Literatura na zajęcia z historii Polski średniowiecznej (II sem

advertisement
Literatura na zajęcia
z historii Polski średniowiecznej (II semestr)
Temat I. Zjednoczenie państwa polskiego (przyczyny ideologiczne).
Źródła:
·
·
·
Teksty źródłowe do ćwiczeń..., s. 103 – 104.
Kronika wielkopolska..., s. 86; 234.
Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski, oprac. M. Plezia, Warszawa 1987,
s. 278 – 283.
Literatura:
·
·
·
·
J. Baszkiewicz, Rola Piastów w procesie zjednoczenia państwa polskiego, w: Piastowie
w dziejach Polski, pod red. R. Hecka, Wrocław 1975, s. 49 – 62.
J. Bieniak, Zjednoczenie państwa polskiego, w: Polska dzielnicowa i zjednoczona,
pod red. A. Gieysztora, Warszawa 1972, s. 202 – 216.
H. Samsonowicz, Łokietkowe czasy, Kraków 1989, s. 1 – 8.
* W. Dominiak, Rola kultu św. Stanisława na Śląsku w polityce zjednoczeniowej książąt
opolskich w XIII w., w: Kult św. Stanisława na Śląsku (1253 – 2003), pod red. A. Pobóg –
Lenartowicz, Opole 2004, s. 49 – 60.
Temat II. Zjednoczenie państwa polskiego (przyczyny polityczne).
Źródła:
·
Teksty źródłowe do ćwiczeń..., s. 104 - 105; 106 – 112.
Literatura:
·
·
·
·
·
* dla chętnych
J. Baszkiewicz, Rola Piastów..., s. 62 – 68.
J. Bieniak, j. w., w: Polska dzielnicowa..., s. 216 – 233.
B. Nowacki, Czeskie roszczenia do korony w Polsce w latach 1290 – 1335, Poznań 1987,
s. 29 – 44; 53 – 54; 84 – 88.
Tenże, Przemysł II. Książę wielkopolski, król Polski (1257 – 1295), Poznań 1995,
s. 107 – 157.
E. Rymar, Próba identyfikacji Jakuba Kaszuby, zabójcy króla Przemysła II, w powiązaniu z
ekspansją brandenburską na północne obszary Wielkopolski, w: Niemcy – Polska w
średniowieczu. Materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii
UAM w dniach 14 – 16. 11. 1983, pod red. J. Strzelczyka, Poznań 1986, s. 203 – 224.
1
Temat III. Przyczyny i przebieg przyłączenia Śląska do Korony Czeskiej.
Źródła:
· Teksty źródłowe do ćwiczeń..., s. 289 – 291; 292 – 296.
Literatura:
·
·
·
A. Barciak, Czechy a ziemie południowej Polski w XIII w. oraz w początkach XIV wieku.
Polityczno – ideologiczne problemy ekspansji czeskiej na ziemie południowej Polski,
Katowice 1992, s. 77 – 81; 106 – 125.
B. Nowacki, Czeskie roszczenia..., s. 55 – 61; 98 – 108.
T. Jurek, Dziedzic Królestwa Polskiego. Książę głogowski Henryk (1274 – 1309),
Poznań 1993, s. 28 – 30; 35 – 38; 44 – 47, 48 – 62; 129 – 131.
Temat IV. „Polityka wschodnia” Kazimierza Wielkiego.
Źródła:
·
Teksty źródłowe do ćwiczeń..., s. 190 – 193; 239 – 241.
Literatura:
·
·
·
·
J. Wyrozumski, Kazimierz Wielki, Wrocław 1986, s. 71 – 101.
Tenże, Polska – Węgry i sprawa Rusi Halicko – Włodzimierskiej za Kazimierza Wielkiego,
w: Europa środkowa i wschodnia w polityce Piastów, pod red. K. Zielińskiej –
Melkowskiej, Toruń 1997, s. 111 – 119.
J. Kłoczowski, Młodsza Europa. Europa Środkowo – Wschodnia w kręgu cywilizacji
chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 1998, s. 324 – 338.
Dzieło Jadwigi i Jagiełły, pod red. W. Bilińskiego, Warszawa 1989, s. 53 – 55; 56 – 57.
Temat V, VI. Rządy Andegawenów w Polsce.
Źródła:
·
·
Teksty źródłowe do ćwiczeń..., s. 193 – 198.
Kronika Jana z Czarnkowa, tłum. J. Żerbiłło, Kraków 2001, s. 27 – 29; 34 – 35; 38 – 39; 71;
110 – 112.
Literatura:
·
·
·
·
·
·
* dla chętnych
Dzieje Polski średniowiecznej, pod red. R. Grodeckiego, S. Zachorowskiego,
J. Dąbrowskiego, Kraków 1995, t. II, s. 168 – 204.
J. Wyrozumski, Kazimierz..., s. 202 - 221(na temat genezy sukcesji Ludwika).
lub
Tenże, Geneza sukcesji andegaweńskiej w Polsce, „Studia Historyczne”, t. XXV, 1982,
z. 2, s. 185 – 197.
J. Gzella, Małopolska elita władzy w okresie rządów Ludwika Węgierskiego, „Studia
Historyczne”, t. XCIII, 1993, z. 4, s. 416 – 429.
S. Sroka, Kariera Władysława Opolczyka na dworze węgierskim w drugiej połowie XIV
wieku, w: Europa środkowa ..., s. 265 – 274.
Książęta i księżne Górnego Śląska, pod red. A. Barciaka, Katowice 1995, s. 124 – 126.
J. Dąbrowski, Ostatnie lata Ludwika Wielkiego, Warszawa 1918, s. 270 – 286.
2
Temat VII. Unia Polski z Litwą w Krewie.
Źródła:
·
·
Dzieło Jadwigi i Jagiełły..., s. 226 – 242.
Teksty źródłowe do ćwiczeń..., s. 245 – 247.
Literatura:
·
·
·
·
·
Dzieło Jadwigi i Jagiełły..., s. 58 – 64.
J. Kłoczowski, Młodsza Europa..., s. 108 – 114.
M. Kosman, Wpływ chrystianizacji na społeczeństwo i państwo polsko – litewskie, w: Rola
chrystianizacji w kształtowaniu się państwowości polskiej, pod red. B. Ciocha, Opole 1996,
s. 51 – 60.
O. Halecki, Jadwiga Andegaweńska i kształtowanie się Europy Środkowowschodniej,
tłum. M. Borowska – Sobotka, Kraków 2000, s. 234 – 264.
*Chrzest Litwy. Geneza, przebieg, konsekwencje, pod red. M. Zahajkiewicza, Lublin 1990,
s. 33 – 52.
Temat VIII. Unia Polski z Litwą w Horodle.
Źródła:
·
·
Dzieło Jadwigi i Jagiełły..., s. 226 – 242.
Teksty źródłowe do ćwiczeń..., s. 247 – 253.
Literatura:
·
·
·
Temat IX.
J. Wyrozumski, Formowanie się politycznej i ustrojowej wspólnoty polsko – litewskiej
w latach 1385 – 1501, „Czasopismo Prawno – Historyczne”, nr XLIII, 1993, s. 445 – 455.
O. Halecki, Jadwiga Andegaweńska..., s. 269 – 270.
Dzieło Jadwigi i Jagiełły..., s. 66 – 68.
Władysław Jagiełło w opiniach swoich współczesnych.
Źródła:
·
Jan Długosz, Roczniki, czyli..., ks. X.
Literatura:
·
·
Polska Jana Długosza, pod red. H. Samsonowicza, Warszawa 1984, s. 502 – 510.
Z. Budkowa, Mowa mistrza Jana z Kluczborka, w: Mediaevalia. W 50 rocznicę pracy
naukowej Jana Dąbrowksiego, Warszawa 1960, s. 161 – 167.
· K. Biedrowska – Ochmańska, J. Ochmański, Władysław Jagiełło w opiniach swoich
współczesnych. Próba charakterystyki jego osobowości, Poznań 1987, s. 11 – 22; *33 – 66;
68 – 71.
· J. Ochmański, Dawna Litwa, Olsztyn 1986, s. 43 – 49
lub
J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański, Władysław II Jagiełło, Wrocław 1990, s. 5 – 15.
* dla chętnych
3
Temat X. Stosunki polsko – krzyżackie w średniowieczu.
Źródła:
· Teksty źródłowe do ćwiczeń..., s. 87 – 94.
Literatura:
·
·
* dla chętnych
H. Boockmann, Zakon Krzyżacki. Dwanaście rozdziałów jego historii, tłum. R. Traba,
Warszawa 1998, s. 77 – 108; 163 – 177; 201 – 212; 275 – 299.
K. Górski, Zakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego, Wrocław 1977, s. 120 – 135;
143 – 148; 163 – 180.
4
Download