WNB

advertisement
WNB.2410.16.2017.AM; załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE
Dotyczy zapytania ofertowego pn.:
Dostawa ultrawirówki do Zakładu Fizjologii Molekularnej Roślin Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu
Wrocławskiego
Uwaga!
Ultrawirówka musi być kompatybilna z rotorami SW 28 (max obroty 28 000 rpm) firmy Beckman.
tab. 1
Parametry oferowane
(wypełnia Oferent)
LP.
Minimalne parametry wymagane
Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane
przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli:
„tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w
przypadku parametrów lub funkcji innych należy je
podać/opisać.
Wykonawca winien jest podać termin gwarancji w miesiącach
(poz. 32.), producenta oraz model lub typ proponowanego
urządzenia (poz. 33).
A
B
C
Parametry techniczne
1.
Ultrawirówka podłogowa z możliwością kotwiczenia
do podłoża
2.
Maksymalna prędkość wirowania minimum 80,000
rpm
3.
Maksymalne przyspieszenie minimum 548 x g
4.
Kontrola prędkości wirowania ±2 rpm w stosunku
do zadanej prędkości
5.
Zakres temperatury wirowania minimum 0 to 40° C
z regulacją co 1° C
6.
Kontrola temperatury ±0.5° C w stosunku do
zadanej temperatury
7.
Minimum 1000 programów wirowania definiowanych
przez użytkownika (po 30 kroków każdy)
8.
Minimum 11 krzywych hamowania i 10 krzywych
przyśpieszania
9.
Termoelektryczne chłodzenie komory wirowania
(bez freonowe)
10.
Kontrola użytkowników: minimum 50 unikalnych
użytkowników i haseł; 3 poziomy użytkowników
11.
Transfer danych poprzez porty USB 2.0 i RJ-45
12.
13.
Generowanie wykresów krzywych temperatury i
prędkości procesu wirowania na ekranie sterującym
podczas wirowania oraz możliwość wglądu do
danych historycznych (zapis min. 5000 wykresów)
Obsługa urządzenia poprzez wbudowany ekran
dotykowy z możliwością ustawienia pozycji (obrót
wokół osi; regulowany kąt nachylenia)
14.
15.
16.
17.
18.
Możliwość zdalnego monitorowania i kontroli
ultrawirówki za pomocą komputera lub urządzenia
mobilnego (smartfona, tabletu, itp.)
Wbudowane oprogramowanie do optymalizacji
parametrów wirowania, symulacji i dokonywania
typowych przeliczeń
Automatyczne usuwanie powietrza i wilgoci z
komory wirowania za pomocą pompy próżniowej
(próżnia do 0.7Pa); liczbowa wartość próżni
podawana na ekranie sterującym w czasie
rzeczywistym
Blokada elektromagnetyczna uniemożliwiająca
rozpoczęcie wirowania przed zamknięciem pokrywy i
otwarcie pokrywy podczas wirowania
System bezpieczeństwa wyłączający wirówkę w
przypadku wykrycia znacznego niewyważenia
19.
System rozpoznawania maksymalnych prędkości
rotorów i dynamicznej kontroli inercji rotorów
20.
Praca w trybie ciągłym do 999h 59min
21.
Napęd indukcyjny bez szczotkowy
22.
Poziom hałasu poniżej 51 dBa
23.
Waga max.: 500 kg
24.
Wymiary max.: 100W x 70D x 130H cm
25.
Autoryzowany serwis producenta
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Możliwość zastosowania oryginalnych rotorów
producenta wirówki: stałokątnych, wychylnych,
wertykalnych, prawie wertykalnych oraz
przepływowych i zonalnych, a także starszego typu
rotorów SW 28 i SW 28.1 firmy Beckman
Możliwość przetwarzania energii mechanicznej na
elektryczną i zawracania jej do sieci i jednocześnie
wyeliminowanie wydzielania ciepła do otoczenia w
momencie wyhamowywania
Możliwość doposażenia wirówki w:
Tytanowy rotor wychylny tego samego producenta
Max obroty co najmniej: 32 000 rpm
Max przyspieszenie: nie mniej niż 175 000x g
Współczynnik k ≤ 204
Maksymalna pojemność 6 x 38,5 ml
Możliwość wirowania probówek o objętości: 8,4 ml,
15 ml, 22,5 ml, 28 ml, 31 ml, 38,5 ml
Możliwość doposażenia wirówki w:
Tytanowy rotor kątowy tego samego producenta
Max obroty co najmniej: 19 000 rpm
Max przyspieszenie: nie mniej niż 53 900x g
Współczynnik k ≤ 951
Maksymalna pojemność 6 x 250 ml
Certyfikat CE-IVD
Przegląd rotorów SW i SW 28.1, posiadanych przez
Zamawiającego, wykonany przez uprawnionego
serwisanta, zakończony wystawieniem certyfikatu
sprawności lub innego równoważnego dokumentu
potwierdzającego sprawność rotorów
Inne
32.
33.
Minimalny termin gwarancji 12 miesięcy
(w przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest
dłuższy, należy go wskazać - okres ten zostanie
przeniesiony do umowy)
Producent i typ / model
proponowanego urządzenia
1.....................................
34.
Oferowana
1. cena netto
2. wartość podatku VAT
3. cena brutto
2.....................................
3......................................
……………………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………………….
(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)
Download