GOSPODARKA 4.0 Zenon Kiczka - Komitet Gospodarki Miejskiej

advertisement
GOSPODARKA 4.0
Rozwój
Gospodarczy Miast
GOSPODARKA 4.0
Zenon Kiczka
[email protected]
www.kgm.kig.pl
Przewodniczący
Komitetu Gospodarki Miejskiej
Krajowej Izby Gospodarczej
GOSPODARKA 4.0
Zenon Kiczka
[email protected]
Najważniejszym elementem i sprawcą
większości rewolucyjnych zmian w
gospodarczym
rozwoju
miast
i
regionów jest informacja cyfrowa,
pozyskiwana za pomocą technik
teleinformatycznych i gromadzona w
różnych konfiguracjach w bazach
danych, skąd przetworzona staje się
wiedzą.
GOSPODARKA 4.0
Zenon Kiczka
[email protected]
Gospodarka 4.0 - czwarta rewolucja przemysłowa to:
Inteligentne fabryki (Industry 4.0, z cyberfizycznymi
systemami produkcji w otoczeniu), Internet ludzi (sieci
społecznościowe
i
biznesowe),
Internet
rzeczy
(inteligentna mobilność), Internet usług (inteligentne sieci i
logistyka), Internet danych (inteligentne budynki i
mieszkania) i głębokie zmiany społeczne.
Szacuje się że w 2020 roku będzie podłączonych do sieci
od 25 mld do 50 mld urządzeń. W 2016 roku wartość rynku
IoT szacuje się na 200 mld dolarów, a w 2019 roku na 1,3
bln dolarów.
GOSPODARKA 4.0
Zenon Kiczka
[email protected]
KANONY
• Każde miasto jest gospodarczym centrum. W
mniejszej lub większej skali.
• Miasta są motorem rozwoju. Miasta żyją dla
gospodarki i z gospodarki.
• Miasta są adresatem przepływów informacji, idei i
dóbr, których efektem jest koncentracja kapitału
ludzkiego i wzmocniony potencjał rozwojowy.
Znaczenie przepływów, szczególnie informacji i
wytworów intelektualnych, dla procesów rozwojowych
miasta będzie dynamicznie wzrastać.
GOSPODARKA 4.0
Zenon Kiczka
[email protected]
KANONY
• Miasto funkcjonuje w przestrzeni, a granice miast nie
stanowią już wyznacznika jego gospodarczej aktywności
stając się w wielu przypadkach znaczącą barierą
rozwojową.
• Każde miasto jest węzłem w sieci innych miast. O sile
węzła stanowi m.in. ilość, jakość i zdolność wykorzystania
aktywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, innymi
miastami, sektorami, instytucjami, organizacjami i
społecznościami.
• O konkurencyjności gospodarczej miasta współdecyduje
zdolność uzyskania przewagi nad innymi jednostkami
terytorialnymi wraz z umiejętnością efektywnego
wykorzystania posiadanych zasobów.
GOSPODARKA 4.0
Zenon Kiczka
[email protected]
Europejskie targowisko
Najsilniejsi szukają
najsilniejszych.
Najsłabsi są
konsumentami gdzieś
indziej wytworzonych
produktów,
Ich rynki i potencjały są
wykorzystywane przez
najsilniejszych
GOSPODARKA 4.0
Zenon Kiczka
[email protected]
Europejskie targowisko
Współpraca
transgraniczna
Silne w Niemczech i
Włoszech.
Słabsze:
Euroregion Bug i
Euroregion Karpaty
GOSPODARKA 4.0
Zenon Kiczka
[email protected]
W przestrzeniach przepływów, w sieciach współpracy
silnie umocowanych w otoczeniu zewnętrznym, rodzi
się INTELIGENTNE MIASTO, dysponujące również
efektywną, wewnętrzną siecią współzależnień , w tym
społecznych, pomiędzy najważniejszymi
Interesariuszami
Porównaj: Manuel Castells
Istotą Smart City jest współpraca,
nie technologia.
GOSPODARKA 4.0
Zenon Kiczka
[email protected]
Wnioski:
 Bez zintensyfikowania podejścia do problematyki
gospodarczego rozwoju miast (a właściwie
obszarów funkcjonalnych) w polskiej polityce
miejskiej wzrost konkurencyjności Polski będzie
niemożliwy.
 Polskie miasta potrzebują intensywnego i
tematycznie szerokiego merytorycznego wsparcia
w procesie wzmacniania ich konkurencyjności
gospodarczej
w
wymiarze
ponadlokalnym,
europejskim i globalnym.
 Gospodarczy rozwój miast jest wspólnym
interesem dla samorządów: terytorialnego i
gospodarczego przy wsparciu sektora nauki
GOSPODARKA 4.0
Zenon Kiczka
[email protected]
Działanie
 Niezbędne staje się opracowania: „Modelu rozwoju
gospodarczego miasta” jako zbioru wiedzy o
najważniejszych
praktykach
sprawdzonych
i
wdrożonych w innych miastach, krajach i regionach
oraz katalogu diagnoz, wzorców, metod, narzędzi i
systemów
zbudowanych
w
konsensusie
z
Interesariuszami gospodarczego rozwoju miasta i jego
użytkownikami.
Model powinien wpisywać się w politykę rozwojową UE i
uwzględniać polskie uwarunkowania prawne i społeczne.
Podstawą do budowania Modelu powinny być
założenia Gospodarki 4.0 oraz idea Inteligentnego
Miasta (SMART CITY).
GOSPODARKA 4.0
Zenon Kiczka
[email protected]
Założenia do modelu:
 Ustawiczna adaptacyjność miasta do zmiennych
warunków społecznych i gospodarczych, w tym w
wymiarze globalnym. Narzędzia i metody wzmacniające
wartość dodaną działań i umożliwiające adekwatną
odpowiedź na zachodzące zmiany.
 Wzmożona i efektywniejsza aktywność miasta jako
węzła w europejskiej sieci innych miast. Wzmocniona
zdolność do nawiązywania współpracy, zdecydowane
umiędzynarodowienie kontaktów ukierunkowanych na
gospodarczą efektywność. Zdolność do wchłaniania
wiedzy pozyskanej z otoczenia i należytego
eksponowania własnych atutów.
GOSPODARKA 4.0
Zenon Kiczka
[email protected]
Założenia do modelu:
 Rozwój gospodarczy miasta oparty na własnym
kapitale (zasoby: naturalne, kulturowe, organizacyjne i
genius loci) i współpracy sektorowej (zamiast
obecnego myślenia silosowego). Wzmocnienie instytucji
generujących rozwój zdolnych do absorbcji zmian
zewnętrznych. Sprawnie funkcjonujące otoczenie
instytucjonalne odpowiadające wyzwaniom rozwojowym.
 Informacja cyfrowa podstawą zarządzania miastem.
Miasto realizatorem Gospodarki 4.0 – czwartej rewolucji
przemysłowej - opartej o inteligentne fabryki, Internet
rzeczy, ludzi i usług, a także wpisujące się w głębokie
zmiany społeczne. Łączenie cyfrowych zasobów.
Informacja jako podstawa do zarządzania. Chmura
obliczeniowa
GOSPODARKA 4.0
Zenon Kiczka
[email protected]
Założenia do modelu:
 Miasto w ciągłym procesie budowania swojej
inteligencji (SMART CITY), gdzie idea ta rozumiana
jest łączenie kapitału lokalnych społeczności
z
technologiami informacyjno – komunikacyjnymi dla
generowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego
miasta oraz poprawy jakości życia.
 Miasto współkreujące kapitał ludzki odpowiadający
wymogom rynku i zapotrzebowaniu społeczności
lokalnej oraz zmianom na rynku pracy, gdzie intensywnie
zanikają niektóre zawody i pojawiają się inne, a tania
siła robocza zastępowana jest przez wykwalifikowane
kadry odpowiadające potrzebom Gospodarki 4.0.
GOSPODARKA 4.0
Zenon Kiczka
[email protected]
Założenia do modelu:
 Miasto opierające swój rozwój na wielokierunkowej
współpracy (współpraca zamiast nadzoru i hierarchii),
w którym Interesariusze współdecydują o rozwoju
miasta, samorząd staje się jednym z Interesariuszy
(ważnym, ale nie najważniejszym) zaś model
partycypacyjny staje się normą.
WSPÓŁPRACA POLSKO - UKRAIŃSKA
Inteligentne miasta – Miasta przyszłości
Zenon Kiczka Ukraina 2015
Zenon Kiczka
Przewodniczący
Komitetu Gospodarki Miejskiej
Krajowej Izby Gospodarczej
w Warszawie
www.kgm.kig.pl
[email protected]
[email protected]
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards