To już było (?) • Baza danych – uporządkowany zbiór

advertisement
To ju było (?)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
System informatyczny
Analiza strukturalna
CASE
Encja
Proces
Przepływ
DFD
ERD
Magazyn
Terminator
dr Andrzej Sobczak, KIG
Podstawowe poj cia z zakresu baz danych (1)
• Baza danych – uporz dkowany zbiór
danych przechowywany w pami ci
komputera
– Rodzaje baz danych:
•
•
•
•
•
•
Hierarchiczne
Sieciowe
Relacyjne
Obiektowe
XML
Hybrydowe
dr Andrzej Sobczak, KIG
1
Podstawowe poj cia z zakresu baz danych (2)
• System zarz dzania baz danych - jest to
zbiór narz dzi umo liwiaj cy dost p
i zarz dzanie jedn lub wi cej bazami
danych
– Przykłady SZBD:
•
•
•
•
•
•
•
Oracle 9i/10g (www.oracle.com)
IBM DB 2 (www.ibm.com)
Microsoft Access (www.microsoft.com)
Microsoft SQL Server .Net (www.microsoft.com)
Tamino (www.softwareag.com/)
Postgres (www.postgresql.org)
MySQL (www.mysql.com)
dr Andrzej Sobczak, KIG
Podstawowe poj cia z zakresu baz danych (3)
• Tabela – zbiór danych dotycz cy
okre lonego tematu
• Relacja – mechanizm powi zania
poszczególnych tabel
– Typy relacji
• Jeden do jeden (1:1)
• Jeden do wielu (1:N)
• Wiele do wielu (N:M)
• Rekord (wiersz) – podstawowa jednostka
zapisu informacji w bazie danych
dr Andrzej Sobczak, KIG
2
Podstawowe poj cia z zakresu baz danych (4)
• Pole (atrybut) – podstawowy element
danych w bazie danych
– Typy pól
• znakowe – zawieraj dowolne znaki
• numeryczne – przeznaczone do przechowywania
wielko ci liczbowych
• logiczne – przeznaczone do przechowywania
informacji logicznych (prawda, fałsz)
• walutowe – przechowywanie wielko ci zapisanych w
konkretnej walucie (zł/USD)
• daty – przechowywanie daty w wybranym formacie
• notatnikowe – pozwalaj na zapisywanie informacji o
zmiennej długo ci
dr Andrzej Sobczak, KIG
Podstawowe poj cia z zakresu baz danych (5)
• Pole (atrybut) – podstawowy element
danych w bazie danych
– Typy pól u ywane w MS Access:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
alfanumeryczne
memo (nota)
liczbowe (całkowite i zmiennoprzecinkowe)
walutowe
logiczne
data i czas
OLE
hyperlink
autonumerowanie
dr Andrzej Sobczak, KIG
3
Od teorii do praktyki
• MS Access2000
– Wersja 2000 (Office Pro)
• Podstawowe obiekty:
– Baza danych
– Tablica
– Kwerenda (zapytanie)
– Formularz
– Raport
– Makro
– Moduł
dr Andrzej Sobczak, KIG
Tworzenie bazy danych w Accessie
dr Andrzej Sobczak, KIG
4
Budowanie zapyta (kwerend)
dr Andrzej Sobczak, KIG
Budowanie formularzy
dr Andrzej Sobczak, KIG
5
Budowanie raportów
dr Andrzej Sobczak, KIG
Budowa makr
dr Andrzej Sobczak, KIG
6
Download