Skaningowa mikroskopia elektronowa

advertisement
TECHNIKI
ŚRODOWISKO
I METODY
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Marek Faryna*
Historia Pracowni Skaningowej Mikroskopii Elektronowej IMIM w Krakowie rozpoczęła się w roku 1973, kiedy
to w Środowiskowym Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego pojawił się pierwszy w Polsce mikroanalizator rentgenowski JEOL JXA 50 wyposażony w spektrometr
dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDS) firmy KEVEX.
Od samego początku Pracownia była zlokalizowana
w budynku Instytutu Podstaw
Metalurgii PAN (obecnie: Instytut Metalurgii i Inżynierii
Materiałowej PAN) w Krakowie przy ul. Reymonta 25. Kierownikiem Pracowni została
doc. dr hab. inż. Teresa Ciach,
a w skład osobowy Pracowni
wchodzili: mgr Elżbieta Bielańska, mgr Barbara Bobrowska, mgr inż. Józef Camra, mgr
inż. Marek Faryna, mgr inż.
Mieczysław Hamankiewicz
i mgr inż. Anna Rakowska.
Na przełomie 1989 i 1990 roku
Pracownia ta została wyposażona w aparaturę naukową do
badań powierzchni, tj. spektrometry: XPS (X-Ray Photo
Spectrometry), AES (Auger
Electron Spectrometry) i SIMS
(Secondary Ion Mass Spectrometry) firmy VSW Scientific,
a jej nazwa uległa zmianie na
Pracownię Mikroanalizy Powierzchni.
W roku 1993 nastąpiła reorganizacja Pracowni Mikroanalizy
Powierzchni. Na bazie dotychczasowej Pracowni zostały
utworzone dwie odrębne jednostki. Do pierwszej z nich, tj.
Pracowni Spektroskopii Powierzchni została przekazana
aparatura XPS/AES/SIMS, zaś
druga pracownia – Pracownia Analitycznej Mikroskopii
Elektronowej – została wyposażona w nowej generacji skaningowy mikroskop
elektronowy PHILIPS XL30
z detektorem do spektrometrii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego
LINK ISIS firmy Oxford Instruments zakupiony ze środków
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Od 1993 roku Pracownia Analitycznej Mikroskopii
Elektronowej prowadziła badania topografii powierzchni
oraz zaawansowane analizy
ilościowe z mikroobszarów
całego wachlarza próbek
ciała stałego. Wiedzę w tym
zakresie członkowie Pracowni nabyli na licznych stażach
i kursach, np.: w 1994 roku
podczas szkolenia w zakresie
zaawansowanych technik mikroskopowych analizy obrazu
w PHILIPS Electron Optics Laboratory, Acht, Holandia oraz
szkolenia w zakresie ilościowej mikroanalizy rentgenowskiej SEMQuant i PBQuant
w firmie Oxford Instruments
Microanalysis Group, High
Wycombe, Wielka Brytania.
Po przejściu na emeryturą
doc. dr hab. inż. Teresy Ciach,
kierownictwo Pracowni ob-
jął prof. dr hab. inż. Ryszard
Ciach, a skład osobowy Pracowni przedstawiał się następująco: dr Elżbieta Bielańska,
dr inż. Marek Faryna, dr inż.
Anna Rakowska.
W 2001 roku Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
PAN zakupił nowy skaningowy mikroskop elektronowy
pracujący w trybie zmiennej
próżni FEI E-SEM XL30. Zakup ten rozpoczął nowy okres
w działalności Pracowni, gdyż
obserwacje topografii powierzchni oraz mikroanalizy
rentgenowskie zostały poszerzone o badania materiałów
nieprzewodzących (polimery,
materiały organiczne, materiały biologiczne) analizowanych w warunkach in situ analizowanych bez uprzedniego
napylania węglem lub złotem.
Wiedza na temat prowadzenia
obserwacji oraz mikroanaliz
w warunkach zmiennej prózni
została pogłębiona przez zespól Pracowni podczas szkolenia w Cavendish Laboratory,
Departament of Physics, University of Cambridge w 2003
roku a także u procenta aparatury EDS – w firmie EDAX
w Tilburgu, Holandia, w 2005
roku podczas którego analizowano granicę Duane-Hunta
na wykresach EDS określając
taką wartość pola elektrycznego na detektorze GSED
a także odpowiednią wartość
ciśnienia pary wodnej w mikroskopie przy których ładunek ujemny na powierzchni
dielektryka zostaje całkowicie
zneutralizowany a początkowa energia nadana elektronom była równa energii
elektronów oddziaływujących
z materiałem.
Z chwilą przejścia na emeryturę prof. dr hab. inż. Ryszarda
Ciach funkcję kierownika Pracowni objął dr hab. inż. ­Marek
Faryna, sprawujący ją do
chwili obecnej. Jednocześnie
uległa zmianie nazwa Pracowni na Pracownię Skaningowej
Mikroskopii Elektronowej.
W roku 2009 dzięki funduszom europejskich (PROJEKT
NR: POIG.02.02.00-00-012/08
„Doposażenie infrastruktury badawczej Małopolskiego
Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów”) został
zakupiony wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop
elektronowy FEI Quanta 3D
FEGSEM z dodatkową kolumną jonową FIB, zintegrowany z systemem EDAX Trident
(spektrometr EDAX Genesis, spektrometr ­
d ługości
rok 19, nr 1
11
ŚRODOWISKO
TECHNIKI
I METODY
fali promieniowania rentgenowskiego (WDS) Genesis
LambdaSpec oraz system do
akwizycji dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) Genesis TSL).
Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy
z emisją polową (termoemisja
Schottky’ego) wraz z dodatkowym wyposażeniem w systemy EDS, WDS i EBSD oraz
FIB umożliwia trójwymiarową analizę morfologii, składu
chemicznego i orientacji krystalograficznych. Mikroskop
pozwala na badania zarówno
materiałów przewodzących
(metale i ich stopów) oraz
próbek nieprzewodzących takich jak: ceramika, polimery
oraz materiały organiczne. Zapewnia prowadzenie obserwacji w warunkach wysokiej
i zmiennej próżni w komorze
preparatu.
Aktualny skład osobowy Pracowni to: dr inż. Anna Maria
­Janus, dr inż. Anna Sypień oraz
dr inż. Joanna Wojewoda-Budka oraz doktorantów (mgr inż.
Piotr ­Bobrowski, mgr inż. Katarzyna Berent, mgr inż. Paulina
Indyka, mgr inż. Magdalena
Miszczyk).
Działalność naukowowo – badawczą Pracowni można podzielić w bardzo ogólny sposób na następujące etapy:
Etap pierwszy (realizowany
w latach 1986-1991) dotyczył
badań zjawisk zachodzących
w warstwach elektroizolacyjnych na blachach transformatorowych podczas procesu
wyżarzania. W badaniach tych
posługiwano się zarówno
mikroanalizą rentgenowską
typu EDS (dyspersja energii
promieniowania rentgenow-
12
skiego), jak i WDS (dyspersja
długości fali promieniowania
rentgenowskiego). Wynikiem
tych prac były 4 publikacje
naukowe oraz rozprawa doktorska dr. inż. Marka Faryny.
Wymiernym efektem były
również istotne modyfikacje procesu produkcyjnego
w Zakładzie Przetwórstwa
Hutniczego Huty im. Lenina
(później Sendzimira) w Bochni, poprawiające jakość uzyskiwanych blach transformatorowych.
Etap drugi (realizowany w latach 1992-2003) wynikał z wieloletniej współpracy z Katedrą
Ceramiki Specjalnej Wydziału
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH i jej ówczesnym
kierownikiem prof. Krzysztofem Haberko. Zgodnie z jego
sugestią podjęto problematykę zaawansowanych materiałów ceramicznych a w szczególności dwutlenku cyrkonu
i jego unikalnych właściwości.
Początkowo wspólne badania dotyczyły właściwości
tetragonalnych polikryształów ZrO2 (tzw. ceramika TZP
– Tetragonal Zirconia Polycr ystals) stabilizowanych
TiO2 i Y2O3. Wraz z rozwojem
metod otrzymywania polikryształów ZrO2, pojawiła
się koncepcja wytwarzania
kompozytów opartych na ich
osnowie, charakteryzujących
się podwyższoną twardością,
ścieralnością i odpornością
na kruche pękanie. W latach
dziewięćdziesiątych analizowano za pomocą technik mikroskopii elektronowej całe
spektrum kompozytów ceramicznych, których matrycą
stanowiły tetragonalne polikryształy ZrO2. Podsumowa-
rok 19, nr 1
niem powyższych badań był
Raport Końcowy z Projektu
Badawczego „Budowa granic
międzyfazowych na przykładzie wybranych kompozytów
ziarnistych” oraz 24 publikacje, które ukazały się w druku
w latach 1992 - 2000.
Równolegle w badaniami ceramiki TZP prowadzono również analizy ceramiki Ti-Si-C
otrzymywanej metodą SHS –
samowyzwalającej się syntezy
(2 publikacje). Osobnym wątkiem były badania materiałów
optoelektronicznych opartych na związkach HgTeCd
(5 publikacji) oraz warstw półprzewodników osadzanych
na krzemie (2 publikacje).
Etap trzeci rozpoczął się
w 1998 roku, kiedy to dzięki
sfinansowaniu przez Fundację Humboldta1, skaningowy
mikroskop elektronowy PHILIPS XL30 został wyposażony
w unikalny system do badań
orientacji krystalograficznych
w próbkach masywnych firmy HKL Technology (technika
dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych – EBSD).
Zastosowanie tej techniki do
badań metali i ich stopów nie
stwarzało specjalnych problemów metodologicznych, natomiast prawdziwym wyzwaniem była próba wdrożenia tej
techniki do badań materiałów
ceramicznych.
W przypadku analizy dielektrycznych materiałów ceramicznych za pomocą techniki
EBSD pojawiają się trzy zasad-
1 Stało się to możliwe, dzięki staraniom 5 byłych stypendystów
Fundacji Humboldta z Instytutu
(prof. J. Król, prof. J. Pośpiech, dr
hab. J. Jura, dr hab. P. Zięba, dr inż.
A. Morawiec).
nicze problemy: a) kumulacja
ładunku elektrycznego w warstwie przypowierzchniowej
dielektryka, b) zróżnicowana
topografia powierzchni, c) katodoluminescencja. Oprócz
ww. problemów występują
także pewne zjawiska, które należy uwzględnić podczas prowadzenia tego typu
badań, m.in. obecność fazy
szklistej w obszarach międzyziarnowych oraz zjawisko polimorfizmu.
Prace związane z zastosowaniem techniki EBSD do
badań materiałów ceramicznych wzbudziły duże zainteresowanie wśród wiodących
ośrodków naukowych, czego
rezultatem było nawiązanie
współpracy z Max-Planck Institut für Metallforschung
w Stuttgarcie i w konsekwencji realizacja Projektu Badawczego finansowanego przez
Deutsches Centrum für Luftund Raumfahrt e.V. pt „Application of Electron Backscatter
Diffraction to the Characterisation of Ceramics”.
Podsumowaniem wieloletnich badań mikrostruktury
kompozytów ceramicznych
była rozprawa habilitacyjna dr. inż. Marka Faryny pt.:
„Analiza zależności krystalograficznych faz składowych
w kompozytach o osnowie ceramicznej” oraz zrealizowano
2 Projekty Badawcze: „Topografia orientacji a właściwości
użytkowe kompozytów ziarnistych na osnowie ZrO2” oraz
„Optymalizacja właściwości
kompozytów ceramicznych
poprzez analizę zależności
krystalograficznych faz składowych” finansowane przez
Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego.
TECHNIKI
ŚRODOWISKO
I METODY
TiKa
LaLa
3.90
4.20
4.50
4.80
5.10
Porównanie zdolności rozdzielczej systemów EDS i WDS
na przykładzie linii spektralnych Ti Ka i La La
Analiza rozkładu orientacji w materiale ceramicznym o strukturze aragonitu (muszla skorupiaka Pincatada margaritifera)
Misorientation [degrees]
6
Misorientation Profile
5
4
3
2
1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Distance [microns]
Analiza rozkładu orientacji wewnątrz krystalitu w muszli
skorupiaka Pincatada margaritifera wzdłuż linii skanowania
Obraz dyfrakcyjny otrzymany z ceramiki korundowej zarejestrowany przy energii elektronów wiązki 5 keV, widoczne dwa typy dyfrakcji: EBSD i LEED
Zużyta katoda elektronów Lab6 – obraz elektronów wtórnych (SE)
Trójwymiarowy obraz krystalitów w stali ferrytycznej typu
Crofer 22H
rok 19, nr 1
13
ŚRODOWISKO
TECHNIKI
I METODY
Etap czwarty (realizowany
w latach 2005 – 2010). Konsekwencją współpracy z prof.
Krzysztofem Haberko z Katedry Ceramiki Specjalnej Wydziału Inżynierii Materiałowej
i Ceramiki AGH było rozpoczęcie badań nad charakterystyką mikrostrukturalną
bioceramiki przeznaczonej
do zastosowań stomatologicznych. Przedmiotem szczegółowych badań była gęsta,
mikroporowata oraz makroporowata bioceramika hydroksyapatytowa oparta na
hydroksyapatycie pochodzenia naturalnego.
Efektem wieloletnich badań
całego wachlarza bioceramiki
hydroksyapatytowej z wykorzystaniem wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego była
realizacja promotorskiego Projektu Badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki
Szkolnictwa Wyższego w latach 2009 - 2010: „Morfologia
hydroksyapatytu pochodzenia
naturalnego przeznaczonego
do zastosowań biologicznych”
a jako efekt końcowy Projektu – obrona pracy doktorskiej
mgr inż. Anny Marii Janus
(z wyróżnieniem).
Etap piąty (realizacja od 2003
do chwili obecnej). Kolejny
zakres badań był konsekwencją współpracy naukowo-badawczej z grupą prof.
Spomenki Kobe z Jozef Stefan Institute w Ljubljanie
w zakresie badań mikrotekstury w ferroelektrycznych
materiałach ceramicznych.
W ramach tej współpracy
wszechstronnie przebadano
przeźroczystą ceramikę fer-
14
roelektryczną PLZT zarówno
pod względem mikrostrukturalnym jak i w zakresie właściwości dielektrycznych.
Skład chemiczny badanych
materiałów ma istotny wpływ
na wielkość domen ferroelektrycznych. W przypadku próbek o zawartości La poniżej
3% można zaobserwować
ziarna o wymiarach rzędu kilku mikrometrów. Zwiększenie
zawartości domieszki wpływa
na zmniejszenie średnicy ziarna, a co za tym idzie zmniejszenie rozmiaru domen ferroelektrycznych.
Efektem prowadzonych badań była realizacja Projektu
Badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki
Szkolnictwa Wyższego w latach 2008 - 2011: „Kształtowanie właściwości użytkowych przeźroczystej ceramiki
ferroelektrycznej w aspekcie
korelacji pomiędzy orientacją pojedynczych krystalitów
a fluktuacjami ich składu chemicznego”, a jako efekt końcowy Projektu – otwarcie
przewodu doktorskiego przez
mgr inż. Katarzynę Berent, realizowanego pod moim kierunkiem.
Etap szósty (od 2009 do chwili obecnej). Etap ten obejmuje rozwój zaawansowanych technik badawczych
w skaningowej mikroskopii
elektronowej opar tej na
dwuwiązkowej technice analitycznej. Celem tych badań
jest opracowanie metodyki
pomiarów dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) w przestrzeni
trójwymiarowej zarówno dla
tworzyw metalicznych jak
rok 19, nr 1
i ceramicznych materiałów
tlenkowych.
Technika wysokorozdzielczej trójwymiarowej dyfrakcji elektronów wstecznie
rozproszonych (3D EBSD)
umożliwia badanie mikrostruktury materiałów o mikrometrycznych rozmiarach
krystalitów. Metoda ta opiera
się na sekwencyjnym usuwaniu warstwy materiału
z powierzchni próbki i zbieraniu map dyfrakcji elektronów. Po złożeniu wszystkich zebranych map przy
pomocy specjalistycznego
oprogramowania powstaje
trójwymiarowy obraz mikrostruktury materiału. Umożliwia on analizę nie tylko rozmiaru krystalitów i rozkładu
ich orientacji, ale również
pełną charakterystykę granic między ziarnowych oraz
analizę rozkładu GND (geometrically necessary dislocations), co nie było dotychczas
osiągalne przy standardowej,
dwuwymiarowej analizie dyfrakcji elektronów wstecznie
rozproszonych. Obecnie prowadzone są eksperymenty
z analizą piezoelektrycznych
materiałów ceramicznych
PLZT (Pb 1-x La x )(Zr yTi 1-y )O 3
w przestrzeni trójwymiarowej z w ykorz ystaniem
nisko- i wysokoenergetycznych energetycznych wiązek
elektronowej i jonowej, co
pozwoli oszacować efekt kumulacji ładunku w warstwach
podpowierzchniowych dielektryka. Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów przeprowadzona zostanie rutynowa
charakterystyka zmian orientacji, rozkładu wielkości porów związanych z różnymi
etapami spiekania ceramiki,
kształtu ziaren i charakteru
granic międzyziarnowych.
Przykłady badań realizowanych
obecnie w Pracowni Skaningowej Mikroskopii Elektronowej
ilustrują rysunki na str. 12.
Literatura
[1] M. Faryna, W. Pyda: Structural ceramic composites: processing, properties and orientation relationships, AMAS-ISN
Workshop on Fundamentals
of Intermetallics, Metal-Ceramic Composites and Functionally Graded Materials, Lecture Notes, 2004, 53
[2] M. Faryna, H. Paul, K.
Sztwiertnia: Orientation mapping techniques and their role
in characterization of microstructures, Foundation of Materials Design, eds: Krzysztof
J. Kurzydłowski, Bogusław
Major, Paweł Zięba), Research
Signpost, 661 (2006), 113
[3] M. Faryna: Dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych. Elementy teorii i praktyki,
Wydawnictwa AGH, 2012
[4] K. Berent, M. Faryna: High
resolution EBSD/SEM analysis of
PLZT ferroelectric crystals in Low
Vacuum conditions, Solid State
Phenomena, 186 (2012), 62
[5] A. Janus, M. Faryna: The
Application of VP-SEM in microstructure of ceramic macroporous scaffolds for bone tissue
engineering, IOP Conference
Series: Materials Science and
Engineering, conferenceseries.iop.org/mse, 32 (2012)
* Prof. dr hab. inż. Marek Faryna – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie
Download