Wzór prezentacji AW na posiedzeniu RP

advertisement
Postępowanie 23
Pliki FK za 2015
REHABILITACJA
Joanna Zbylut
Wydział Taryfikacji
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Warszawa, 10.02.2017
Plik finansowo-księgowy (FK)
Plik FK powinien zawierać informacje dotyczące:


zapisów w systemie finansowo-księgowym (FK.OPK)
inne informacje, w tym kadrowe, statystyki med. (Tab1, Tab2, Tab3, Tab4)
Plik powinien zawierać dane finansowo-księgowe dla wszystkich ośrodków powstawania
kosztów (OPK-ów) wykonujących świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza tj:
a) opieki stacjonarnej (oddziały szpitalne);
b) opieki ambulatoryjnej (poradnie);
c) opieki domowej;
d) ośrodka lub oddziału dziennego;
e) a także wszystkich ośrodków działalności medycznej pomocniczej
działających na ich rzecz (np. laboratoria, rtg);
f) za wyjątkiem podstawowych OPKów złożonych, których dane dotyczą kilku
rodzajów umów z NFZ, np. z rodzaju rehabilitacja lecznicza i z rodzaju leczenie
uzdrowiskowe, czy też z rodzaju rehabilitacja lecznicza i z rodzaju leczenie szpitalne itd.
2
Plik finansowo-księgowy (FK)
Plik FK składa się z pięciu arkuszy:

FK.OPK – arkusz zawierający dane finansowo-księgowe oraz dane o
przychodach za 2015 r.

Tab1 – tabela zawierająca dane na temat zasobów ludzkich oraz wybrane
dane niefinansowe (np. liczba łóżek, osobodni)

Tab2 – tabela zawierająca dane statystyczne
zrealizowanych produktów rozliczeniowych

Tab3 – tabela zawierająca informacje o kosztach amortyzacji i utrzymania
posiadanych środków trwałych (budynków, wyposażenia, środków
transportu itd.)

Tab4
3
na
temat
ilości
https://dane-kosztowe.aotm.gov.pl/
4
https://dane-kosztowe.aotm.gov.pl/
5
https://dane-kosztowe.aotm.gov.pl/
6
Arkusz FK.OPK
Numer konta OPK
Część
podstawowa I
(przychody)
np. 510-18-01
Nazwa konta OPK
[OPK = Ośrodek Powstawania Kosztów]
np. Oddział Rehabilitacji
Kod resortowy12 charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych [jeśli komórka ma więcej kodów, należy je podać po przecinku]
np. 4300
Rok:
2015
CZĘŚĆ PODSTAWOWA I - PRZYCHODY (dla zdefiniowanych kategorii należy przyporządkować właściwe przychody):
1
PRZYCHODY RAZEM: (suma pozycji 2, 3, 4 i 5)
2 360 908,62
2
Przychody z tytułu kontraktu z NFZ (w części wynikającej z kontraktu dotyczące danego okresu)
2 190 300,00
3
Przychody z tytułu nadwykonań zrealizowanych w danym roku (niezależnie od tego czy zostały zapłacone)
4
Przychody z innych tytułów (np. dotacje, refundacja wynagrodzeń rezydentów)
5
Przychody z tytułu refundacji wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek
18 250,00
CZĘŚĆ PODSTAWOWA II - KOSZTY (dla zdefiniowanych kategorii kosztowych [poz. A-K] należy przyporządkować właściwe koszty z danych FK umieszczonych poniżej w części szczegółowej):
A
KOSZTY CAŁKOWITE1, w tym:
(koszty całkowite są równe sumie pozycji B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L)
B
Koszty leków i wyrobów medycznych (suma pozycji b1 i b2)
Część
podstawowa II
(koszty)
2 913 695,21
114 382,43
b1
w tym: przypisywanych na pacjenta
b2
w tym: nieprzypisywanych do pacjenta (np. stanowiących koszt osobodnia lub infrastruktury bloku)
C
109 093,13
5 289,30
Koszty amortyzacji2 (suma pozycji c1 do c5)
194 132,00
c1
w tym: budynków, lokali, prawa do lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej
62 300,00
c2
w tym: urządzeń technicznych i maszyn
78 140,00
c3
w tym: środków transportu
c4
w tym: innych środków trwałych
c5
w tym: wartości niematerialnych i prawnych
15 687,00
38 005,00
3
D
Koszty procedur
E
Koszty zarządu4, w tym wynagrodzenia personelu administracyjnego
165 655,21
F
Koszty wynagrodzeń personelu wraz z pochodnymi wynikające z tytułu umów o pracę 5 (suma pozycji f1 do f10)
210 794,59
2 035 462,80
f1
w tym: lekarzy niebędących rezydentami za pracę w normalnej ordynacji 6
f2
w tym: lekarzy niebędących rezydentami za dyżury7
f3
w tym: pielęgniarek
977 864,11
f4
w tym: fizjoterapeutów
390 422,09
f5
w tym: logopedów
125 387,89
f6
w tym: psychologów
f7
w tym: masażystów
f8
w tym: terapeutów zajęciowych
65 965,23
14 400,00
13 200,00
8
f9
w tym: innych przedstawicieli personelu medycznego
w tym: pozostałego personelu niemedycznego, np. opiekunów do opieki nad dziećmi 9
g1
w tym: lekarzy niebędących rezydentami za dyżury
w tym: pielęgniarek
w tym: fizjoterapeutów
g5
w tym: logopedów
g6
w tym: psychologów
g7
w tym: masażystów
g8
w tym: terapeutów zajęciowych
g9
w tym: innych przedstawicieli personelu medycznego 8
h2
I
97 099,53
7
g4
h1
15 446,33
w tym: lekarzy niebędących rezydentami za pracę w normalnej ordynacji 6
g3
H
13 633,36
Koszty wynagrodzeń personelu wynikające z umów cywilno-prawnych, kontraktów itp. 10 (suma pozycji g1 do g10)
g2
g10
354 206,03
64 937,77
f10
G
Część
szczegółowa
(analityka)
152 358,62
97 099,53
w tym: pozostałego personelu niemedycznego, np. opiekunów do opieki nad dziećmi 9
Wynagrodzenia rezydentów (suma pozycji h1 do h2)
0,00
refundowane
ze środków własnych podmiotu leczniczego
Koszty stażystów i wolontariuszy, w tym wynagrodzeń (suma pozycji i1 do i2)
13 416,00
i1
refundowane
8 560,00
i2
ze środków własnych podmiotu leczniczego
4 856,00
J
Transport medyczny
K
Wyżywienie pacjentów
L
Pozostałe koszty
1 841,90
13 852,00
13
67 058,75
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA - pełna FK - plik FK dla OPK z systemu księgowego świadczeniodawcy , gdzie numery i nazwy kont analitycznych oraz ich szczegółowość powinny wynikać ze stosowanego u świadczeniodawcy planu kont. Prosimy o
przedstawienie analityki w stopniu jak najbardziej szczegółowym.
Nr konta analitycznego
Nazwa konta analitycznego
np. 500-100-400
np. Zużycie materiałów
np. 500-100-400-01
np. Zużycie leków
np. 500-100-400-02
np. Zużycie materiałów medycznych
np. 500-100-500
np. Koszty pośrednie
np. 500-100-500-01
np. Kuchnia
np. 500-100-500-02
np. Pralnia
np. 500-100-500-03
np. Zarząd
itd.
[liczba wierszy w części szczegółowej zależna od stopnia szczegółowości analityki w jednostce]
7
koszt roczny [PLN]
FK.OPK – część podstawowa I (przychody)
Kod oddziałowy świadczeniodawcy
Pełna nazwa OPK-u
bez skracania !!!
np. Oddział Rehabilitacji
NIE: Oddz.Reh.
np. 3302562
np. Szpital XYZ, ul.
Warszawska 123, 12-345
PRZYCHODY
Warszawa
np. Janprzychodów,
Kowalski,W
tel. przypadku
22
W oddziale zamieszczamy te rodzaje
braku kodu
Osoba do kontaktu, Imię i Nazwisko, telefon, adres email
123-45-67,Jeśli w OPK-u 2 kody
które są współmierne z [email protected]
zaksięgowanymi
resortowego
z powodu
resortowe
=> ponp.
przecinku
Numer konta OPK
np. 510-18-01 niezarejestrowania
w danym oddziale.
Nazwa świadczeniodawcy i adres (ulica, miejscowość, kod pocztowy)
komórki/ośrodka powstawania
kosztów w Rejestrze Podmiotów
12
Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący
Wykonujących Działalność
np.
4300
część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych [jeśli komórka ma więcej
Leczniczą bądź w przypadku
kodów, należy je podać po przecinku]
Rok:
2015 nieaktualnego kodu, należy
CZĘŚĆ PODSTAWOWA I - PRZYCHODY (dla zdefiniowanych kategorii należy
przypisać teoretyczny
przyporządkować4.
właściwe
przychody):z innych tytułów:
Przychody
rzeczywisty kod resortowy
o Dotacje
specjalność
1
PRZYCHODY RAZEM: (suma pozycji 2, 3, 4 i 5)
2charakteryzujący
360 908,62
o Refundacja wynagrodzeń rezydentów
ośrodka powstawania kosztów
5. Przychody z tytułu refundacji wzrostu
Przychody z tytułu kontraktu z NFZ (w części wynikającej z kontraktu
2
2 190 300,00
dotyczące danego okresu) wynagrodzeń pielęgniarek
Nazwa konta OPK
[OPK = Ośrodek Powstawania Kosztów]
np. Oddział Rehabilitacji
3
Przychody z tytułu nadwykonań zrealizowanych w danym roku
(niezależnie od tego czy zostały zapłacone)
4
Przychody z innych tytułów (np. dotacje, refundacja wynagrodzeń
rezydentów)
152 358,62
5
Przychody z tytułu refundacji wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek
18 250,00
8
FK.OPK – część podstawowa II (koszty)
CZĘŚĆ PODSTAWOWA II - KOSZTY (dla zdefiniowanych kategorii kosztowych [poz. A-K] należy
przyporządkować właściwe koszty z danych FK umieszczonych poniżej w części szczegółowej):
KOSZTY CAŁKOWITE1, w tym:
A
(koszty całkowite są równe sumie pozycji B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L)
B
Koszty leków i wyrobów medycznych (suma pozycji b1 i b2)
114 382,43
A. Koszty całkowite 109 093,13
b1
w tym: przypisywanych na pacjenta
b2
w tym: nieprzypisywanych do pacjenta (np. stanowiących koszt osobodnia lub
to całość
infrastruktury bloku)
C
c1
5 289,30
kosztów ośrodka:
• koszty bezpośrednie
Koszty amortyzacji2 (suma pozycji c1 do c5)
194 132,00
• koszty pośrednie
w tym: budynków, lokali, prawa do lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej
62 300,00
c2
w tym: urządzeń technicznych i maszyn
c3
w tym: środków transportu
c4
c5
D
E
F
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
2 913 695,21
78 140,00
B, b1 i b2.
Koszty leków i wyrobów
A = B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L
medycznych
E. Koszty zarządu
15 687,00
zarządu
rozumiane
jako
rozliczone
kosztyw
Jeślikoszty
w systemie
fin-księg.
nie ma
takich
informacji,
w tym: wartości niematerialnych i prawnych
38 005,00
ośrodków
związanych
z zarządzaniem
i
takim
przypadku
prosimy oszacować
te koszty.
administrowaniem podmiotem
jako całością, np.:
Koszty procedur3
165 655,21
Możemy
zaproponować
metodę:
 koszty
wynagrodzeń
personelu
Koszty zarządu4, w tym wynagrodzenia personelu administracyjnego
210 794,59 zajmującego
przyjąć,
że
całość
kosztów
leków
jest przypisywanych
się tą
działalnością,
Koszty wynagrodzeń personelu wraz z pochodnymi wynikające z tytułu
umów
o
2
035
462,80 - tylko tych
na pacjenta,
zaś
wyrobów
medycznych
 koszty
związane
z zawieraniem
i rozliczaniem
pracę5 (suma pozycji f1 do f10)
6
wysokocennych.
kontraktu z płatnikiem, 354 206,03
w tym: lekarzy niebędących rezydentami za pracę w normalnej
ordynacji
D. Koszty procedur
medycznych
o cenie
 kosztywyrobów
zamówień
publicznych,
w tym: lekarzy niebędących rezydentami za dyżury7 W przypadku
64 937,77
obejmują koszty procedur:
jednostkowej
niż 5 zł, proponujemy obliczyć
 kosztyniższej
księgowości,
w tym:
977 864,11
• pielęgniarek
nabytych na zewnątrz (np. w zewnętrznym
ich udział
procentowy
w obrocie magazynowym, i
 koszty
działu kadr,
w tym: fizjoterapeutów
422,09
laboratorium)
później
procentem obliczyć390
udział
kosztów
 itym
inne.
• logopedów
oraz zrealizowanych w ośrodkach
działalności
w tym:
125
387,89
wyrobów medycznych nieprzypisywanych na pacjenta
pomocniczej
(np.
w
pracowni
EEG
lub na bloku
w tym: psychologów
965,23
w koszcie
całkowitym wyrobów 65
medycznych.
operacyjnym będących w strukturach podmiotu
w tym: masażystów
14 400,00
leczniczego), przypisanych bezpośrednio do
w tym: terapeutów zajęciowych
13 200,00
kosztów pacjenta
w tym: innych środków trwałych
f9
w tym: innych przedstawicieli personelu medycznego8
13 633,36
f10
w tym: pozostałego personelu niemedycznego, np. opiekunów
do opieki nad
9
dziećmi9
15 446,33
FK.OPK – część podstawowa II (koszty) - cd
G
Koszty wynagrodzeń personelu wynikające z umów cywilno-prawnych,
kontraktów itp.10 (suma pozycji g1 do g10)
g1
w tym: lekarzy niebędących rezydentami za pracę w normalnej ordynacji6
g2
w tym: lekarzy niebędących rezydentami za dyżury7
g3
w tym: pielęgniarek
g4
w tym: fizjoterapeutów
g5
w tym: logopedów
g6
w tym: psychologów
g7
w tym: masażystów
g8
w tym: terapeutów zajęciowych
g9
w tym: innych przedstawicieli personelu medycznego8
g10
w tym: pozostałego personelu niemedycznego, np. opiekunów do opieki nad
dziećmi9
H
Wynagrodzenia rezydentów (suma pozycji h1 do h2)
refundowane
h2
ze środków własnych podmiotu leczniczego
i1
i2
J
K
L
97 099,53
E. Koszty stażystów i wolontariuszy
h1
I
97 099,53
0,00
L. Pozostałe koszty
Pozycja L = A –
Koszty stażystów i wolontariuszy, w tym wynagrodzeń (suma pozycji i1 do i2) (B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)
13 416,00
Pozostałe koszty -8wszystkie
refundowane
560,00
koszty nie zawierające się w
ze środków własnych podmiotu leczniczego
4 856,00
pozycjach B – K, stanowiące
dopełnienie do kosztów
Transport medyczny
1 841,90
całkowitych
Wyżywienie pacjentów
Pozostałe koszty13
13 852,00
10
67 058,75
FK.OPK – część szczegółowa (analityka)
ANALITYKA:
 FKwdla
stopniu
jak księgowego
najbardziej
szczegółowym,
np.:
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA - pełna FK - plik
OPK z systemu
świadczeniodawcy
, gdzie
Antybiotyki,
Cytostatyki,
po przeszczepie,
numery i nazwy kont analitycznych oraz
ich szczegółowość
powinnyLeki
wynikać
ze stosowanegoLeki
u
recepturowe,
Pozostałe
leki,
Płyny,
Osocze,
krew,
Leki z darów,
świadczeniodawcy planu kont.
Nici chirurgiczne,
opatrunkowe,
Soczewki, Jednorazowy
Prosimy o przedstawienie analityki
w stopniu jak Środki
najbardziej
szczegółowym.
sprzęt med. ogól. Stosowania, Jednorazowy sprzęt
anestezjologiczny itd.
Nr konta
Nazwa konta analitycznego
koszt roczny [PLN]
 bez żadnych
sum pośrednich ani całkowitych
analitycznego
np. 500-100-400
np. Zużycie materiałów
np. 500-100-400-01
np. Zużycie leków
np. 500-100-400-02
np. Zużycie materiałów medycznych
np. 500-100-500
np. Koszty pośrednie
np. 500-100-500-01
np. Kuchnia
np. 500-100-500-02
np. Pralnia
np. 500-100-500-03
np. Zarząd
itd.
[liczba wierszy w części szczegółowej zależna od stopnia szczegółowości
analityki w jednostce]
11
Tab. 1
Numer konta OPK 1 [Uwaga! Prosimy zachować kolejność wymienianych OPKów z arkusza FK.OPK]
Okres
2015
= czasu pobytu na sali operacyjnej (czas zajętości sali)
A
Liczba łóżek w oddziałach stacjonarnych / miejsc w oddziałach dziennych2
B1
Liczba osobodni3 (suma za rok) w OPKach stacjonarnych /o.dziennych
B2
B3
B4
Liczba zabiegów (dotyczy OPKów ambulatoryjnych)
Liczba wizyt (dotyczy OPKów ambulatoryjnych)
Liczba porad (dotyczy OPKów ambulatoryjnych)
4
Liczba miesięcy funkcjonowania OPK w roku
C
np. 510-18-01
D2. Rzeczywista ilość godzin pracy sal operacyjnych
funkcjonujących w ramach OPK
Liczba sal operacyjnych funkcjonujących w ramach OPK
66
18 708
12
5
D
Liczba zespołów operacyjnych w gotowości w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy
6
(liczba sal operacyjnych z obsadą pozostających w gotowości w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy)
d1
d2
E
e1
e2
C. Liczba miesięcy funkcjonowania OPK w roku
UWAGA!
W poprzedniej wersji pliku
7 FK prosiliśmy o
Rzeczywista ilość godzin pracy sal operacyjnych funkcjonujących w ramach OPK (suma za rok)
wymienienie w tej pozycji miesięcy, w których
funkcjonował dany OPK w roku, np. I-X. PROSIMY O
ZAMIANĘ PLIKU FK!
Lekarze jakich specjalności są zatrudnieni w danym OPK8
Zamiast starego zapisu: I-III prosimy wpisać 3
Rzeczywista ilość godzin pracy personelu lekarskiego
realizowana
pozalub
OPKIX-XII,
(dotyczy prosimy
kosztów pracy
lub zamiast
I-IV
wpisać 4.
9
ujmowanych w ramach OPK)
wymienić po przecinku inne OPKi (nr kont OPK), w których realizowane są godziny pracy wskazane w pozycji
e1
12
Tab. 1
F
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
G
Suma za rok liczby etatów zatrudnionego na umowy o pracę personelu (suma za rok – UWAGA: nie
średnia miesięczna)10 (suma pozycji f1 do f10 )
454,12
w tym: lekarzy niebędących rezydentami za pracę w normalnej ordynacji
39,6
11
Etaty wynikające z umów cywilno-prawnych 6,6
w tym: lekarzy niebędących rezydentamiG.
za dyżury
w tym: pielęgniarek
280
należy przeliczać na odpowiednik etatu przy
w tym: fizjoterapeutów
72,68
założeniu,
ze
1
etat=160
godzin
miesięcznie
w tym: logopedów
13,5
w tym: psychologów
13,192
1 osoba to NIE zawsze 1 etat, ponieważ nie każdy pracownik
w tym: masażystów
5,9364
w tym: terapeutów zajęciowych
4,36
pracuje w pełnym wymiarze godzin. W Tab1 prosimy podawać
w tym: innych przedstawicieli personelu etaty
medycznego
wynikające z ilości przepracowywanych godzin. 6,3
w tym: pozostałego personelu niemedycznego,
np. opiekunów
do opieki nad
12
Przyjmujemy
średnio,
żedziećmi
1 etat to 160 godzin w miesiącu.
Suma za rok liczby etatów personelu wynikających z umów cywilno-prawnych, kontraktów itp.12 (suma
za rok – UWAGA: nie średnia miesięczna)10 (suma pozycji g1 do g10)
5,20
g7
W przypadku kontraktów lekarskich per procedura 1 kontrakt
11
w tym: lekarzy niebędących rezydentamizadaniowy
za pracę w normalnej
ordynacji
to NIE
zawsze 1 etat. Generalnie prosimy
w tym: lekarzy niebędących rezydentamispróbować
za dyżury 11
5,2
przełożyć zaangażowanie lekarza na czas - jeśli
11
w tym: pielęgniarek
realizuje procedury raz w tygodniu średnio przez cały dzień to
w tym: fizjoterapeutów11
jest to odpowiednik 1/5 (0,2) etatu. Tylko takie podejście
11
w tym: logopedów
zapewni porównywalność stawek. We wspomnianym
11
w tym: psychologów
przykładzie przyjęcie 1 etatu zamiast 0,2 spowodowałoby
11
w tym: masażystów
obniżenie stawki godzinowej.
g8
w tym: terapeutów zajęciowych11
g9
w tym: innych przedstawicieli personelu medycznego11
g1
g2
g3
g4
g5
g6
g10
w tym: pozostałego personelu niemedycznego, np. opiekunów do opieki nad dziećmi11
H Suma za rok liczby etatów rezydenckich (suma pozycji h1 do h2)
h1
etaty refundowane
h2
etaty finansowane ze środków własnych
I Suma za rok liczby etatów stażystów i wolontariuszy (suma pozycji i1 do i2)
i1
etaty refundowane
i2
etaty finansowane ze środków własnych
13
32,00
24
8
17,00
11
6
Tab. 2
Czy w Tab2 wykazywać produkt w
każdym oddziale, jeśli pacjent przechodzi
z oddziału na oddział?
Nie, prosimy wykazać produkt tylko na
oddziale, w którym pacjent został
Kod oddziałowy świadczeniodawcy
rozliczony
Nazwa świadczeniodawcy i adres (ulica, miejscowość, kod pocztowy)
Ilość produktów rozliczeniowych
= ilość JGP lub innych produktów
rozliczeniowych (np. osobodni)
{ krotność }
np. 3302562
np. Szpital XYZ, ul. Warszawska 123, 12-345 Warszawa
np. Jan Kowalski, tel. 22 123-45-67,
[email protected]
Osoba do kontaktu, Imię i Nazwisko, telefon, adres email
Kody produktu rozliczeniowego realizowane w poszczególnych OPK wraz z licznością (dane roczne)
Numer konta OPK1
kod zakresu
świadczeń2
np. 03.4401.030.02
kod produktu
rozliczeniowego3
np. 5.51.01.0003057
ilość produktów4
itd.
itd.
itd.
itd.
np. 510-18-01
np. 510-18-02
14
Tab. 3 Jeśli środek trwały księgowo przypisany jest do kilku oddziałów,
to w Tab3 powinien być wykazany w każdym OPKu z właściwą częścią amortyzacji
i/lub kosztów utrzymania przypadających na ten OPK
oraz
z wpisem w kolumnie Ilość sztuk środków trwałych i WNiP w odpowiedniej części
Koszt utrzymania oraz koszt amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) przypisanych do OPK,
np. 0,25 (jeśli środek trwały przypisany jest do 4 oddziałów).
w tym również całkowicie zamortyzowanych ale nadal używanych.
Dodatkowo w takim przypadku prosimy o wpisanie w każdym OPKu pełnej wartości
środka trwałego w kolumnie Wartość początkowa środka trwałego i WNiP
Numer konta
OPK1
Nazwa środka
trwałego i WNiP
np. 510-18-01
np. 510-18-02
urządzenie X
urządzenie Y
urządzenie Y
urządzenie Z
itd.
itd.
Rok
Kategoria Zamort Najem/
Wartość
nabycia
środków yzowan dzierżawa/
początkowa
środka
trwałych2
y
leasing3
środka trwałego
trwałego i
[c1 do c5] [1=Tak] [1=Tak]
i WNiP5
WNiP4
c2
np. 2010
np. 272 500
c3
1
c2
np. 2013
np. 520 000
c4
1
np. 2009
np. 128 000
Ilość Liczba miesięcy Roczny koszt
sztuk funkcjonowania utrzymania
Roczny
środków danego środka
środka
koszt
trwałych trwałego i WNiP trwałego i amortyzacji9
i WNiP6
w roku7
WNIP8
np. 2
np. 10
np. 3 520
np. 8 800
np. 12
np. 4500 np. 11 500
np. 2
np. 0
np. 3200
np. 0,25
np. 500
np. 0
itd.
Jeśli w jednym OPKu występują takie same środki trwałe o tej samej wartości początkowej
(jeśli w danym OPK jest ich więcej),
wówczas prosimy o wpisanie sumy ich liczby, np.7 czy 2 w kolumnie Ilość sztuk środków
trwałych
(w takim przypadku do kolumny Wartość początkowa środka trwałego prosimy wpisać sumę
ich wartości początkowych).
15
Dziękuję za uwagę!
16
Download