Przesłanki i tendencje rozwoju ekonomii społecznej w Polsce

advertisement
Przesłanki i tendencje rozwoju
ekonomii społecznej w Polsce
Jerzy Hausner
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
W realizowanej obecnie w Europie
koncepcji polityki społecznej można
wyróżnić dziesięć idei przewodnich:
•
•
•
•
idea decentralizacji i związany z tym wzrost
znaczenia samorządów lokalnych;
zasada pomocniczości państwa i wzrost znaczenia III
sektora;
uznanie przez państwo podmiotowości wspólnot
lokalnych i znaczenia więzi społecznych dla
budowania kapitału społecznego;
akceptacja neoliberalnego postulatu utrzymania
równowagi finansów publicznych i związana z tym
zgoda na ograniczenie redystrybucyjnej funkcji
programów socjalnych;
Jerzy Hausner
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
•
•
•
•
•
•
znaczenie negocjacji zbiorowych, przy czym tradycyjne
pakty trójstronne uzupełniane są dialogiem obywatelskim,
w którym uczestniczą także organizacje społeczne;
rola edukacji, w tym systemu edukacji publicznej, jako
instrumentu inwestowania w kapitał ludzki i budowania
„społeczeństwa opartego na wiedzy”;
znaczenie sektora ekonomii społecznej, zatrudnienia
socjalnego i zatrudnienia subsydiowanego dla realizacji
polityki zatrudnienia;
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez
pomoc w podjęciu pracy lub udział w programach
integracyjnych;
dowartościowanie wolontariatu jako formy pracy użytecznej
społecznie i formy zdobywania umiejętności i kwalifikacji
do podjęcia pracy zarobkowej;
działania aktywizujące nie tylko pojedynczych klientów, ale
także całe społeczności lokalne i związany z tym renesans
środowiskowej metody pracy socjalnej.
Jerzy Hausner
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
W dotychczasowych rozważaniach
o modelach polityki społecznej i
państwa opiekuńczego
rozpatrywano zasadniczo trzy
instytucje – rodzinę, rynek i
państwo. To zbyt ubogi schemat.
Współcześnie uwzględniony być
musi także szeroko trzeci sektor
oraz wspólnota lokalna. Nie chodzi
o to, aby zastąpić rynek, państwo
czy rodzinę, ale aby inaczej
spojrzeć na ich funkcjonowanie i
wpłynąć na inne kształtowanie się
ich dotychczasowej roli.
Jerzy Hausner
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
Kierunek ewolucji
• od „państwa opiekuńczego” do „państwa
pracy”,
• od „państwa opiekuńczego” do
społeczeństwa „opiekuńczego”,
• od polityki wyrównywania do polityki
spójności,
• od dialogu korporatystycznego do dialogu
obywatelskiego,
• w kierunku ekonomii społecznej i
społecznej odpowiedzialności biznesu.
Jerzy Hausner
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
Katalizatory społecznej
innowacyjności
• banki kapitału społecznego,
• rachunkowość społeczna,
• lokalne i regionalne pakty ekonomii
społecznej.
Jerzy Hausner
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
Model „państwa opiekuńczego”
typowy dla państw komunistycznych
• pełne i quasi obligatoryjne zatrudnienie
• szerokie i powszechne ubezpieczenie
społeczne
• rozbudowany, zasadniczo zakładowy
(fabryczny) system opieki socjalnej
Jerzy Hausner
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
Problemy reformowania systemu zabezpieczenia
społecznego
w krajach pokomunistycznych
1) Społeczeństwa pokomunistyczne na ogół wykazują zrozumienie
dla konieczności odejścia od scentralizowanych,
paternalistycznych i finansowanych z podatków rozwiązań i
zastępowania ich rozwiązaniami zdecentralizowanymi,
niepaństwowymi oraz stwarzającymi przestrzeń dla konkurencji.
Gotowe są akceptować taką formułę ubezpieczenia społecznego,
która wzmacnia pozycję jednostki w relacji do państwa i jego
agend.
Ale, w zdecydowanej większości odrzucają ideę całkowitego
wycofania się z „państwa opiekuńczego” na rzecz rozwiązań
skrajnie liberalnych.
Jerzy Hausner
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
2) Reformy nastawione na deetatyzację usług
społecznych napotykają na barierę ograniczonych
możliwości dotkniętego masowym bezrobociem i
spauperyzowanego społeczeństwa finansowania
tych usług ze środków własnych.
Warto sobie uzmysłowić, że u progu procesu
transformacji wydatki mieszkaniowe gospodarstw
domowych wynosiły kilka procent ich wydatków,
po urynkowieniu cen skoczyły one do poziomu
kilkudziesięciu procent.
Jerzy Hausner
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
3) Gwałtownie rozrasta się „szara strefa”
aktywności gospodarczej i zatrudnienia.
4) Zdolność administracyjna państwa do
wprowadzania i obsługiwania instytucjonalnie
złożonych rozwiązań w zakresie świadczenia
usług społecznych jest bardzo niska. Brakuje
wykwalifikowanych kadr, rzetelnej informacji i
statystyki, nowoczesnego wyposażenia
technicznego, w rezultacie, przykładowo, w
pomocy społecznej stosowanie kryterium
wysokości dochodów jest bardzo trudne.
Jerzy Hausner
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
5) Opór bardzo silnych branżowych grup
interesu, dominujących w niektórych gałęziach
przemysłu, które nie zostały sprywatyzowane i
urynkowione (np. górnictwo) oraz
państwowych resortowych struktur
odpowiedzialnych za świadczenie usług
społecznych.
Wpływy tych grup umacnia w niektórych
krajach polityczne i gospodarcze uwikłanie
działaczy związków zawodowych.
A jednocześnie nie równoważy zbyt słaba
aktywność organizacji pozarządowych i
społeczeństwa obywatelskiego.
Jerzy Hausner
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
6) Ogólnie bardzo niski poziom kapitału
społecznego.
To powoduje, że energia społeczna jest
raczej ukierunkowana na uzyskanie
przywilejów i korzystnych rozwiązań
redystrybucyjnych, niż na
przedsiębiorczość i zagospodarowanie
potencjału rozwojowego.
Jerzy Hausner
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
Syndrom słabości rynku pracy w
Polsce
• stagnacja gospodarcza
• wyż wchodzących na rynek pracy
• dominacja postaw pasywnych,
szczególnie poza aglomeracjami miejskimi
• instytucjonalna sztywność rynku pracy
• niska sprawność administracji publicznej,
niezdolnej wdrażać złożone programy
społeczno-gospodarcze
Jerzy Hausner
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
Konsekwencje błędnej polityki
społecznej
• ukierunkowuje aktywność państwa nie na
wspomaganie aktywizacji zawodowej, lecz
na udzielanie pomocy społecznej tym,
którzy aktywni zawodowo nie są
• ukierunkowuje aktywność wielu jednostek
nie na dążenie do utrzymania się na rynku
pracy, lecz na uzyskanie zabezpieczenia
Jerzy Hausner
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
Makrospołeczne warunki rozwoju
ekonomii społecznej
• znacząca skala kapitału społecznego, w
tym zaufania i wzajemności;
• rozwinięcie się kultury organizacyjnej
interesariatu;
• różnorodność form
zinstytucjonalizowanego partnerstwa;
Jerzy Hausner
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
• dostępność instrumentów audytu społecznego i
doświadczenie w jego stosowaniu;
• przestrzeganie zasady pomocniczości państwa i
jej praktyczne, operacyjne wdrożenie
• wykształcenie się form współzarządzania, w tym
współzarządzania wielopoziomowego, które
implikuje uczestnictwo w rozwiązywaniu
problemów społecznych na różnych poziomach
organizacji państwa także innych niż publiczni
aktorzy.
Jerzy Hausner
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
Występowanie tych czynników tworzy
odpowiednią przestrzeń dla rozwijania się
ekonomii społecznej, w tym społecznej
przedsiębiorczości. Czy to oznacza, że
bez wystąpienia tych warunków ekonomia
społeczna nie może się rozwinąć? Tak nie
uważam. Przeciwnie, w moim przekonaniu
zasadniczo ekonomia społeczna rozwinie
się w każdej przestrzeni społecznej.
Trzeba by znieść społeczeństwo,
wzajemność i solidarność, aby nie mogła
się ona rozwinąć w ogóle.
Jerzy Hausner
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
Z tym, że charakter przestrzeni
(makrospołecznego otoczenia) będzie
silnie determinował organizację i
funkcjonowania ekonomii społecznej. I na
tym polega zasadniczy problem. Skala
ekonomii społecznej i jej formy
organizacyjne silnie zależą od przestrzeni
społecznej, w której się ona rozwija. Jeśli
ma sprzyjające warunki to rozwija się w
sposób naturalny i innowacyjnie. Jeśli nie
to nie uzyskuje znaczącej skali lub się
degeneruje, traci autonomię i dynamizm
rozwojowy.
Jerzy Hausner
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
I to jest też zasadniczy problem rozwoju
ekonomii społecznej w Polsce czy w
innych krajach pokomunistycznych. Owe
makrospołeczne warunki jej rozwoju
występują w niewielkim stopniu.
Jerzy Hausner
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
Podstawowe konkluzje z badań
nad przedsiębiorczością społeczną
•
•
Te organizacje, które można uznać za
działające przedsiębiorstwa społeczne są
silnie powiązane z organizacjami
pozarządowymi; są w zasadzie ich emanacją.
Bez tych organizacji w większości nie
powstałyby i nie mogłyby funkcjonować.
Podstawowym celem działających
przedsiębiorstw społecznych jest
przeciwdziałanie wykluczeniu; reintegracja
osób wykluczonych poprzez ich aktywizację
zawodową.
Jerzy Hausner
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
•
•
•
W niewielkim stopniu są one natomiast
zorientowane na dostarczanie usług
publicznych (społecznych), co wynika przede
wszystkim z tego, że choć samorządy
terytorialne pomagają im i przekazują często
środki, to jednak nie zlecają im wykonywania
swych zadań.
Mimo, że przedsiębiorstwa społeczne
pozyskują w znaczącej części środki spoza
sektora publicznego, to jednak nie wynika to z
ich aktywności na rynku. Przeciwnie, unikają
ryzyka i rynkowej weryfikacji.
Tym samym ich działalność w niewielkim
stopniu ma charakter stricte gospodarczy. W
sektorze prywatnym szukają i znajdują głównie
dobroczyńcę, a nie gospodarczego partnera.
Jerzy Hausner
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
•
•
•
•
Głównymi barierami rozwoju przedsiębiorstw
społecznych są:
kumulacja negatywnych cech społecznych i
ekonomicznych w regionach wiejskich i słabo
zurbanizowanych;
brak zaufania do inicjatyw podejmowanych
przez przedsiębiorstwa społeczne;
niski poziom aktywności społeczności
lokalnych;
postrzeganie przedsiębiorstwa społecznego
jako podmiotu działającego w obszarach
wykluczenia społecznego, a w związku z tym
oferującego dobra i usługi na niskim poziomie;
Jerzy Hausner
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
•
•
•
brak zaufania społecznego dla tworzenia
paktów/partnerstwa oraz brak umiejętności
współpracowania na rzecz realizacji wspólnych
celów;
brak kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami
społecznymi na szczeblu lokalnym.
Czynnikiem hamującym rozwój
przedsiębiorstw społecznych jest także
nieadekwatne ustawodawstwo, które raczej je
hamuje niż promuje.
Jerzy Hausner
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
Systemowe konsekwencje rozwoju
ekonomii społecznej
• pomnażania kapitału społecznego;
• a tym samym kształtowania sieci
koordynacji działań i współzarządzania;
• większej spójności społecznej;
• kształtowania instytucjonalnie złożonych i
wielosektorowych systemów dostarczania
dóbr;
• operacjonalizacji zasady pomocniczości.
Jerzy Hausner
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
Download