami,
- konflikty w grupie rówieśniczej,
- przeżywanie młodzieńczych uczuć,
- osamotnienie, chęć rozmowy.
31
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
10. Czy podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz
wzmacnianie właściwych zachowań? Jakie to są działania?
Wzmacnianie pozytywnych zachowań wśród uczniów odbywa się poprzez
realizację planu profilaktyki i planu wychowawczego, angażowanie uczniów do
podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły (udział w apelach, uroczystościach),
zaangażowanie w akcje charytatywne. Dyrektor szkoły, wychowawcy i nauczyciele starają
się motywować uczniów pozytywnie, stosując różne formy nagradzania (pozytywne uwagi
w karcie zachowania, pochwały słowne na forum klasy i szkoły, dyplomy) oraz informując
o wszystkich sukcesach i przykładach właściwych zachowań całą społeczność szkolną i
rodziców. Wzmacnianiu pozytywnych postaw służy też publikowanie informacji o
osiągnięciach uczniów i działaniach szkoły w lokalnej prasie – „Ujskie sprawy”, „Tygodnik
Nowy” oraz prezentowanie sukcesów uczniowskich na stronie internetowej szkoły oraz na
gazetkach szkolnych. Na apelach szkolnych są rozpowszechniane sukcesy, udziały i
osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz osiągnięcia sportowe.
Dokonywana jest również analiza ilościowa wystawianych ocen zachowania po
zakończeniu każdego półrocza. Na koniec roku najlepsi uczniowie są nagradzani
nagrodami książkowymi. Najwybitniejsi uczniowie są typowani do nagrody Burmistrza. Po
każdym półroczu przydzielane są uczniom stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i
osiągnięcia sportowe. Rodzice uczniów klas III otrzymują listy gratulacyjne.
W szkole funkcjonuje Zespól Wychowawczy, który koreluje swoje działania z
planem wychowawczym i profilaktyki. Podstawowe cele Zespołu to: uświadamianie
uczniom
konsekwencji
nieodpowiedniego
zachowania,
kształtowanie
postawy
poszanowania godności drugiego człowieka, monitorowanie frekwencji szkolnej i
kształtowanie właściwej postawy uczniów wobec obowiązków szkolnych oraz wsparcie i
podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców.
Zespół Wychowawczy dokonywał bieżącej analizy sytuacji wychowawczej w szkole
poprzez gromadzenie informacji z kart zachowania ucznia, w szczególnych przypadkach
podejmowane były działania interwencyjne i naprawcze.
32
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
W ramach działań Szkolnego Zespołu Wychowawczego odbyło się 10 posiedzeń zespołu do
spraw interwencji wychowawczych w celu rozwiązania bieżących problemów. Większość z
nich dotyczyła konfliktów rówieśniczych i zaburzeń w relacjach uczniowskich. Były to
pojedyncze incydenty, które zostały rozwiązane i zakończone. W posiedzeniach
interwencyjnych
uczestniczyli:
dyrektor,
wychowawca,
pedagog
oraz
rodzice.
Podejmowane przez zespół działania wpłynęły na poprawę funkcjonowania uczniów w
środowisku klasowym i szkolnym. Stałą opieką pedagoga objętych było 7 uczniów z uwagi
na problemy z frekwencją szkolną, problemy w nauce i zachowaniu, niskie poczucie własnej
wartości, zaburzone relacje z innymi, uczniowie zagubieni, potrzebujący zrozumienia i
wsparcia. Z uczniami prowadzone były rozmowy terapeutyczne. Działania wspierające
podejmowane były wspólnie z wychowawcą i rodzicami. W większości przypadków
wpłynęły na poprawę wyników nauczania i zachowania. W przypadku jednego ucznia nie
udało się wpłynąć na poprawę funkcjonowania w szkole. Ze względu na przejawy
demoralizacji (wagarowanie, lekceważenie obowiązków szkolnych
i nieodpowiednie
zachowanie) szkoła wystąpiła do sądu rodzinnego o wsparcie wychowawcze.
Działania wychowawcze podejmowane są nie tylko wobec pojedynczych uczniów, ale
również wobec zespołów klasowych. W bieżącym roku szkolnym odbyło się spotkanie
wychowawcy z rodzicami i uczniami klasy IIa, którego tematem było m.in. podniesienie
motywacji uczniów do nauki, poprawy wzajemnych relacji, polepszenia aktywności na rzecz
klasy i szkoły oraz poprawy zachowania na lekcjach i przerwach. Spotkanie przyniosło
pozytywne zmiany w funkcjonowaniu pojedynczych uczniów oraz całego zespołu klasowego.
Ponadto odbyło się posiedzenie zespołu nauczycieli uczących w klasie Ia w celu
wypracowania form i sposobów pracy z uczennicą z niedosłuchem.
Pedagog szkolny prowadził również rozmowy terapeutyczne z uczniami objętymi pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w szkole. Spotkania odbywały się raz w tygodniu,
indywidualnie lub z grupą uczniów. Z formy zajęć terapeutycznych korzystało 8 uczniów.
Cele zajęć z pedagogiem :



Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania;
Trudności z koncentracją uwagi;
Kształtowanie w uczniu pozytywnej postawy wobec siebie i kolegów, kształtowanie
właściwego podejścia do obowiązków szkolnych i domowych, praca nad niewłaściwymi
zachowaniami i nawykami, utrwalanie zasad pozytywnych zachowań;
33
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014





Trudności komunikacyjne;
Rozwijanie właściwego podejścia do obowiązków szkolnych;
Praca z uczniem z problemami edukacyjnymi;
Problemy w relacjach z rówieśnikami, przejawy mobbingu.
Trudna sytuacja rodzinna ucznia.
W bieżącym roku szkolny pedagog szkolny uczestniczył w 54 interwencjach wychowawczych
zgłoszonych przez nauczycieli uczących uczniów, wychowawców i rodziców. Ponadto
przeprowadził rozmowy z wychowawcami i nauczycielami dotyczące funkcjonowania uczniów,
kontaktów z rodzicami, sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów oraz rozwiązywania bieżących
problemów. Pedagog zarejestrował 126 takich rozmów. Przeprowadził i współuczestniczył w 123
rozmowach z uczniami ( były to rozmowy wspierające, dyscyplinujące, wychowawcze). Wspierał
wychowawców w kontaktach z rodzicami- przeprowadził i współuczestniczył w 64 rozmowach z
rodzicami w szkole oraz odnotował 97 kontaktów telefonicznych z rodzicami. Wszystkie
podejmowane działania miały na celu monitorowanie bieżącej sytuacji szkolnej i podejmowanie
skutecznych działań interwencyjnych.
34
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
1. Zakres ewaluacji część II
Wymaganie: nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów
edukacyjnych.
2. Pytania kluczowe:
 W jaki sposób nauczyciele ustalają formy współpracy, doskonalą metody i
formy tej współpracy?
 Jakiego rodzaju działania podejmują wspólnie nauczyciele w celu lepszej
organizacji i realizacji procesów edukacyjnych?
 W jaki sposób nauczyciele sprawdzają efekty swojej współpracy w
organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych?
3. Kryteria ewaluacji:
 Współdziałanie nauczycieli w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych
 Wykorzystanie współdziałania nauczycieli w doskonaleniu zachodzących
procesów edukacyjnych.
 Nauczyciele dzielą się doświadczeniem.
 W szkole prowadzi się politykę doskonalenia zewnętrznego i wewnętrznego
nauczycieli stosownie do potrzeb szkoły.
 Nauczyciele systematycznie pracują w zespołach funkcjonujących w szkole:
- w zespołach przedmiotowych
- w zespołach wychowawczych
- w zespołach zadaniowych i nauczycieli uczących w klasie.
IV.
Informacje dotyczące organizacji ewaluacji
1. Źródła informacji:
 Nauczyciele
 Dyrektor
 Pedagog szkolny
 Rodzice uczniów
 Uczniowie
35
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
2. Opis metod i narzędzi badawczych
 Analiza kwestionariuszy ankiet
 Analiza dokumentacji
 Wywiad z Dyrektorem
 Wywiad z Pedagogiem szkolnym
V.
Prezentacja wyników ewaluacji
3. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet i wywiadów przeprowadzonych wśród
nauczycieli
Opracowanie poszczególnych ankiet – załączenie wykresów i najczęstszych
odpowiedzi
4. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentacji
Opis analizy dokumentacji
36
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
Wyniki ankiety dla nauczycieli
Wymaganie 7 : nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
Pytania kluczowe:
Jakiego rodzaju działania podejmują wspólnie nauczyciele w celu lepszej organizacji i realizacji procesów
edukacyjnych.
Kryteria :
Nauczyciele systematycznie pracują w zespołach funkcjonujących w szkole.
Wskaźniki :
Nauczyciele:- pracują w zespołach według planu pracy, analizują efekty swojej pracy i dokonują
modyfikacji swoich działań.
Metody/techniki badawcze :
Badanie ankietowe nauczycieli – kwestionariusz ankiety dla nauczyciela.
W badaniu wzięło udział 16 nauczycieli.
Wyniki odpowiedzi na poszczególne pytania kształtowały się następująco.
37
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
1. W pracę jakich zespołów jest Pan(i) zaangażowany (a) i z którymi koordynatorami Pan/i
współpracuje? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
38
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
2. Jak ocenia Pan(i)zaangażowanie nauczycieli w pracę zespołów? Prosimy o wybór
jednej odpowiedzi.
3.Czy zespoły, w których Pan(i) uczestniczy, dokonują analizy efektów swojej
pracy? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.
39
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
4. Jak często planuje Pan(i) wspólnie z innymi nauczycielami działania w szkole?
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.
5. Jaka część planowania opiera się na analizie efektów pracy zespołów? Prosimy o
wybór jednej odpowiedzi.
6.Prosimy o podanie konkretnych przykładów planowania pracy zespołu opartej na analizie
efektów tej pracy.
- cykliczne analizy wyników osiąganych przez uczniów
- plan pracy wychowawczej i profilaktyki
- plan pracy zespołu matematyczno-przyrodniczego
- modyfikacja planów pracy
-planowane systematycznego dokumentowania działań dotyczących zawodów
sportowych
40
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
7.Jak często korzysta Pan(i) z pomocy innych nauczycieli w rozwiązywaniu problemów, które
napotyka Pan(i) w szkole? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.
8.Czy zespoły pomagają Panu(i) w rozwiązywaniu pojawiających się w pracy problemów? Prosimy
o wybór jednej odpowiedzi.
9.Jakiego rodzaju formy doskonalenia zawodowego dotyczące metod i form
współpracy/pracy zespołowej były prowadzone w szkole w tym lub poprzednim roku szkolnym?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
41
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
Innej jakie – spotkania zespołów - jedna odpowiedz.
10.Czy uczestnictwo w tych szkoleniach jest przydatne w praktyce? Prosimy o wybór jednej
odpowiedzi.
42
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
Analiza dokumentacji szkolnej
Z przeprowadzonej analizy dokumentacji szkolnej wynika, że :
a. Statut szkoły w zakresie wymagania 7 poruszał następujące
zagadnienia:

Zasady współpracy dyrektora szkoły z radą pedagogiczną oraz z poszczególnymi zespołami
przedmiotowymi,

Skład oraz zasady funkcjonowania rady pedagogicznej

Współpracę nauczycieli w zakresie zespołów przedmiotowych oraz ich zadania

Zasady współpracy w razie nieobecności nauczyciela

Zasady współpracy nauczycieli z pedagogiem szkolnym w ramach udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

Współpracę nauczycieli w organizowaniu uroczystości szkolnych i państwowych
b. Koncepcja pracy szkoły Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu
obejmowała:

Sprawne kierowanie szkołą i usprawnienie przepływu informacji

Współpracę nauczycieli w organizowaniu procesów edukacyjnych

Budowę prawidłowych relacji miedzy nauczycielami

Integrowanie grona pedagogicznego poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw

Udział kardy w szkoleniach

Udział nauczycieli w ewaluacji wewnętrznej
c. Plan Profilaktyki na rok szkolny 2013/2014 obejmował następujące
zagadnienia :

Współpracę koordynatora programu profilaktycznego z nauczycielami i wychowawcami

Organizację uroczystości szkolnych oraz realizacje programów profilaktycznoedukacyjnych

Organizacje Dnia Dziecka i Sportu
43
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
d. Plan wychowawczy na rok szkolny 2013/2014 obejmował następujące
zadania :

Opracowanie klasowych planów wychowawczych (wychowawcy klas)

Bieżącą analizę sytuacji wychowawczej w szkole( wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny)

Wspólne organizowanie uroczystości oraz imprez szkolnych i klasowych,

Współpracę z UDK – Ujski Dom Kultury
Wywiad z Dyrektorem szkoły – wnioski :
1. Z wywiadu z Dyrektorem szkoły wynika, że działające w strukturze pedagogicznej zespoły,
działają dobrze. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności w dokumentowaniu swojej
pracy zespołowej.
2. Należy zwrócić uwagę na bardzo duży wkład Dyrektora w tworzenie zespołów, które
podnoszą jakość pracy szkoły. To właśnie z inicjatywy Dyrektora powstały zespoły
przedmiotowe, wychowawczy, ewaluacji wewnętrznej, nauczycieli uczących w klasie,
innowacji pedagogicznej, koncepcji pracy szkoły i inne. Dyrektor szkoły wyszła również z
pomysłem utworzenia zespołu do promocji szkoły w środowisku lokalnym, a także
wychowania fizycznego.
3. Z obserwacji Dyrektora szkoły wynika, że zespoły mają jasno określone cele i zadania.
4. Na podkreślenie zasługuje fakt, że zespoły w planie pracy uwzględniają zadania
wynikające z planu pracy szkoły, ale również cele i zadania wynikające z planu
wychowawczego i profilaktyki szkoły. Gromadzą ponadto dokumentację doskonalenia
zewnętrznego nauczycieli, ponieważ jednym z zadań zespołów jest dzielenie się wiedzą i
umiejętnościami z różnych szkoleń.
5. Dyrektor szkoły zwróciła uwagę na duże zaangażowanie poszczególnych nauczycieli w
pracę zespołów. Podkreśliła, że postawy części nauczycieli zasługują na bardzo wysokie
uznanie. Wychodzą sami z własnymi inicjatywami, czy też podejmują się wykonania zadań
na prośbę Dyrektora.
44
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
VI.
Ostateczne rezultaty z ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy
1. Sformułowane odpowiedzi na pytania kluczowe
W zakresie wymagania 7:
W szkole nauczyciele pracują w zespołach. Praca zespołowa przynosi wymierne
efekty i wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły. Praca w zespołach przyczynia
się do rozwiązywania problemów zarówno edukacyjnych, jak i wychowawczych.
Nauczyciele uważają, że praca w zespołach przedmiotowych jest zgodna z ich
oczekiwaniami, a wnioski z ich pracy są brane pod uwagę w planowaniu pracy.
W zakresie wymagania 5 :
Respektowane są normy społeczne. Uczniowie i nauczyciele szkoły czują się w
szkole bezpiecznie. Szkoła jasno formułuje obowiązujące w niej normy, a
nauczyciele szkoły dokładają wszelkich starań, aby wpoić uczniom obowiązujące
zasady życia społecznego. Szkoła wspiera rodziców we wpajaniu i egzekwowaniu
zasad bezpieczeństwa oraz norm społecznych organizując m.in. spotkania ze
specjalistami z zakresu wychowania i zagrożeń.
2. Wnioski z badań – słabe i mocne strony
Mocne strony:
1) W zakresie wymagania 5 należy podkreślić, że:

Zarówno uczniowie jak i nauczyciele czują się w szkole bezpiecznie, wskazują na to
wyniki przeprowadzonych ankiet dla uczniów oraz dla nauczycieli,

Należy stwierdzić, że z analizy dokumentów szkolnych wynika, że przeprowadza
się na bieżąco rozmowy z uczniami, apele profilaktyczne i wychowawcze.
Uczniowie zostają zapoznani z regulaminem organizacyjno-porządkowym oraz
Statutem Szkoły .

Dominująca większość uczniów, rodziców i nauczycieli stwierdziło, że w szkole
respektowane są normy społeczne.

Z analizy ankiet uczniowskich wynika, że uczniowie znają swoje prawa oraz
stwierdzają, że nauczyciele przestrzegają tych praw.
45
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014

Na bieżąco szkoła prowadzi analizę frekwencji uczniowskiej i w razie potrzeby
przeprowadzane są indywidualne rozmowy z uczniami oraz informowani są
rodzice.

Uczniowie maja możliwość rozwijania swoich umiejętności i kształtowania swoich
postaw, dzięki proponowanej tematyce profilaktycznej i wychowawczej.
 Uczniowie i nauczyciele szkoły czują się w szkole bezpiecznie. Szkoła jasno
formułuje obowiązujące w niej normy, a nauczyciele szkoły dokładają
wszelkich starań, aby wpoić uczniom obowiązujące zasady życia
społecznego.
 Uczniowie rozumieją i potrafią określić normy społeczne, właściwe
zachowania, znają konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad.
Uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
 Uczniowie wiedzą, jakie dokumenty wewnątrzszkolne regulują zasady
zachowania i bezpieczeństwa obowiązujące w szkole.
 W szkole nie dochodzi do rażącego naruszania norm.
 W szkole diagnozuje się zachowanie uczniów i wykorzystuje się wyniki
diagnozy do dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej, np. poprzez
rozmowy z uczniami, wybór tematów w ramach godzin wychowawczych,
nowelizację zapisów Statutu szkoły, indywidualną pracę z uczniem,
rozwiązywanie problemów w klasie, systematyczne ocenianie zachowania i
współpracę z rodzicami.
 Podejmowane są różnego rodzaju działania wychowawcze mające na celu
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Zdrowe i
bezpieczne funkcjonowanie uczniów w szkole zapewniają m.in. programy
profilaktyczne.
 Pozytywne, pożądane zachowania dzieci są dostrzegane i chwalone przez
nauczycieli, np. poprzez indywidualne pochwały wychowawców lub
dyrektora.
 Nauczyciele realizują zagadnienia bezpieczeństwa w różnych formach,
najczęstszą są godziny wychowawcze, współpraca z instytucjami
zajmującymi się bezpieczeństwem ( policja, straż pożarna).
46
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
 Zdaniem większości rodziców nauczyciele odwołują się do ustalonych
zasad, rozmawiają z rodzicami szukając rozwiązania problemu.
 Szkoła wspiera rodziców we wpajaniu i egzekwowaniu zasad
bezpieczeństwa oraz norm społecznych organizując m.in. spotkania ze
specjalistami z zakresu wychowania i zagrożeń.
 Rodzice mają możliwość dzielenia się z nauczycielami swoimi opiniami na
temat pracy szkoły i sposobu wychowania.
 Szkoła posiada wewnętrzne regulaminy dotyczące bezpieczeństwa.
Regulaminy i procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci w szkole oraz
podczas wyjść i wycieczek zostały omówione i są na bieżąco nowelizowane.
Statut szkoły dokładnie omawia zasady oceniania zachowania oraz prawa i
obowiązki ucznia.
 Rodzice zostali zapoznani z dokumentami szkolnymi regulującymi kwestie
praw i obowiązków ucznia oraz respektowania norm społecznych przez
wychowawcę klasy lub pozyskali takie informacje ze strony internetowej
szkoły.
Słabe strony

Z ankiet uczniowskich wynika także, że uczniowie znają swoje obowiązki, choć nie
zawsze ich przestrzegają.

W szkole zdarza zdarzają się zachowania, które przyczyniają się do wzrostu
poczucia zagrożenia wśród uczniów (wyśmiewanie, obgadywanie, izolowanie),

Część nauczycieli przyznała, iż w szkole zaobserwowała zachowania, które
negatywnie wpływają na poczucie ich bezpieczeństwa.

Część nauczycieli spotkało się ze słowną agresją uczniów wobec uczniów.

Nauczyciele uważają ze uczniowie znają więcej praw niż obowiązków,

Część nauczycieli uważa estetyczny wygląd oraz dbanie o mienie szkoły jako
normy podrzędne w stosunku do innych,

Najczęściej występujące zachowania negatywne to obrażanie i grożenie.
47
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
Mocne strony :
2) W zakresie wymagania 7 należy podkreślić ze:

W szkole nauczyciele rozwiązują sytuacje problemowe i planują większość działań
na zasadzie współpracy.

Nauczyciele w dość dużym stopniu angażują się w prace zespołowe w szkole.

W przypadku zaistnienia sytuacji problemowej w szkole nauczyciele wspólnie
omawiają nie tylko zaistniały problem, ale także jego przyczyny i sposób
rozwiązania. W przypadku problemów wychowawczych rolę lidera zespołu pełni
wychowawca klasy.

Działalność zespołów nauczycielskich przyczynia się m.in. do lepszego
przepływu informacji między nauczycielami, lepszej organizacji procesu
dydaktyczno-wychowawczego.

Nauczyciele biorą udział w opracowaniu i ewaluacji dokumentów
obowiązujących w szkole.

Zespoły działające w szkole są skuteczne w osiąganiu swoich celów.

Nauczyciele współpracują na polu korelacji treści edukacyjnych, a także
współdziałają w analizie i tworzeniu procesów edukacyjnych, wychowawczych i
opiekuńczych.

Nauczyciele biorą udział w formach doskonalenia zawodowego dotyczących
metod i form współpracy zespołowej.

Praca zespołowa nauczycieli w szkole przynosi następujące zalety:
 ulepsza jakość pracy szkoły,
 rzadziej zdarzają się przypadkowe błędy,
 powstają pomysły, które mogłyby się nie pojawić podczas pracy
indywidualnej,
 umiejętności i zdolności członków grupy sumują się, a nawet wzmacniają,
 grupa zapewnia oparcie i poczucie bezpieczeństwa, szczególnie przy
podejmowaniu decyzji,

Współpraca nauczycieli wychowawców, wzajemne konsultacje i wymiana
informacji pozwala na szybką reakcję i zminimalizowanie ilości przypadków agresji
wśród uczniów.
48
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
Słabe strony:
 Tylko jedna osoba wymieniła spotkania zespołów przedmiotowych jak
formę doskonalenia współpracy zespołowej.
Propozycje do planowania działań i kierunków rozwoju szkoły:
- ciągłe zachęcanie rodziców uczniów do zapoznawania się z najważniejszymi dokumentami szkoły nie
tylko podczas wywiadówek ale także poprzez stronę internetową szkoły,
- wyrabianie wśród uczniów zasad i norm współżycia społecznego nie tylko w środowisku szkoły ale
także w środowisku lokalnym,
- diagnozowanie problemów wychowawczych mających swoje źródło jeszcze w szkole podstawowej,
-utworzenie wspólnej dla wszystkich nauczycieli platformy elektronicznej , tzw. chmury, w której
mogliby umieszczać materiały otrzymywanie na różnych szkoleniach lub pozyskiwanych w innej formie
elektronicznej,
- wprowadzanie kolejnych programów o charakterze wychowawczych i profilaktycznych, których celem
będzie ograniczanie negatywnych zachowań uczniów ,
- wprowadzanie kolejnych innowacji w celu zwiększenia atrakcyjności oferty placówki, oraz
podejmowanie dalszych działań na rzecz środowiska lokalnego.
- podtrzymanie wysokiego stopnia zaangażowania nauczycieli w samokształceniu i samodoskonaleniu,
oraz wysokiego poziomu współpracy,
49
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu 2013/2014
50
Download