Budowa hali widowiskowo ? sportowej w Skarszewach w systemie

advertisement
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.skarszewy.pl
Ogłoszenie nr 10300 - 2017 z dnia 2017-01-18 r.
Skarszewy: Budowa hali widowiskowo – sportowej w Skarszewach w systemie
zaprojektowania i wykonania robót budowlanych wraz z zapewnieniem finansowania do 2031
roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarszewy, krajowy numer identyfikacyjny 000528959, ul.
Pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 5882201,
e-mail [email protected], faks 58 5882651.
Adres strony internetowej (URL): www.skarszewy.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.skarszewy.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
tak
www.skarszewy.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Miejski w Skarszewach Adres: Pl. Gen. J. Hallera 18, 83 – 250 Skarszewy
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa hali widowiskowo –
sportowej w Skarszewach w systemie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych wraz
z zapewnieniem finansowania do 2031 roku
Numer referencyjny: SKG.ZP.21.01.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1. Zamówienie obejmuje budowę hali widowiskowo –
sportowej w Skarszewach w systemie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych wraz
z zapewnieniem finansowania do 2031 roku. 2. Opracowanie dokumentacji projektowej: 1)
Opracowania kompletnego, wielobranżowego projektu wykonawczego, projektu
zagospodarowania terenu, projektu zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 224,
inwentaryzacją zieleni i wycinki wraz ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami i
sprawdzeniami w sposób zgodny z PFU, projektem budowlanym i wydaną na jego podstawie
decyzją pozwolenie na budowę oraz innymi posiadanymi decyzjami i warunkami, a także z
obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 2)
Opracowanie przedmiaru robot, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych. 3) Opracowanie projektu budowlanego zamiennego w stosunku do projektu
budowlanego podstawowego, na który wydano już prawomocne pozwolenie na budowę, o ile
wystąpi taka konieczność. 4) Wykonanie niezbędnych projektów warsztatowych w
wymaganym zakresie. 5) Wykonanie innych opracowań i dokumentów formalno – prawnych,
uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień w tym m.in., z rzeczoznawcą ds.
przeciwpożarowych, higieniczno-sanitarnych, BHP oraz innych opinii, decyzji
administracyjnych lub technicznych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, a po
zakończeniu zadania uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji
pozwolenia na użytkowanie. 6) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego nieodpłatnie
przysługujące mu majątkowe prawa autorskie wraz z własnością wszystkich egzemplarzy
dokumentacji, objętych przedmiotem zamówienia oraz ich wersji elektronicznych, do
wykorzystania całości lub poszczególnych elementów dokumentacji projektowej na
następujących polach eksploatacji:  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści –
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  w zakresie obrotu oryginałem
albo egzemplarzami, na których utrwalono dokumentacje projektową – wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  w zakresie rozpowszechniania
dokumentacji projektowej w sposób inny niż określony w pkt powyżej – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób. 7) Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji
projektowej zapewni nadzór autorski:  zespół projektantów Wykonawcy, zobowiązany jest
do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia od dnia
przekazania placu budowy do dnia uzyskania pozwoleń na użytkowanie,  konieczność
pobytu na budowie i w innych miejscach związanych z prawidłowym pełnieniem nadzoru
autorskiego, stwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym,
zawiadamiając o tym Projektanta Wykonawcy,  projektant Wykonawcy zobowiązany jest
uczestniczyć w naradach budowy odpowiednio, co do omawianego zakresu. Wykonawca
przekaże Zamawiającemu po 2 egzemplarze (komplet) w/w projektów w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i w pliku otwartym). 3. Wykonanie robót budowlano – montażowych
(wraz z wszystkimi odbiorami) na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez
Zamawiającego dokumentacji projektowej opisanej w pkt 1.1, programu funkcjonalno –
użytkowego i posiadanego projektu budowlanego wraz z decyzją pozwolenia na budowę oraz
na podstawie innych posiadanych decyzji, opinii i opracowań niezbędnych do właściwej
realizacji zamierzonego zadania, w tym również: 1) Oznakowanie obiektów, urządzeń, stref
(m.in. hydranty, przyciski ROP-A, gaśnice, węzeł cieplny, oznaczenia ewakuacyjne, przejścia
ppoż., zjazd publiczny, parking itp.) i innych elementów wymagających oznakowania a
zwłaszcza uwzględnionych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 2) Wykonanie
wszelkich badań, ekspertyz, sprawdzeń i prób, m.in. natężenia światła w tym ewakuacyjnego,
badanie powietrza, wody, ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej oraz wentylacyjnej,
szczelności instalacji wod - kan i c.o., pomiary elektryczne i instalacji odgromowej,
ekspertyzy kominiarskie, sprawność systemów ppoż., płukania sieci, rozruchów instalacji i
urządzeń – w tym instalacji c.o. na zimno i na gorąco po rozpoczęciu sezonu grzewczego oraz
wszystkich innych badań i prób niezbędnych do użytkowania obiektu , sieci uzbrojenia terenu
oraz urządzenia terenu. 3) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowany przez
Wykonawcę projekt zamienny o ile zajdzie konieczność zmiany decyzji pozwolenie na
budowę i wykonania dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do decyzji zamiennej. 4)
Dokonanie odbioru wszystkich urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. 5)
Dokonanie wszystkich odbiorów dotyczących użytkowania obiektu, sieci uzbrojenia terenu i
urządzenia terenu – względem gestorów sieci i zarządcy drogi. 6) Obsługę geologiczną i
geodezyjną inwestycji wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej. 7) Opracowanie
dokumentacji powykonawczej. 8) Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej. 9)
Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i użytkowania obiektu. 10) Uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie. 4. Wyposażenie obiektu hali widowiskowo – sportowej na
podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji opisanej w pkt
2.1, programu funkcjonalno – użytkowego oraz posiadanego projektu budowlanego. 5. Opis
przedmiotu zamówienia w zakresie usługi finansowania inwestycji: 1) Roboty budowlane
określone w SIWZ będą rozliczone na podstawie faktur przejściowych i faktury końcowej. 2)
W zakresie obejmującym zapewnienie finansowania do roku 2031 Wykonawca winien
zapewnić możliwość zapłaty przez Zamawiającego kwoty wynikającej z zaakceptowanych
przez Zamawiającego faktur przejściowych i faktury końcowej, obejmujących wartość
przedmiotu zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT, w następujący sposób: a) do
31.10.2018 r. – 0,40 % wartości wierzytelności do 30.04.2019 r. – 0,40 % wartości
wierzytelności do 30.06.2019 r. – 0,40 % wartości wierzytelności do 31.10.2019 r. – 0,40 %
wartości wierzytelności w latach od 2020 do 2031 r. corocznie: do 30.04. – 2,05 % wartości
wierzytelności do 30.06. – 2,05 % wartości wierzytelności do 31.10. – 4,10 % wartości
wierzytelności do 31.10.2018 r. – 0,40 % wartości wierzytelności do 30.04.2019 r. – 0,40 %
wartości wierzytelności do 30.06.2019 r. – 0,40 % wartości wierzytelności do 31.10.2019 r. –
0,40 % wartości wierzytelności w latach od 2020 do 2031 r. corocznie: do 30.04. – 2,05 %
wartości wierzytelności do 30.06. – 2,05 % wartości wierzytelności do 31.10. – 4,10 %
wartości wierzytelności na podstawie cesji wierzytelności na rzecz banku lub innej instytucji
finansowej (działającej na podstawie ustawy prawo bankowe) zwanej dalej Bankiem, na
zasadach określonych w pkt. 3-8. 3) W celu wykonania tej części zamówienia Wykonawca
wskaże w ofercie Bank - nabywcę wierzytelności, a następnie doprowadzi do zawarcia
pomiędzy Wykonawcą a Bankiem umowy wykupu wierzytelności wynikających z
wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z umową faktur przejściowych, w szczególności po
podpisaniu świadectwa wykonania zakończonych elementów robót, oraz faktury końcowej za
wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, według zasad określonych w
niniejszym SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na zbycie należności przysługującej
Wykonawcy, z którym zawrze umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia pod warunkiem
ustalenia warunków wykupienia tej wierzytelności i jej rozterminowanie zgodnie z
postanowieniami niniejszej SIWZ. 4) Usługa finansowania inwestycji realizowana będzie w
oparciu o postanowienia umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą, na podstawie,
której Zamawiający zawrze z Bankiem wskazanym w ofercie Wykonawcy umowę Spłaty
Wierzytelności na warunkach określonych w niniejszej SIWZ oraz w załączniku nr 6 do
SIWZ Istotne Postanowienia Umowy Spłaty Wierzytelności. 5) Wykonawca, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do zbycia wierzytelności
przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu zapłaty za realizację przedmiotu
zamówienia - w oparciu o faktury przejściowe wystawione za zakończone elementy robót
zgodnie z umową wystawioną po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia –
wskazanemu w ofercie Wykonawcy Bankowi. Do oferty Wykonawca załączy oświadczenie
Banku (podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli Banku) o zobowiązaniu do
wykupienia wierzytelności Wykonawcy przysługującej mu wobec Zamawiającego na
warunkach określonych w SIWZ. 6) Umowa wykupu wierzytelności z odroczonym terminem
spłaty musi być zawarta pomiędzy Wykonawcą a Bankiem (określonym w pkt 4)
niezwłocznie po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, jednak nie później niż w terminie 14 dni
od daty zawarcia tej umowy, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na
roboty budowlane, z zastrzeżeniem, że wykup wierzytelności nastąpi każdorazowo pod
warunkiem podpisania przez Zamawiającego świadectwa wykonania zakończonych
elementów robót w przypadku faktur przejściowych lub protokołu odbioru końcowego dla
faktury końcowej bez uwag, co oznaczać będzie prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę
odpowiednio części lub całości zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
oraz, gdy Zamawiający zaakceptuje właściwą fakturę przejściową lub fakturę końcową
potwierdzając tym samym istnienie wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego i jej
wysokość. 7) Nie zawarcie z Bankiem umowy wykupu wierzytelności, określonej w pkt 6, w
terminie określonym w pkt 6 stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od
umowy na roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót
budowlanych. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej z Wykonawcą, na skutek
okoliczności określonych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu uznaje się, że odstąpienie
nastąpiło z winy Wykonawcy. 8) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą i który zawrze z Zamawiającym umowę może zawrzeć umowę wykupu
wierzytelności na warunkach wskazanych w ofercie lub na warunkach nie gorszych niż
wskazanych w ofercie tego Wykonawcy oraz zgodnie z warunkami określonymi w załączniku
nr 6 do SIWZ (Istotne Postanowienia Umowy Spłaty Wierzytelności). Do oferty winno być
dołączone oświadczenie Banku w formie oryginału (podpisane przez upełnomocnionych
przedstawicieli Banku – pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie) o zobowiązaniu do wykupienia wierzytelności Wykonawcy
przysługującej mu wobec Zamawiającego na warunkach określonych w SIWZ wraz z
aktualnym odpisem z właściwego rejestru banku składającego oświadczenie. 6. Przedmiot
zamówienia zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
normami, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, zgodnie ze sztuką
budowlaną oraz wymaganiami zamawiającego. 7. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził
wizję lokalną oraz zapoznał się z załączoną dokumentacją i pozostałymi materiałami
przetargowymi dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy.
II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:71242000-6, 71000000-8, 71320000-7, 71327000-6, 45111200-0,
45231100-6, 45231300-8, 45231400-9, 45315600-4, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9,
45331000-6, 45331100-7, 45331210-1, 45400000-1, 45421130-4, 32000000-3, 45421152-4,
45313100-5, 45111291-4, 45233260-9, 45233290-8, 45233292-2, 45316100-6, 45233120-6,
45223300-9, 66110000-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
data zakończenia: 01/08/2018
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu
zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia
tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony: - gdy wykonawca wykaże się
należytym wykonaniem w okresie nie wcześniejszym niż w ostatnich pięciu latach przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, ci najmniej dwóch robót budowlanych, w tym: a) minimum 1 robotę budowlaną
obejmującą budowę i/lub przebudowę hali sportowej o wartości łącznie z podatkiem VAT,
nie mniejszej niż 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100); b) minimum 1
robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie obiektu budowlanego systemie
zaprojektowania i wykonania robót budowlanych o wartości łącznie z podatkiem VAT, nie
mniejszej niż 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100); wraz z
podaniem daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota została wykonana, z
załączeniem dowodów określających czy robota ta została wykonana należycie, w
szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była
wykonana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawcy nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. - gdy wykonawca wykaże, iż osoby,
które będą pełnić funkcje techniczne na budowie – kierownik budowy i podlegli jemu
kierownicy robót, posiadają wymagane przez ustawy uprawnienia pozwalające na kierowanie
robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub równoważne uprawienia budowlane
oraz posiadają minimum 3 - letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne uprawnienia budowlane, w specjalności
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych lub
równoważne uprawnienia budowlane, w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i
urządzeń teletechnicznych lub równoważne uprawnienia budowlane, w specjalności drogowej
lub równoważne uprawnienia budowlane, bez ograniczeń tj. posiadają uprawnienia
budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz w
Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa,
które umożliwiają tej osobie pełnienie funkcji kierownika robót w zakresie przedmiotu
zamówienia, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie
z ustawą z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zamierzający świadczyć usługi
transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów i są
ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W
przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów lub kiedy wskaże w
ofercie udział podwykonawcy do realizacji zamówienia wykonawca zostanie wezwany do
złożenia także dokumentu dotyczącego odpowiednio tego podmiotu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie , w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawcy nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów- inne dokumenty. Wykaz zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. b)
oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry
kierowniczej. Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: a) formularz ofertowy zgodnie z
załącznikiem nr 1, b) w przypadku działania przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub potwierdzonej
notarialnie kopii.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 175.000,00 zł. 2. Wadium
wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej
lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca
się przelewem na rachunek bankowy: 54834000010100014320000006. 5. Zamawiający
zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem zapisów art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 6. Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium
na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający
zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki,
na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60
Okres gwarancji 30
Termin wykonania 10
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach
unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany ustaleń w umowie w następujących przypadkach: 1) przedłużenia terminu
wykonania umowy o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej oraz w
przypadku zaistnienia takiej konieczności o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy
do takiej zmiany, 2) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania
robót zamiennych, w ramach dotychczasowego wynagrodzenia, 3) przedłużenia terminu
spowodowanego oczekiwaniem na decyzję organów administracji publicznej lub inne
podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk
itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu
Wykonawca, 4) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę
warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia, 5)
przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych
warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających
kontynuowanie robót, 6) zmiany technologii wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 7)
zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną
zmianą elementu robót budowlanych, 8) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na
postęp technologiczny, 9) zmiany parametrów urządzeń lub wyposażenia, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla
Zamawiającego, 10) odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany
wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego, 11) zmiany wynagrodzenia w przypadku
wystąpienia robót nie przewidzianych do wykonania w żadnym z wymagań określonych
przez Zamawiającego w SIWZ i Programie Funkcjonalno-Użytkowym a koniecznych do
wykonania w celu prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa oddania
przedmiotu umowy do użytkowania 12) zmiany podwykonawcy robót, 13) zmiany
wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany kwoty podatku VAT, 14) zmiany osób
wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach zgodnych z
wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 15) zmiany przez Wykonawcę
Banku z którym zamierza zawrzeć umowę zbycia (wykupu) wierzytelności przysługujących
mu wobec Zamawiającego z tytułu zapłaty za wykonanie przedmiotu Umowy na inny niż
wskazanym w ofercie przypadku gdy oferowane przez niego warunki są takie same lub
korzystniejsze dla Zamawiającego. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać
dokonane, jeżeli zachodzą niżej wymienione okoliczności (lub zachodzi co najmniej jedna) i
są one uzasadnione: 1) koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą
z sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót w oparciu o dokumentację
projektową, spowodowaną warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, itp.
istniejącymi na placu budowy, 2) koniecznością wykonania robót zamiennych w oparciu o
dokumentację projektową zamienną o ile zmiany zainicjował Zamawiający po dokonaniu
odbioru dokumentacji projektowej 3) koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień, opinii, stanowisk itp. w celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót, 4)
koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych robót, 5) zaistnieniem
nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo
niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń
uniemożliwiających kontynuowanie robót, 6) zmianą przepisów podatkowych dotyczących
obowiązującej wysokości (stawki) podatku od towarów i usług (VAT), 7) zmianą
obowiązujących przepisów prawa, 8) obniżeniem kosztu wykonania robót lub eksploatacji
(użytkowania) obiektu budowlanego, 9) poprawą wartości lub podniesieniem sprawności
ukończonych robót budowlanych, 10) podniesieniem wydajności urządzeń, 11)
podniesieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub usprawnieniem procesu budowy, 12)
koniecznością zgodnego z prawem i zasadami wiedzy technicznej prawidłowego oddania
przedmiotu umowy do użytkowania, 13) usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu
budowlanego, 14) zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w
dokumentacji parametrach przed zakończeniem realizacji umowy, 15) śmiercią, chorobą lub
innym zdarzeniem losowym, 16) nie wywiązywaniem się personelu Wykonawcy z
obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana personelu stanie się konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 17) opóźnieniem, utrudnieniem,
zawieszeniem robót lub przeszkodami spowodowanymi przez Zamawiającego lub dającymi
się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 18) siłą wyższą. 4. Zmniejszenie
wynagrodzenia w przypadku zmian w zakresie , o którym mowa w ust. 2 pkt 10 nastąpi po
sporządzeniu stosownej kalkulacji tych robót w oparciu o cennik robót i materiałów
budowlanych Sekocenbud aktualnych na dzień sporządzenia kalkulacji. Ceny robocizny,
materiałów i koszty pracy sprzętu należy wówczas przyjąć w wielkościach nie
przekraczających średnich cen krajowych w okresie realizacji występujących w w/w cenniku.
5. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca przedstawia
projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności
(lub nie), zmiany pozwolenia na budowę, oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt
taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiającego. 6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 5, jest złożenie
wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: 1) opis propozycji zmian, 2)
uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany, 4) opis wpływu zmiany na harmonogram
i termin wykonania umowy. 7. Zamawiający nie przedłuży terminu wykonania umowy, jeżeli
zmiana będzie wymuszona uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08/02/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Download