6.8. Porównanie kosztu wytwarzania energii elektrycznej

advertisement
Nr arch. 1 135 716
Prac. TE/PTC
®
Poz. Umowy
Str. 1 / 16
SYMBOL
P-1506
INWESTYCJA:
POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROCIEPŁOWNI
ZAWODOWYCH
STADIUM:
Porównanie kosztów wytwarzania energii elektrycznej
w skojarzeniu do kosztów energii elektrycznej produkowanej
w elektrowniach systemowych kondensacyjnych
CZĘŚĆ: I
TOM I
ZESZYT 1
Biuro projektów oświadcza, że niniejsza praca projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi
techniczno-budowlanymi oraz normami i zostaje wydana jako kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
PROJEKTANCI
przepisami
mgr Krystyna Jaworska
mgr inż. Sławomir Polanowski
SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Hanna Przytuła
KIEROWNIK DZIAŁU
mgr Krystyna Jaworska
PROWADZĄCY UMOWĘ
DYREKTOR D/S
TECHNICZNYCH.
WARSZAWA
mgr inż. Piotr Łatecki
mgr inż. Jerzy Kopański
marzec
2005 r.
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ ZASTRZEŻONE.
Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność "ENERGOPROJEKT-WARSZAWA" S.A.
i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Zarządu Biura z
zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.
Spis treści:
1.Wstęp ___________________________________________________________________ 3
2.Wyznaczenie reprezentatywnej grupy obiektów do porównania _____________________ 3
2.1.Elektrownie na węglu kamiennym- Grupa El. ____________________________________ 3
2.2.Elektrociepłownie – Grupa EC ________________________________________________ 4
2.3.Paliwo podstawowe __________________________________________________________ 5
3.Wyznaczenie kryteriów porównawczych EC i El._________________________________ 5
3.1.Kryterium porównania _______________________________________________________ 5
3.2.Przyjęte założenia do porównania ______________________________________________ 6
3.3. Parametry termiczne obiektów ________________________________________________ 7
3.4. Charakterystyka urządzeń podstawowych ______________________________________ 7
4. Model obliczeń ___________________________________________________________ 7
5. Dane produkcyjne_________________________________________________________ 9
6. Dane i wskaźniki ekonomiczne _____________________________________________ 12
6.1. Model analizy ekonomicznej _________________________________________________ 12
6.2. Koszt węgla _______________________________________________________________ 13
6.3. Koszt korzystania ze środowiska _____________________________________________ 13
6.4. Cena energii elektrycznej na potrzeby własne __________________________________ 13
6.5. Koszty stałe _______________________________________________________________ 13
6.6. Jednostkowe nakłady inwestycyjne ___________________________________________ 14
6.7. Stopa amortyzacji _________________________________________________________ 14
6.8. Porównanie kosztu wytwarzania energii elektrycznej ____________________________ 14
1.Wstęp
Celem niniejszego opracowania jest porównanie ceny energii elektrycznej wytwarzanej
w skojarzeniu w elektrociepłowniach w stosunku do ceny energii elektrycznej produkowanej
w kondensacyjnych elektrowniach systemowych.
Dla celów niniejszej analizy stworzono model umownej elektrociepłowni i umownej
elektrowni kondensacyjnej, w których spalany będzie węgiel kamienny o takiej samej
charakterystyce.
W opracowaniu porównano działalność produkcyjną obu modelowych źródeł energii.
2.Wyznaczenie reprezentatywnej grupy obiektów do porównania
Do wyznaczenia umownej elektrociepłowni i umownej elektrowni kondensacyjnej poddano
analizie następujące największe w Polsce źródła energii elektrycznej spalające węgiel
kamienny: Elektrownie przedstawione w Tab. Nr 1 i Elektrociepłownie przedstawione w Tab.
Nr. 2.
Dane dla tych obiektów przyjęto ze Statystyki Elektroenergetyki Polskiej za rok 2003 [1] oraz
z Katalogu Elektrowni i Elektrociepłowni Zawodowych [2].
2.1.Elektrownie na węglu kamiennym- Grupa El.
Tab. Nr 1. Charakterystyka wybranych wielkości dla roku 2003
Obiekt
Kozienice
Moc osiągalna
brutto MWe
wg [2]
2 845
Polaniec
1 800
Rybnik
1 775
Dolna Odra
1 742
Opole
1 506
Ostrołęka B
626
Skawina
575
Stalowa Wola
330
Średni czas
wykorzystania
mocy wg [1]
Udział w produkcji
energii elektr.brutto
w Polsce wg [1]
4 168 h/a
47 %
Sprawność
przemiany paliwa
wg [1]
brutto 38,1 %
netto 35,0 %
W wyżej wymienionej grupie elektrowni duży udział mają bloki kondensacyjne
o projektowanej mocy elektrycznej 200 MW.
2.2.Elektrociepłownie – Grupa EC
Tab. Nr 2. Charakterystyka wybranych wielkości dla roku 2003
Obiekt
Moc cieplna
osiągalna
MWt
wg [2]
EC Siekierki
Moc
elektryczna
brutto
osiągalna
MWe wg [2]
619
EC Kraków
446
1376
EC Żerań
298
1554
275,5
847
250
780
EC Gdańsk
232,6
732
EC Lublin-
231
628
EC Chorzów
226
500
EC 4 Łódź
200
1039
EC Poznań-
Udział w
produkcji
energii elektr.
brutto w Polsce
wg [1]
4 350 h/a
8,7 %
2033
Karolin
EC Wrocław
Średni czas
wykorzystania
mocy wg [1]
Wrotków*
*Energia elektryczna wytwarzana w bloku gazowo-parowym
Podstawowe jednostki w tej grupie źródeł to:
-jednostki pracujące w skojarzeniu - bloki ciepłownicze: bloki BC-50 (o mocy elektrycznej
około 55 MW i mocy cieplnej 105 MWt) oraz bloki BC-100 (o mocy około 105 MWe i około
200 MWt)
-jednostki szczytowe –kotły wodne: WP-120 (o mocy cieplnej 140 MW) i WP-200 (o mocy
cieplnej 232 MW).
2.3.Paliwo podstawowe
W wyżej wymienionych obiektach jako paliwo podstawowe używany był węgiel kamienny
o poniższej charakterystyce (uśrednionej dla całej grupy):
Tab. Nr 3.Paliwo –węgiel
Wielkość
Jednostka
Grupa EC
Grupa El.
Wartość opałowa
MJ/kg
22,13
21,25
Zawartość popiołu
%
19,7
20,4
Zawartość siarki
%
0,7
0,9
3.Wyznaczenie kryteriów porównawczych EC i El.
3.1.Kryterium porównania
Poszczególne elektrociepłownie przedstawione w Tabeli Nr 2 różni m.in. moc zainstalowana
i osiągalna, wielkość produkcji energii elektrycznej, zużycie paliw, sprawności, wiek
obiektów.
Wielkość wytwarzanego ciepła w EC zależy od warunków meteorologicznych (głównie
temperatury zewnętrznej powietrza) oraz od zamówionego ciepła na technologie
dla
odbiorców
zewnętrznych
(w
niniejszej
analizie
pominięto
ciepło
na technologie dla odbiorców spoza EC).
Energia elektryczna jest wytwarzana w elektrociepłowni w skojarzeniu z produkcją ciepła,
a jej wielkość zależy między innymi od współczynnika skojarzenia. Dla grupy
elektrociepłowni wymienionej w Tab. Nr 2 (wyposażonych w bloki ciepłownicze)
współczynnik ten wynosi 0,4-0,55 liczony jako iloraz mocy cieplnej urządzeń produkujących
w skojarzeniu, do łącznej mocy cieplnej danego źródła.
W niniejszej analizie:
-wyznaczono różnice pomiędzy wielkościami charakteryzującymi umowną elektrociepłownię
i umowną ciepłownię produkującymi tę samą ilość ciepła, ale innymi urządzeniami (np. EC
charakteryzuje dodatkowa produkcja energii elektrycznej i dodatkowe zużycie paliwa oraz
innych mediów)
- porównano wielkości charakteryzujące produkcję energii elektrycznej w EC z wielkościami
opisującymi produkcję energii elektrycznej w umownej elektrowni kondensacyjnej
dla różnych czasów jej pracy.
3.2.Przyjęte założenia do porównania
1. Jako umowną elektrociepłownię przyjęto do analizy obiekt o następującej charakterystyce:
zainstalowana moc elektryczna około 200 MW, zainstalowana moc cieplna około 830 MW.
W umownej EC pracują dwa bloki ciepłownicze BC-50 i jeden blok BC-100. Produkcja
ciepła odbywa się także kotłach wodnych WP-120 ( w szczycie ciepłowniczym), których
zainstalowano
w umownej EC trzy sztuki.
2. Uporządkowany wykres produkcji ciepła w ciągu roku dla umownej elektrociepłowni
przedstawiono na Rys. Nr 1. W obiekcie nie przewiduje się pracy bloków z dociążeniem
kondensacją.
3. Koszt wytworzenia energii elektrycznej w skojarzeniu w EC określonej jako różnicę
kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w umownej elektrociepłowni i kosztów
wytwarzania ciepła w umownej ciepłowni produkującej taka samą ilość ciepła.
Umowna ciepłownia złożona jest z 6 kotłów WP-120 o łącznej mocy cieplnej 840 MW.
4. Uporządkowany wykres produkcji ciepła w ciągu roku dla umownej ciepłowni
przedstawiono na Rys. Nr 2.
5. Przyjęto umowną elektrownię kondensacyjną złożoną z dwóch bloków, każdy
o zainstalowanej mocy elektrycznej 210 MW. W analizie badano wpływ czasu pracy tych
bloków na cenę energii elektrycznej. Przyjęto minimalny czas pracy 3 000 h/a, a maksymalny
7 000 h/a dla jednego bloku.
Założono pracę z obciążeniem 1,5 bloku.
6. W elektrociepłowni, ciepłowni i elektrowni przyjęto paliwo o takiej samej charakterystyce
oraz takie same standardy emisji w spalinach.
7. W produkcji energii elektrycznej netto (sprzedaż) uwzględniono zużycie energii
elektrycznej na potrzeby własne źródła energii (różne dla każdego rodzaju źródła energii).
3.3. Parametry termiczne obiektów
Parametry termodynamiczne w obiegach parowo-wodnych w blokach kondensacyjnych:
temperatura pary świeżej z kotła 540 °C, ciśnienie około 14 MPa oraz wtórny przegrzew pary.
Podobne parametry pary są w Elektrociepłowniach przedstawionych w Tab. Nr 2. Jednak
w źródłach tych nie występuje wtórny przegrzew pary.
3.4. Charakterystyka urządzeń podstawowych
Tab. Nr 4. Charakterystyka bloków ciepłowniczych BC i kotłów wodnych WP
Potrzeby własne
Nazwa
jednostki
BC100
BC50
BC50'
WP120
Moc cieplna
osiągalna brutto w
wodzie sieciowej i
parze
technologicznej
[MWt]
max
200,0
108
91,8
140
min
120,0
64,8
55,08
84
Ciepło
%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
Moc
elektryczna
Energia
brutto przy
Energia
elektryczna osiągalnej
elektryczna
na
mocy
na
produkcję
cieplnej
produkcję
energii
ciepła
elektrycznej
kWh/GJ
11,00
11,00
11,00
8,50
%
5,5%
5,5%
5,5%
0
Zużycie
ciepła w
paliwe
przez
kocioł
[MWe]
B [GJ/h]
105,00 1 268,45
55,00
656,35
46,75
557,90
0
586,00
Dla bloku ciepłowniczego BC50’ przyjęto dyspozycyjność 0,85.
4. Model obliczeń
Model obliczeń przedstawiono w pkt.3.1. niniejszego opisu.
Zakłada on porównanie różnicowe elektrociepłowni i ciepłowni oraz przyrównanie tego
wyniku do działalności elektrowni.
Wielkości produkcji ciepła i energii elektrycznej,
czasy pracy,
zużycie paliwa
dla poszczególnych jednostek oraz całej EC wynikają z wykresu uporządkowanego
zapotrzebowanego ciepła przedstawionego na Rys. Nr 1. Wielkości te zestawiono w Tab.
Nr.5.
Podobnie dla umownej ciepłowni zestawiono dane w Tab. Nr 6 wykorzystując wykres
uporządkowany dla ciepłowni Rys. Nr 2.
Także dla umownej elektrowni dane produkcyjne przedstawiono w Tab. Nr 7.
Tab. Nr 5. Produkcja energii elektrycznej i ciepła oraz zużycie paliwa w umownej
elektrociepłowni
Umowna Elektrociepłownia
Wyszczególnienie
Miano
BC- 50 nr1
Produkcja energii
elektrycznej brutto
Sprzedaż energii
elektrycznej
Produkcja ciepła
Sprzedaż ciepła
Zużycie paliwa
Czas wykorzystania
mocy zainstalowanej
Czas pracy
MWh
MWh
GJ
GJ
GJ
tys.ton
h/a
h/a
Jednostki
BC- 100
BC- 50 nr2
409 955
423 797
153 023
0
986 774
377 692
2 912 498
2 898 008
4 892 253
227,55
391 438
2 920 566
2 906 035
5 119 667
238,12
91 227
553 636
550 881
1 269 560
59,05
0
171 987
171 131
201 979
9,39
860 786
6 558 687
6 526 056
11 483 459
534,11
7 454
8 544
4 036
5 136
1 667
2 256
345
1 056
Tab. Nr 6. Produkcja ciepła i zużycie paliwa w umownej ciepłowni
Umowna Ciepłownia
Wyszczególnienie
Sprzedaż energii
elektrycznej
Produkcja ciepła
Sprzedaż ciepła
Zużycie paliwa
Czas wykorzystania
mocy zainstalowanej
Czas pracy wszystkich
WP-120
Razem
WP-120
Miano
Jednostka
WP-120 nr 1-6
MWh
-72146
GJ
GJ
GJ
tys.ton
6 558 687
6 526 056
7 626 380
354,72
h/a
13 013
h/a
17 160
Uwagi
Zakup na
potrzeby własne
Tab. Nr 7. Produkcja energii elektrycznej i zużycie paliwa w umownej elektrowni
Umowna Elektrownia
Wyszczególnienie
Czas pracy
Produkcja energii
elektrycznej brutto
Sprzedaż energii
elektrycznej
Produkcja ciepła
Sprzedaż ciepła
Zużycie paliwa
Miano
h/a
2*BK 210
4 500
2*BK 210
6 000
Jednostki
2*BK 210
7 500
2*BK 210
9 000
2*BK 210
10 500
MWh
1 890 000
2 520 000
3 150 000
3 780 000
4 410 000
MWh
1 740 690
2 320 920
2 901 150
3 481 380
4 061 610
GJ
GJ
GJ
tys.ton
0
0
17 858 268
830,62
0
0
23 811 024
1 107,49
0
0
29 763 780
1 384,36
0
0
0
0
35 716 535 41 669 291
1 661,23
1 938,11
5. Dane produkcyjne
Dane produkcyjne dotyczące elektrociepłowni, ciepłowni i elektrowni zestawiono w
powyższych Tab. Nr 5, Tab. Nr 6 i Tab. Nr 7.
Dane źródłowe:
[1] Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2003
[2] Katalog Elektrowni i Elektrociepłowni Zawodowych. Stan 31.01.2004 r. Agencja Rynku
Energii SA
Rys. Nr 1. Wykres uporządkowany produkcji ciepła w umownej Elektrociepłowni
700
600
500
WP-120 nr 3
WP-120 nr 2
400
MWt
WP-120 nr 1
BC-50 nr 2
300
BC-100
BC-50 nr1
200
100
0
1
14 27 40 53 66 79 92 105 118 131 144 157 170 183 196 209 222 235 248 261 274 287 300 313 326 339 352 365
dni
Rys. Nr 2. Wykres uporządkowany produkcji ciepła w umownej Ciepłowni
700
600
500
WP-120 nr6
400
WP-120 nr5
MWt
WP-120 nr4
WP-120 nr3
WP-120 nr 2
300
WP-120 nr1
200
100
0
1
14
27 40
53
66
79
92 105 118 131 144 157 170 183 196 209 222 235 248 261 274 287 300 313 326 339 352 365
dni
6. Dane i wskaźniki ekonomiczne
Dane i ceny, które wchodzą do rachunku ekonomicznego zostały przyjęte na bazie
wieloletnich doświadczeń naszej firmy. Wykorzystano również ceny i koszty obiektów,
dla których „Energoprojekt – Warszawa” S.A wykonuje w ostatnim okresie analizy
ekonomiczno – finansowe. Najważniejsze z nich to: Elektrownia Kozienice S.A., Zespół
Elektrowni Ostrołęka, Elektrownia Stalowa Wola S.A., Elektrownia Rybnik S.A,
Elektrociepłownie Warszawskie S.A., Elektrociepłownia Lublin – Wrotków Sp. z o.o.,
Elektrociepłownia Rzeszów S.A. i wiele innych. Stąd nasze doświadczenie w zakresie
kreowania kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła jest poparte szeroką wiedzą
w tym zakresie.
6.1. Model analizy ekonomicznej
Analizę ekonomiczną przedstawiono na
załączonym arkuszu gdzie cenę energii
elektrycznej z elektrociepłowni ustala się wychodząc z formuły kosztowej.
Przyjęto następującą zasadę ustalenia ceny energii elektrycznej z elektrociepłowni:
Zaprojektowano modelową elektrociepłownię i modelową ciepłownię o tej samej mocy
i sprzedaży ciepła. Następnie od kosztów elektrociepłowni odjęto koszty ciepłowni,
a uzyskaną różnicę kosztów potraktowano jako wartość sprzedaży energii elektrycznej i na tej
podstawie wyliczono cenę energii elektrycznej z elektrociepłowni. Takie podejście eliminuje
problem podziału kosztów w elektrociepłowni na koszty ciepła i koszty energii elektrycznej.
Następnie cenę energii elektrycznej porównano z ceną porównywalnej elektrowni systemowej
opalanej węglem kamiennym. Wykonano również badanie symulacyjne w którym określono
czas pracy modelowej elektrowni kondensacyjnej przy którym koszt wytwarzania
w elektrowni systemowej jest równy kosztowi wytwarzania energii elektrycznej w modelowej
elektrociepłowni.
6.2. Koszt węgla
Koszt węgla przyjęto w wysokości 206,0 PLN/tonę loco źródło (łącznie z sorbentem)
usytuowane w Centralnej Polsce.
6.3. Koszt korzystania ze środowiska
Koszt korzystania ze środowiska określono na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
(Dziennik Ustaw 279 poz. 2758 z 2004 roku).
Emisja pyłu
zł/tonę
270,0
SO2
zł/tonę
410,0
NOx
zł/tonę
410,0
CO
zł/tonę
110,0
CO2
zł/tonę
0,22
Odpady paleniskowe
zł/tonę
14,87
6.4. Cena energii elektrycznej na potrzeby własne
- dla ciepłowni – 180,0 PLN/MWh
- dla elektrociepłowni i elektrowni systemowej – po kosztach zmiennych w danym źródle
6.5. Koszty stałe
Koszty stałe przyjęto na bazie kosztów faktycznych jakie występują w zbliżonych obiektach
- dla ciepła w elektrociepłowni 6000 PLN/MWt/m-c
- dla ciepła w ciepłowni 3 500 PLN/MWt/m-c
- dla energii elektrycznej w elektrociepłowni i elektrowni systemowej 20 000 PLN/MWe/m-c
6.6. Jednostkowe nakłady inwestycyjne
- dla elektrociepłowni 3, 90 mln.zł/MWe
- dla elektrowni systemowej 3, 00 mln.zł/MWe
- dla ciepłowni 0,90 mln.zł/MWt
6.7. Stopa amortyzacji
- dla elektrociepłowni - 6,0%
- dla elektrowni systemowej – 5,5%
- dla ciepłowni – 5,0%
6.8. Porównanie kosztu wytwarzania energii elektrycznej
Rysunek na następnej stronie prezentuje porównanie kosztu wytwarzania energii elektrycznej
w modelowej elektrociepłowni z kosztami wytwarzania energii elektrycznej w modelowej
elektrowni systemowej.
Przy czasie pracy w granicach 4 350 h/a (wg wykonania w 2003 roku) uzasadnione koszty
wytwarzania energii elektrycznej w elektrociepłowni są wyższe od uzasadnionych kosztów
wytwarzania w elektrowni systemowej o 16,0 – 17,0%.
Download