Źródła finansowania termomodernizacji budynków w Gminie

advertisement
Monitoring zużycia energii oraz
przedsięwzięcia
termomodernzacyjne
w budynkach szkolnych
w Gminie Ogrodzieniec.
inż. Piotr Mikulski
Kierownik Referatu Przedsięwzięć Publicznych,
Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska
Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu
Gmina Ogrodzieniec
Gmina Ogrodzieniec




Liczba mieszkańców 9,6 tys.
Obszar 86 km²
Położona na granicy województwa
śląskiego i małopolskiego, w granicach
Zespołu Jurajskich Parków
Krajobrazowych i Parku Krajobrazowego
Orlich Gniazd
Miejscowość turystyczna
3
„Perła Jury”
Niezwykły w skali Polski, piękny jurajski
krajobraz.
 Skarbnica cennych zabytków historii, z
których największą perłą są niewątpliwie
ruiny XIVw. Zamku Ogrodzienieckiego
w scenerii którego odbywają się koncerty,
festyny i biesiady.

4
Zamek Ogrodzieniecki
5
6
Zamek Ogrodzieniecki
www.zamek-ogrodzieniec.pl
7
Gmina Ogrodzieniec
Tereny do wypoczynku i rekreacji na łonie natury:
 uprawiania wspinaczki skałkowej,
 wędkowania i myślistwa,
 uprawiania jazdy konnej,
 narciarstwa biegowego,
 jazdy rowerowej.
8
Zarządzanie energią w
budynkach szkolnych –
Projekt SchooBieDo
9
Projekt SchooBieDo


Nazwa pochodzi od angielskiej wersji tytułu
projektu: „School Buildings Integrated
Energy Development Operation, tzn.:
„Działania na rzecz rozwoju zintegrowanego
zarządzania energią w budynkach szkolnych”
Przedmiotem jest zarządzanie energią oraz
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w
budynkach komunalnych na terenie Irlandii,
Rumunii i Polski.
10
Projekt SchooBieDo



W polskiej części Projektu uczestniczło 20 obiektów z
11 gmin.
Projekt realizowany był pod kierownictwem
Europejskiej Sieci Miast Energie-Cités, z udziałem
sieci miast Polski i Rumunii oraz Irlandzkiej Agencji
Energetycznej.
Zakres Projektu obejmował:



wdrożenie lokalnego monitoringu zużycia energii
wykonanie audytów energetycznych budynków,
dokonanie wyboru technologii modernizacji wraz z
przygotowaniem finansowania.
11
Gminy biorące udział w projekcie:
Lp
Miasto / gmina
obiekty
1 Bielsko-Biała
szkoła
2 Bieruń
szkoła i hala sportowa
3 Cieszyn
2 szkoły
4 Dzierżoniów
szkoła i przedszkole
5 Janów
2 szkoły
6 Lubań
szkoła
7 Miechów
2 szkoły
8 Ogrodzeniec
2 szkoły
9 Raciechowice
2 szkoły
10 Świerzawa
szkoła i dom kultury
11 Tychy
3 kompleksy szkolne
Rezultaty Projektu to:






stały monitoring zużycia energii i wody oraz stworzona
na jego podstawie baza danych,
audyty energetyczne budynków,
plany realizacji i finansowania modernizacji systemów
energetycznych,
publikacje popularyzujące nowoczesne
gospodarowanie energią w budynkach komunalnych
prezentacje na konferencjach w krajach partnerskich
oraz u sąsiadów (Litwa, Ukraina, ...),
strony internetowe http://www.pnec.org.pl/ oraz
http://www.etykietyenergetyczne.pl/.
13
Baza danych
Podstawowe dane charakteryzujące poszczególne budynki tj.:
•parametry techniczne budynków
•ocena stanu budynków i poziom komfortu
•opis instalacji energetycznych
•zużycie energii i wody w ostatnich trzech latach
zostały zebrane od administratorów metodą ankiet i te dane
posłużyły do stworzenia bazy podstawowych danych obiektów.
Monitoring zużycia energii i wody
Na podstawie danych zebranych ankietami od administratorów
obiektów zostały wyliczone wskaźniki zużycia energii (EA) i
wody dla roku 2002 i 2003
W latach 2004 i 2005 zbierano szczegółowe dane o zużyciu
energii i wody na bazie faktur wystawianych przed dostawców.
Te dane gromadzone były na dysku HDD w postaci bazy w
Excel97.
BENCHMARKING WG WSKAŹNIKA EA
[KWH/M2.A]
Porównanie obiektów pomiędzy sobą dla jednego roku
(przykładowo 2005)
Ranking obiektów : posortowany wg rosnącego wskaźnika EA
BENCHMARKING WG WSKAŹNIKA ZUŻYCIA
WODY
[M3/OS.A]
Porównanie obiektów pomiędzy sobą dla jednego roku
(przykładowo 2005)
Ranking wg wskażnika zużycia wody
CIEPŁO NA OGRZEWANIE
[KWH/M2.ROK]
Wykresy wskaźnika EA [kWh/m2.rok]
dla 4 lat trwania projektu (2002-2005)
WSKAŹNIKI ZUŻYCIA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
[KWH/M2.ROK]
Projekt "Etykieta
energetyczna dla
budynków szkolnych”
24
Etykieta energetyczna dla
budynków szkolnych.


Projekt finansowany przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Projekt SchooBIEDO, program Inteligentna
Energia dla Europy.
Celem projektu jest promowanie działań na rzecz
ochrony klimatu przez kampanię informacyjnopromocyjną przygotowującą do wdrożenia w
Polsce Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady Europy 2002/91/EC w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków oraz
promocja energii odnawialnej w budynkach
szkolnych.
25
Dyrektywa Europejska
2002/91/WE


Weszła w życie 4 stycznia 2006 r.
Zobowiązuje kraje członkowskie do aktywnej promocji
poprawy standardu energetycznego budynków w
obrębie państw Wspólnoty poprzez egzekwowanie
obowiązku:
1)
2)
3)
posiadania świadectw energetycznych przez określone
rodzaje budynków (np. w budynkach użyteczności
publicznej)
wykonywania okresowych kontroli kotłów i systemów
klimatyzacji,
wykonania jednorazowej kontroli instalacji ogrzewczych,
w których pracują kotły starsze niż 15 lat.
26
Świadectwo energetyczne


jest dokumentem przygotowywanym przez
specjalistę, niezależnego eksperta – według
proponowanych rozwiązań legislacyjnych - przez
licencjonowanego audytora energetycznego,
ważnym 10 lat.
sporządzane na podstawie oceny energetycznej,
polegającej na określeniu zintegrowanej
charakterystyki energetycznej, na podstawie,
której następuje przyporządkowanie budynkowi
klasy energetycznej.
27
Etykieta
energetyczna

Podobne etykiety zostały
wykonane dla budynków
w 11 gminach (BielskuBiałej, Bieruniu,
Cieszynie,
Dzierżoniowie, Janowie,
Lubaniu, Miechowie,
Ogrodzieńcu,
Raciechowicach,
Świerzawie, i Tychach).
28
Źródła:

Monitoring zużycia energii i wody w obiektach
Projektu SchooBieDo - Edward WEKSEJ

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie
Cités" (PNEC) www.pnec.org.pl

strona projektu pt: "Etykieta energetyczna dla
budynków szkolnych.„
www.etykietyenergetyczne.pl
29
Obiekty szkolne w
Gminie Ogrodzieniec
posiadające etykiety
energetyczne
30
Szkoła Podstawowa nr 1 w
Ogrodzieńcu.
31
Gimnazjum w Ogrodzieńcu.
32
Termomodernizacja i
likwidacja niskiej emisji
spalin
w Gminie Ogrodzieniec.
33
Co to jest termomodernizacja
Termomodernizacja polega na
wprowadzeniu w budynku takich zmian,
które spowodują, że ciepło nie będzie
nadmiernie „uciekało”, jak to się dzieje
obecnie, a osiąga się to poprzez
dodatkowe ocieplenie budynku oraz
usprawnienie instalacji ogrzewania i
ciepłej wody.
34
Średnia struktura zużycia energii w
budynkach mieszkalnych.
35
Przyczyny wysokich kosztów
ogrzewania
36
Termomodernizacja - co możemy usprawnić:









ocieplanie (ściany, dachy i stropodachy, również te z nie
ogrzewanymi piwnicami podłóg na gruncie)
okna (wymiana lub remont)
drzwi zewnętrzne (wymiana lub remont)
źródła ciepła (wymiana lub modernizacja źródła ciepła (lokalna
kotłownia lub węzeł ciepłowniczy)
automatyka sterująca źródłem ciepła (instalacja)
instalacja grzewcza w budynku (wymiana lub modernizacja
zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową)
instalacja urządzeń zmniejszających zużycie wody
wentylacja (usprawnienie lub instalacja)
instalacja urządzeń wykorzystujących energię źródeł
odnawialnych (kotły na biomasę, kolektory słoneczne)
37
Jakie
usprawnienia
można
wykonać
38
Źródła finansowania
termomodernizacji i
likwidacji niskiej emisji spalin
w Gminie Ogrodzieniec
Źródła pozyskiwanych środków
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 Fundusze Strukturalne UE
 Fundusz termomodernizacyjny

40
Przebudowa kotłowni
oraz wykonanie
termomodernizacji obiektu
szkolnego
Budynek Gimnazjum w Ogrodzieńcu
(była Szkoła Podstawowa nr 2)
przy ul. Elizy Orzeszkowej 13
Cel zadania
zmniejszenie sezonowego zużycia ciepła
oraz kosztów eksploatacji systemu
grzewczego,
 zmniejszenie emisji substancji pyłowo –
gazowych do atmosfery,
 wzrost walorów funkcjonalnych obiektu
 poprawa komfortu cieplnego w
pomieszczeniach.

42
Efekt ekologiczny zadania



Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń
poprzez zmianę paliwa na bardziej ekologiczne i
zmniejszenie jego zużycia w źródle ciepła w
wyniku zmniejszenia zapotrzebowania mocy
cieplnej oraz poprawy sprawności przesyłu,
regulacji i wykorzystania ciepła
Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju i
Programem Ochrony Środowiska Województwa
Śląskiego na lata 2001-2015.
Zadanie jest zgodne z gminnym planem
zagospodarowania przestrzennego.
43
Stan dotychczasowy



Budynek Gimnazjum obejmuje część dydaktyczną, salę
gimnastyczną, łącznik oraz mieszkanie lokatorskie.
Kotłownia, opalana węglem, wyposażona w dwa kotły
żeliwne oraz instalacja c.o. znajdują się z złym stanie
technicznym
Budynek nie spełnia obecnych wymagań przenikania
ciepła, należy zmodernizować
44
Stan przewidywalny

Kompleksowa termomodernizacja
budynku Gimnazjum mającą na celu
minimalizację zużycia energii w obiekcie
 likwidacja
kotłowni węglowej i wykonanie dwóch
kotłowni gazowych – dla potrzeb części dydaktycznej
oraz dla mieszkania lokatorskiego
 wymiana instalacji c.o. w istniejącym budynku na
instalację wykonaną z rur miedzianych izolowanych,
wyposażoną w grzejniki stalowe płytowe z zaworami
termostatycznymi
 docieplenie przegród budowlanych istniejącego
budynku
 wymianie okien i drzwi zewnętrznych
45
Dane ekonomiczne zadania.
Nakłady inwestycyjne
ogółem
Lp.
Źródło finansowania
1.
Środki własne
172 173,00
20,61%
2.
WFOŚiGW pożyczka
457 616,00
54,78%
205 595,00
835 384,00
24,61%
100%
3.
WFOŚiGW dotacja
Razem
[zł]
[%]
46
47
48
49
50
51
Likwidacja niskiej
emisji spalin
Szkoła Podstawowa nr 1
w Ogrodzieńcu
Szkoła Podstawowa nr 1
w Ogrodzieńcu


Terminy realizacji zadania – marzec wrzesień 2003 r.
Osiągnięcia efektu ekologicznego wrzesień 2003 r.
53
Stan dotychczasowy
Dwa kotły gazowe „Jubam Gaz” o moc 70
kW i 290 kW.
 Istniejąca wewnętrzna instalacja gazowa
zasilająca kotły c. o. w kotłowni, szkolną
kuchnię oraz jedno mieszkanie – zasilana
jest z sieci zewnętrznej gazem
średnioprężnym.

54
Stan docelowy

Gazowy kocioł wodny niskotemperaturowy typu
VIESSMANN VITOPLEX 100 o mocy nominalnej
285 kW
 nowoczesna
konstrukcja kotła spełniającą
wymagania polskich i europejskich przepisów
 zdolność płynnej współpracy z dużym zładem
wodnym
 szeroki zakres oferowanej cyfrowej automatyki
 5-letnia gwarancja na korpus kotła
55
Stan docelowy

Obiekty wchodzące w skład zadania

instalacja centralnego ogrzewania
dwururowa wodna niskoparametrowa,
pompowa z rozdziałem dolnym pracująca w
układzie zamkniętym
 cztery obiegi grzewcze, 3 obiegi dla szkoły i
jeden obieg dla zasilania mieszkań
 186 szt. grzejników stalowych
56
Dane ekonomiczne zadania.
Nakłady inwestycyjne
ogółem
Lp.
1.
2.
Źródło finansowania
Środki własne
[zł]
129 387,45
[%]
50,94%
WFOŚiGW pożyczka
113 220,99
44,57%
11 398,00
254 006,44
4,49%
100%
3. WFOŚiGW dotacja
Razem
Po zrealizowaniu zadania WFOŚiGW
umorzył 40,5% udzielonej pożyczki
57
58
59
60
Dziękuję za uwagę
Download