projekt umowy - Instytut Archeologii i Etnologii PAN

advertisement
Zał. Nr 3
do SIWZ zamówienia ZP-…/IAiIEPAN/13
UMOWA DO ZP- …../IAiEPAN/13
(PROJEKT)
zawarta w dniu ................................. w Warszawie pomiędzy:
Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, z siedzibą:
00-140 Warszawa, Al. Solidarności 105
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………..
zwany w dalszej części Zamawiającym,
a: .........................................................................................................................
wpisanym do.................................................................reprezentowanym przez:
.........................................................
zwanym w dalszej części Wykonawcą.
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru Oferty Wykonawcy w postępowaniu nr
………………………prowadzonym w trybie ………………………………………… zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 ze
zmianami, zwanej dalej ustawą) Strony zawarły umowę następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i/lub
kserokopiarek zgodnie z Ofertą Wykonawcy nr ……. z dnia ………. na warunkach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ).
2. SIWZ oraz Oferta Wykonawcy z dnia …….. do zamówienia ZP-…./IAiEPAN/13 stanowią
integralną część niniejszej umowy. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami,
stwierdzonymi po zawarciu niniejszej umowy – Zamawiającemu służy prawo wyboru rozwiązania
odpowiadającego warunkom zamówienia.
3. Dane zawarte w SIWZ w tabeli materiałów eksploatacyjnych określają górną granicę wielkości
przedmiotu zamówienia, nie stanowiąc zobowiązania Zamawiającego do jego pełnej realizacji, ani
też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych, z tytułu
niezrealizowania całości umowy
4. Dostawa przedmiotu zamówienia, przekraczająca maksymalną wartość dostawy, może być
realizowana wyłącznie z zachowaniem przepisów ustawy jako nowe zamówienie publiczne
realizowane na podstawie przeprowadzonego nowego postępowania.
§2
Miejsce i terminy realizacji
1. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do Zamawiającego sukcesywnie, na podstawie
zamówień określających ilość i asortyment przedmiotu zamówienia, składanych w formie
pisemnej, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu. Dopuszcza się również składanie
zamówień telefonicznych, w takim przypadku przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone przez
Wykonawcę za pośrednictwem faksu.
2. Złożenie zamówienia u Wykonawcy przez Zamawiającego stwarza dla Wykonawcy
zobowiązanie do realizacji zamówienia na warunkach określonych w niniejszej umowie
wraz z jej załącznikami (SIWZ i Oferta Wykonawcy) i w złożonym zamówieniu.
3. Termin dostawy zamówionej partii przedmiotu zamówienia wynosi 5 dni od daty złożenia
zamówienia u Wykonawcy.
Miejscem dostawy i Zamawiającym (nazwa zamawiającego do faktury) będzie:
a) IAE PAN 00-140 Warszawa Al. Solidarności 105 (Pani Renata Szubińska, tel. 22 620288187 ) – ok. 90 % wartości zamówienia;
b) IAE PAN Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami, 90-364 Łódź ul. Tylna 1 (Pani
Ewa Denys, tel. 42 6846196) – ok. 2 % wartości zamówienia;
1
c) IAE PAN Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, 61-612 Poznań ul. Rubież
46 (Pani Daria Lenger, tel. 61 6579901/02) – ok. 2 % wartości zamówienia;
d) IAE PAN Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich, 70-536 Szczecin ul.
Kuśnierska 12/12a (Pani Wanda Szwemińska, tel. 91 4336913) – ok. 2% wartości
zamówień.
e) IAE PAN Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza,
50-118 Wrocław, ul. Więzienna 6 (Pan Błażej Stanisławski, tel. 71 344 16 06) – ok. 2%
wartości zamówień.
Koordynatorem całości zamówienia jest Pani Renata Szubińska, tel. 22 620288-87,
IAE PAN 00-140 Warszawa Al. Solidarności 105.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko.
5. Wraz z dostawą zamówionej partii przedmiotu zamówienia Wykonawca przedłoży każdorazowo
fakturę VAT.
6. W przypadku dostawy przedmiotu zamówienia niezgodnego z udzielonym zamówieniem
lub dotkniętego wadami fizycznymi lub prawnymi, Zamawiający nie przyjmie dostawy, o czym
powiadomi Wykonawcę faksem. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia
wobec Zamawiającego.
§3
Obowiązki Wykonawcy
Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności :
1. Przedmiot zamówienia musi spełniać poniższe wymagania techniczne i technologiczne:
a) materiały muszą być fabrycznie nowe i oryginalne
b) Wykonawca zapewnia, iż przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, dobrej jakości,
nieuszkodzony, oraz iż nie posiada wad ukrytych.
2. Okres przydatności do użytku dostarczonych wyrobów - min. 12 miesięcy, licząc od daty
sukcesywnych dostaw.
3. Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, zgodnie
ze wszystkimi wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.
4. W przypadku dostawy przedmiotu zamówienia niezgodnego z udzielonym zamówieniem lub
dotkniętego wadami fizycznymi lub prawnymi, Zamawiający nie przyjmie dostawy zgodnie z
zapisami w SIWZ, o czym powiadomi Wykonawcę faksem na numer ……………………….
§4
Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe
1. Za całość przedmiotu zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z Ofertą
Wykonawcy w wysokości: .............zł brutto (słownie:.........................zł brutto) w tym podatek
VAT …… % w kwocie …….. zł.
2. Wykonawca będzie naliczał wynagrodzenie w oparciu o faktyczną ilość dostarczonego
przedmiotu zamówienia, na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie. Formularz
cenowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Ceny jednostkowe podane w ofercie nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy, za
wyjątkiem przypadku zmiany powszechnie obowiązujących stawek podatku VAT.
4. Podstawą zapłaty faktury VAT jest przyjęcie dostawy przez Zamawiającego. Faktura ta
zostanie zapłacona – w terminie 14 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu, przelewem
na konto Wykonawcy podane w fakturze
5. Zapłata nastąpi w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Instytut Archeologii i Etnologii PAN jest podatnikiem podatku VAT. NIP: 525 000 88 44.
6. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT. NIP ..........................................
§5
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości:
a. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 10% wartości zamówienia brutto, zgodnie z § 4 ust 1.
b. W przypadku nieterminowej dostawy (§ 2 ust. 2) lub wymiany (§ 3 ust. 2) przedmiotu
zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wartości brutto danej partii
przedmiotu zamówienia.
2
2.
3.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z winy Zamawiającego, w wysokości 10% wartości zamówienia brutto, zgodnie z §
4 ust 1, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 6 ust. 1 umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.
§6
Odstąpienie od umowy
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego oraz przewidzianych w art.145
ustawy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
a) nastąpi upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie realizuje
zamówienia zgodnie z umową lub uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania
umowne.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§7
Gwarancja
1. Wykonawca gwarantuje dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zamówienia
podanymi w Ofercie i zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ, bez wad pomniejszających jego
wartość lub ograniczających lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z jego przeznaczeniem lub warunkami zamówienia.
2. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela gwarancji zgodnie z warunkami
podanymi w SIWZ oraz Ofercie przetargowej Wykonawcy.
3. Wykonawca ponosi pełne koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi, przez okres 12
miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.
§8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia, przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 4 % ceny ofertowej brutto zamówienia na warunkach
podanych w SIWZ i zgodnie z art. 147 ÷ 151 ustawy, tj. w wysokości brutto
...................................PLN.
2. Zgodnie z art. 151 ust.1 ustawy oraz warunkami podanymi w SIWZ, Zamawiający zwróci
Wykonawcy 70 % ww. kwoty zabezpieczenia tj. kwotę ..................... PLN w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że zamówienie zostało wykonane
należycie, natomiast pozostała kwota zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
za wady, tj. kwota w wysokości brutto ...................................PLN, zostanie zwrócona Wykonawcy
po upływie 12 miesięcy od dnia wykonania zamówienia.
§9
Postanowienia końcowe
1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności
w granicach unormowania art. 144 ustawy.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy.
3. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnie rzeczowo właściwy Sąd.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.
Załączniki do umowy:
1. SIWZ do zamówienia nr ...............
2. Oferta Wykonawcy nr ....... z dnia .............
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
3
Download