Slide 1

advertisement
La
Music: Arabesque - Richard Clayderman
Presented By: Henry
Inna strona Iranu,
której nie znamy
Music: Arabesque - Richard Clayderman
Presented By: Henry
The Airport
Port lotniczy
The Road to the city Droga do miasta
The City
Miasto
Azadi Square marks the entrance to the city
Plac Azadi sygnalizuje wjazd do miasta
Azadi tower was built to mark the anniversary of the 2500 years of the Persian Empire
Wieża Azadi została zbudowana dla upamiętnienia 2500 rocznicy Cesarstwa Perskiego
A major road Droga główna
The hilly part Część górzysta
Down town Tehran Śródmieście Teheranu
Old parts of the city Stare dzielnice miasta
Old parts of the city
Stare dzielnice miasta
The old city gate Brama staromiejska
Residential Condos Rezydencyjne własnościowe apartamentowce
A gloomy day Pochmurny dzień
The outskirts, weekend retreat for some people
Peryferia miasta – weekendowe ustronie dla niektórych ludzi
Milad Tower is the world's fourth highest telecommunication tower
Wieża Milad jest czwartą co do wysokości wieżą telekomunikacyjną świata
Milad Tower
Wieża Milad
Tehran Tower Wieża Teheran
Statue of Biruni (Persian astronmer) in The Park of Statues
Posąg Biruni (perskiego astronoma) w Parku Pomników
The Park of Dialogue Park Dialogu
The Park of Dialogue Park Dialogu
Mother Mary in The Park of Dialogue
Posąg Matki Boskiej w Parku Dialogu
Simon Bolivar in The Park of Dialogue
Simon Bolivar w Parku Dialogu
A park in the north of the city Park w północnej części miasta
The Grand Bazaar of Tehran is the world largest bazaar
Wielki Bazar jest największym bazarem świata
This is the largest mosque in Tehran
It has eight distinctive minarets featuring original Persian mosque
To największy meczet w Teheranie
Posiada osiem wyróżniających się minaretów charakterystycznych dla oryginalnych meczetów perskich
The mosque was built in 1663 Ten meczet zbudowano w 1663 r.
More Mosques
Więcej meczetów
Churches
Kościoły
This synagogue has a Torah that is 800 years old
Ta synagoga posiada Torę, która ma 800 lat
Zoroastrian (The original Persian faith) fire temple
Świątynia Ognia Zoroastry (Zaratusztry – oryginalnie perskiej religii)
The underground
Metro
The old Iranian Parliament Stary budynek parlamentu irańskiego
The new Iranian Parliament
Wnętrze nowego budynku irańskiego parlamentu
Tehran conference hall
Teherańska hala konferencyjna
The National Library Biblioteka Narodowa
The National (Archaeological) Museum of Iran
Narodowe Muzeum Archeologiczne Iranu
Collections in the Museum Eksponaty w muzeum
The Museum of Contemporary Art holds the largest collection of western art
outside Europe and US, worth $3.0 billion
Muzeum Sztuki Współczesnej posiada największą, poza Europą i Stanami
Zjednoczonymi, kolekcję sztuki zachodniej, wartość 3 miliardy USD
The jewellery Museum
The world's most precious jewellery collection,
holding the biggest pink diamond in the world. It is a must see!
Muzeum Biżuterii
Najcenniejsza w świecie kolekcja biżuterii,
posiada największy w świecie różowy diament. To koniecznie trzeba zobaczyć.
The National Museum of Art. Narodowe Muzeum Sztuki
The Glass and Ceramic Museum Muzeum Szkła i Ceramiki
Qajar paintings (1792-1925) Malarstwo Qajar (1792-1925)
Golestan Palace was built in the 16th century and renovated in the 18th century
Pałac Golestan zbudowano w XVI w. i restaurowano w XVIII w.
The main palace hall Główna Komnata pałacu
The throne room Sala Tronowa
The Hall of Mirrors Sala Luster
The Palace Museum
Pałacowe muzeum
Avicenna Cultural Centre, named after a Persian physician and philosopher
Centrum Kulturalne im. Awicenny, nazwane tak dla uczczenia perskiego lekarza i filozofa
Mowlana Cultural Centre, named after a Persian poet and philosopher
Centrum Kulturalne im. Mowlana, nazwane tak dla uczczenia perskiego poety i filozofa
Tehran Symphony Orchestra
Teherańska Orkiestra Symfoniczna
Cinema complex Multikino
Mall and shopping centres
Centra handlowo-zakupowe
A traditional restaurant
Tradycyjna restauracja
A restaurant with pre Islamic architecture
Restauracja z architekturą przedislamską
The world's largest revolving restaurant
Największa w świecie restauracja obrotowa
Azadi sports complex with capacity of 100,000 Kompleks sportowy Azadi o pojemności
100 000 osób
Mount Damavand (Skiers call it " the Bride")
Góra Damavand (narciarze nazywają ją „Most”)
The cable car which starts from Tehran and ends in Tochal Ski Resort at 3900m.
It is one of the longest and most scenic.
Kolejka linowa – startuje w Teheranie i kończy bieg w Centrum Narciarskim Tochal, 3900
m n.p.m. Należy do najdłuższych i najbardziej widokowych.
You can ski until the first day of summer Można szusować aż do pierwszych dni lata
Rules seems to be more relaxed in the ski resorts
Zachowania w ośrodkach sportów narciarskich wydają się być bardziej swobodne
A popular dam outside the city
Popularne jezioro poza miastem
The memorial shelter of Kolak Chal at 3300m.
Every break of the shelter wall represents a school in Iran
Schronisko-pomnik Kolak Chal, 3300 m n.p.m.
Każda przerwa w murze zamku symbolizuje szkołę w Iranie
The disobliging youth
Niezależna młodzież
Iran's car rally champion
Nobel Peace Prize Winner
Irańska zwyciężczyni rajdu samochodowego
Laureatka Pokojowej Nagrody
Woman making the headlines!
Nobla
Kobiety na nagłówkach
Fire Fighters
Straż pożarna
Bus driver
Kierowca autobusu
Women doing a man’s job!
Kobiety sprawdzają się w męskich zawodach
Campaigners
Uczestniczki kampanii
Women's rights = Human right
Prawa kobiet = Prawa człowieka
The 2009 presidential campaign
Prezydencka kampania
wyborcza 2009
High school kids
Uczniowie szkół średnich
Women in different sports
Kobiety uprawiają różne dziedziny sportu
Popular movie stars
Gwiazdy filmu
A fashion show (underground),
by invitation only
Pokaz mody (metro),
tylko za zaproszeniem
This is how the young party at night.
Don't ask why the faces are blacked out!
Oto jak wygląda młodzież podczas party w
nocy. Nie pytaj, czemu twarze są
zaczernione
IRAN
My Soul, My Heart, My Roots
The paper says:
It was always for us,
it always be for us.
IRAN
Moja dusza, moje serce,
moje korzenie.
Gazeta twierdzi:
To zawsze było nasze,
To zawsze będzie nasze
Download