Wyniki II tury wyborów prezydenckich we Francji

advertisement
ul. Żurawia 6/12, 00–503 Warszawa
tel. +48 22 566 97 00, faks +48 22 566 97 29
e-mail: [email protected]
www.bgzbnpparibas.pl
Szanowni Państwo,
Wyniki II tury wyborów prezydenckich we Francji
Wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich we Francji nie były dla uczestników rynku dużym
zaskoczeniem. Emmanuel Macron został nowym prezydentem Francji, zdobywając 66% głosów
wyborców. Chociaż frekwencja wyborcza była niższa niż oczekiwano (75%), nie wpłynęła ona w
znaczący sposób na finalny wynik wyborów.
Emanuel Macron w ostatnich tygodniach w zauważalny sposób prowadził w sondażach
przedwyborczych nad swoją kontrkandydatką, Marine Le Pen. Zapowiadana przez niego polityka
zakłada utrzymanie Francji w pro–europejskim nurcie, co zostało pozytywnie przyjęte przez rynki
akcji na świecie. Kontrakty futures dla indeksów Eurostoxx50 oraz CAC40 wskazywały w porannych
godzinach na nieco mniej niż 1% wzrost. Rentowności europejskich obligacji zachowują się dość
stabilnie, nieznacznie umacnia się euro wobec dolara.
Emmanuel Macron
zwycięzcą II tury
wyborów
prezydenckich.
Umiarkowanie
pozytywna reakcja
inwestorów .
Z uwagi jednak na silne wzrosty indeksów po pierwszej turze wyborów prezydenckich, dzisiejszy
rezultat spowodował krótkoterminową realizację zysków w dalszych godzinach handlu. W średnim i
dłuższym terminie, wynik wyborów we Francji jest bardzo pozytywnym bodźcem dla rynków akcji z
uwagi na fakt, że jeden z istotnych czynników ryzyka zdezaktualizował się. Fundamenty dla wzrostu
kursów europejskich spółek pozostają mocne, biorąc pod uwagę poprawiającą się kondycję
europejskiej gospodarki i perspektywy wzrostu zysków spółek.
Dezaktualizacja
jednego z istotnych
czynników ryzyka dla
rynku akcji.
Warto jednak pamiętać, że czynniki ryzyka natury politycznej dla Europy w dalszym ciągu istnieją,
mimo pozytywnego rozstrzygnięcia dla inwestorów francuskich wyborów prezydenckich. W czerwcu
odbywać się będą wybory parlamentarne we Francji i w Wielkiej Brytanii, co jednak nie powinno
spowodować zwiększonej zmienności na rynkach finansowych. Obawy inwestorów budzić mogą za
to wrześniowe wybory w Niemczech i przede wszystkim zapowiadane na luty 2018 roku wybory
parlamentarne we Włoszech.
Europejski cykl
wyborczy nadal
istotnym czynnikiem
ryzyka.
Z uwagi na wymienione wyżej ryzyka polityczne w Europie oraz obawy dotyczące tempa
wprowadzania reform gospodarczych przez Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, nasze
krótkoterminowe nastawienie do rynków akcji jest obecnie neutralne.
Niemniej w średnim i dłuższym terminie uważamy jednak akcje za najbardziej atrakcyjną obecnie
klasę aktywów. Perspektywy wzrostu globalnej gospodarki i tempa inflacji pozostają dobre.
Szczególnie pozytywnie oceniamy rynek akcji w Europie Zachodniej, między innymi z uwagi na
poprawiające się otoczenie makroekonomiczne, które wspiera przyspieszenie wzrostu wyników
spółek, co dobrze obrazują obecne dodatnie rewizje prognoz zysków. Natomiast neutralne podejście
utrzymujemy do akcji amerykańskich, ze względu na moment cyklu koniunkturalnego, wymagające
wyceny przy niskiej oczekiwanej przestrzeni do wzrostu zysków spółek oraz przez wspomniane
wcześniej czynniki ryzyka, do których warto zaliczyć dodatkowo politykę amerykańskiej Rezerwy
Federalnej.
Z poważaniem
Zespół Doradztwa Inwestycyjnego,
Biuro Maklerskie BGŻ BNP Paribas
Podtrzymujemy
umiarkowanie
pozytywne
nastawienie do
europejskiego rynku
akcyjnego w średnim
terminie.
Nota prawna
1. Biuro Maklerskie BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej „Biuro Maklerskie”) prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Papierów
Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz.U. 2010 Nr 211, poz. 1384 ze zm.). Nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
2. Niniejszy Raport okresowy został przygotowany przez Biuro Maklerskie w ramach Usługi doradztwa inwestycyjnego, o której mowa w art. 69
ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, świadczonej za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego, na podstawie Umowy
świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego rzez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej (dalej
„Umowa”) oraz Regulaminu świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów
bankowości prywatne j(dalej „Regulamin”) dostępnego na stronie internetowej www.bm.bnpparibas.pl
3. Informacje przedstawione w niniejszym Raporcie okresowym zostały przygotowane przy uwzględnieniu okoliczności, że Klient jest Klientem
detalicznym oraz na podstawie wyniku przeprowadzonej oceny odpowiedniości, zgodnie z którym Klient został zakwalifikowany jako Klient o
Profilu inwestycyjnym określonym w kwestionariuszu oceny z uwzględnieniem postanowień Umowy.
4. Stwierdzenie odpowiedniości Usługi doradztwa inwestycyjnego oraz ustalenie Profilu inwestycyjnego Klienta nastąpiło na podstawie
uzyskanych od Klienta informacji zgodnie z Regulaminem.
5. Przedstawione w Raporcie okresowym informacje nie stanowią rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U.
2005, Nr 206, poz. 1715).
6. Przedstawione w Raporcie okresowym informacje nie mogą być traktowane i postrzegane przez Klienta korzystającego z Usługi doradztwa
inwestycyjnego jako zapewnienie lub gwarancja osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych zysków z inwestycji.
7. Inwestowanie przez Klienta w Instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Klient powinien być świadomy, że istnieją czynniki
ryzyka związane z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych w oparciu o Raporty okresowe przekazane w ramach Usługi doradztwa
inwestycyjnego. W konsekwencji Klient powinien liczyć się z możliwością poniesienia straty obejmującej część lub nawet całość inwestowanych
środków finansowych.
8. Informacje wskazane w niniejszym dokumencie, są aktualne jedynie w terminie ważności Raportu okresowego zgodnie z postanowieniami
Regulaminu.
9. Przedstawiona w Raporcie okresowym informacja została sporządzona przez uprawnionych pracowników Biura Maklerskiego w oparciu o
informacje ze źródeł uznawanych za wiarygodne, w tym wymienionych w Regulaminie. Biuro Maklerskie dochowuje należytej staranności
przygotowując Raporty okresowe zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta, z uwzględnieniem wskazanych przez Klienta celów
inwestycyjnych, sytuacji finansowej oraz wiedzy i doświadczenia Klienta.
10. Inwestowanie w Instrumenty finansowe wiąże się z obowiązkami podatkowymi wynikającymi z właściwych przepisów prawa, które mogą
zależeć od indywidualnej sytuacji Klienta i wymagać zasięgnięcia przez Klienta porady doradcy podatkowego.
11. Niniejszy dokument został sporządzony przez Biuro Maklerskie wyłącznie na użytek Klienta i podlega ochronie prawa autorskiego. Raport
okresowy nie może być rozpowszechniany, publikowany lub powielany odpłatnie czy nieodpłatnie, czy w jakiejkolwiek inny sposób przekazywany
osobom trzecim w całości lub w części bez wyraźnej uprzedniej zgody Biura Maklerskiego.
12. Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie na potrzeby świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi oferty lub
zaproszenia do składania ofert, nie jest prospektem emisyjnym, reklamą, ofertą publiczną Funduszy inwestycyjnych lub produktów
strukturyzowanych.
"Nota prawna na temat sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji inwestycyjnych” jest dostępna na stronie:
https://www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie/files/Static_informations_wersja_PL.pdf
Autorzy:
nr. ewidecyjny:
Kamil Hajdamowicz, Adam Anioł
KF/2017/05/08/05
Data sporządzenia:
2017-05-08
Download