ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ

advertisement
ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY ORAZ INWESTORÓW – STAN NA 04.12.2015 R.
*) dane Pytających pozostają do wiadomości Spółki
PYTANIE
ODPOWIEDŹ
Witam,
z
czego
Szanowny Panie,
wynikają
przeterminowane
nieuregulowane
i
znacznie zobowiązania Spółki wynikają w większości z opóźnień w realizacji płatności
wierzytelności Aedes, które można przez niektórych z naszych Zleceniodawców, które to opóźnienia mają różne
znaleźć na stronach www np. www.dlugi.info ?
przyczyny.
Wbrew pozorom, wielu deweloperów ma trudności z terminową obsługą
pozdrawiam
płatności realizowanych inwestycji. Warto zauważyć, iż pomimo polepszającej
się koniunktury w branży budowlanej, banki wciąż z ogromną rezerwą odnoszą
/pytanie nadesłane w dn. 01.12.2015 r. /
się do podmiotów z tego sektora i ta sytuacja nie zmienia się już od kilku
kwartałów.
Należy także zaznaczyć, iż zaległości AEDES związane są także z bieżącymi
2
trudnościami spółki, jakimi są konflikt z jednym z głównych Zleceniodawców:
spółką Sento S.A., a także trwającym procesem odzyskania należności Spółki z
realizacji przerwanej inwestycji w Zabrzu.
Dodatkowo, dyspozycja znaczącej wartości środkami została ograniczona ze
względu na udzielone i trwające gwarancje należytego wykonania oraz
gwarancje wad i usterek.
Rozumiemy sytuację podmiotów, wobec których AEDES posiada zobowiązania,
jednocześnie starając się z nimi porozumieć. Zależy nam na uregulowaniu
wszelkich zobowiązań, a także na unormowaniu naszej płynności finansowej.
Wyrażamy nadzieję, że udzielona powyżej odpowiedź okaże się dla Pana
zrozumiała
i wyczerpująca. Gdyby miał Pan dodatkowe pytania, zapraszamy do
ponownego
kontaktu
z
naszym
Działem
poprzez
adres
e-mail:
[email protected]
Z poważaniem
Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A.
Witam
Analizując raport za III kwartał
Szanowny Panie,
zostałem skłoniony do
zadania pytania czy spółce grozi upadłość ?
wobec zaprezentowanych wyników finansowych za III kwartał br., a także
zbioru okoliczności i wydarzeń, które w ostatnim czasie dotknęły Spółkę, nie
www.aedes.pl
3
możemy wykluczyć ryzyka utraty jej płynności finansowej, a w konsekwencji
Czy spółka spodziewa się w najbliższym czasie kontraktów,
wejście na drogę procesu upadłościowego. Jednakże, zapewniamy, że zostały
które zapewniłby jej zmianę obecnej sytuacji ?
podjęte wielotorowe działania, będące w mocy Zarządu Emitenta, w celu
zapobieżenia wskazanej sytuacji.
Pozdrawiam
Ewentualna upadłość Spółki byłaby „czarnym” rozwiązaniem dla nas w
Akcjonariusz
aktualnej sytuacji, biorąc pod uwagę to, ile lat działamy na rynku oraz jak wiele
trudności dotychczas przezwyciężyliśmy.
/pytanie nadesłane w dn. 24.11.2015 r. /
O szczegółach podjętych działań poinformujemy Pana oraz pozostałych
Akcjonariuszy stosownym raportem bieżącym.
Jeśli chodzi o planowane kontrakty, to oczywiście skupiamy się na zakończeniu
bieżących projektów, ale także bierzemy udział w kolejnych przetargach.
Pragniemy zaznaczyć, iż obecnie zwielokrotniliśmy działania związane z
poszukiwaniem i ofertowaniem nowych kontraktów budowlanych. Ponadto
nasza spółka zależna AE Development prowadzi zaawansowane rozmowy w
zakresie uruchomienia pierwszego projektu deweloperskiego na terenie
Krakowa.
Wyrażamy nadzieję, że udzielona powyżej odpowiedź okaże się dla Pana
zrozumiała i wyczerpująca. Gdyby miał Pan dodatkowe pytania, zapraszamy
do
ponownego
[email protected]
www.aedes.pl
kontaktu
z
naszym
Działem
poprzez
adres
e-mail:
4
Z poważaniem
Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A.
Szanowni Państwo,
Szanowny Panie,
Chciałbym uzyskać odpowiedź na pytania:
w
1. Dlaczego Zarząd podawał informację o wpływie
prawdopodobnie towarzyszą obecnie wielu Akcjonariuszom Indywidualnym
zakończonej inwestycji Petralana na wyniki w III i IV kw., ale
oraz Inwestorom AEDES S.A. Budując relacje inwestorskie i starając się
nie ujął jaki ten wpływ będzie pozytywny czy negatywny ?
prowadzić rzetelną politykę informacyjną, czasem możemy zostać zrozumiani w
2. Czy ta informacja nie wprowadza dezorientacji
inny sposób, niż byśmy oczekiwali. Na pewno nie jest i nigdy nie było naszą
inwestorów ?
intencją wprowadzać Państwa w błąd czy przekazywać nieprawdziwe
3. Czy ta sytuacja z notowaniami akcji jest normalna jeżeli
informacje. Dbamy także o równy dostęp do wszelkich ważnych informacji o
w spółce nie zaszły negatywne zdarzenia.
sytuacji i działalności Spółki.
4.
Dlaczego
Zarząd
podaje
informując
przesłanych
przez
Pana
pytaniach
odnajdujemy
emocje,
które
rynek
nieprecyzyjne sformułowania typu "może" "może wpłynąć"
W informacji dotyczącej inwestycji w Bytomiu, podaliśmy, iż jej ukończenie może
i ktoś wykorzystuje to tworząc słusznie lub nie kierując kurs
mieć wpływ na wyniki finansowe w III kwartale (ponieważ wtedy budowa wciąż
na dno notowań ?
trwała i rozliczono kolejną część kosztów) oraz IV kwartale – ze względu na to, iż
5.
Czy
Zarząd
nie
powinien
reagować
na
takie
rozliczenie zakończenia inwestycji będzie miało miejsce także w trwającym
zachowanie kursu, trzykrotny spadek wartości waloru od
obecnie, ostatnim kwartale roku. Proszę zauważyć, iż nadal trwa procedura
ostatniego szczytu ?
odbioru końcowego. Dotychczas uzyskane zostało pozwolenie na użytkowanie
obiektu, uruchomiono linię
produkcyjną, trwają
także
zaawansowane
Dziękuję za odpowiedź
procedury zmierzające do uzyskania pełnej zdolności produkcyjnej zakładu.
Inwestor
Publikując informację, o której Pan pisze, braliśmy pod uwagę ryzyko naliczenia
wobec Spółki kar umownych w wysokości oraz na podstawie uznanej przez
www.aedes.pl
5
/pytanie nadesłane w dn. 08.10.2015 r. /
Kontrahenta. W chwili obecnej, w ocenie Zarządu AEDES nie istnieją przesłanki
wskazujące na możliwość zaistnienia takiej sytuacji ze strony Zleceniodawcy
(ABG sp. z o.o. oraz Petralana S.A.). W opinii Zarządu, ewentualne kar byłyby
bezzasadne ze względu na dopełnienie przez Spółkę wszelkich zobowiązań
formalnych oraz związanych z samym procesem budowy.
W związku z tym, we wskazanej powyżej informacji, zdecydowaliśmy się
zaznaczyć, że ukończenie inwestycji w Bytomiu może mieć wpływ na wyniki
finansowe
AEDES,
niemniej
jednak
odpowiedzialnie
nie
mogliśmy
jednoznacznie wskazać czy wpływ ten będzie pozytywny czy też negatywny.
Jeśli chodzi o kurs notowań akcji Spółki na rynku NewConnect, to proszę
pamiętać, iż pomimo przekazywanych przez nas informacji, to bezpośrednio
dokonujący transakcji kupna i sprzedaży Inwestorzy decydują o wartości tychże
instrumentów finansowych. Zwracamy uwagę, iż przez kilkanaście miesięcy od
dnia debiutu rzetelnie komunikowaliśmy się z rynkiem, informując o pozyskaniu
nowych umów, aktualizacji strategii, a nawet pojawiających się problemach
czy trudnościach, zaś Zarząd Spółki wywiązywał się z podjętych zobowiązań.
Kurs notowań wzrósł jednakże dopiero w momencie publikacji informacji o
pozyskaniu kontraktu na realizację fabryki PETRALANA w Bytomiu. W naszej
ocenie może mieć to związek z niską płynnością samego rynku NewConnect, a
także niedowartościowaniem w ówczesnym czasie walorów Spółki przez
Inwestorów.
Zwracamy uwagę, iż działania spekulacyjne mające na celu wymuszenie
www.aedes.pl
6
określonego zachowania kursu notowań akcji AEDES S.A. mogą mieć różne
źródła, z czego Inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę. Jednocześnie,
zwracamy uwagę na fakt, iż Spółka przechodzi obecnie problemy związane z
obniżeniem płynności finansowej, co jest wynikiem konfliktu ze spółką Sento
S.A., o czym poinformowaliśmy Państwa raportem bieżącym nr 27/2015 w dniu
6. października 2015 roku. Możemy poinformować, iż w ostatnich dniach
podjęte zostały i nadal prowadzone są rozmowy w celu polubownego
zakończenia tego sporu.
Zarząd Spółki nie posiada żadnych narzędzi, które mogłyby w sposób
bezpośredni wpłynąć na utrzymanie kursu notowań akcji na określonym
poziomie. Kurs ten ustalany jest w wyniku działań Inwestorów, którzy dokonują
transakcji kupna-sprzedaży, na podstawie posiadanych informacji (a także ich
interpretacji),
wiedzy,
doświadczenia,
strategii,
planów
oraz
środków
finansowych. Warto zwrócić tutaj szczególną uwagę na źródła informacji, z
których Inwestorzy czerpią wiedzę na temat działań i sytuacji Spółki.
Przypominamy, że oficjalną drogą komunikacji z AEDES S.A. są: raporty bieżące
oraz okresowe publikowane w giełdowym systemie EBI (publikowane m.in. na
stronie www.newconnect.pl), strona internetowa Spółki oraz odpowiedzi na
przesyłane przez Państwa zapytania.
Wyrażamy nadzieję, że udzielona powyżej odpowiedź okaże się dla Pana
zrozumiała i wyczerpująca. Gdyby miał Pan dodatkowe pytania, zapraszamy
www.aedes.pl
7
do
ponownego
kontaktu
z
naszym
Działem
poprzez
adres
e-mail:
[email protected]
Z poważaniem
Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A.
Witam
Szanowny Panie,
Proszę o informację co się dzieje w firmie. Jestem
forum, które Pan wskazał jest miejscem, gdzie może pisać dowolna osoba bez
zaniepokojony poniższym forum i opinia pracowników:
konieczności rejestracji i logowania się. Na pierwszej stronie tego forum
http://www.gowork.pl/opinie_czytaj,942043
zamieściliśmy nasze stanowisko ws. pojawiających się na nim komentarzy.
Zarząd Spółki jest świadomy, że część Pracowników może być niezadowolona z
Czy firma jest w stanie jeszcze wyjść na prostą po sytuacji z
warunków płacowych lub innych powodów związanych z zatrudnieniem w
Sento?
Spółce. Każda z osób zatrudnionych w AEDES S.A. ma inne oczekiwania oraz
stosunek do wykonywanych przez siebie obowiązków służbowych. Trudno nam
Czy zarząd interesował się i zna osobiście beneficjentów
komentować osobno każdą opinię nie zawierającą konkretnych i rzeczowych
rzeczywistych Sento 15 sp zoo?
zastrzeżeń co do działalności poszczególnych działów czy osób w Spółce.
Pozdrawiam
Jeśli zaś chodzi o Sento S.A. oraz spółkę zależną Sento 15 sp. z o.o., to możemy
/pytanie nadesłane w dn. 08.10.2015 r. /
powiedzieć, iż podjęte zostały i prowadzone są rozmowy, które mają na celu
odzyskanie należności wobec AEDES i jednoczesne polubowne zakończenie
sporu.
W chwili obecnej, poziom płynności finansowej AEDES jest znacząco obniżony.
Zarząd Spółki czyni starania w celu ustabilizowania tej sytuacji. O wszelkich
www.aedes.pl
8
istotnych zmianach w tym zakresie poinformujemy Państwa za pomocą
raportów bieżących.
Wyrażamy nadzieję, że udzielona powyżej odpowiedź okaże się dla Pana
zrozumiała i wyczerpująca. Gdyby miał Pan dodatkowe pytania, zapraszamy
do
ponownego
kontaktu
z
naszym
Działem
poprzez
adres
e-mail:
[email protected]
Z poważaniem
Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A.
Witam,
Szanowny Panie,
Jestem od dłuższego czasu akcjonariuszem Państwa firmy i
przede wszystkim uprzejmie dziękujemy za wyrazy uznania dla prowadzonej
powiem szczerze ze bardzo mi sie podoba sposób
przez AEDES S.A. polityki komunikacyjnej oraz starań Zarządu o trwały rozwój
zarządzania spółką, komunikacja z akcjonariuszami oraz
Spółki. Stanowi to dla nas bodziec do jeszcze bardziej wytężonej pracy ww.
stały rozwój firmy. Uważam, że niewiele jest spółek na NC,
obszarach.
które tak rzetelnie podchodzą do biznesu i informują o
wszystkim, co się dzieje RÓWNO wszystkich akcjonariuszy.
Monitorujemy fora internetowe, na których znajdują się tematy poświęcone
Niepokojące są niestety działania niektórych osób na
AEDES z zakresu obecności Spółki na rynku NewConnect. Fora te stanowią dla
forum bankiera, które robią bardzo zły PR spółce,
nas pewnego rodzaju źródło informacji o obawach, spostrzeżeniach i
naganiając na spadki, strasząc bezpodstawnie drobnych
oczekiwaniach naszych Akcjonariuszy oraz potencjalnych Inwestorów. Nie
akcjonariuszy bankructwem. Proszę mi powiedzieć, czy
zawsze swój punkt widzenia wyrażacie Państwo w kontakcie z naszym
spółka będzie starała się sie wobec tego podjąć jakieś
Zespołem Relacji Inwestorskich, a dla nas jest on bardzo ważny.
www.aedes.pl
9
kroki (być może prawne) broniąc swojego dobrego
imienia?
Obserwujemy również sytuację na forum portalu Bankier.pl i jesteśmy nią
zaniepokojeni, jednakże dotychczas nie zdecydowaliśmy się na interwencję ze
Dlaczego animator pozwala na to, aby drobnymi kwotami
względu na kilka czynników. Przede wszystkim fora internetowe (szczególnie
ktoś zbijał akcje spółki o 40-50% w krótkim czasie tworząc
takie, gdzie posty mogą pisać osoby anonimowe- w żaden sposób
przy tym wizje bankructwa Aedes? Może warto pomyśleć
niezalogowane) nie są i nie powinny stanowić oficjalnego źródła informacji o
na dokapitalizowaniu spółki przez emisję akcji dla
wydarzeniach w Spółce, a tym bardziej oficjalnej platformy dla komunikacji
aktualnych akcjonariuszy po dobrej cenie i przejść na
Inwestorów z emitentem. W naszej opinii, rzetelnie prowadzone relacje
rynek główny? Pozwoliłoby to na jeszcze szybszy rozwój
inwestorskie zapewniają Akcjonariuszom - czyli Państwu, stały i prosty dostęp do
spółki, a myślę,, że wiele osób chętnie zainwestuje w
wszelkich niezbędnych informacji. Na naszej stronie internetowej podany jest
Państwa firmę po dobrej cenie:).
kontakt do Zespołu Relacji Inwestorskich zarówno poprzez e-mail jak i numer
Myślę, że NC to nie miejsce dla Aedes i nie jeden fundusz
telefonu. Trudno jest dyskutować z kimś, kogo nie znamy. Jesteśmy także
chętnie by zainwestował na GPW w Wasza firmę.
świadomi, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż odpowiedzi naszej
Spółki, które znalazłyby się na ww. forum byłby przeinaczane oraz
Pozdrawiam
wykorzystywane przez te osoby przeciwko AEDES. To z kolei mogłoby
wprowadzać
/pytanie nadesłane w dn. 17.09.2015 r. /
chaos
komunikacyjny,
powodując
dezinformację
wśród
Inwestorów. Takiej sytuacji chcielibyśmy uniknąć. Dobre imię AEDES jako spółki
publicznej
bronimy
poprzez
konsekwentną
i
transparentną
politykę
komunikacyjną, a także poprzez działania w postaci realizacji i pozyskania
nowych zleceń.
Jeśli chodzi o Animatora Rynku akcji AEDES, to informujemy, że podmiot ten
działa w ściśle określonych ramach prawnych, wykonując niezbędne czynności
www.aedes.pl
10
w celu poprawy i utrzymania wysokiego poziomu płynności ww. akcji.
Plany przejścia na rynek regulowany są wciąż aktualne i jeśli tylko pozwolą na to
warunki rynkowe, zdecydujemy się na ten krok. Chcielibyśmy, aby ewentualnej
zmianie rynku notowań towarzyszyła emisja akcji. Jednakże, na chwilę obecną
nie mamy sprecyzowanych żadnych warunków, nie zapadły w tym zakresie
także żadne wiążące decyzje.
Wyrażamy nadzieję, że udzielona powyżej odpowiedź okaże się dla Pana
zrozumiała i wyczerpująca. Gdyby miał Pan dodatkowe pytania, zapraszamy
do
ponownego
kontaktu
z
naszym
Działem
poprzez
adres
e-mail:
[email protected]
Z poważaniem
Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A.
Szanowni Państwo,
Szanowny Panie,
Jestem zainteresowany inwestycją w Państwa spółkę. dziękujemy za przesłaną wiadomość, poniżej przedstawiając jednocześnie
Niemniej jednak mam kilka pytań ponieważ ostatnie odpowiedzi na Pana pytania:
wydarzenia wokół kursu spółki mocno mnie zaniepokoiły.
Ad. 1 Czy spółka ma stabilną sytuację finansową? Czy celem wyemitowania
Czy spółka ma stabilną sytuację finansową? Czy celem ostatnich obligacji jest zdobycie środków na bieżące potrzeby spółki czy na
www.aedes.pl
11
wyemitowania ostatnich obligacji jest zdobycie środków nowe inwestycje?
na bieżące potrzeby spółki czy na nowe inwestycje?
W ocenie Zarządu AEDES S.A. aktualna sytuacja finansowa Spółki jest stabilna,
Czy spółka bierze pod uwagę ewentualne ogłoszenie jednakże wymaga dalszych prac związanych ze zmniejszeniem wielkości
upadłości w związku z opóźnieniami przy budowie zobowiązań. Staramy się terminowo regulować bieżące zobowiązania Spółki
Petralany i wynikającymi z tego karami finansowymi?
względem naszych Kontrahentów. Jednocześnie istotna część naszych środków
finansowych została czasowo zablokowana na poczet gwarancji należytego
Czy spółka planuje w najbliższym roku jakieś inwestycje wykonania kontraktów oraz gwarancji wad i usterek w związku z realizowanymi
i zlecenia poza kontraktem na budowę wieży kontroli przez nas kontraktami budowlanymi.
lotów w Balicach? Jakie to są inwestycje bądź kontrakty?
Przeprowadzona emisja obligacji serii A miała na celu powiększenie zasobu
kapitału obrotowego AEDES, który służy nie tylko do bieżących rozliczeń, ale
Z góry dziękuję za odpowiedź,
również stanowi źródło finansowania nowych projektów budowlanych. Zatem,
znaczna większość środków została wykorzystana w tym właśnie celu.
Z wyrazami szacunku,
/pytanie nadesłane w dn. 17.09.2015 r. /
Ad. 2 Czy spółka bierze pod uwagę ewentualne ogłoszenie upadłości w
związku z opóźnieniami przy budowie Petralany i wynikającymi z tego karami
finansowymi?
Wniosek o ogłoszenie upadłości jest realnym zagrożeniem dla każdego
działającego przedsiębiorstwa. Nie można wykluczyć, że taka sytuacja dotknie
także AEDES S.A.. Proszę jednakże pamiętać, iż w portfelu zamówień AEDES
znajduje się nie tylko kontrakt na budowę fabryki PETRALANA w Bytomiu, ale
także szereg innych projektów, które Spółka obecnie realizuje. W związku z
www.aedes.pl
12
powyższym, nie zamierzamy w przytoczonej przez Pana sytuacji, składać
wniosku o ogłoszenie upadłości. Problem ewentualnych kar umownych
będziemy rozwiązywać poprzez stosowne porozumienia lub – jeśli sytuacja
będzie tego wymagała – na drodze postępowania sądowego. Na pewno nie
będziemy unikać odpowiedzialności, jeśli okoliczności, na które powoła się
Kontrahent powstały z naszej winy.
Zwracamy uwagę, że ww. sytuacja stanowi także przedmiotowe ryzyko
działalności prowadzonej przez Spółkę i może wystąpić w przypadku innych
realizowanych zleceń.
Ad. 3. Czy spółka planuje w najbliższym roku jakieś inwestycje i zlecenia poza
kontraktem na budowę wieży kontroli lotów w Balicach? Jakie to są inwestycje
bądź kontrakty?
Zarząd AEDES S.A. na bieżąco stara się o pozyskanie nowych kontraktów.
Oprócz prowadzonych rozmów handlowych i biznesowych,
Spółka bierze
udział w różnego typu przetargach budowlanych związanych z budownictwem
mieszkaniowym, przemysłowym oraz infrastrukturalnym. Poszukujemy nie tylko
kontraktów o wysokich marżach, ale również takich, które pozwolą poszerzyć
posiadane doświadczenie. Zgodnie z założeniami strategii rozwoju Spółki, wciąż
poszerzamy grono naszych Zleceniodawców. Przykładem tego jest przywołany
przez Pana kontrakt na realizację wieży kontroli ruchu lotniczego na lotnisku w
Balicach.
Jednocześnie,
www.aedes.pl
warto
przypomnieć
o
umowie
z
firmą
Logi
13
Development
2
Sp.
z
o.o.
na
realizację
budynku
wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. Śliskiej w Krakowie, gdzie trwają przygotowania do
przekazania placu budowy. Innym istotnym projektem Spółki jest zwiększony
zakres prac realizowanych w ramach inwestycji przy ul. Rogozińskiego również w
Krakowie. Kilka miesięcy temu informowaliśmy także o rozpoczęciu negocjacji w
celu pozyskania kolejnej umowy z zakresu budownictwa przemysłowego.
Rozmowy trwają nadal i mamy nadzieję, że ich zakończenie okaże się dla Spółki
pozytywne.
Ponadto, na początku bieżącego roku utworzyliśmy spółkę zależną AE
Development
S.A.,
której
zadaniem
będzie
realizacja
projektów
mieszkaniowych. Utworzenie podmiotu o profilu deweloperskim powinno
zapewnić AEDES dodatkowe zlecenia, a przyszłej Grupie Kapitałowej wyższe
marże i poprawę wskaźników płynności.
Korzystając z okazji, zachęcamy Pana do zapoznania się z naszą stroną
internetową: www.aedes.pl, gdzie znajdzie Pan wszelkie niezbędne informacje
o Spółce, wyniki finansowe, raporty bieżące oraz kwartalne, a także
najważniejsze wiadomości. Jeśli będzie potrzebował Pan dodatkowych
wyjaśnień, nasz Zespół Relacji Inwestorskich jest do Pana dyspozycji.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że informacje dotyczące AEDES S.A., które
pojawiają
się
na
różnego
rodzaju
forach
internetowych
mogą
być
niesprawdzone i nierzetelne. Dodatkowo, istnieje możliwość, iż osoby piszące
jako anonimowi użytkownicy będą próbować wpływać na kurs notowań akcji
www.aedes.pl
14
naszej Spółki – a tym samym na zachowania naszych Akcjonariuszy
Indywidualnych oraz potencjalnych Inwestorów – poprzez publikowanie wpisów
o określonym i zaplanowanym charakterze.
Przypominamy, że zgodnie z Art. 39 Ustawy z dnia 29. lipca 2015 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538, tj.):
1. Zakazana jest manipulacja instrumentem finansowym, zwana dalej
„manipulacją”.
2. Manipulację stanowi:
1) składanie zleceń lub zawieranie transakcji wprowadzających lub
mogących wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży
lub ceny instrumentu finansowego, chyba że powody tych działań
były uprawnione, a złożone zlecenia lub zawarte transakcje nie
naruszyły
przyjętych
praktyk
rynkowych
na
danym
rynku
regulowanym;
2) składanie
zleceń
lub
zawieranie
transakcji
powodujących
nienaturalne lub sztuczne ustalenie się ceny jednego lub kilku
instrumentów finansowych, chyba że powody tych działań były
uprawnione, a złożone zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyły
przyjętych praktyk rynkowych na danym rynku regulowanym;
3) składanie zleceń lub zawieranie transakcji, z zamiarem wywołania
innych skutków prawnych niż te, dla osiągnięcia których faktycznie
jest dokonywana dana czynność prawna;
www.aedes.pl
15
4) rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym
internetu, lub w inny sposób fałszywych lub nierzetelnych informacji
albo pogłosek, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd w
zakresie instrumentów finansowych:
a) przez dziennikarza – jeżeli nie działał z zachowaniem należytej
staranności zawodowej albo jeżeli uzyskał z rozpowszechniania
takich informacji bezpośrednią lub pośrednią korzyść majątkową
lub osobistą dla siebie lub innej osoby, nawet działając z
zachowaniem tej staranności,
b) przez inną osobę – jeżeli wiedziała lub przy dołożeniu należytej
staranności mogła
się
dowiedzieć,
że
są
to
informacje
nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd;
5) składanie
zleceń
lub
zawieranie
transakcji
przy
jednoczesnym
wprowadzeniu uczestników rynku w błąd albo wykorzystanie ich błędu,
co do ceny instrumentów finansowych;
6) zapewnianie kontroli nad popytem lub podażą instrumentu finansowego
z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób powodujący
bezpośrednie lub pośrednie ustalanie cen nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych;
7) nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na zakończenie
notowań
powodujące
wprowadzenie
w
błąd
inwestorów
dokonujących czynności na podstawie ceny ustalonej na tym etapie
notowań;
www.aedes.pl
16
8) uzyskiwanie
korzyści
majątkowej
z
wpływu
opinii
dotyczących
instrumentów finansowych lub ich emitentów wyrażanych w środkach
masowego przekazu w sposób okazjonalny lub regularny, na cenę
posiadanych instrumentów finansowych, jeśli nie został publicznie
ujawniony w sposób pełny i rzetelny występujący konflikt interesu. […]
Zgodnie z Art. 172 ww. Ustawy o obrocie, we wskazanych powyżej
przypadkach:
1. Na każdego kto dokonuje manipulacji, o której mowa w art. 39 ust. 2
pkt 4 lit. b lub pkt 8, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę
pieniężną do wysokości 200 000 zł lub karę pieniężną do wysokości
dziesięciokrotności uzyskanej korzyści majątkowej albo obie te kary
łącznie.
2. Tej samej karze podlega, kto wchodzi w porozumienie mające na
celu dokonanie manipulacji.[…]”
Wyrażamy nadzieję, że udzielona powyżej odpowiedź okaże się dla Pana
zrozumiała i wyczerpująca. Gdyby miał Pan dodatkowe pytania, zapraszamy
do
ponownego
[email protected]
Z poważaniem
www.aedes.pl
kontaktu
z
naszym
Działem
poprzez
adres
e-mail:
17
Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A.
Szanowni Państwo
Szanowny Panie,
Nie rozumiem zapisu z dzisiejszego komunikatu cyt:
jesteśmy świadomi oczekiwań naszych Inwestorów w zakresie zakończenia i
Zakończenie realizacji ww. inwestycji będzie miało wpływ
rozliczenia kontraktu dot. budowy fabryki w Bytomiu. Proszę zwrócić uwagę, iż
na wyniki finansowe Emitenta w III i IV kwartale br.
weszliśmy w ostatni etap realizacji inwestycji i zbliżamy się do jej końca. Kwartały
I i II br. – o które Pan pyta – zostały rozliczone z ujęciem części wpływów oraz
Pytanie:
kosztów związanych z prowadzeniem ww. projektu. Zachęcamy do lektury
Czy w I i II kw. nie mało wpływu i jaki to będzie wpływ?
opublikowanych raportów kwartalnych, w których znajdzie Pan dane
Negatywny czy pozytywny? Będzie zysk z tej inwestycji czy
finansowe wraz ze stosownym komentarzem Zarządu Spółki.
strata? Pisaliście Państwo od stycznia 2015 roku, że
W związku z tym, że termin zakończenia realizacji zaplanowano na 30.09.2015
przesuwanie terminu nie leży z przyczyn z Państwa strony,
roku rozliczenie ostatnich prac będzie ujęte także w wynikach za IV kwartał
to
2015 roku. Jednakże, jak wskazywaliśmy w poprzednim okresie, wpływy te będą
rozumiem,
że
koszty
tego
przesunięcia
terminu
zakończenia inwestycji również nie ponosi AEDES S.A.
już na niższym poziomie niż notowane dotychczas, co jest właśnie związane z
W przeciwnym razie traktuję to, jako zatajanie informacji
rozpoczęciem ostatniego etapu realizacji inwestycji. Proszę także mieć na
istotnej dla inwestorów i ewidentne wprowadzanie ich w
względzie, iż nie publikujemy prognoz finansowych, w związku z czym nie
błąd.
możemy komentować wysokości spodziewanych wyników finansowych w
najbliższych kwartałach.
Dziękuję za odpowiedź
Inwestor
Zmiana terminów zakończenia fabryki PETRALANA była związana z wieloma
/pytanie nadesłane w dn. 09.09.2015 r. /
czynnikami. Proszę zauważyć, iż ze względu na klauzulę poufności, nie
udzielaliśmy informacji, o których Pan pisze. Zwracamy uwagę, iż w branży
budowlanej opóźnienia w realizacji prac wykonawczych się zdarzają.
www.aedes.pl
18
Jednakże, dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie warunki zawartej umowy
zostały przez Spółkę dotrzymane, zaś zakończenie realizacji fabryki odbyło w
najkrótszym możliwym terminie przy zachowaniu najwyższej staranności oraz
jakości wykonania.
Raz jeszcze podkreślamy, że wszystkie działania były podejmowane w ścisłym
porozumieniu ze Zleceniodawcą. Ponadto, pozwalamy sobie przypomnieć o
treści raportu bieżącego nr 13/2015 z dn.12 maja 2015 r., w którym
poinformowaliśmy Państwa, że [cyt.]:
„[…]W przypadku naruszenia podanych wyżej terminów na Spółkę mogą
zostać nałożone kary umowne w wysokości po 100.000,00 złotych za każdy
przypadek naruszenia. Ponadto w mocy pozostają także dotychczasowe kary
umowne określone pomiędzy Stronami w umowach generalnych.”
Zatem, nie jest wykluczone, iż Zleceniodawca zdecyduje o naliczeniu kar
umownych względem Spółki, na podstawie przyjętych przez siebie kryteriów.
Nasze dotychczasowe doświadczenie w realizacji różnego typu projektów
budowlanych nauczyło nas, aby pod uwagę brać różne scenariusze oraz
odpowiednio się do nich przygotować. Dlatego też, jeśli dojdzie do takiej
sytuacji,
zespół
prawników
i
radców
prawnych
wspierający
Spółkę,
szczegółowo zbada zasadność i podstawy prawne potencjalnych roszczeń.
Niemniej jednak, będziemy starać się rozwiązać ewentualną sytuację sporną w
drodze dialogu i porozumienia.
www.aedes.pl
19
Odpowiadając na ostatni akapit z nadesłanej przez Pana odpowiedzi,
chcielibyśmy zauważyć, iż Zarząd Spółki w przyjętej polityce informacyjnej
dokłada wszelkich starań, aby przepływ informacji pomiędzy Zarządem a
wszystkimi Akcjonariuszami był prowadzony w sposób przejrzysty i wiarygodny.
W związku z powyższym przykładamy wielką wagę, aby nasi Akcjonariusze
niezależnie od wielkości posiadanego pakietu akcji, mieli równe prawo dostępu
do informacji na temat funkcjonowania Spółki.
Wyrażamy nadzieję, że udzielona powyżej odpowiedź okaże się dla Pana
zrozumiała i wyczerpująca. Gdyby miał Pan dodatkowe pytania, zapraszamy
do
ponownego
kontaktu
z
naszym
Działem
poprzez
adres
e-mail:
[email protected]
Z poważaniem
Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A.
Dzień dobry,
Szanowny Panie,
jestem ze Spółką już ponad 2 lata, zawsze byłem spokojny
dziękujemy za dotychczasowe zaufanie, którym obdarzył Pan Spółkę oraz jej
i zadowolony z działań zarządu. Wiem ze obecne
Zarząd, dziękujemy także za wiele otrzymanych od Pana wiadomości
działania zarządu(np. emisja obligacji) mają zapobiec
i zainteresowanie naszymi działaniami. Kontakt z akcjonariuszami oraz
ewentualnym problemom w przyszłości. Budowa Fabryki w
inwestorami indywidualnymi jest dla Zarządu Spółki bardzo ważny, bowiem
Bytomiu dobiega końca, jak Zarząd odnosi się to przyszłej
dzięki niemu możemy w bezpośredni sposób przedstawić plany rozwoju,
sytuacji Spółki? Bez pozyskania dalszych kontraktów tego
na bieżąco wyjaśniać ewentualne wątpliwości oraz dyskutować z inwestorami.
www.aedes.pl
20
typu ciężko będzie utrzymać obecne wyniki finansowe
przy obecnych kosztach. Czy środki pozyskane z emisji jako
Emisja obligacji – jak już mówiliśmy – jest nam pomocna w celu realizacji
minimalne
założonych celów, w tym m.in. poprawy poziomów płynności Spółki. Staramy
są
wystarczające
do
realizacji
zadań
powierzonych sobie przez Spółkę?
się konwertować zadłużenie z krótkoterminowego na długoterminowe.
Pozostaje też kwestia rentowności. Wiadomo, że to cecha
W ten sposób będziemy mogli w bardziej elastyczny sposób regulować nasze
tej branży, jednak w tym roku rentowność jest wyjątkowo
zobowiązania. Pozyskane środki w wysokości ponad 2,5 mln zł w chwili obecnej
niska.
pozwolą spełnić część założonych i wskazanych powyżej celów. Pozostała
część, posłuży na uruchomienie nowych projektów.
Pozdrawiam
/pytanie nadesłane w dn. 18..08.2015 r. /
We wrześniu zostanie zakończona realizacja inwestycji w Bytomiu, z którą
związany jest istotny wzrost przychodów ze sprzedaży oraz wyniku netto AEDES.
Jednakże, wzrost kosztów operacyjnych również związany jest ze wskazanym
projektem. Ponadto, wciąż poszukujemy nowych zleceń zarówno w obszarze
budownictwa mieszkaniowego, jak i przemysłowego. Inwestycja w Bytomiu
pozwoliła
nam zebrać cenne
doświadczenie, które
mamy nadzieję,
że zaprocentuje w postaci kontraktów o podobnej lub nieco większej skali.
Możemy powiedzieć, iż w chwili obecnej prowadzimy pierwsze rozmowy w tym
zakresie. Zaznaczamy jednak, że nie ma żadnej pewności czy i kiedy takie
zlecenia pojawią się w portfelu AEDES.
Przyszłość Spółki związana będzie w głównej mierze z realizacją projektów
mieszkaniowych. Jest to nasza podstawowa działalność, którą chcemy
rozwijać także poprzez spółkę zależną o profilu deweloperskim. Trwają obecnie
działania w celu rozpoczęcia realizacji pierwszego projektu deweloperskiego
www.aedes.pl
21
jeszcze przed końcem bieżącego roku. Jeśli przyjęte plany oraz ich założenia
zostaną urzeczywistnione, poinformujemy Państwa o tym stosownym raportem
bieżącym.
Wyrażamy nadzieję, że udzielona powyżej odpowiedź okaże się dla Pana
zrozumiała i wyczerpująca. Gdyby miał Pan dodatkowe pytania, zapraszamy
do
ponownego
kontaktu
z
naszym
Działem
poprzez
adres
e-mail:
[email protected]
Z poważaniem
Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A.
Witam
Szanowny Panie,
1. Z podanych informacji wynika, że spółka ma korzystnie
rozstrzygnięte 2 postępowania przetargowe. Rozumiem że
odnosząc się do pytania o postępowania przetargowe, to informujemy,
jest związana oferta.
iż konkursy, w których braliśmy udział w II kwartale br. dotyczą realizacji
Pytanie: na jaki okres czasu jest związana ofertą i czy czas
inwestycji mieszkaniowych. Jedno z postępowań dotyczy zawartej już umowy
związania był wydłużany?
z J.W. Construction Holding S.A. i stanowi kontynuację współpracy w zakresie
budowy drugiego etapu inwestycji w Katowicach. Informowaliśmy o tym
2. Z jakiego powodu nie została objęta emisja obligacji w
raportem bieżącym nr 9/2015 z dn. 24.04.2015 roku. Kolejne z postępowań
100 %. Czy brak chętnych ? Czy ta kwota wystarczy na
zostało rozstrzygnięte, jednakże nadal trwają prace związane z optymalizacją
finansowanie działalności?
procesu wykonawczego. Dotychczas nie została zawarta umowa, zaś Spółka
związana jest tajemnicą negocjacji aż do momentu zawarcia przedmiotowej
www.aedes.pl
22
3.
Czy
przy
uzyskanej
kwocie
z
emisji
koszty
jej
umowy.
przeprowadzenia nie są za wysokie ? 6% koszty emisji ? 9%
koszty wykupu ? Czy to jest niższa kwota niż zwykłe
finansowanie inwestycji przez kredyt inwestycyjny?
Z przeprowadzonej emisji obligacji serii A pozyskaliśmy 2,54 mln złotych.
Wartość ta stanowi minimum niezbędne do realizacji celów, na które środki
te są przeznaczone. Trudno nam oceniać, co przyczyniło się do tego,
Z góry dziękuję za odpowiedź
iż nie osiągnięto maksymalnego poziomu emisji. Decyzje podejmowane przez
inwestorów są ich indywidualnymi wyborami, związanymi z danym momentem
/pytanie nadesłane w dn. 12.08.2015 r. /
czasowym, na który składają się wiedza, doświadczenie, plany inwestycyjne
oraz posiadane środki finansowe.
Koszty emisji stanowią stawki powszechnie obowiązujące na rynku.
Odnosząc
się
natomiast
do
przyjętego
oprocentowania
obligacji,
to zdecydowaliśmy się na 9 proc., ponieważ jako Spółka notowana na rynku
NewConnect oraz działająca w branży o podwyższonym ryzyku, chcieliśmy
zainteresować przeprowadzoną emisją nowych inwestorów, proponując im
konkurencyjne warunki wykupu. Chcielibyśmy w tym miejscu podkreślić,
iż jesteśmy bardzo wdzięczni aktualnym Obligatariuszom, że obdarzyli nas
zaufaniem, biorąc udział w emisji.
Pyta Pan również poniekąd dlaczego zdecydowaliśmy się na emisję obligacji.
Od ponad 3 lat konsekwentnie rozwijamy Spółkę, budując w ten sposób jej
wartość dla Inwestorów oraz Akcjonariuszy. Zbudowaliśmy przez ten czas grono
aktywnych Inwestorów, dbając o ich zaufanie względem Spółki. Jak w życiu
każdego emitenta, przyszedł moment kiedy i my z tego zaufania ośmieliliśmy się
www.aedes.pl
23
skorzystać poprzez emisję obligacji. Ponadto, jest to kontynuacja naszej polityki
transparentności, bowiem planujemy wprowadzić obligacje serii A na rynek
Catalyst. Proszę mieć na uwadze, że przedstawionych powyżej korzyści
niematerialnych
nie
uzyskamy
korzystając
z
ewentualnego
kredytu
inwestycyjnego. Dodatkowo, warto wspomnieć, iż ustalone warunki emisji
obligacji dają Spółce większe możliwości dostosowania zasad spłaty w stosunku
do realizowanych projektów, aniżeli ewentualny kredyt bankowy.
Wyrażamy nadzieję, że udzielona powyżej odpowiedź okaże się dla Pana
zrozumiała i wyczerpująca. Gdyby miał Pan dodatkowe pytania, zapraszamy
do
ponownego
kontaktu
z
naszym
Działem
poprzez
adres
e-mail:
[email protected]
Z poważaniem
Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A.
Witam
Szanowny Panie,
wiemy z komunikatów, że zakończenie prac budowlanych
na
Petralanie
wraz
z
przekazaniem
odpowiedniej
dokumentacji miało nastąpić do dnia dzisiejszego.
prace budowlane w zakresie ukończenia realizacji fabryki w Bytomiu wciąż
jeszcze
trwają.
W
ścisłym
porozumieniu
z
Zamawiającym
dokonano
nieznacznych przesunięć w terminach zakończenia poszczególnych etapów.
Czy w związku z tym będzie komunikat w tej sprawie i czy
Obecnie w obiekcie trwają już pierwsze testy, uruchamiane są poszczególne
prace zostały zakończone
instalacje wewnętrzne.
www.aedes.pl
24
w terminie ?
Ostatecznym terminem oddania inwestycji pozostaje dzień 30. września 2015
roku, który jest terminem pewnym.
Pozdrawiam
/pytanie nadesłane w dn. 31.07.2015 r. /
Wyrażamy nadzieję, że udzielona powyżej odpowiedź okaże się dla Pana
zrozumiała i wyczerpująca. Gdyby miał Pan dodatkowe pytania, zapraszamy
do
ponownego
kontaktu
z
naszym
Działem
poprzez
adres
e-mail:
[email protected]
Z poważaniem
Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A.
Dzień dobry,
mimo
wcześniej
Szanowny Panie,
zadeklarowanej
dywidendy,
rynek w chwili kiedy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AEDES S.A. podjęło uchwałę
nie przyjął negatywnie decyzji o przeznaczeniu zysku za rok o przeznaczeniu całości zysku wypracowanego w roku ubiegłym na kapitał
2014 na kapitał zapasowy. Również jestem zdania, zapasowy, byliśmy przygotowani na negatywną reakcję dużej części
że warto inwestować w rozwój na tym etapie. W związku Inwestorów. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że wielu z nich liczyło
z tym mam pytania:
na tegoroczną dywidendę i mogą być oni rozczarowani wskazaną powyżej
decyzją. Jednakże, otrzymaliśmy również wiele słów poparcia i zrozumienia
Czy zyski Spółki jak i emisja obligacji są związane stricte od Akcjonariuszy indywidualnych. Cieszymy się, że tak dobrze rozumieją
z kontraktami które Spółka negocjuje?
Państwo potrzeby działalności Spółki.
Czy może są jeszcze inne plany w dalszej przyszłości, które
Spółka chce zrealizować dzięki emisji obligacji?
Dalszy rozwój Spółki wymaga inwestycji, niewystarczające w dzisiejszych
www.aedes.pl
25
Kiedy akcjonariusze mogą liczyć na pierwsze informacje warunkach rynkowych stały kredyty bankowe, szczególnie, że instytucje
z
działalności
płynące
ze
AE Development?
Spółki
zależnej bankowe z dużą rezerwą traktują podmioty z branży budowlanej. Dlatego
zdecydowaliśmy się na emisję obligacji. Jej celem jest pozyskanie środków
na kapitał obrotowy, który posłuży nam do realizacji bieżących oraz przyszłych
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
kontraktów.
Pozdrawiam
Negocjacje, o których wspominaliśmy kilka tygodni wcześniej, wciąż trwają,
dlatego nie możemy zdradzić więcej szczegółów na ten temat. Prosimy
/pytanie nadesłane w dn. 18.07.2015 r. /
o cierpliwość oraz zaufanie do działań Zarządu Spółki, który dotychczas w miarę
możliwości konsekwentnie oraz umiejętnie realizował przyjęte i ogłoszone cele.
Jeśli chodzi o działalność AE Development S.A., to w chwili obecnej trwają
poszukiwania ewentualnych projektów, które spółka ta mogłaby realizować.
Zostały wstępnie określone wymagane cechy tych inwestycji. Należy pamiętać,
iż
proces
doboru
projektu,
analiza
rentowności,
badanie
prawne
potencjalnych gruntów oraz analiza chłonności jest procesem długotrwałym,
jednakże niezmiernie istotnym przy tego typu projektach. W przypadku podjęcia
przez Zarząd spółki zależnej przy udziale Spółki AEDES SA decyzji o realizacji
danego projektu, będziemy Państwa informować za pomocą stosownych
komunikatów bieżących.
Wyrażamy nadzieję, że udzielona powyżej odpowiedź okaże się dla Pana
zrozumiała i wyczerpująca. Gdyby miał Pan dodatkowe pytania, zapraszamy
www.aedes.pl
26
do
ponownego
kontaktu
z
naszym
Działem
poprzez
adres
e-mail:
[email protected]
Z poważaniem
Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A.
Szanowni Państwo
Szanowny Panie,
chciałbym zapytać czy Zarząd spółki planuje lub może już
o poprawę płynności notowanych na rynku NewConnect akcji AEDES S.A.
podjął działania w celu poprawy płynności papierów
staramy
wartościowych AEDES S A na rynku NC.
komunikacyjnej. Dbamy, aby wszelkie istotne dane oraz informacje trafiały do
się
głównie
za
pomocą
rzetelnej
i
transparentnej
polityki
wiadomości uczestników rynku w jak najkrótszym czasie oraz aby były jak
Dziękuję
najbardziej zrozumiałe i przejrzyste.
Ponadto, w roku ubiegłym z uwagi na sugestie naszych Akcjonariuszy
/pytanie nadesłane w dn. 17.07.2015 r. /
dokonaliśmy zmiany Animatora Rynku. Jego działania są monitorowane przez
nas
co
miesiąc
dzięki
otrzymywanym
raportom
oraz
zestawieniom
przeprowadzonych operacji.
Jednakże, ryzyko płynności występować będzie nadal ze względu na
charakterystykę samego rynku notowań – NewConnect. Oznacza to, że mogą
występować trudności w sprzedaży dużej ilości akcji w danym okresie, co może
powodować dodatkowo znaczne obniżenie cen akcji będących przedmiotem
obrotu, a nawet czasami brak możliwości ich sprzedaży.
Prosimy wziąć także pod uwagę fakt, że płynność danych instrumentów
www.aedes.pl
27
finansowych jest skorelowana z kształtowaniem się poziomów popytu i podaży
na te instrumenty. Jest to zależne od decyzji Inwestorów, na które Spółka
bezpośrednio nie posiada możliwości wpływu.
Wyrażamy nadzieję, że udzielona powyżej odpowiedź okaże się dla Pana
zrozumiała i wyczerpująca. Gdyby miał Pan dodatkowe pytania, zapraszamy
do
ponownego
kontaktu
z
naszym
Działem
poprzez
adres
e-mail:
[email protected]
Z poważaniem
Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A.
Czy na najbliższym walnym będzie podejmowana kwestia
Szanowny Panie,
podziału zysku za 2014 rok i czy jest brana pod uwagę
wypłata dywidendy ?
część z Inwestorów indywidualnych Spółki zauważyła już w Sprawozdaniu
finansowym AEDES za 2014 rok, że została wysunięta propozycja podziału zysku
Dziękuję
za wskazany okres. Bierzemy pod uwagę możliwość wypłaty dywidendy,
jednakże ostateczna decyzja w tej kwestii oraz ustalenie innych szczegółów
/pytanie nadesłane w dn. 15.05.2015 r. /
dotyczących m.in. jej wysokości pozostają w gestii Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zebranie to planowane jest wstępnie na II połowę
czerwca 2015 roku. Ostateczny termin zostanie przedstawiony w ogłoszeniu
o zwołaniu ZWZ, które to ogłoszenie opublikujemy raportem bieżącym
www.aedes.pl
28
w najbliższych tygodniach.
Wyrażamy nadzieję, że udzielona powyżej odpowiedź okaże się dla Pana
zrozumiała i wyczerpująca. Gdyby miał Pan dodatkowe pytania, zapraszamy
do
ponownego
kontaktu
z
naszym
Działem
poprzez
adres
e-mail:
[email protected]
Z poważaniem
Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A.
Dziękuję za odpowiedź na moje pytania.
Szanowny Panie,
Chciałbym jeszcze jednak zapytać o zobowiązania. Myślę,
notowany przez Spółkę poziom zobowiązań jest ściśle związany z rodzajem
że wciąż jest to główny czynnik, który zniechęca
działalności, którą prowadzimy. W celu stopniowego obniżania zobowiązań
potencjalnych inwestorów do inwestowania w Spółkę.
oraz poprawy płynności koncentrujemy nasze działania m.in. na poszukiwaniu
Zobowiązania k/k oczywiście wzrosły, co jest sprawą jasną,
efektywnych źródeł finansowania opartych o instrumenty długoterminowe.
jednak w porównaniu do 4 kwartału 2014 roku wzrosły
Konieczność ta wynika z potrzeby uwolnienia - za pomocą tych instrumentów -
tylko nieznacznie. Czy jest szansa na stopniowe obniżanie
środków obecnie zatrzymanych w gwarancjach należytego wykonania, które
zobowiązań Spółki do zadowalającego poziomu lub też
są w posiadaniu naszych Zleceniodawców i stanowią znaczący element
średniej w branży? Kapitał własny rośnie za sprawą
naszych należności długoterminowych. Ponadto, pracujemy nad ściągnięciem
dobrych
należności przeterminowanych, a także staramy się dostosować terminy spłat
wyników,
jednak
przyspieszyłoby ten proces.
obniżanie
zobowiązań
należności wobec Spółki, aby swobodnie spłacać zobowiązania.
www.aedes.pl
29
Jeszcze kwestia zaliczek otrzymanych na dostawy ujętych
Proszę także pamiętać, iż Zarząd Spółki zdecydował o aktualizacji strategii
w zobowiązaniach. Czy one po końcowym rozliczeniu
rozwoju i utworzeniu podmiotu zależnego, prowadzącego działalność
i księgowaniu znajdą się po stronie przychodów? Pytam,
deweloperską, gdzie uzyskiwane marże są wyższe niż w przypadku działalności
ponieważ trochę to zawiłe ale widzę że wzrosły o blisko
generalnych wykonawców budowlanych.
1mln zł
Odnosząc się do pytania dot. zaliczek otrzymanych od Kontrahentów na
Pozdrawiam
poczet przyszłych dostaw, to nie powodują one powstania przychodu
bilansowego w momencie ich otrzymania. Zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 pkt 1
/pytanie nadesłane w dn. 13.05.2015 r. /
ustawy o rachunkowości, równowartość otrzymanych lub należnych od
kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w
następnych okresach sprawozdawczych, ujmuje się w księgach rachunkowych
jako rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Oznacza to, że faktura VAT wystawiona w związku z otrzymaniem zaliczki (na
poczet przyszłych dostaw i usług) księgowana będzie jako "rozliczenia
międzyokresowe przychodów". Dopiero pod datą zrealizowania dostawy lub
wykonania usługi, której zaliczka dotyczy, jej kwotę zarachowuje się w pozycji
przychodów ze sprzedaży.
Wyrażamy nadzieję, że udzielona powyżej odpowiedź okaże się dla Pana
zrozumiała i wyczerpująca. Gdyby miał Pan dodatkowe pytania, zapraszamy
do
ponownego
[email protected]
www.aedes.pl
kontaktu
z
naszym
Działem
poprzez
adres
e-mail:
30
Z poważaniem
Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A.
Szanowny Panie,
Aneks, o który Pan pyta nie zmienia innych postanowień umów generalnych
dotyczących realizacji fabryki w Bytomiu, poza przesunięciem terminów
Witam,
zakończenia poszczególnych etapów inwestycji na III kwartał 2015 roku. Zmiana
tych terminów nie wpłynie negatywnie na organizację pracy w AEDES. Staramy
Mam pytanie odnośnie ostatniego raportu bieżącego o
się tak planować proces realizacji kontraktów, aby w pełni wykorzystać
podpisaniu aneksu do umowy na budowę fabryki
posiadane moce produkcyjne. Zwracamy także uwagę, iż od kilku kwartałów,
Petralana. Czy ten aneks wpłynie na wyniki finansowe
wraz z pozyskaniem kolejnych zleceń stopniowo zwiększany jest poziom
przez przyszłe 2 kwartały 2015 roku? Warunki w sprawie
zatrudnienia w Spółce.
wynagrodzenia
wydłużenie
dla
budowy
Aedes
nie
zmieniły
nie
wpłynie
organizację pracy w Spółce?
się?
negatywnie
Czy
na
Jeśli chodzi o wyniki finansowe AEDES S.A. w najbliższych dwóch kwartałach,
to zawarcie ww. Aneksu nie wpłynie bezpośrednio na ich wysokość. Jednakże,
we wskazanych okresach wciąż rozliczane będą kolejne etapy prac
Pozdrawiam
budowlanych zrealizowanych w fabryce wełny mineralnej PETRALANA.
/pytanie nadesłane w dn. 12.05.2015 r. /
Wyrażamy nadzieję, że udzielona powyżej odpowiedź okaże się dla Pana
zrozumiała i wyczerpująca. Gdyby miał Pan dodatkowe pytania, zapraszamy
do
ponownego
[email protected]
www.aedes.pl
kontaktu
z
naszym
Działem
poprzez
adres
e-mail:
31
Z poważaniem
Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A.
Szanowny Panie,
niestety przedstawienie w chwili obecnej szacowanego terminu zakończenia
realizacji budowy fabryki PETRALANA nie jest możliwe. Wynika to z kilku
powodów, m.in. znanej naszym Inwestorom i Akcjonariuszom konieczności
Szanowni państwo,
czy Spółka mogłaby przedstawić szacowany termin
ukończenia fabryki firmy Petralana S.A?
Czy dotychczasowe opóźnienie będzie miało negatywny
wpływ na osiągane przez Spółkę wyniki w I i II kwartale
bieżącego roku?
Z wyrazami szacunku,
/pytanie nadesłane w dn. 09.04.2015 r. /
zachowania poufności z uwagi na zapisy wiążącej AEDES umowy. Innymi
czynnikami są także pojawiające się drobne komplikacje, które są niezależne
od Spółki i na które Spółka nie ma wpływu.
Chcemy
jednak
podkreślić,
iż
Zarząd
AEDES
ściśle
współpracuje
z Kontrahentami: ABG sp. z o.o. oraz PETRALANA S.A., aby realizacja fabryki
została zakończona w najkrótszym możliwym terminie przy zachowaniu
najwyższej staranności oraz jakości wykonania.
Odpowiadając na Pana wątpliwość możemy powiedzieć, że w chwili obecnej
rozciągnięcie w czasie realizowanych prac nie skutkuje negatywnie na wyniki
finansowe Spółki za I kwartał br. Wyniki te będą zawierać rozliczenia należności
z tytułu realizacji fabryki wełny mineralnej PETRALANA w Bytomiu. Jednakże,
oprócz tego, znajdą się one także pod wpływem innych prowadzonych przez
Spółkę inwestycji.
Ponieważ nie publikujemy prognoz finansowych, to również nie będziemy
komentować okresu II kwartału roku dopóki nie został on zakończony.
www.aedes.pl
32
Wyrażamy nadzieję, że udzielona powyżej odpowiedź okaże się dla Pana
zrozumiała i wyczerpująca. Gdyby miał Pan dodatkowe pytania, zapraszamy
do
ponownego
kontaktu
z
naszym
Działem
poprzez
adres
e-mail:
[email protected]
Z poważaniem
Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A.
Szanowni Państwo
Szanowny Panie,
Zaniepokojony jestem brakiem informacji z Państwa strony zdajemy sobie sprawę, iż brak raportów informujących o zakończeniu realizacji
dotyczącej realizacji umów wynikających z wcześniejszych wskazanych przez Pana umów może być dla naszych Akcjonariuszy
komunikatów które miały się zakończyć 31 stycznia 2015 wieloznaczne. Podkreślamy, że nie dzieje się nic, co mogłoby mieć dla nich
roku oraz 28 lutego 2015 roku.
negatywny wpływ. Zależy nam na opinii Akcjonariuszy mniejszościowych oraz
Czy brak informacji z Państwa strony należy traktować jako na stałym kontakcie z nimi. Dlatego prosimy o cierpliwość oraz pewną dozę
opóźnienia w realizacji kontraktów i czy to będzie miało zaufania, szczególnie w odniesieniu do Zarządu Spółki, który swoimi działaniami
negatywne skutki dla spółki i inwestorów ?
wielokrotnie potwierdził, iż pracuje dla dobra Emitenta i stopniowego wzrostu
Po notowaniach akcji należy podejrzewać że brak jego wartości dla wszystkich Akcjonariuszy.
informacji na ten temat (fabryka wełny) jest odbierany
przez szeroki rynek negatywnie
Czy
Realizacja obu umów trwa nadal. Ze względu na klauzulę poufności zastrzeżoną
Zarząd nie powinien zająć stanowiska w sprawie w umowie przez naszego Zleceniodawcę, nie możemy opublikować więcej
realizacji tych umów celem uspokojenia inwestorów ?
szczegółów na ten temat. Jednakże, jeśli tylko zajdą istotne zmiany co do
www.aedes.pl
33
zakresu wskazanych umów, opublikujemy stosowny, szczegółowy komunikat
/pytanie nadesłane w dn. 03.03.2015 r. /
bieżący.
Zarząd Emitenta dokłada wszelkich starań w realizacji ww. umów
i jest
w stałym, bezpośrednim kontakcie ze Zleceniodawcą. Obie strony ściśle
współpracują w celu pomyślnego zrealizowania kontraktu i sprawnego
uruchomienia fabryki.
Wyrażamy nadzieję, że udzielona powyżej odpowiedź okaże się dla Pana
zrozumiała i wyczerpująca. Gdyby miał Pan dodatkowe pytania, zapraszamy
do
ponownego
kontaktu
z
naszym
Działem
poprzez
adres
e-mail:
[email protected]
Z poważaniem
Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A.
Witam,
Szanowny Panie,
chciałbym jeszcze zapytać o zadłużenie spółki. W wielu
wysokie poziomy zadłużenia spółek z sektora budowlanego – szczególnie
analizach i komentarzach wyników Spółki w sieci, ludzie
pośród generalnych wykonawców, związane są ze specyfiką tej działalności.
odnoszą się do wysokiego zadłużenia Spółki i ukazują
Często zanim inwestorzy uruchomią pierwsze środki, generalny wykonawca
je jako główny problem, wraz z niskimi kapitałami
samodzielnie finansuje pierwsze etapy realizacji projektu.
własnymi. Oczywiście zadłużenie ogólne i zadłużenie
Jednocześnie, w przypadku AEDES S.A. stan zadłużenia wynika także
kapitału własnego spadło w porównaniu do roku 2013,
z
zatrzymanych
www.aedes.pl
środków
pieniężnych
związanych
z
koniecznością
34
jednak jest wciąż wysokie. Jednym z celów Spółki jest
utrzymywania zabezpieczeń na poczet gwarancji należytego wykonania oraz
właśnie obniżanie zadłużenia, czy i jakie działania
usunięcia wad i usterek. Spółka planuje stopniowe uwalniane tych środków,
ma Spółka w planach by te cele dalej realizować?
m.in. w wyniku zawarcia stosownych umów z podmiotami finansowymi, których
przedmiotem mogły być udzielenie gwarancji.
Pozdrawiam
Zarząd dokonał także analizy poszczególnych elementów prowadzonej
działalności i zdecydował, iż niektóre z nich zostaną przeorganizowane,
/pytanie nadesłane w dn. 22.02.2015 r. /
co również przyczyni się do poprawienia płynności Spółki.
Ponadto, istotnym działaniem z punktu widzenia Emitenta jest utworzenie spółki
zależnej o profilu deweloperskim. Jej działalność przyczyni się do uzyskania przez
całą grupę wyższych marż, większego napływu środków finansowych, co tym
samym znajdzie odzwierciedlenie w stopniowym zmniejszaniu zadłużenia.
Należy także podkreślić, iż poprawa płynności Spółki nie nastąpi w krótkim
okresie. Jest
to proces, który wymaga czasu i konsekwencji w działaniu.
Wierzymy, że w przeciągu 1-2 lat wartości zadłużenia Spółki znajdą się
na poziomach niższych aniżeli średnia dla branży, a jednocześnie bezpiecznych
w ocenie naszych Akcjonariuszy oraz Inwestorów.
Wyrażamy nadzieję, że udzielona powyżej odpowiedź okaże się dla Pana
zrozumiała i wyczerpująca. Gdyby miał Pan dodatkowe pytania, zapraszamy
do
ponownego
[email protected]
www.aedes.pl
kontaktu
z
naszym
Działem
poprzez
adres
e-mail:
35
Z poważaniem
Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A.
Witam,
Szanowny Panie,
poniżej znajdzie Pan odpowiedzi na przesłane pytania:
Mam kilka pytań odnośnie Aedes SA:
1) Kiedy mniej więcej spółka planuje podjecie działalności
AD 1) Spółka AE Development S.A. znajduje się obecnie w fazie organizacji.
operacyjnej przez AE Development. Pisali Państwo, że na
Zarząd Spółki zależnej skupia się m.in. na poszukiwaniu potencjalnych
początku spółka będzie uczestniczyć w pracy większych
partnerów branżowych oraz prowadzeniu rozmów w zakresie możliwości
deweloperów, jak to będzie wyglądać?
nabycia działek, możliwości współpracy oraz rozwiązań finansowych.
2) Za Spółką bardzo dobry rok, jeżeli chodzi o wyniki
Dodatkowo, prowadzone są wnikliwie analizy innych rynków, na których będą
finansowe, cieszą też lepsze wskaźniki i marże, jednak jak
realizowane projekty deweloperskie. Obecnie oceniamy, iż pełna działalność
spółka widzi bieżący rok? Czy będą się Państwo starać o
operacyjna Spółki zależnej rozpocznie się w II połowie bieżącego roku. Jeśli zaś
pozyskanie podobnych kontraktów jak np. na budowę
chodzi o współpracę z większymi deweloperami, to zgodnie z opublikowanym
fabryki wełny?
raportem bieżącym 44/2014, planujemy, zaangażować podmiot zależny do
3) Jaką część kontraktu na budowę fabryki wełny
kooperacji z firmą Sento S.A.. Na początku swojej działalności Spółka zależna
zawierały wyniki za 4kw 2014? Procentowo? Mniejszą czy
będzie brała udział w procesie przygotowania inwestycji, począwszy od
większą a może połowę? Jeżeli mogą Państwo udzielać
konsultacji założeń projektu budowlanego, poprzez uzyskanie stosownych
takiej odpowiedzi oczywiście.
pozwoleń, włączając w to umiejętności poszukiwania i pozyskiwania źródeł
4) Kiedy przewidywane jest rozliczenie kontraktu na
finansowania inwestycji oraz organizacji procesu sprzedażowego.
budowę z Zabrza? Czy jest jakiś problem z tym związany?
AD 2) W ubiegłym roku pozyskaliśmy wiele istotnych umów. W roku bieżącym
www.aedes.pl
36
Pozdrawiam
planujemy w większości zakończyć ich realizację, jednocześnie poszukując
nowych kontraktów. Interesują nas zlecenia z zakresu budownictwa
/pytanie nadesłane w dn. 13.02.2015 r. /
mieszkaniowego, w którym czujemy się bardzo dobrze, mamy bogatą wiedzę i
portfolio realizacji. Chcemy także pozyskać kolejne zlecenia z zakresu
budownictwa przemysłowego, gdzie jeszcze zdobywamy niezbędne
doświadczenie. Czy będzie to budowa fabryk, czy też innych zakładów
produkcyjnych trudno powiedzieć na chwilę obecną. Na pewno, w tym
segmencie rynku widzimy miejsce dla AEDES S.A..
AD 3) Niestety, ze względu na tajemnicę umowy nie możemy udzielić tak
szczegółowej informacji. Możemy jedynie potwierdzić, iż zaprezentowane przez
Spółkę wyniki finansowe za IV kwartał 2014 r. zawierały rozliczenie części
kontraktu dotyczącego budowy fabryki PETRALANA w Bytomiu.
AD 4) Realizacja osiedla mieszkaniowego w Zabrzu napotkała trudności ze
strony Zamawiającego, który z niejasnych przyczyn postanowił odstąpić od
umowy zawartej ze Spółką. W opinii Zarządu Spółki odstąpienie to było zupełnie
nieuzasadnione. Zarząd Spółki podjął stosowne kroki w celu wypracowania
rozwiązania sporu w drodze porozumienia, jednakże, zaproponowane
rozwiązania nie znalazły uznania ze strony Zamawiającego. W związku z tym,
Spółka zdecydowała się dochodzić swoich praw na drodze sądowej. W chwili
obecnej trwają czynności procesowe, których ze względu na dobro sprawy i z
uwagi na sugestie doradców prawnych, na razie ujawnić nie możemy.
www.aedes.pl
37
Jednakże wiele wskazuje na to, iż sprawa może zostać rozstrzygnięta na korzyść
Emitenta.
Oczywiście o wyroku sądowym powiadomimy Państwa za pomocą
stosownego raportu bieżącego.
Wyrażamy nadzieję, że udzielona powyżej odpowiedź okaże się dla Pana
zrozumiała i wyczerpująca. Gdyby miał Pan dodatkowe pytania, zapraszamy
do ponownego kontaktu z naszym Działem poprzez adres e-mail:
[email protected]
Z poważaniem
Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A.
Szanowni Państwo
Szanowny Panie,
w nawiązaniu do Państwa odpowiedzi cytuję Państwa
w odpowiedzi na Pana pytania dotyczące projektu budowy fabryki wełny
komunikat i proszę o ustosunkowanie sie do niego
mineralnej PETRALANA w Bytomiu, informujemy, iż prace związane z realizacją
w/w projektu jeszcze trwają. W tym miejscu warto również wyraźnie podkreślić,
"Ostateczny termin zakończenia realizacji przedmiotu
iż w branży budowlanej opóźnienia w realizacji prac wykonawczych się
Umów: na linię produkcyjną oraz na środki trwałe został
zdarzają. Niemniej jednak, dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie warunki
przyjęty na dzień 31 stycznia 2015 roku"
zawartej umowy zostały przez Spółkę dotrzymane.
jest to cytat z komunikatu nr 37/2014
W ocenie Zarządu Spółki, zaistniała sytuacja nie rodzi żadnych istotnych
konsekwencji finansowych w stosunku do Emitenta. Na chwilę obecną nie
www.aedes.pl
38
Szanowni Państwo "ostateczny" oznacza coś innego niż
możemy udzielić więcej informacji ze względu na zapisy umowy dotyczące
końcowy ? Czy można prowadzić roboty bez umowy ?
zachowania poufności. Podkreślamy, że ściśle współdziałamy z Kontrahentem.
czy był jakiś aneks ? Czy roboty wydłużyły się z jakiegoś
Jeśli wystąpią istotne wydarzenia związane z tą inwestycją, opublikujemy
powodu ? z czyjej przyczyny, może z przyczyn leżących po
stosowny raport bieżący.
stronie wykonawcy i stąd taka reakcja na kurs, może nie
idzie coś wg planu jednak i osoby posiadające takie
informacje będące akcjonariuszami wyzbywają sie akcji
Jeśli zaś chodzi o dokonywanie transakcji przez osoby posiadające dostęp do
przed oficjalnym komunikatem?
informacji poufnych, Zarząd Emitenta wraz z wejściem Spółki na rynek
NewConnect wdrożył oraz skrupulatnie aktualizuje listę osób oraz zakres
Tylko takie wątpliwości , proszę je rozwiać
informacji poufnych posiadanych przez te osoby. Na dzień dzisiejszy nie
dziękuję
posiadamy żadnej wiedzy, aby te osoby dokonywały jakichkolwiek transakcji w
Z poważaniem
ostatnim czasie. Jednocześnie pragniemy dodać i bardzo wyraźnie podkreślić,
iż kształtowanie się kursu akcji Emitenta na rynku jest niezależne od Spółki, a
/pytanie nadesłane w dn. 13.02.2015 r. /
aktualny kurs wynika z występującej wielkości popytu i podaży Akcjonariuszy
posiadających akcje w obrocie oraz Inwestorów zainteresowanych zakupem
akcji.
Pragniemy również dodać, iż Zarząd Spółki w przyjętej polityce informacyjnej
dokłada wszelkich starań, aby przepływ informacji pomiędzy Zarządem a
wszystkimi Akcjonariuszami był prowadzony w sposób przejrzysty i wiarygodny.
W związku z powyższym przykładamy wielką wagę, aby nasi Akcjonariusze
niezależnie od wielkości posiadanego pakietu akcji, mieli równe prawo dostępu
do informacji na temat funkcjonowania Spółki.
www.aedes.pl
39
Wyrażamy nadzieję, że udzielona powyżej odpowiedź rozwieje chociaż część
przedstawionych przez Pana wątpliwości. Gdyby miał Pan dodatkowe pytania,
zapraszamy do ponownego kontaktu z naszym Działem poprzez adres e-mail:
[email protected]
Z poważaniem
Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A.
Szanowny Panie,
Witam
proszę o komentarz do raportu 37/2014 o zakończeniu
umowy w dniu 31 stycznia 2015 roku.
budowa oraz proces wyposażenia w linię techniczną fabryki wełny mineralnej
Czy te umowy zostały zakończone w terminie?
PETRALANA w Bytomiu trwają nadal. Wszystko odbywa się w pełnym
Czy tak wspaniałe wyniki nie powinny wpłynąć na kurs
porozumieniu ze Zleceniodawcą. Jednakże, do momentu pełnego
akcji ? (pozytywnie)
zakończenia inwestycji (o czym będziemy Państwa informować stosownym
Czy w tej sytuacji w celu poprawy płynności nie powinien
komunikatem bieżącym) jesteśmy zobligowani do zachowania ścisłej poufności
podjąć
w zakresie informowania o szczegółowych postępach prac ze względu na to, iż
działania
animator
jak
również
podnieść
płynność?
działania te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa naszego Kontrahenta.
dziękuję za odpowiedź
Odnosząc się do wyników wypracowanych przez AEDES S.A. na koniec IV
kwartału 2014 roku i ich wpływu na kurs notowań akcji Spółki, to należy
/pytanie nadesłane w dn. 11.02.2015 r. /
przypomnieć, iż nie posiadamy narzędzi, które w sposób bezpośredni mogłyby
wpłynąć na decyzje poszczególnych uczestników rynku. Inwestorzy podejmują
www.aedes.pl
40
określone decyzje inwestycyjne w oparciu o posiadaną wiedzę na temat naszej
działalności, środki oraz własne doświadczenie.
Dbając o płynności naszych instrumentów finansowych w roku ubiegłym
dokonaliśmy zmiany Animatora. Związane to było również z licznymi sugestiami
naszych Akcjonariuszy w tym zakresie. Działania obecnego Animatora są przez
nas dokładnie weryfikowane. Dotychczas otrzymaliśmy ze strony Akcjonariuszy
pozytywne opinie o dokonanej zmianie.
Jednakże, wciąż rozważamy możliwość zawarcia umowy z kolejnym
podmiotem, który dodatkowo wsparłby płynności akcji Spółki notowanych na
rynku NewConnect. Jeśli uznamy to konieczne, taka umowa zostanie zawarta.
Wyrażamy nadzieję, że udzielona powyżej odpowiedź okaże się dla Pana
wyczerpująca i zrozumiała. Gdyby miał Pan dodatkowe pytania lub
wątpliwości, zapraszamy do ponownego kontaktu z naszym Działem poprzez
adres e-mail: [email protected]
Z poważaniem
Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A.
Witam
Szanowny Panie,
Gratuluję wyniku za 4 kwartał i cały 2014r.
uprzejmie dziękujemy za przekazane słowa uznania. Jednocześnie, zwracamy
Proszę o informację czy w ramach zwiększania zaufania
uwagę, iż opublikowane dane finansowe za rok obrotowy 2014 wymagają
do spółki oraz większej transparentności, jak też
audytu przez podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych.
www.aedes.pl
41
uwiarygodnienia przedsiębiorstwa przed dużymi
Wówczas Zarząd Spółki podejmie decyzję w sprawie rekomendacji Walnemu
inwestorami spółka ma plan wypłacenia chociaż małej
Zgromadzeniu Spółki dotyczącej przeznaczenia zysku netto wypracowanego
dywidendy z zysku z 2014r?
w 2014 roku. Rekomendację Zarządu dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
przedstawimy Państwu wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Zgromadzenia, które jest przewidziane na przełomie maja i czerwca 2015 r.
Pozdrawiam
Odnosząc się do kwestii transparentności oraz budowania zaufania, staramy się,
/pytanie nadesłane w dn. 10.02.2015 r. /
aby wszelka działalność Spółki była prowadzona w sposób przejrzysty oraz aby
informacje z tym związane trafiały do wszystkich naszych Akcjonariuszy
i Inwestorów. Zarząd Spółki wyznaje zasadę, iż wszyscy Akcjonariusze, Inwestorzy,
niezależnie od wielkości posiadanego pakietu akcji, mają równe prawo
dostępu do informacji oraz wymagania od Spółki wyjaśnienia istotnych kwestii
związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie i formie zgodnej z obowiązującym
prawem.
Wyrażamy nadzieję, że udzielona powyżej odpowiedź okaże się dla Pana
wyczerpująca i zrozumiała. Gdyby miał Pan dodatkowe pytania
lub wątpliwości, zapraszamy do ponownego kontaktu z naszym Działem
poprzez adres e-mail: [email protected]
Z poważaniem
Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A.
www.aedes.pl
42
www.aedes.pl
Download