Babiogórski Park Narodowy znajduje się w

advertisement
• Babiogórski Park
Narodowy
znajduje się w
południowej
Polsce.
• Powierzchnia
Parku wynosi:
33,92km2
• Siedziba parku
to Zawoja
• Mapka Parku.
Wiele osób przez wiele lat starało się chronić przyrodę
Babiej Góry. Byli to zarówno miłośnicy przyrody, jak i
naukowcy. Zwracali oni uwagę na piękno masywu Babiej
Góry, ale także na zagrożenia płynące z braku ochrony
tych terenów. Pragnęli, aby przyroda jaką oferuje nam
masyw babiogórski przetrwała wiele wieków i stanowiła
nasze dziedzictwo przekazywane przyszłym pokoleniom
w niezmienionym stanie. Dzięki ich wysiłkom, pracy i
ogromnemu zaangażowaniu powstał Babiogórski Park
Narodowy. W tym roku Babiogórski Park Narodowy
obchodzi swe 50-te „urodziny”. Wróćmy jednak do
czasów, kiedy to osamotniony masyw babiogórski
zaczęli odwiedzać pierwsi badacze, turyści.
Prawie 200 lat temu podjął wyprawę na Babią
Górę Stanisław Staszic. Wydarzenie to
zapoczątkowało badania naukowe Babiej Góry.
Staszic przez kilka dni prowadził prace
badawcze w tym terenie. Ustalił on wówczas
wysokość szczytu Babiej Góry na 1666 m
n.p.m., wyznaczył jego deklinację magnetyczną
i stwierdził występowanie piętrowego układu
roślinności. W swoim dziele „O ziemiorództwie
Karpatów i innych gór i równin Polski” zawarł
również opis i wyniki badań pasma
babiogórskiego.
Zwierzęta
Bogactwo i zróżnicowanie siedlisk
przyrodniczych znajduje swoje
odzwierciedlenie w mnogości organizmów
zwierzęcych, jakie zasiedlają zbocza
najwyższej w polskich Beskidach góry. Fauna
Babiej Góry liczy blisko 4500 gatunków
i podgatunków, co stanowi 14% fauny Polski.
Pomimo, że na omawianym obszarze niewiele
jest gatunków, o których można by powiedzieć,
że są ograniczone w swoim występowaniu
wyłącznie do Babiej Góry, wartość fauny tego
terenu należy uznać za wysoką. Jest to
związane ze specyfiką terenu, która sprawia,
że ponad 70 gatunków zwierząt stwierdzonych
na Babiej Górze to gatunki wysokogórskie, a co
za tym idzie ich zasięg w Polsce ma wysoce
ograniczony charakter.
• Występuje w nim ponad 500 gatunków roślin
naczyniowych.
• Prawie 200 gatunków mchów oraz liczne
porosty, glony i wątrobowce.
• Na Babiej Górze występuje 70 gatunków
wysokogórskich oraz 54 objętych ochroną
gatunkową.
• Do osobliwości należą okrzyn jeleni (będący
symbolem parku) i rogownica alpejska, które
w parku mają jedyne stanowiska w Polsce.
• Masyw Babiej Góry jest naturalnym modelowym
przykładem, ukazującym piętrowy układ roślinności w
górach W surowych warunkach klimatycznych, na
ubogiej inicjalnej glebie, roślinność wyróżnia się
niezwykłym bogactwem gatunkowym. W reglu dolnym
(700-1.150 m n.p.m.) króluje żyzna buczyna karpacka a
jodły, buki i świerki osiągają 40 m wysokości i ponad 350
cm obwodu. W bogatym runie często spotkać można
m.in. żywiec cebulkowy i czosnek niedźwiedzi. W piętrze
tym występują również bory jodłowo-świerkowe. Ich
wyjątkowa wartość wynika z tego, że są to lasy
pierwotne, nigdy nie użytkowane gospodarczo. W reglu
górnym (1.150-1.350 m n.p.m.) dominują wysokie,
smukłe i silnie ugałęzione świerki. Największy obszar
parku zajmuje accidofilna zachodniokarpacka
świerczyna górnoreglowa, jako jedyny zespół spośród
zbiorowisk leśnych wykształcający się na siedliskach
bezwapiennych tworzy zwarte i cieniste drzewostany.
Jest to jeden z najstarszych parków narodowych…
To drugie po Tatrach pod względem wielkości pasmo górskie w Polsce, a najwyższe w
Beskidzie Żywieckim. Przez jego szczyt przebiega granica pomiędzy Polską a Słowacją.
Znajduje się tu Babiogórski Park Narodowy, jeden z najmniejszych w Polsce. Jego
osobliwością geologiczną są groty szczelinowe oraz małe stawy, powstałe w miejscach
osuwania się bloków skalnych.
Symbolem Babiogórskiego Parku Narodowego jest okrzyn jeleni - roślina
baldaszkowata, rosnąca tylko na Babiej Górze.
Najwyższym szczytem Babiej Góry jest Diablak (wys. 1725 m), nazywany
także "królową Beskidów".
Babiogórski Park Narodowy został jako pierwszy w Polsce umieszczony na
Liście Światowych Rezerwatów Biosfery UNESCO.
Przez pasmo Babiej Góry przebiega europejski dział wodny, oddzielający
zlewiska Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Biją tu źródła wielu potoków, w
tym także leczniczych wód mineralnych.
.
We wsi Zubrzyca Górna znajduje się najstarszy polski skansen - Orawski Park
Etnograficzny, w którym zgromadzono zabytkowe spichlerze, stare karczmy, kuźnie i
bogato wyposażone chałupy, prezentujące kulturę Orawiaków. Co roku odbywają się tu
liczne imprezy folklorystyczne. Największą z nich jest Święto Pasterskie, w czasie
którego prezentowane są stare obrzędy pasterskie.
Najdłuższą wsią w Polsce (18 km) jest Zawoja leżąca wzdłuż rzeki Skawicy u podnóża
Babiej Góry. Każdej zimy w Zawoi organizowane są najstarsze w Polsce
Międzynarodowe Wyścigi Psich Zaprzęgów
Download