Wzór prezentacji AW na posiedzeniu RP

advertisement
Postępowanie 29 - Pediatria
Pliki FK za 2016
Joanna Zbylut
Wydział Taryfikacji
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Warszawa, 27.03.2017
Plik finansowo-księgowy (FK)
Plik FK powinien zawierać informacje dotyczące:


zapisów w systemie finansowo-księgowym (FK.OPK)
inne informacje, w tym kadrowe, statystyki med. (Tab1, Tab2, Tab3)
Plik powinien zawierać dane finansowo-księgowe dla ośrodków powstawania kosztów (OPK) realizujących
świadczenia z działalności podstawowej (oddziały szpitalne) oraz medycznych pomocniczych OPKów realizujących
świadczenia zdrowotne na ich rzecz:
•
•
•
•
•
•
blok operacyjny (kod resortowy 4910),
sala operacyjna hybrydowa (kod resortowy 4910),
pracownia hemodynamiki (kod resortowy 7232),
pracownia elektrofizjologii (kod resortowy 7234),
pracownia radiologiczna (kod resortowy 7230),
bank tkanek i komórek (kod resortowy 8510),
które realizują świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne określone w załączniku nr 1 do Umowy, z tym
zastrzeżeniem że liczba zrealizowanych świadczeń w obszarze choroby dzieci oraz grupy dedykowane pacjentom
poniżej 18 r. ż. w ramach każdego pojedynczego ośrodka powstawania kosztów realizujących świadczenia z
działalności podstawowej będzie stanowić co najmniej 25% wszystkich zrealizowanych świadczeń w ramach
pojedynczego ośrodka powstawania kosztów realizującego świadczenia z działalności podstawowej.
2
Plik finansowo-księgowy (FK)
Plik FK składa się z czterech arkuszy:

FK.OPK – arkusz zawierający dane finansowo-księgowe oraz dane o
przychodach za 2016 r.

Tab1 – tabela zawierająca dane na temat zasobów ludzkich oraz wybrane
dane niefinansowe (np. liczba łóżek, osobodni)

Tab2 – tabela zawierająca dane statystyczne
zrealizowanych produktów rozliczeniowych

Tab3 – tabela zawierająca informacje o kosztach amortyzacji i utrzymania
posiadanych środków trwałych (budynków, wyposażenia, środków
transportu itd.)
3
na
temat
ilości
https://dane-kosztowe.aotm.gov.pl/
4
https://dane-kosztowe.aotm.gov.pl/
5
https://dane-kosztowe.aotm.gov.pl/
6
Arkusz FK.OPK
Część
podstawowa I
(przychody)
Część
podstawowa II
(koszty)
Nazwa konta OPK
[OPK = Ośrodek Powstawania Kosztów]
Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów
identyfikacyjnych
Okres:
np. Oddział Chirurgii Ogólnej
np. 4500
2015
CZĘŚĆ PODSTAWOWA I - PRZYCHODY (dla zdefiniowanych kategorii należy przyporządkować właściwe przychody):
1
PRZYCHODY RAZEM: (suma pozycji 2, 3 i 4)
7 360 908,62
2
Przychody z tytułu kontraktu z NFZ (w części wynikającej z kontraktu dotyczące danego okresu)
7 190 300,00
3
Przychody z tytułu nadwykonań zrealizowanych w danym roku (niezależnie od tego czy zostały zapłacone)
4
Przychody z innych tytułów (np. dotacje)
CZĘŚĆ PODSTAWOWA II - KOSZTY (dla zdefiniowanych kategorii kosztowych [poz. A-K] należy przyporządkować właściwe koszty z
danych FK umieszczonych poniżej w części szczegółowej):
KOSZTY CAŁKOWITE1, w tym:
A
(koszty całkowite są równe sumie pozycji B, C, D, E, F, G, H, I, J, K)
B
Koszty leków i wyrobów medycznych (suma pozycji b1 i b2)
b1
w tym: przypisywanych na pacjenta
b2
w tym: nieprzypisywanych do pacjenta (np. stanowiących koszt osobodnia lub infrastruktury bloku)
C
170 608,62
8 063 089,77
714 382,43
709 093,13
5 289,30
Koszty amortyzacji2 (suma pozycji c1 do c5)
194 132,00
c1
w tym: budynków, lokali, prawa do lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej
62 300,00
c2
w tym: urządzeń technicznych i maszyn
78 140,00
c3
w tym: środków transportu
c4
w tym: innych środków trwałych
c5
w tym: wartości niematerialnych i prawnych
15 687,00
38 005,00
3
D
Koszty procedur
E
Koszty zarządu4, w tym wynagrodzenia personelu administracyjnego
F
Koszty wynagrodzeń personelu wraz z pochodnymi wynikające z tytułu umów o pracę 5 (suma pozycji f1 do f7)
f1
f2
f3
1 656 554,21
w tym: lekarzy niebędących rezydentami za dyżury w miejscu
w tym: lekarzy niebędących rezydentami za dyżury w gotowości
64 937,77
8
f5
w tym: pielęgniarek i położnych
f6
w tym: innych przedstawicieli personelu medycznego 10
w tym: pozostałego personelu
118 068,68
1 816 319,00
143 633,00
Koszty wynagrodzeń personelu wynikające z umów cywilno-prawnych, kontraktów itp.12 (suma pozycji g1 do g7)
w tym: lekarzy niebędących rezydentami za pracę w normalnej ordynacji 6
g2
w tym: lekarzy niebędących rezydentami za dyżury w miejscu 7
g3
w tym: lekarzy niebędących rezydentami za dyżury w gotowości 8
g4
w tym: lekarzy niebędących rezydentami za realizację procedur medycznych
g5
w tym: pielęgniarek i położnych
g6
w tym: innych przedstawicieli personelu medycznego 10
H
53 130,90
9
11
g1
g7
354 206,03
7
w tym: lekarzy niebędących rezydentami za realizację procedur medycznych
G
2 550 295,38
w tym: lekarzy niebędących rezydentami za pracę w normalnej ordynacji 6
f4
f7
210 794,59
970 995,31
679 696,72
97 099,53
194 199,06
9
w tym: pozostałego personelu11
Wynagrodzenia rezydentów (suma pozycji h1 do h2)
69 661,20
h1
refundowane
49 758,00
h2
ze środków własnych podmiotu leczniczego
19 903,20
I
Transport medyczny
J
Wyżywienie pacjentów
K
Pozostałe koszty13
11 841,90
13 852,00
1 670 580,75
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA - pełna FK - plik FK dla OPK z systemu księgowego świadczeniodawcy , gdzie numery i nazwy kont analitycznych
oraz ich szczegółowość powinny wynikać ze stosowanego u świadczeniodawcy planu kont.
Część
szczegółowa
(analityka)
Nr konta
analitycznego
np. 500-100-400
Nazwa konta analitycznego
np. Zużycie materiałów
np. 500-100-400-01 np. Zużycie leków
np. 500-100-400-02 np. Zużycie materiałów medycznych
np. 500-100-500
np. Koszty pośrednie
np. 500-100-500-01 np. Kuchnia
np. 500-100-500-02 np. Pralnia
np. 500-100-500-03 np. Zarząd
itd.
[liczba wierszy w części szczegółowej zależna od stopnia szczegółowości analityki w jednostce]
7
koszt roczny [PLN]
FK.OPK – część podstawowa I (przychody)
Pełna nazwa OPK-u
bez skracania !!!
np. 3302562
np. Oddział Chirurgii Ogólnej
Kod oddziałowy świadczeniodawcy
np. Szpital XYZ, ul.
Nazwa świadczeniodawcy i adres (ulica, miejscowość, kod pocztowy) Warszawska 123, 12NIE: Odz.Chir.Og.
345 Warszawa
np. Jan Kowalski, tel.
22 123-45-67,
PRZYCHODY
Osoba do kontaktu, Imię i Nazwisko, telefon, adres email
[email protected]
Jeśli w OPK-u 2 kody
W oddziale zamieszczamy te rodzajeomprzychodów,
W przypadku braku kodu
resortowe => po przecinku
które są współmierne z kosztami np.
zaksięgowanymi
510-18-01
np.resortowego
510-18-02 np. 510-18-03
530-18-01
np. z np.
powodu
w danym oddziale.
niezarejestrowania
komórki/ośrodka
np. Pracownia
Nazwa konta OPK
np. Oddział Chirurgii np. Oddział
np. Centralny
Hemodynamiczn
itd.
powstawania
kosztówBlok
w Operacyjny
Rejestrze
[OPK = Ośrodek Powstawania Kosztów]
Ogólnej
Kardiologiczny
a
Podmiotów Wykonujących
Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej,
Działalnośćnp.Leczniczą,
należy
np. 4500
np. 4100, 4101
7232
np. 4910
stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
przypisać teoretyczny (rzeczywisty)
[jeśli komórka ma więcej kodów, należy je podać po przecinku]
Okres:
2015
kod resortowy charakteryzujący
4.
Przychody
z
innych
tytułów:ośrodka powstawania
CZĘŚĆ PODSTAWOWA I - PRZYCHODY (dla zdefiniowanych kategorii
specjalność
o Dotacje
należy przyporządkować właściwe przychody):
kosztów
Numer konta OPK
o
o
Refundacja wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek
7 360
908,62
0,00
0,00
Refundacja
wynagrodzeń
rezydentów
1
PRZYCHODY RAZEM: (suma pozycji 2, 3 i 4)
2
Przychody z tytułu kontraktu z NFZ (w części wynikającej z
kontraktu dotyczące danego okresu)
3
Przychody z tytułu nadwykonań zrealizowanych w danym
roku (niezależnie od tego czy zostały zapłacone)
4
Przychody z innych tytułów (np. dotacje, refundacja
wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek, refundacja
wynagrodzeń rezydentów itd.)
7 190 300,00
8
170 608,62
0,00
0,00
FK.OPK – część podstawowa
(koszty)
E. KosztyIIzarządu
CZĘŚĆ PODSTAWOWA II - KOSZTY (dla zdefiniowanych kategorii kosztowych [poz. A-K] należy przyporządkować właściwe koszty z
danych FK umieszczonych poniżej w części szczegółowej):
koszty zarządu rozumiane jako rozliczone koszty
1
A
KOSZTY CAŁKOWITE , w tym: (koszty całkowite są równe
sumie pozycji
B, C, D, E, F, G,zH,zarządzaniem
I, J, K)
8 063 089,77
ośrodków
związanych
i
B
Koszty leków i wyrobów medycznych (suma pozycjiadministrowaniem
b1 i b2)
714 382,43
podmiotem jako całością, np.:
b1
w tym: przypisywanych na pacjenta
 koszty wynagrodzeń personelu zajmującego się tą 709 093,13
b2
w tym: nieprzypisywanych do pacjenta (np. stanowiących koszt osobodnia lub infrastruktury bloku)
5 289,30
2
działalnością,
C
Koszty amortyzacji (suma pozycji c1 do c5)
194 132,00
koszty
związane
c1
w tym: budynków, lokali, prawa do lokali i obiektówinżynierii
lądowej
i wodnej z zawieraniem i rozliczaniem
62 300,00
B, b1
i
b2.
Koszty
leków
i
wyrobów
medycznych
c2
w tym: urządzeń technicznych i maszyn
78 140,00
kontraktu z płatnikiem,
c3
w tym: środków transportu

koszty
zamówień
publicznych,
Jeśli
w systemie
fin-księg.
nie ma takich informacji, w 15 687,00
c4
w tym: innych środków trwałych

koszty
księgowości,
takim przypadku prosimy oszacować te koszty.
c5
w tym: wartości niematerialnych i prawnych
38 005,00
3
 koszty działu kadr,
D
Koszty procedur
1 656 554,21
Możemy
E
Koszty zarządu4, w tym wynagrodzenia personelu administracyjnego
210 794,59

i inne.zaproponować metodę:
5
całość
leków
na295,38
F
Koszty wynagrodzeń personelu wraz z pochodnymiprzyjąć,
wynikająceże
z tytułu
umówkosztów
o pracę (suma
pozycjijest
f1 doprzypisywanych
f7)
2 550
6
f1
w tym: lekarzy niebędących rezydentami za pracę wpacjenta,
normalnej ordynacji
354 206,03
zaś wyrobów medycznych - tylko tych
7
f2
w tym: lekarzy niebędących rezydentami za dyżury w
miejscu
64 937,77
wysokocennych.
8
f3
w tym: lekarzy niebędących rezydentami za dyżury w gotowości
53 130,90
W przypadku wyrobów medycznych o cenie
f4
w tym: lekarzy niebędących rezydentami za realizację procedur medycznych9
118 068,68
jednostkowej niższej niż 5 zł, proponujemy obliczyć ich
f5
w tym: pielęgniarek i położnych
1 816 319,00
10
udział
procentowy w obrocie magazynowym, i później143 633,00
f6
w tym: innych przedstawicieli personelu medycznego
f7
w tym: pozostałego personelu niemedycznego11 tym procentem obliczyć udział kosztów wyrobów
G
Koszty wynagrodzeń personelu wynikające z umówmedycznych
cywilno-prawnych,nieprzypisywanych
kontraktów itp.12 (suma pozycji
g1 do g7)
970 995,31
na pacjenta
w koszcie
6
g1
w tym: lekarzy niebędących rezydentami za pracę wcałkowitym
normalnej ordynacji
679 696,72
wyrobów medycznych.
7
g2
w tym: lekarzy niebędących rezydentami za dyżury w miejscu
97 099,53
g3
w tym: lekarzy niebędących rezydentami za dyżury w gotowości8
194 199,06
g4
w tym: lekarzy niebędących rezydentami za realizację procedur medycznych9
g5
w tym: pielęgniarek i położnych
10 Pozostałe koszty
K.
g6
w tym: innych przedstawicieli personelu medycznego
11
Pozycja K = A – (B+C+D+E+F+G+H+I+J)
g7
w tym: pozostałego personelu niemedycznego
H
Wynagrodzenia rezydentów (suma pozycji h1 do h2)
Pozostałe koszty - wszystkie koszty nie zawierające się69
w661,20
h1
refundowane
49 758,00
pozycjach B – J, stanowiące dopełnienie do kosztów 19 903,20
h2
ze środków własnych podmiotu leczniczego
całkowitych
I
Transport medyczny
11 841,90
J
Wyżywienie pacjentów
13 852,00
9
13
K
Pozostałe koszty
1 670 580,75
FK.OPK – część szczegółowa (analityka)
ANALITYKA:
 FKwdla
stopniu
jak księgowego
najbardziej
szczegółowym,
np.:
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA - pełna FK - plik
OPK z systemu
świadczeniodawcy
, gdzie
Antybiotyki,
Cytostatyki,
po przeszczepie,
numery i nazwy kont analitycznych oraz
ich szczegółowość
powinnyLeki
wynikać
ze stosowanegoLeki
u
recepturowe,
Pozostałe
leki,
Płyny,
Osocze,
krew,
Leki z darów,
świadczeniodawcy planu kont.
Nici chirurgiczne,
opatrunkowe,
Soczewki, Jednorazowy
Prosimy o przedstawienie analityki
w stopniu jak Środki
najbardziej
szczegółowym.
sprzęt med. ogól. Stosowania, Jednorazowy sprzęt
anestezjologiczny itd.
Nr konta
Nazwa konta analitycznego
koszt roczny [PLN]
 bez żadnych
sum pośrednich ani całkowitych
analitycznego
np. 500-100-400
np. Zużycie materiałów
np. 500-100-400-01
np. Zużycie leków
np. 500-100-400-02
np. Zużycie materiałów medycznych
np. 500-100-500
np. Koszty pośrednie
np. 500-100-500-01
np. Kuchnia
np. 500-100-500-02
np. Pralnia
np. 500-100-500-03
np. Zarząd
itd.
[liczba wierszy w części szczegółowej zależna od stopnia szczegółowości
analityki w jednostce]
10
Numer konta OPK1 [Uwaga! Prosimy zachować kolejność wymienianych OPKów z arkusza FK.OPK]
510-18-01
Tab. 1
530-18-01
(Centralny Blok
Operacyjny13)
D2. Rzeczywista ilość godzin pracy sal operacyjnych
2
66
Liczba łóżek / miejsc w oddziałach dziennychfunkcjonujących
w ramach OPK
3
A
B Liczba osobodni (suma za rok)
=
C Liczba miesięcy funkcjonowania OPK w roku4
D Liczba sal operacyjnych funkcjonujących w ramach OPK
d1
18 708
czasu pobytu na sali operacyjnej (czas zajętości
sali)
12
5
1
9
1
2
1 502
14 854
Liczba zespołów operacyjnych w gotowości w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy
6
(liczba sal operacyjnych z obsadą pozostających w gotowości w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy)
7
d2 Rzeczywista ilość godzin pracy sal operacyjnych funkcjonujących w ramach OPK (suma za rok)
C. Liczba miesięcy funkcjonowania OPK w roku
E Lekarze jakich specjalności są zatrudnieni w danym OPK
8
Rzeczywista ilość godzin pracy personelu lekarskiego realizowana poza OPK (dotyczy kosztów pracy
9
ujmowanych w ramach OPK)
G. Etaty wynikające z umów cywilno-prawnych
e2 wymienić po przecinku inne OPKi (nr kont OPK), w których realizowane są godziny pracy wskazane w pozycji e1
należy przeliczać na odpowiednik etatu przy
INFORMACJE O ETATACH Uwaga! - informacja o liczbie etatów powinna być kompatybilna z przedstawionymi wynagrodzeniami z arkusza FK.OPK,
założeniu,
1 etat=160
godzin
miesięcznie
tzn. jeżeli pojawia się wynagrodzenie
w pozycji f3 ze
w FK.OPK
to powinny pojawić
się etaty
w pozycji f3 w Tab1.
Suma za rok liczby etatów zatrudnionego na umowy o pracę personelu (suma za rok – UWAGA: nie średnia
F
581,96
0,00
miesięczna)10 (suma pozycji f1 do f7 )
1 osoba
to NIE
zawsze 1 etat, ponieważ nie każdy pracownik
f1 w tym: lekarzy niebędących rezydentami za pracę
w normalnej
ordynacji
39,6
11
pracuje
w pełnym wymiarze godzin. W Tab1 prosimy7,3podawać
f2 w tym: lekarzy niebędących rezydentami za dyżury
w miejscu
11
f3 w tym: lekarzy niebędących rezydentami za dyżury
w gotowości
5,9
etaty
wynikające
z ilości przepracowywanych godzin.
11
f4 w tym: lekarzy niebędących rezydentami za realizację
procedur
medycznych
13,2
Przyjmujemy średnio, że 1 etat to 160 godzin w miesiącu.
f5 w tym: pielęgniarek i położnych
480
f6 w tym: innych przedstawicieli personelu medycznego
24
W
przypadku
kontraktów
lekarskich
per
procedura
1
f7 w tym: pozostałego personelu
12kontrakt
12
zadaniowy
to NIE zawsze
1 etat.itp.
Generalnie
Suma za rok liczby etatów personelu wynikających
z umów cywilno-prawnych,
kontraktów
(suma za prosimy
G
61,21
0,00
10
rok – UWAGA: nie średnia miesięczna) (sumaspróbować
pozycji g1 do g7przełożyć
)
zaangażowanie lekarza na czas - jeśli
g1 w tym: lekarzy niebędących rezydentami za pracę
w normalnej
ordynacji11 raz w tygodniu średnio przez cały
42,8 dzień to
realizuje
procedury
11
g2 w tym: lekarzy niebędących rezydentami za dyżury w miejscu
6,1
jest to odpowiednik 1/5 (0,2) etatu. Tylko takie podejście
g3 w tym: lekarzy niebędących rezydentami za dyżury w gotowości11
12,2
zapewni
porównywalność
stawek. We wspomnianym
g4 w tym: lekarzy niebędących rezydentami za realizację
procedur
medycznych11
11
przykładzie przyjęcie 1 etatu zamiast 0,2 spowodowałoby
g5 w tym: pielęgniarek i położnych
11
g6 w tym: innych przedstawicieli personelu medycznego
obniżenie
stawki godzinowej.
11
g7 w tym: pozostałego personelu
H Suma za rok liczby etatów rezydenckich (suma pozycji h1 do h2)
32,00
0,00
h1 etaty refundowane
24
11
h2 praca finansowana ze środków własnych
8
e1
Tab. 2
Czy w Tab2 wykazywać produkt w
każdym oddziale, jeśli pacjent przechodzi
z oddziału na oddział?
Nie, prosimy wykazać produkt tylko na
oddziale, w którym pacjent został
Kod oddziałowy świadczeniodawcy
rozliczony
Nazwa świadczeniodawcy i adres (ulica, miejscowość, kod pocztowy)
Ilość produktów rozliczeniowych
= ilość JGP lub innych produktów
rozliczeniowych (np. osobodni)
{ krotność }
np. 3302562
np. Szpital XYZ, ul. Warszawska 123, 12-345 Warszawa
np. Jan Kowalski, tel. 22 123-45-67,
[email protected]
Osoba do kontaktu, Imię i Nazwisko, telefon, adres email
Kody produktu rozliczeniowego realizowane w poszczególnych OPK wraz z licznością (dane roczne)
Numer konta OPK1
kod zakresu
świadczeń2
np. 03.4401.030.02
kod produktu
rozliczeniowego3
np. 5.51.01.0003057
ilość produktów4
itd.
itd.
itd.
itd.
np. 510-18-01
np. 510-18-02
12
Tab. 3Jeśli środek trwały księgowo przypisany jest do kilku oddziałów,
to w Tab3 powinien być wykazany w każdym OPKu z właściwą częścią amortyzacji
i/lub kosztów utrzymania przypadających na ten OPK
oraz
z wpisem
woraz
kolumnie
Ilość sztuk
środków
i WNiP w odpowiedniej
części
Koszt
utrzymania
koszt amortyzacji
środków
trwałych itrwałych
wartości niematerialnych
i prawnych (WNiP)
przypisanych do OPK,
w tym również
całkowicie
zamortyzowanych
ale nadal używanych.
np. 0,25 (jeśli środek trwały
przypisany
jest
do 4 oddziałów).
Dodatkowo w takim przypadku prosimy o wpisanie w każdym OPKu pełnej wartości
Rok
Ilość Liczba miesięcy Roczny koszt
środka trwałego w kolumnie
Wartość
początkowa
środka
Kategoria Zamort
Najem/
Wartośćtrwałego i WNiP
Numer konta
OPK1
Nazwa środka
trwałego i WNiP
np. 510-18-01
np. 510-18-02
urządzenie X
urządzenie Y
urządzenie Y
urządzenie Z
itd.
itd.
nabycia
środków yzowan dzierżawa/
początkowa
środka
trwałych2
y
leasing3
środka trwałego
trwałego i
[c1 do c5] [1=Tak] [1=Tak]
i WNiP5
WNiP4
c2
np. 2010
np. 272 500
c3
1
c2
np. 2013
np. 520 000
c4
1
np. 2009
np. 128 000
sztuk funkcjonowania utrzymania
Roczny
środków danego środka
środka
koszt
trwałych trwałego i WNiP trwałego i amortyzacji9
i WNiP6
w roku7
WNIP8
np. 2
np. 10
np. 3 520
np. 8 800
np. 12
np. 4500 np. 11 500
np. 2
np. 0
np. 3200
np. 0,25
np. 500
np. 0
itd.
Jeśli w jednym OPKu występują takie same środki trwałe o tej samej wartości początkowej
(jeśli w danym OPK jest ich więcej),
wówczas prosimy o wpisanie sumy ich liczby, np.7 czy 2 w kolumnie Ilość sztuk środków
trwałych
(w takim przypadku do kolumny Wartość początkowa środka trwałego prosimy wpisać sumę
ich wartości początkowych).
13
Dziękuję za uwagę!
14
Download