składa każdy wykonawca przystępujący do postępowania

advertisement
1
składa każdy wykonawca przystępujący do postępowania
Załącznik nr 5 do S.I.W.Z.
........................
pieczęć wykonawcy
...............................................................
e-mail
……………………………………………………..
Nr telefonu
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym składamy niniejszą ofertę na:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (komunalnego) z częścią usługową
(klub mieszkańca), garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr 14 w
obrębie 2-09-06 przy ul. Zagłoby 17 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. W zakres zadania
wchodzi również rozbiórka istniejących naniesień, zagospodarowanie przyległego terenu
które obejmuje budowę chodników i dojazdów do budynku, parkingu, placu zabaw oraz
urządzenie zieleni.
Cena netto za całość przedmiotu zamówienia: ............................................zł
Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia: ...........................................zł
(słownie cena oferty brutto : .......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….złotych) w tym podatek VAT ......... %
1. Oświadczam/y, że cena podana w Ofercie zawiera wszystkie koszty wykonania
zamówienia, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2. Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczamy, że wybór naszej oferty;
□ nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz.
710, z późn. zm.)
□ będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn.
zm.), jednocześnie wskazujemy nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania
…………………………………………………………………….….………………………..
…………………………………………………………………………………………………
wraz z określeniem ich wartości ……………………… zł bez kwoty podatku.
* Należy zaznaczyć w pkt 2 właściwe pole wskazując wymagane informacje zgodnie z załącznikiem nr
11 ustawy o podatku od towarów i usług.
3. Zamówienie wykonamy w terminie – …………………………..dni kalendarzowych.
(Rozpoczęcie robót w dniu protokolarnego przekazania wykonawcy terenu budowy. Wykonanie robót
budowlanych w terminie nie dłuższym niż 380 dni kalendarzowych od daty wprowadzenia na budowę).
UD-XI-ZZP.271.13.WIR.2017
2
4. Warunki gwarancji i rękojmi: zgodnie opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi
postanowieniami umowy;
Udzielamy gwarancji jakości na roboty budowlane i użyte do nich materiały i
urządzenia,(G) na okres ……………….. miesięcy;
(należy wpisać okres gwarancji w miesiącach stosując zasadę nie krótszy niż 36 miesięcy- okres gwarancji
krótszy niż 36 miesięcy- oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. Wykonawca proponujący okres gwarancji
jakości na roboty budowlane i użyte do nich materiały i urządzenia dłuższy niż 120 miesięcy, nie otrzyma w
kryterium okresu gwarancji jakości dodatkowych punktów).
5. Zamówienie wykonamy/m zatrudniając minimum ……… osobę*/osoby* na podstawie
umowy o pracę wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia
polegające na porządkowaniu, zamiataniu pomieszczeń, wywożeniu gruzu
oraz……………………………………………………….…………….
Zobowiązujemy
się przy realizacji zamówienia zatrudnić ww. osoby na cały okres realizacji zamówienia.
Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub
spółdzielczej umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 w rozumieniu ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) lub
właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, w którym mamy/m siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6. Warunki płatności zgodne z postanowieniami umowy.
7. Oświadczam/y, że:
a) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
b) akceptujemy wskazany w S.I.W.Z. czas związania ofertą.
8. Wadium w kwocie: ………………………………………….. zostało wniesione w dniu
……………………………... w formie; …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
Wskazujemy (adres lub nr konta) na które należy zwrócić wadium:
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
9. Akceptujemy istotne postanowienia umowy i w razie wybrania naszej oferty
zobowiązujemy się do :
a) w przypadku, jeżeli nasza oferta otrzyma najwyższą punktację, przedłożenia na wezwanie
zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP.
b) podpisania umowy na warunkach zawartych w S.I.W.Z., w miejscu i terminie wskazanym
przez zamawiającego,
c) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości (10% ceny
ofertowej brutto) nie później niż w dniu zawarcia umowy w formie
……………………………………….....................................................................................
.................................................................................................................................................
10. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować sami*/z udziałem podwykonawców*,
w części zamówienia, której wykonanie zamierzam/y powierzyć podwykonawcom w
zakresie
dotyczącym;
……………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
firmy podwykonawcy/ów (jeżeli są znane); ……….……………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
UD-XI-ZZP.271.13.WIR.2017
3
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
11.Wskazuję*/nie wskazuję* na okoliczność korzystania z moich oświadczeń lub
dokumentów w niniejszym postępowaniu, będących w dyspozycji zamawiającego, które
mogą posłużyć zamawiającemu do potwierdzenia okoliczności wymienionych w art. 25
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP);
a) nr postępowania w którym wykonawca uczestniczył; ………………………………….
b) datę złożenia oświadczenia lub dokumentu; ……………………………………………
c) temat lub zakres zamówienia; …………………………………………………………..
d) nazwa lub rodzaj oświadczenia lub dokumentu ………………………………………..
............................., dn. .....................
...................................................................
pieczątka i podpis wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentacji wykonawcy
*niepotrzebne skreślić
UD-XI-ZZP.271.13.WIR.2017
Download