Kodeks postępowania pracowników Banku BGŻ BNP Paribas SA

advertisement
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84.238.318 zł w całości
wpłacony
Kodeks postępowania pracowników
Banku BGŻ BNP Paribas SA
W dużym stopniu reputacja Grupy BNP Paribas zależy od reputacji poszczególnych podmiotów
należących do Grupy, jej pracowników oraz przedstawicieli. Z tego też względu Grupa BNP Paribas
oczekuje, że postępowanie wszystkich pracowników i przedstawicieli zapewni należyte utrzymanie tej
reputacji. Postępowanie takie jest również głównym czynnikiem rozwoju działalności Grupy BNP
Paribas.
STOSOWANIE I CEL
Kodeks Postępowania obowiązujący w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zwanym dalej „Bankiem”) określa
podstawowe zasady, jakie powinny kierować postępowaniem każdego pracownika.
Zasady te odzwierciedlają wartości Grupy BNP Paribas. Realizacja celów handlowych, finansowych,
zawodowych oraz osobistych nie może utrudniać przestrzegania tych zasad. Wiele z nich jest
odzwierciedleniem wymogów regulacyjnych, a ich nieprzestrzeganie może wiązać się z
odpowiedzialnością służbową i stosownymi sankcjami dyscyplinarnymi przewidzianymi w Kodeksie
Pracy.
W przypadku pojawienia się wątpliwości odnośnie stosowania którejkolwiek z zasad, pracownik
powinien zwrócić się z prośbą o radę i wyjaśnienia do swojego przełożonego, Departamentu ds.
Monitorowania Zgodności lub właściwej jednostki Pionu Prawnego.
ZASADY
1)
Działanie w sposób sprawiedliwy, uczciwy oraz przejrzysty:
Żeby zdobyć zaufanie nie tylko klientów, ale każdej osoby, pozostającej w jakiejkolwiek relacji z
Bankiem, pracownicy we wszystkich swoich działaniach mogących mieć wpływ na działalność lub
reputację Banku muszą postępować w sposób sprawiedliwy, uczciwy oraz przejrzysty.
2)
Poszanowanie innych:
Pracownikom nie wolno w żaden sposób dyskryminować ani prześladować klientów, pozostałych
pracowników ani żadnej innej osoby, z którą Bank lub inne podmioty z Grupy BNP Paribas łączą
stosunki faktyczne lub prawne, w szczególności ze względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, religię,
pochodzenie, wiek, płeć, orientację seksualną, stan cywilny, kalectwo lub opinie polityczne.
3)
Przestrzeganie prawa, przepisów i standardów zawodowych:
W każdym swoim działaniu pracownicy mają obowiązek przestrzegać przepisów prawa, regulacji
wewnętrznych oraz standardów zawodowych, które dotyczą ich działalności zawodowej.
4)
Przestrzeganie instrukcji:
Pracownicy powinni postępować zgodnie z oficjalnie przyjętymi i obowiązującymi w Banku
(politykami, procedurami, itp.) oraz pozostałymi (np. wydawanymi w formie ustnej) instrukcjami
kierownictwa dotyczącymi ich obowiązków służbowych.
5)
Działanie w najlepszym interesie klientów:
Pracownicy starają się:
•
zapewnić klientom, biorąc pod uwagę swoje cele, zasoby, wiedzę oraz doświadczenie,
najbardziej odpowiednie produkty i usługi,
•
udzielać klientom jasnych, rzetelnych oraz nie wprowadzających w błąd informacji, a także
opinii, jeśli klient o nie poprosi, w szczególności opinii dotyczących prognozowanych wyników,
związanych z tym ryzyk i zagrożeń oraz cen,
•
świadczyć wysokiej jakości usługi, które uwzględniają najlepszy interes klienta,
•
w sprawiedliwy sposób traktować klientów (jak też i kontrahentów), nie traktując żadnego z
nich w sposób preferencyjny w porównaniu do pozostałych,
•
postępować w sposób przejrzysty, w szczególności udostępniając, na wniosek klienta,
wszelkie informacje dotyczące realizacji jego transakcji.
6)
Troska o poszanowanie zasad rynkowych
Wszelkie działania, które mogą stanowić nadużycie rynkowe (np. niewłaściwe wykorzystanie
informacji poufnych lub manipulacje rynkowe) są ściśle zabronione.
7)
Zarządzanie konfliktami interesów
Pracownicy zobowiązani są zarządzać konfliktami interesów mogących wystąpić w relacji z Bankiem
czy pomiędzy Bankiem a swoimi klientami, kierując się szczegółowymi procedurami obowiązującymi
w tym zakresie w Banku.
Mając to na uwadze pracownicy unikają konfliktów interesów, które dotyczą ich osobiście, w
szczególności konfliktów dotyczących transakcji własnych, zewnętrznych interesów handlowych,
prezentów jak i zaproszeń na spotkania nie mające charakteru biznesowego czy propozycji
uczestnictwa w imprezach rozrywkowych, otrzymywanych od klientów, kontrahentów czy innych
osób pozostających w jakichkolwiek relacjach z Bankiem.
8)
Profesjonalne zachowanie
Pracownicy:
•
propagują pracę zespołową,
•
przestrzegają szeroko rozumianej tajemnicy zawodowej, w tym tajemnicy bankowej,
•
postępują lojalnie w stosunku do Banku, tzn. unikają postępowania niezgodnego z jego
interesami, chyba że ich sprzeciw zostanie uznany jako zasadny, np. sprzeciw będący w granicach
prawa każdej osoby do wyrażania własnych opinii,
•
zachowują dyskrecję oraz powściągliwość w zabieraniu głosu poza Bankiem na każdy temat
dotyczący Banku, o ile nie zostali inaczej upoważnieni,
•
przyczyniają się do wdrażania najlepszych praktyk Banku, w szczególności szeroko
rozumianych praktyk w obszarze zarządzania ryzykiem, zapobiegania oszustwom oraz kontroli
wewnętrznej.
9)
Ochrona interesów Banku
Pracownicy powinni możliwie jak najefektywniej i w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami
wykorzystywać powierzone im aktywa oraz zasoby Banku, jak również podejmować wszelkie
działania zmierzające do zapobiegania nadużywaniu tych aktywów oraz zasobów na korzyść
jakiejkolwiek osoby, czy to w sposób świadomy, czy też przez zaniedbanie.
10)
Informowanie o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach
Każdy pracownik posiadający rozsądne podstawy do twierdzenia, że
•
czyjeś postępowanie,
•
dana sytuacja,
•
transakcja lub planowana transakcja, o której albo wie, albo co do której ma podejrzenie,
•
polecenie służbowe, które mu wydano,
stoi w sprzeczności z zasadami określonymi w niniejszym Kodeksie albo w zasadach wewnętrznych
lub zewnętrznych powinien poinformować o takiej sytuacji bezpośrednie lub pośrednie kierownictwo
albo Departament ds. Monitorowania Zgodności, jeśli będzie to konieczne w ramach systemu
dotyczącego zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing mechanism). Działanie takie nie będzie
skutkowało żadnym nieprzychylnym nastawieniem do pracownika, ani też żadne sankcje nie zostaną
podjęte w stosunku do pracownika w wyniku takiego przekazania informacji.
11)
Działanie w myśl społecznej odpowiedzialności biznesu:
Pracownicy zostali powiadomieni, że Bank ma świadomość swoich działań i ich wpływu na
społeczeństwo dlatego też kieruje się zasadami odpowiedzialnego biznesu szczegółowo opisanymi w
Polityce społecznej odpowiedzialności biznesu CSR obowiązującej w Grupie BNP Paribas. W zakresie
w jakim postanowienia Polityki dotyczą zakresu obowiązków pracowników Banku, pracownicy
zobowiązani są do przestrzegania jej postanowień.
Download