rola i funkcje rodziny

advertisement
ROLA I FUNKCJE RODZINY
WPROWADZENIE
Rola rodziny w procesie wychowania
• Wśród czynników środowiskowych najistotniejszy wpływ na
rozwój jednostki wywiera podstawowa grupa społeczna,
jaką jest rodzina.
• Jest to naturalne środowisko, w którym dziecko nabywa
pierwszych doświadczeń, rozwija się, uczy, stawia pierwsze
kroki w długim procesie socjalizacji. Rodzina jest
najpowszechniejszą grupą społeczną i historycznie
najstarszą formą życia społecznego, dlatego tez pełni wiele
ważnych funkcji w procesie rozwoju dziecka. Są to między
innymi: funkcja opiekuńcza, czy socjalizacyjna.
• Rodzina powinna dać dziecku miłość, opiekę i zapewnić
wszystkie jego potrzeby psychiczne, fizyczne i intelektualne.
To w niej dziecko nawiązuje pierwsze więzi emocjonalne z
rodzicami, rodzeństwem. Uczy się jak żyć w zgodzie z
innymi, jak dostosowywać swoje zachowanie do oczekiwań
grupy i jak czerpać z tego korzyści.
Proces socjalizacji, czyli uspołeczniania
• Termin ten oznacz nabywanie przez dziecko wartości,
obyczajów, norm akceptowanych w społeczeństwie i
wymaganych do funkcjonowania w obrębie grupy.
• Rodzice powinni również pozostawić dziecku repertuar
czynności pozwalających na uniezależnienie się od
innych.
• Rodzina powinna więc zdawać sobie sprawę z
ogromnej odpowiedzialności jaka na niej ciąży. Musi
umieć dawać dziecku przykład, być dla niego godnym
wzorem do naśladowania.
• Oczywiście wpływ na to będzie także miała struktura
rodziny i system wychowania potomstwa.
Problemy współczesnych rodzin
• Obserwuje się coraz większą liczbę rodzin niepełnych rozwiedzionych, zrekonstruowanych lub zastępczych.
• Rodziny takie mają duże utrudnienie w pełnieniu
swojej roli. Muszą umieć stworzyć atmosferę
rodzinnego ciepła, miłości i zaufania mimo np.
nieobecności jednego z rodziców.
• Równie ważną kwestią jest rozmiar rodziny, jej
wielopokoleniowość i wielodzietność. Duża rodzina
gwarantuje liczne interakcje z przedstawicielami
różnych pokoleń i gwarantuje łatwość w nawiązywaniu
kontaktów w przyszłości.
W przypadku rodziny wielodzietnej,
• plusem będzie wzajemne oddziaływanie na siebie
rodzeństwa - dziecko uczy się pewnych form zachowań,
co ułatwi wejście w środowisko szkolne dziecka.
• Jeżeli zaś dziecko jest jedynakiem należy zapewnić mu
stały kontakt z rówieśnikami, który nie może zostać
zastąpiony nadopiekuńczością, lepszą sytuacją
materialną rodziny czy jej nadmiernymi oczekiwaniami
wobec jedynaka.
• Nierzadko w dzieciach - jedynakach kształtowane są
przez to negatywne cechy osobowości, które wychodzą
na jaw w późniejszym, dorosłym życiu.
Jednym z ważniejszych czynników jest też styl
wychowania dziecka przez rodzinę
• Chyba najlepszym, ale też najtrudniejszym do zrealizowania i
wymagającym od rodziców cierpliwości, konsekwencji i
samokontroli jest styl wychowania demokratycznego.
• Jest to styl powstały w wyniku zestawienia dwóch skrajnie różnych
stylów: autorytarnego (opartego na karze i posłuszeństwie) i
liberalnego ( pełnej swobodzie).
• Styl demokratyczny opiera się na przekonaniu ze dziecko posiada
pewien zakres praw, zwiększanych wraz z wiekiem, dlatego
przyznawany jest mu pewien zakres swobody i możliwość wpływu
na sprawy codzienne życia rodzinnego.
• Środkami do celu wychowawczego nie są kara i nagroda, ale
rozmowa i argumentacja. Dziecko wykonuje pewne czynności,
ponieważ jest do tego przekonane, a nie przymuszane.
• Styl ten konsekwentnie realizowany zapewnia wykształcenie w
dziecku wielu pozytywnych cech charakteru: jak sumienność i
samodzielność.
Rodzina odgrywa zasadniczą rolę
• w rozwoju jednostki, a wpływ ten wyraża się
przede wszystkim w zaspokajaniu potrzeb i
stwarzaniu warunków do wszechstronnego i
prawidłowego rozwoju.
• Rodzina jest więc niezmiennie jednym z
najważniejszych towarzyszących nam przez
całe życie czynników, kształtujących nas i
wywierających najsilniejszy wpływ nawet już
w życiu dorosłym.
Maria Ziemska wyróżniła następujące zadania,
jakie spełniać powinna każda rodzina
• Prokreacyjna - w tej funkcji rodzina postrzegana jest
jako swego rodzaju zespół osób, tworzących swoisty
typ społeczności.
• Poprzez procesy biologiczne przyczynia się do zasilania
tej społeczności przez nowonarodzone osoby. Należą
one zarówno do mniejszej jego cząstki, jaką jest
rodzina, jak i do ogółu społeczeństwa.
• Dzięki procesom biologicznym w tym samym czasie
następuje zasilenie grupy nowymi osobami, jak i
zapewnienie twórcom, czyli mężowi i żonie
zaspokojenia popędu seksualnego;
• produkcyjna-nowonarodzeni członkowie
społeczeństwa, po dorośnięciu stają się nową
siłą roboczą, posiadając różnorakie
uzdolnienia dążą do ich rozwoju, jak i tym
samym do kształtowania rozwijania się
różnych dziedzin gospodarki.
• Takie działanie daje możliwość zatrudniania
nowych osób, a więc i zarobkowania w
różnych zakładach pracy. Dzięki temu uzyskują
środki pieniężne, których używając zapewniają
sobie dogodne życie (zaspakajanie potrzeb
ekonomicznych);
• usługowo-opiekuńcza - zaspokaja potrzeby
pojawiające się w życiu codziennym, czyli głodu,
pragnienia, czystości, "dachu nad głową", czy
odzieży, itp., jak również dzięki niej członkowie
rodziny, którzy nie potrafią działać samodzielnie,
czego przyczyną jest np. wiek, choroba, kalectwo
itp. mogą liczyć na zadbanie o nich i ich potrzeby.
• W prawidłowo funkcjonującej rodzinie,
członkowie powinni się czuć dobrze, ze względu
na zaspokojenie ich wszelkich potrzeb, m.in.
bytowych, opiekuńczych, troski, opieki, bycia
potrzebnym - ogólnie bycia spełnionym;
• socjalizacyjna- przy jej wykorzystaniu, młode
osoby poznają, uczą się postaw jakimi otaczają
ich najbliżsi.
• Dzieci stają się jakby odzwierciedleniem swoich
rodziców, którzy żyją w danym społeczeństwie.
• Ponad to rodzice pokazują swoim potomkom
aspekty socjalizacyjne, czyli język, wzory
zachowania występujące w danym otoczeniu,
obyczaje, zasady moralne i kulturę.
• Zatem nowi członkowie dzięki tej funkcji poznają
zwyczaje i normy, które obowiązują w danym
społeczeństwie, czy środowisku;
• Psycho-higieniczna - zapewnia członkom rodziny
odpowiedni rozwój psychiczny, jak również wszystkie
podstawowe aspekty higieniczne, czyli m.in. poczucie
bezpieczeństwa.
• Dzięki niej można poczuć się spełnionym, a uczucie leku i
obawy przed niepowodzeniem będzie nam obce.
• Jeśli założyciele rodziny dbają o prawidłową realizację tej
funkcji, jednocześnie przyczyniają się do budowania
wysokiego poczucia wartości, spełnienia siebie, czy
harmonii, w psychice u potomka.
• Często funkcja ta określana jest mianem funkcji, dzięki
której następuje otwarte wyrażanie uczyć, swoich emocji,
zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.
• Instytucja rodziny pomaga społeczeństwu w tworzeniu,
rozkrzewianiu i zachowaniu atmosfery, która sprzyjałaby
zdrowiu psychicznemu. Każdy członek może spełnić swoje
pragnienia w zakresie emocjonalności. Są to m.in. miłość,
uznanie, szacunek, przynależność itp.
NEGATYWNE POSTAWY RODZICIELSKIE
• unikająca - opiekunowie nie przejawiają
zainteresowania wobec dziecka. Nie dbają o jego
dobro, zaspakajanie jego potrzeb, nie akceptują jego
praw. Rodzice przejawiający taką postawę unikają
kontaktu z dzieckiem (ograniczają go do minimum);
• odrzucająca - opiekunowie nie tolerują dziecka.
Kontakt z nim przepełniony jest wrogością i niechęcią.
Czasem może się zdarzyć, iż rodzic manifestuje swoją
niechęć w stosunku do dziecka poprzez tyranizowanie
go, łącznie ze znęcaniem się nad nim. Jest to jednak już
wykroczenie, patologia;
• nadmiernie chroniąca - rodzice, aż do przesady boją
się o swoje dziecko. Starają się go wyręczać ze
wszystkich czynności, aby ustrzec je przed
niebezpieczeństwami. Paniczny strach przed
otoczeniem dziecka paraliżuje opiekunów. Starają się
oni w każdy możliwy sposób chronić dziecko przed
niebezpieczeństwami, jakie, na co dzień niesie życie;
• nadmiernie wymagająca - rodzice całą swoja uwagę
skupiają na swoim dziecku. Starają się mu stawiać
wysokie wymagania, którym nie zawsze potrafi
sprostać młoda osoba. Często takie zachowanie opiera
się o brak spełnienia własnych planów i ambicji
życiowych, lub o pragnienie zrobienia z dziecka wzoru
do naśladowania. Często przyczyna tkwi w braku
akceptowania własnego dziecka wraz z jego wadami i
zaletami;
POZYTYWNE POSTAWY
RODZICIELSKIE
• współdziałanie - zależy od wieku. Młody wiek dziecka sprawia, iż to jego
rodzice są odpowiedzialni za tworzenie atmosfery współdziałania. To oni
pokazują dziecku wzory zachowania się wśród grupy osób, zdrowej
współpracy z nimi. Czas i nabywanie doświadczenia wraz z wiekiem
sprzyjają umiejętności współdziałania. Podopieczny coraz częściej sam
wychodzi z propozycją współpracy z innymi osobami;
• akceptacja - opiera się ona na tolerowaniu dziecka takim jakie jest. Nie
chodzi tu jednak o całkowite zaprzestanie w pomaganiu podopiecznemu w
niwelowaniu jego przywar. W odpowiednim wychowaniu powinno się
dążyć do pracowania nad wadami, (które każdy z nas posiada), w taki
sposób by w dorosłym życiu podopieczny cechował się jak najmniejszą ich
ilością. Opiekunowie potrafią znaleźć i rozróżnić wady dziecka. Kochający
rodzice, potrafią również na nie spojrzeć z krytyką. Mimo to kochają je i
dostrzegają każde nawet najmniejsze pozytywne działania dziecka, za co
nie szczędzą mu pochwał. Jeśli jednak dziecko postąpi negatywnie, zawsze
otrzymuje karę, która jest jakby sygnałem dla wychowanka, iż takie
postępowanie nie podoba się jego opiekunom.
• rozumna swoboda - jest to bardzo ważne pojęcie w tym
zagadnieniu. Chodzi tu o to, iż opiekunowie widząc rozwój dziecka
w umiejętności współpracy z innymi dają mu coraz większy "kredyt
zaufania". "Dają mu wolna rękę" w tego typu działaniu. Dziecko
dorastając nabiera nowych umiejętności, staje się bardziej
samodzielne, wszystkiego jest ciekawe, "poznaje świat całym sobą",
uczestnicząc w życiu grupy osób, wśród których przebywa, na co
dzień. Rodzice "kierując" dzieckiem powinni robić to z bardzo
dużym wyczuciem. Muszą wiedzieć, w którym momencie ograniczyć
swobodę dziecka, by nie popadło w tarapaty. Nie mogą jednak
dziecku ani za bardzo pobłażać, by nie usamodzielniło się
przedwcześnie (i nie zraziło się do dorosłości i idącej za nią
samodzielności), ani za bardzo je ograniczać;
• uznanie praw dziecka - ponieważ dziecko jest pełnoprawnym
człowiekiem rodzice powinni o tym wiedzieć i to szanować. Tak jak
każdy dorosły młoda osoba również ma własne potrzeby,
pragnienia, poturbuje prywatności. Jeżeli tego nie otrzyma, jest to
równoznaczne z nie respektowaniem praw dziecka, które dziś są
nawet odgórnie określone przez "Konwencję Praw Dziecka".
Style wychowania.
• Z powyższymi postawami rodzicielskimi wiąże
się kolejne pojęcie, często wspominane w
literaturze pedagogicznej. Mowa tu o stylu
wychowania. Możemy wymienić następujące
style:
• styl autorytarny;
• styl liberalny;
• styl demokratyczny.
Najbardziej właściwym stylem
wychowawczym jest
• oczywiście ostatni wymieniony, czyli styl demokratyczny.
• W stylu tym dziecko ma prawo do wypowiedzenia własnego zdania,
opinii. Tym samym uczy się respektować i słuchać innych, a także
ma sposobność do nauki kulturalnego wypowiadania własnych
przekonań i dyskusji na ich temat.
• Normy, wzory zachowań, wartości nie są mu z góry i poprzez
przymus narzucane, ale w drodze rozmów, tłumaczeń.
• Dziecko ma pewien zakres obowiązków, ale nie są one dla dziecka
przykrością, samo bowiem często się ich podejmuje. W sytuacjach
gdy dziecko zasłuży na karę, rodzice nie sięgają do kar w formie
krzyku, bicia, czy znęcania się psychicznego nad dzieckiem (nie
odzywanie się).
• Rodzice w chwilach gdy dziecko trzeba napomnieć tłumaczą mu co
złego uczyniło i dlaczego jest to zachowanie niepożądane
Download