wykład - Republika WWW

advertisement
2004 – XII – 17
Wykład
dr. Paweł Bronowski
PSYCHIATRIA I PSYCHOPATOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY
Lektury obowiązkowe:
„Psychiatria dzieci i młodzieży”, Irena Namysłowska (red), PZWL 2004
„Psychiatria dzieci i młodzieży”, Orwid M., Pietruszewski, Collegium Medicum UJ Kraków
1996
Zalecane:
„Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka” Rola J., Zalewska M., ASP W-wa
2002
„Rozwój psychiczny człowieka” Namysłowska I.
„Psychiatria” Redakcja Bilikiewicz A., Pużyński S., Robakowski J., Wiórka J.
Rozwój Dyscypliny
Europa
 neurologia, organiczne uszkodzenia mózgu
 wczesnodziecięce przeżycia emocjonalne
Pediatria/psychiatria dorosłych
Redukcjonistyczno – biologiczne podejście
lekarz
USA – aspekty związane z pracą socjalną
 Socjologia, pedagogika, psychologia, prawo
 Krzywdzone dziecko
 Podejście interdyscyplinarne
 Pedagog, psycholog, pracownik socjalny
 Lekarz jako konsultant
Psychiatria młodzieżowa
 II wojna światowa
 Subkultury młodzieżowe
 Adolescencja jako szczególny okres w życiu
Adolescencja – sposoby rozumienia
 Klasyczny – zwiększa podatność na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, nie
uważa się jednak adolescencji za czynnik etiologiczny
 Kryzys adolescencji (psychoanalitycy – Freud, Erikson, Blom) – adolescencja jest
przerwą w spokojnym rozwoju dziecka, jest to stan pogranicza miedzy normą, a
patologią
 Normalny rozwój (psychologowie społeczni – Offer) – adolescencja może przebiegać
bez żadnych powikłań, charakteryzuje się dużą kreatywnością i intensywnym
rozwojem kontaktów społecznych
Psychiatria wieku rozwojowego jest nauką INTERDYSCYPLINARNĄ
Pacjent, wśród wzajemnie przenikających się systemów:
............komórka, narząd, organizm, człowiek, rodzina, grupa społeczna, społeczeństwo,
ludzkość....................
Perspektywa systemowa
 Pacjent staje się elementem wybranych całości, które wpływają na jego
funkcjonowanie, objawy oraz sposób rozumienia choroby i leczenia
 Wyraźny wpływ rodziny na rozwój dziecka i adolescenta
1
Czynniki wpływające na rozwój i powstanie zaburzeń
 Czynniki biologiczno – genetyczne
 Schizofrenia (choroba dwubiegunowa) – wiąże się z zaburzeniami i wahaniami
nastrojów, depresja – euforia
 Alkoholizm
 Autyzm
Czynniki wpływające na funkcjonowanie i rozwój dzieci i młodzieży
 Czynniki psychospołeczne
 Mikrosystem czyli RODZINA – podstawowe środowisko - rodzice, rodzeństwo, wzory
rodzinne, zachowanie na przestrzeni pokoleń
‫ ־‬Koncepcje psychodynamiczne
‫ ־‬Koncepcje humanistyczne
‫ ־‬Koncepcje systemowe
 Mikrosystem, czyli KULTURA I OKRES CYWILIZACYJNY – normy etyczne,
odniesienia do społeczności
 SZKOŁA
 GRUPA RÓWIEŚNICZA
 SPOŁECZNOSĆ LOKALNA
RODZINA-podstawowe środowisko
 Koncepcje psychodynamiczne
 Koncepcje humanistyczne
 Koncepcje systemowe
Fazy cyklu życia rodzinnego Duvall 1977
Faza 1 – para małżeńska bez dzieci
Faza 2 – rodzina z małym dzieckiem
Faza 3 – rodzina z dziećmi w wieku przedszkolnym
Faza 4 – rodzina z dziećmi w wieku szkolnym (do 13 lat)
Faza 5 – rodzina z nastolatkiem (do 20 lat)
Faza 6 – rodzina posiadająca młodych dorosłych (od momentu opuszczenia domu przez
pierwsze dziecko do momentu opuszczenia domu przez ostatnie)
Faza 7 – sami rodzice w średnim wieku (faza pustego gniazda do przejścia na emeryturę)
Faza 8 – starzejący się członkowie rodziny od emerytury do śmierci obojga partnerów
Diagnoza w psychiatrii dzieci i młodzieży – wywiad
Wywiad z rodzicami:
 Ustalenie aktualnych trudności dziecka
 Uzyskanie informacji o dziecku w kontekście jego rodziny
 Uzyskanie obrazu funkcjonowania rodziny w jej warunkach społecznych
 Uzyskanie informacji o chorobach psychicznych występujących w rodzinie
Wywiad z dzieckiem
 Nawiązywanie dobrego kontaktu
o Zainteresowanie
o Bezpieczeństwo
o Szacunek
o Empatia – wczuwanie się w czyjąś sytuacją
 Uzyskanie informacji, jakie wg dziecka były przyczyną zgłoszenia się do lekarza
 Ocena stanu psychicznego dziecka
Badania psychologiczne – trudności w zbieraniu informacji
 Rozwój funkcji poznawczych
 Rozwój funkcji emocjonalnych
 Niska motywacja do leczenia
 Postawy buntu wobec dorosłych
2
Rola ”rozmowy psychologicznej”
 Badanie procesów poznawczych
 Skala inteligencji Terman Merill, 2-14 rok życia
 Test Matryc Ravena – wynik nie zależy od minionych doświadczeń i zdolności
werbalnego komunikowania się
 Skala inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC – R), 6 – 16 lat – II pełny, słowny,
bezsłowny
 Skala dojrzałości społecznej Dolla
 Testy organiczne (liczba i jakość błędów popełnionych przy odtwarzaniu wzorów)
 Test Bender Kopitz
 Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 Badanie procesów emocjonalnych – główne metody projekcyjne
 Test Rorschacha
 Test Apercepcji Tematycznej (CATH, CATA)
 Test Zdań Niedokończonych S. Sachsa
 Test Sceny
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży
ICD – 10 – Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (10 rewizja)
DSM – 4 – Amerykańska
 Brak rozgraniczenia miedzy nerwicą i psychozą na rzecz grupowania zaburzeń wg
kryterium „podobieństwa ich tematyki i podobieństwa opisowego”
 Zastąpienie terminów „psychoza” i „nerwica” terminem „zaburzenie”
 Rezygnacja z określenia zaburzeń związanych z fazami rozwojowymi
 Zachowano jedynie dwie duże grupy zaburzeń specyficzne dla okresu dziecięcego i
młodzieńczego
 Wszystkie inne zaburzenia powinny być diagnozowane wg tych samych
kryteriów..........
Zaburzenia rozwoju psychicznego w ICD – 10
F80 – F89
Zaburzenia rozwoju psychicznego
(psychologicznego)
Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności
szkolnych
Specyficzne zaburzenia czytania
F80
F81.0
F81.1
F81.2
F81.3
F81.8
F81.9
Całościowe zaburzenia rozwojowe
Autyzm dziecięcy
F84
F84.0
F84.1
F84.2
F84.3
F84.5
F84.8
F84.9
Zespół Retta
F88
Inne zaburzenia rozwoju psychicznego
(psychologicznego)
Zaburzenia zachowania i emocji
rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
Zaburzenia zachowania
F90 – F98
F91
3
F91.0
F91.1
F91.2
F91.3
F91.8
F91.9
F92
F93
Mieszane zaburzenia zachowania i emocji
Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się
zwykle w dzieciństwie
F93.0
F93.1
F93.2
F93.3
F93.8
F93.9
Zaburzenia funkcjonowania społecznego
rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w
wieku młodzieńczym
F94
F95
F98
Inne zaburzenia funkcjonowania społecznego
rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w
wieku młodzieńczym
Moczenie mimowolne (eneuresis)
nieorganiczne
F98.0
F98.1
F98.2
F98.3
F98.4
F98.5
F98.6
F99.8
............... w niemowlęctwie lub dzieciństwie
Jąkanie się (zacinanie się)
Całościowe zaburzenia rozwojowe
Początki w okresie wczesnego rozwoju
Jakościowe odchylenia w zakresie
 Interakcji społecznych
 Komunikacji
 Cechowania
 Zainteresowania
 Autyzm dziecięcy F84.0
 Zespół Leo Kannera
 Ujawnia się przed upływem 36 miesiąca życia
 3 – 5 razy częściej u chłopców
 Objaw osiowy – brak odpowiedzi na obecność innych ludzi w otoczeniu oraz ekspresja
uczuciowa
 Dziecko traktuje ludzi jakby byli przedmiotami
 Nie dba o własny komfort
 Nie sygnalizuje stanów zmęczenia, głodu itp.
 Nie rozwija zachowań naśladujących
 Gry i zabawy bez zaangażowania społecznego
 Preferuje zabawy w samotności
 Prezentuje zachowania dziwaczne
 Zaburzenia komunikacji – brak kontaktu wzrokowego, adekwatnej mimiki, gestykulacji
 Czysto czynny opór przy próbach rozwiązywania kontaktu
4
 Zaburzenia mowy
 Stereotypowe ruchy ciała
 Reagowanie rozpaczą na najdrobniejsze zmiany w otoczeniu
Rokowania – niepomyślne
 Związki ze schizofrenią
Leczenie
 Kompleksowe leczenie psychiatryczne z udziałem całej rodziny
 Klasyczne metody psychoterapeutyczne oraz behawioralne (holding,
odzwierciedlenie)
 Oddziaływanie rehabilitacyjne z udziałem całej rodziny (turnusy i obozy
rehabilitacyjne)
 Katamnezy: 18% osób z diagnozą w dzieciństwie funkcjonuje samodzielnie, 20%
pozostaje mutystyczna do końca życia
 Zespół Retta ( F84.2 )
 Genetycznie uwarunkowana choroba ośrodkowego układu nerwowego
 Normalny rozwój do 6 – 8 roku życia
 4 fazy rozwoju choroby:
 Wczesno - rozwojowa stagnacja
 Dezintegracja motoryczna i regresja
 Stadium pseudostacjonarne
 Późna dezintegracja motoryczna
 Występuje u dziewcząt 1:10000/15000 żywych urodzeń
 Zespół prowadzi prawie zawsze do znacznego upośledzenia umysłowego
 Zespół Hellera – dziecięce zaburzenia dezintegracyjne („demencja dziecięca) F 84.3
 Rozwój dziecka do 2 roku życia jest prawidłowy
 Znaczna i szybka utrata wcześniej nabytych umiejętności w zakresie zabawy, mowy,
umiejętności adaptacyjnych i społecznych
 Etiologia nieznana
 Zespół Aspergera – psychopatia autystyczna F84.5
 Te same objawy osiowe co autyzm
 Brak opóźnienia rozwoju mowy i rozwoju poznawczego
 Występuje u chłopców o pierwotnie normalnym lub ponad przeciętnym poziomie
inteligencji
Rokowanie:
 – przy wysokiej inteligencji pomyślne
 Zaburzenia u dzieci vs zaburzenia dorosłych
 Większość dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi staje się normalnymi dorosłym
 Mechanizmy psychiczne u dzieci są inne niż u dorosłych
 Nie da się u dzieci wyodrębnić specyficznych jednostek zaburzeń takich jak fobia
 Lęk przed separacją w dzieciństwie F 93.0
 Wieloczynnikowa etiologia lęku
 Zaczyna się pomiędzy 2, a 5 rokiem życia
Leczenie:
– techniki behawioralne, behawioralno – poznawcze
 Fobia w dzieciństwie F93.1
 Lęk zogniskowany na różnych przedmiotach i sytuacjach
 Najczęstsze zachorowania między 5, a 13 rokiem życia
 2 – 4 – obawy przed zwierzętami, 4 – 6 przed ciemnością
 Lęki przed zastrzykami, owadami
Rokowania:
– korzystne
Leczenie:
 desensyatyzacja (prosimy pacjenta, aby wyobraził sobie sytuację przez co podnosi się
poziom),
 techniki poznawcze oraz relaksacyjne
5
 Lęk społeczny F93.2
 Przedłużenie normalnej fazy lęku przed obcymi – do 30 miesiąca życia
 Unikanie konfliktów z osobami spoza rodziny i dobrze znanymi, trwały lub nawracający
lęk wobec obcych
Etiologia:
- poczucie mniejszej wartości determinowane różnorako
Rokowanie:
– jedno z najdłużej utrzymujących się zaburzeń
 Uogólnione zaburzenia lękowe w dzieciństwie F93.8
 Skargi somatyczne, bezsenność, niechęć do konfliktów społecznych, depresja,
zamartwianie się sytuacja rodziny etc.
 Etiologia: predyspozycje osobowościowe, brak poczucia bezpieczeństwa, wzory
zachowań rodziców
 Rokowania pomyślne
 Leczenie – edukacja rodziców, terapia rodzinna, metody behawioralne i poznawcze
Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
lub wieku młodzieńczym
Zaburzenia funkcjonowania społecznego, którym towarzyszą poważne zakłócenia lub
ograniczenia środowiskowe
 Mutyzm wybiórczy F94.0
 Ma wymiar selektywny
 Rozwija się we wczesnym dzieciństwie, dziecko nie odzywa się w pewnych
sytuacjach, mimo że nie ma zaburzeń rozumienia mowy
 Występowanie jest rzadkie, do 0,02% - częstsze występowanie u dziewczynek
 Wieloczynnikowa etiologoa
 Leczenie – kombinacja różnych technik psycho- i farmakoterapeutycznych
 Reaktywne zaburzenia przywiązania F94.1
 Niemowlęta i małe dzieci (przed 5 rokiem życia)
 Utrwalenie nieprawidłowości i interakcji społecznych, które mają charakter
zahamowany, ambiwalentny lub nadwrażliwy
 Etiologia – niewłaściwa opieka nad dzieckiem (psychiczne i fizyczne zaniedbanie)
Tiki ( definicja wg ICD – 10) – są nie poddającym się działaniu woli nagłym, szybkim,
nawracającym, nierytmicznym, stereotypowym ruchem lub wokalizacją
 Nagły początek nie służy żadnemu celowi, zazwyczaj znikają wcześnie – częstsze
występowanie u chłopców, często występują rodzinnie
 Występują często, i zwykle przemijają z wyjątkiem zespołu Gillesa de la Touretta
 Etiologoia – genetyczne, organiczmne CUN, zaburzenia neuroprzekaźnictwa, urazy
okołoporodowe, czynniki psychologiczne
 Nasilają się pod wpływem stresu
1. Tiki motoryczne – proste (grymasy twarzy, mrugania), złożone (uderzanie się,
podskakiwanie, obwąchiwanie się, echokineza)
2. Tiki wokalne – proste (chrząkania, syczenie, prychanie), złożone (powtarzania słów i
zdań adresowanych od kontekstu, koprolalia – przekleństwa)
 Chroniczne Tiki motoryczne lub wokalne F95.1
 Występują wielokrotnie w ciągu dnia przez ponad 12 następujących po sobie
miesiącach pojedyńcze lub mnogie tiki motoryczne lub wokalne
 Tiki motoryczne
 Najlepsza prognoza, jeśli rozpoczynają się miedzy 6 – 8 rokiem życia
 Mogą przemijać w okresie adolescencji
 Zespół Gilles de la Touretta F95.2
 Występuje wielokrotnie w ciągu dnia, przez co najmniej 12 następujących po sobie
miesiącach
 Pojedyńcze i mnogie tiki motoryczne i wokalne
6







Zmienność tików, ich lokalizacji anatomicznej liczb, częstości, złożoności i czasu
trwania
Początek choroby 7 – 8 lat
W 1/3 przypadków w adolescencji występuje koprolalia
W ciężkich przypadkach może dojść do uszkodzenia ciała
Wtórnie dochodzi do zaburzeń nerwicowych i depresji
Leczenie ma charakter kompleksowy – farmakoterapia, terapia behawioralna, trening
relaksacyjny, psychoterapia, poradnictwo dla rodziny i nauczycieli, terapia rodzinna
Rokowania są na ogół dobre (z wyjątkiem zespołu de la Touretta)
Zaburzenia hiperkinetyczne
 Zespół nadpobudliwości psychoruchowej F90.1
 DSM IV – ADHD (Attention Defocyt Hyperactivity
 Pierwszy opis, George Still 1902 “Nienormalny defekt kontroli moralnej”
 Występuje u około 3 – 5% uczniów szkół
 Zaburzenia charakteryzujące są trwałymi wzorcami zachowań
 Problemy z utrzymaniem uwagi
 Problemy z kontrolą impulsywności
 Nadmierna ruchliwość
 Objawy te są niewspółmierne do wieku i poziomu inteligencji
 Zaburzenia uwagi
 Krótki czas skupienia uwagi
 Trudności w koncentracji
 Trudności z wybieraniem najważniejszego w danej sytuacji bodźce
 Problemy z impulsywnością
 Wykonywane przez dziecko czynności bez przewidywania, jakie mogą być następstwa
w stosunku do siebie samego, jak i innych – wykonywanie zadania bez wysłuchania
instrukcji, problemy z wykonywaniem dłuższych prac
 Nadruchliwość – nadmierna ruchliwość nie połączona z wykonywaniem przez nie
zadania, która jest irytująca i dokuczliwa dla otoczenia – aktywność jest zwykle
chaotyczna, bez określonego celu
 Częste jest dołączenie się zaburzeń nerwicowych oraz takich jak:
o Obniżenie samooceny
o Upór i negatywizm
o Zaburzone relacje z rówieśnikami i dorosłymi
o Chwiejność emocjonalna i niska odporność na stres i frustrację
o Wybuchowość i drażliwość
o Zachowania antyspołeczne
 U około 25% rozwija się w okresie adolescencji i dorosłości – osobowość o typie
asocjalnym
 Etiologia
o W przeszłości – zespół mikro zaburzeń czynności mózgu ( w związku z
mikrouszkodzeniami) czyli uszkodzenie organiczne
o Obecnie – zaburzenie dojrzewania struktur układu nerwowego spowodowane
zmianami genetycznymi
 Leczenie (terapia wieloelementowa) – psychoedukacja (rodzice), psychoterapia
systemu rodzinnego, farmakoterapia (psychostymulanty, neuroloeptyki, leki
przeciwdepresyjne)
Zaburzenia zachowania – zespół psychopatologiczny, rozpoznawane bardzo wczesnie
w okresie dzieciństwa, proces rozpoznawalny od niedawna
 Zachowania terminologiczne i diagnostyczne
 Zachowania „nie mieszczące się w przyjętych normach”
 Rozpowszechnienie – 5 – 8% dzieci i 25% adolescentów, częściej u chłopców niż u
dziewcząt
7





ICD – 10 – cztery typy zaburzeń zachowania związanych z sytuacją, w której
występują:
1. Zaburzenia zachowania ograniczone do środowiska domowego
2. Z nieprawidłowym procesem socjalizacji
3. Z prawidłowym procesem socjalizacji – właściwie funkcjonuje w grupie, wie co jest
dobre, co złe, ale nie przestrzega reguł
4. Zaburzenia opozycyjno – buntownicze
Niektóre objawy wg ICD – 10
o Częste i gwałtowne wybuchy złości
o Częste kłótnie z dorosłymi
o Częste jawne sprzeciwianie się dorosłym
o Częste celowe działania sprawiające innym przykrość
o Nadwrażliwość, obrażanie się
o Częste kłamstwa, niedotrzymywanie obietnic
o Częste pozostanie poza domem po zmroku
o Okrucieństwa fizyczne wobec innych
o Wagary
Etiologia – niejasna, akcentuje się znaczenie relacji wewnątrzrodzinnych, przede
wszystkim brak poczucia bezpieczeństwa we wczesnym dzieciństwie, co ma wpływ
„uruchomienie genów mających wpływ na odmienności temperamentalne lub
społeczno - poznawcze
Rokowanie - wczesny początek – przewlekły przebieg oraz częsta kontynuacja w
postaci zaburzeń osobowości w okresie dorosłości (osobowość antysocjalna), ustaniu
trudności aadolescencyjnych
Leczenie
o Częste stosowanie leków
o Słaby wpływ psychoterapii psychodynamicznej
o Niekorzystny wpływ psychoterapii grupowej
o Treningi dla rodziców, efekt krótkotrwały
o Najlepsza skuteczność leczenia zintegrowanego – powinny być systemy
oddziaływań socjologicznych, oddziaływania woli, poziom stymulacji (aktywacji) –
obozy górskie, przetrwania
o Socjoterapia
o Psychoterapia
Adolescencja
 Zjawisko biologiczne, kulturowe i psychologiczne
 10%populacji amerykańskiej między 13, a 20 rokiem życia cierpi na zaburzenia
wymagające profesjonalnej pomocy
 Liczba wypadków samochodowych stanowi wiodącą przyczynę zgonów i kalectwa
 Samobójstwa stanowią 3 % przyczyn zgonów
 Stale wzrasta liczba nastolatków używających substancji psychoaktywnych, Novello
97’
 Indywidualny rozwój psychiczny
 Osiągnięcie niezależności osobistej
 Rozwijanie postaw wobec grup społecznych i instytucji
 Ukształtowanie roli męskiej lub kobiecej
 Rozwijanie struktury wartości – dokonywanie wyborów – wiemy co jest dobre, co złe
 Osiągnięcie niezależności emocjonalnej od rodziców i innych osób dorosłych
 Dążenie do postawy odpowiedzialnej społecznie, Haviighurst 81’
 Trzy fazy rozwojowe
 Okres wczesnego dorastania 11 – 13 lat
 Środkowa faza dorastania 14 – 16 lat
 Późne dorastanie 17 – 19 lat
8
TYPOWE DLA ADOLESCENCJI ZABURZENIA( 3 )
I.
Zaburzenia odżywiania – jadłowstręt psychiczny i bulimia
 Występowanie I zachorowania
o Anoreksja 0,51% - 3,7%, 19/100 tys. kobiety, 2/100 tys. mężczyźni
o Bulimia 1,1% - 4,2%, 29/100 tys. kobiety, 1/100 tys. mężczyźni
 Rozpoczęcie
o Anoreksja – 14 – 18 lat
o Bulimia – 18 – 25 lat
Znaczący wzrost zachorowań w ciągu 40 ostatnich lat – typowe dla krajów wysoko
rozwiniętych
1. ANOREKSJA - etiologia
Czynniki osobowościowe
 Perfekcjonizm, zachowania obsesyjno – kompulsywne, wytrwałość i skłonność do
unikania urazów
 Wysoki poziom aspiracji, a nie inteligencji
Czynniki biologiczne
 Dziedziczenie
 Neuroprzekaźniki
 Układ hormonalny
Czynniki rodzinne
 Relacje między rodzicami
 Relacje między dzieckiem, a każdym z rodziców z osobna (sztywność relacji,
zablokowanie autonomii, nadmierne wymagania, dominująca matka, wycofany ojciec
Czynniki społeczno – kulturowe
 Kraje dobrobytu: konsumpcja vs szczupła sylwetka – bulimia godzi te sprzeczne
tendencje
 KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE ICD – 10
 Zmniejszenie masy ciała, a u dzieci brak przyrostu masy ciała co najmniej o 15%
poniżej prawidłowej lub oczekiwanej przy danym wieku i wzroście
 Postępowanie mające na celu zmniejszenie masy ciała jest narzucone samemu sobie
przez unikanie „tuczącego pożywienia”
 Samoocenianie siebie jako osoby otyłej oraz występowanie zaburzającego prawidłowe
odżywianie się strachu przed przytyciem, co prowadzi do narzucenia sobie samemu
niskego progu masy ciała
 Obejmujące wiele układów zaburzenia endokrynne przejawiające się u kobiet
zanikiem miesięczkowania, a u mężczyzn utratą seksualnych zainteresowań i potencji
 PRZEBIEG
 Skryte wprowadzenie diety (po urazie?)
 Coraz bardziej drastyczna dieta (eliminacja tłuszczy i weglowodanów)
 Rytuały związane z jedzeniem np. przyjmuje się jakąś ilość jedzenia w określonym
czasie, jedzenie jest rozdrobnione, je się z kilku talerzyków
 Prowokowanie wymiotów
 Intensywne ćwiczenia fizyczne
 Chęć zajmowania się jedzeniem – podawanie jedzenia
 Po kilku miesiącach może dojść nawet do utraty 40% masy ciała – zanik miesiączki,
bradybardia, obniżenie temperatury ciała, ciśnienia tętniczego, zmniejszenie liczby
oddechów, zmiany skórne, utrata owłosienia łonowego, zsinienie kończyn, zaparcia
 Liczne powikłania somatyczne – zaburzenia elektrolitowe, nadżerki żołądka i przełyku,
utrata uzębienia, cechy psychoorganiczne (spowolnienie, tendencja do przeżywania
różnych rzeczy w kółko, cechy z organicznym uszkodzeniem mózgu
Osoby chorujące utrzymują dotychczasowy poziom aktywności społecznej
9
 LECZENIE, cel – przyrost masy ciała
 Terapia rodzin u pacjentek poniżej 18 roku życia
 Farmakoterapia
 Kompleksowość oddziaływań
 Terapia indywidualna, trening żetonowy (behawioralny)
2. BULIMIA – kryteria diagnostyczne DSM IV
 Powtarzające się epizody gwałtownego objadania się – jedzenie w krótkim czasie
takiej ilości jedzenia, aby można ja było zjeść w podobnym czasie i okolicznościach
oraz poczuciem braku kontroli nad jedzeniem podczas epizodu
 Stosowanie nawracających, nieprawidłowych zachowań kompensacyjnych służących
zapobieganiu przyrostu masy ciała – wymioty
 Zarówno epizody objadania się, jak nieprawidłowości zachowania kompensacyjnego
występują przeciętnie dwa razy na tydzień przez 3 miesiące
 Samoocena jest wyznaczona głównie przez kształt i masę ciała
Typy:
 Przeczyszczający (wymioty i środki farmakologiczne)
 Nie przeczyszczający (dieta i dużo ćwiczeń)
 PRZEBIEG
 Jedzenie jako środek pozwalający zmniejszyć napięcie psychiczne, łagodzące
poczucie samotności i odrzucenia
 Duże ilości ulubionych pokarmów mają wymiar samonagradzania
 Epizody objadania się mają wymiar napadowy (utrata kontroli nad ilością
spożywanych pokarmów)
 Prowokowanie wymiotów lub stosowanie środków przeczyszczających
 Starają się dużo ćwiczyć lub uprawiać sport
 Objadanie się ma miejsce w ukryciu, towarzyszy im poczucie winy i dyskomfortu oraz
obniżenie samooceny
 Często pojawia się depresja
 Poważne powikłania fizjologiczne
 Rokowanie – 50%pełne wyleczenie, 30% poprawa z tendencją do nawrotów, 20%
brak poprawy
 LECZENIE
 Psychoterapia (kompleksowa), szczególnie przydatna jest tu poznawczo –
behawioralna
o Terapia behawioralna – polega na zmianie zachowania człowieka
o Terapia poznawczo – behawioralna – polega na zmianie sposobu myślenia, w
przypadku bulimii chodzi o to, aby osoba inaczej spojrzała na swoje ciało, na swoją
wagę
 Terapia rodzin
 Leczenie farmakologiczne
DEPRESJA MŁODZIEŃCZA
 Swoiste zaburzenia w adolescencji?
Kępiński 1974 - odrębny zespół, na który składają się zaburzenia nastroju, lęk, zaburzenia w
zachowaniu raz znaczne nasilenie autodestrukcji
Bomba 1982 – obniżenie nastroju, obniżenie napędu, nieokreślony lęk przed przyszłością
 Inne „pochodne” objawy – niewydolność w nauce, poczucie bezsensu życia, myśli,
tendencje i próby samobójcze, zmienność nastroju, autodestrukcyjne zaburzenia
zachowania, somatyczne manifestowanie lęku, hipochondria
Autodestrukcja zaburzenia zachowania – samookaleczenia, przyduszanie się
Somatyczna manifestacja lęku – drżenie, wzrost ciśnienie serca, nadmiernie pocenie się
 OBRAZ KLINICZNY
Zaburzenia nastroju – obniżenie nastroju, zmienność nastroju z dysfonią
Podwyższony poziom lęku
Zaburzenia w sferze poznawczej – trudności w szkole
II.
10
Dolegliwości somatyczne – spadek aktywności, złe samopoczucie, zainteresowanie stanem
zdrowia
ICD – 10:”mieszane zaburzenia zachowania i emocji” F92.0
 PRZYCZYNY
 Osiągnięcie niezależności osobistej
 Ukształtowanie osobowości męskiej lub kobiecej
 Osiągnięcie niezależności emocjonalnej od rodziców i innych osób dorosłych
 Rozwijanie struktury
 LECZENIE
 Psychoterapia – określenie i usunięcie czynników wpływających niekorzystnie na
proces dorastania oraz udzielenie pomocy, która usunie te trudności
WSPIERANIE ROZWOJU
 Relacja psychoterepautyczna
 Wzmacnianie obrazu siebie i samooceny
 Wzrost kompetencji społecznych
III.
SZCZEGÓLNE POSTACI ZABURZEŃ ZACHOWANIA
IV.
1. ZABURZENIA KONWERSYJNE (dawniej histeria)
 Polegają na nieświadomym przekształcaniu konfliktu psychicznego w zaburzenia
czynności somatycznych
 Związek między wystąpieniem tego zjawiska, a sytuacją
 Częstsze występowanie u kobiet, niż u mężczyzn
 ETIOLOGIA
 Czynniki psychiczne
 Dzięki konwersji podstawowy konflikt pozostaje nieuświadomiony
 Uzyskanie pozytywnych wzmocnień ze środowiska
 Uzyskanie kontroli nad otoczeniem
 OBJAWY – duża różnorodność – dysproporcja między ciężkością objawu, a
zachowaniem chorego
 Deficyt funkcji motorycznych i czuciowych
 Zaburzenia chodu
 Porażenia
 Zaburzenia świadomości
 Napady drgawkowe
 Zaburzenia wzroku
 Bezgłos
1. LECZENIE
 Psychoterapia mająca na celu uświadomienie i rozwiązanie konfliktów psychicznych
 Przewlekły przebieg
2. UZALEŻNIENIE ICD - 10
 Kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których
przyjmowanie substancji dominuje nad innymi zachowaniami, które miały poprzednio
dla pacjenta większa wartość
 Głównym objawem zespołu uzależnienia jest pragnienie (często silne, czasami
przemożne) przyjmowanie substancji psychoaktywnej, alkoholu lub tytoniu
 Przyjęcie substancji nawet po bardzo długim okresie abstynencji, może wytwarzać
zjawisko gwałtownego nawrotu innych objawów
 Wystąpienie 3 lub więcej następujących cech w ciągu ostatniego roku:
‫ ־‬Silne pragnienie przyjmowania substancji lub poczucie przymusu jej przyjmowania
‫ ־‬Trudności kontrolowania zachowania związanego z przyjmowaniem substancji,
jego rozpoczęcie, zakończenia lub ilości
11
Fizjologiczne objawy stanu odstawienia występuje po przerwaniu lub zmniejszeniu
ilości przyjmowanej substancji
‫ ־‬Stwierdzenie tolerancji
‫ ־‬Z powodu przyjmowania substancji psychoaktywnej, narastające zaniedbywanie
alternatywnych źródeł przyjemności
‫ ־‬Zespół uzależnienia może dotyczyć określonej substancji (alkohol, tytoń), grupy
substancji (leki opiatowe) albo szerokiego zakresu różnych substancji
BIOPSYCHOSPOŁECZNA KONCEPCJA ETIOLOGII UZALEŻNIEŃ
 Wpływy genetyczne
 Wpływy społeczne – socjalizacja poprzez rodziców, krewnych, rówieśników)
 Wpływy psychologiczne
 Środowiska lokalnego – mass media, normy kulturowe, dostępność alkoholu to
podstawowe elementy kompleksowego biopsychospołecznego modelu etiologii
uzależnienia Zucker 1994
KONSEKWENCJE NADUŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH –
ASPEKTY KLINICZNE
 Różne formy ostrego zatrucia
 Szkodliwy wpływ na zdrowie mimo braku objawów uzależnienia
 Uzależnienie
 Zespół abstynencyjny
 Majaczenie po odstawieniu
 Zaburzenia psychotyczne
 Zespół amnestyczny
 Zaburzenia rezydualne lub późno ujawniające się
PODEJMOWANIE LECZENIA – leczenie odwykowe podejmują zwykle osoby w
zaawansowanym stadiach uzależnienia związanych z bardziej nasilonymi
konsekwencjami
Psychostymulanty – 2 podstawowe rodzaje
 Kokaina – środek organiczny
 Amfetamina – środek syntetyczny
 Działanie
- Zwiększone subiektywnie, odczuwanie energii wewnętrznej
- Stan euforii i pewność siebie
- Efekty fizjologiczne są podobne do efektów pobudzenia emocjonalnego
- Przyspieszona praca serca
- Wzrost ciśnienia krwi
- Przyśpieszone działanie układu oddechowego
- Zwiększone wydzielanie potu
- Zmniejsza się ukrwienie podbrzusza i kończyn
 Leczenie
‫ ־‬Leczenie niedostatecznie skuteczne
‫ ־‬Podawanie środków zbliżonych do dopaminy
‫ ־‬Podawanie środków antydepresyjnych
‫ ־‬Wygaszanie bodźców związanych ze środkiem
Marihuana
 Efekty psychologiczne
‫ ־‬Spadek aktywności psychomotorycznej
‫ ־‬Osłabienie pamięci operacyjnej
‫ ־‬Wrażenie, że czas płynie wolniej
‫ ־‬Stan beztroski i odprężenia
 Skutki działania
- Poprawa zdolności interpersonalnych
MIT: Marihuana wpływa pozytywnie na zachowanie społeczne
- Zrelaksowanie i tym samym mniej leków
- Inna interpretacja swoich zachowań
‫־‬



1.
2.
12

Zespół amotywacyjny
- Regularne palenie marihuany prowadzi do rozwinięcia pasywnych cech
osobowości
 Konsekwencje zdrowotne
- Od 1999 do 2002 roku na oddziałach ratunkowych szpitali liczba pacjentów w
wieku 11-17 lat, u których marihuana była związana ze zgłoszeniem wzrosła o 48%
- Marihuana jest drugim (po kokainie) środkiem, który występuje w oddziałach
ratunkowych
 CASA WHITE PAPER 2004
 Powody zgłoszenia się na leczenie:
- Niemożność zaprzestania lub zredukowania ilości, bezsenność, depresja,
niezdolność koncentracji i zapamiętywania
- Od 1992 liczba osób powyżej 18 roku życia leczonych z powodu zażywania
marihuany jest większa niż z powodu alkoholu
- W latach 1999 – 2001 osoby poniżej 18 roku życia przyjęte do leczenia – wzrost o
148%!!!!
 Marihuana i inne środki
- Bardzo silna statystyczna zależność między używaniem marihuany, a kokainą,
heroiną, metaamfetamina, LSD i ekstazy
- Ci, co zażywają marihuanę są 26 razy bardziej narażeni na używanie powyższych
środków
3. Halucynogeny – rodzaje
 Serotoninergiczne środki halucynogenne – LSD, Meskalina, Psylocybina –
wyraźne halucynacje wzrokowe, silne oddziaływanie na świadomość
 Amfetaminy amylowe – MDA, MDMA (ecstazy) – pochodne amfetaminy, powodują
zmiany w nastroju i świadomości oraz zmiany czucia
 Antycholinergiczne środki halucynogenne – Atropina, Skopolamina - trans
podobny do snu
 Dysocjacyjne środki znieczulające – PCP – Fencyklidyna – znieczulenie częściowe,
oddziaływanie na świadomość
 Profilaktyka – cele
- Zmniejszanie zapotrzebowania – redukcja popytu
- Zmniejszenie konsekwencji redukcja szkód
2005 – I – 15
Zaburzenia psychotyczne
SCHIZOFRENIA – stanowi jeden z podstawowych problemów diagnostyczno –
terapeutycznych
 Trudności definicyjne – co jest zaburzeniem psychotycznym?
 Bogata literatura, ale dotycząca osób dorosłych
 W skali globalnej 1% ludzkości zachoruje na schizofrenię
Zaburzenia psychotyczne to stany chorobowe, w których występują:
 Urojenia – pewne trwałe, utrwalone sądy, które odbiegają od rzeczywistości
 Omamy (wzrokowe, słuchowe, celestetycznych związane z czuciem)
 Zaburzenia świadomości
 Zaburzenia emocji i nastroju łączące się z zaburzeniami myślenia i aktywności
złożonej (rozszczepienia osobowości)
 Psychiatria dzieci i młodzieży – okres intensywnego rozwoju fizycznego i
emocjonalnego – specyfika:
 Rzadko ujawniają się w dzieciństwie, a często w adolescencji
 Znaczenie wczesnej diagnozy
 Trudności w diagnozie
 Zaburzenia psychotyczne czy manifestacja trudności rozwojowych
 Znaczenie informacji pochodzących z wielu źródeł
13
 Zaburzenia psychotyczne w przebiegu chorób somatycznych
 Czynniki egzogenne (choroby mózgu, ogólno – ustrojowe) - padaczka skroniowa,
nowotwory mózgu, choroby naczyniowe mózgu, degeneracyjne – choroba
Huntingtona, zaburzenia endokrynne, choroby infekcyjne i autoimunologiczne
 Obraz kliniczny jest niejednorodny i zamazany – różne mechanizmy i przyczyny
 Częste występowanie zaburzeń świadomości, omamów wzrokowych oraz
katatonicznych (zastyganie w pewnych pozycjach na długo)
 Niedostosowane zachowanie, dezorganizacja, pobudzenie
 Diagnoza – ocena stanu somatycznego, neurologicznego, wybrane techniki
diagnostyczne (płyn mózgowo – rdzeniowy, dno oka, EEG)
 Stany psychotyczne będące następstwem używania substancji psychoaktywnych
 Może doprowadzić do ujawnienia się długotrwałych procesów psychotycznych
 Objawy „schizofrenopodobne” – LSD, amfetamina, ecstazy, PCP (anielski pył)
 Diagnostyka w kierunku używania substancji psychoaktywnych
 Krótkotrwałe dekompensacje psychotyczne
 Osoby z zaburzeniami osobowości (chwiejna, emocjonalna i schizotypowa)
 Kryzys adolescencji
 Sytuacje poważnych urazów psychofizycznych (wykorzystywanie seksualne)
ICD – 10:”ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne” – ostry początek, przemijający
charakter i związek ze stresem
 SCHIZOFRENIA – jest zdeterminowana genetycznie
 Duże trudności diagnostyczne – kryzys adolescencji
 Ważne dla różnicowania
- Przemijający charakter
- Brak utrwalonych urojeń
- Brak formalnych zaburzeń myślenia
 Specyficzne relacje z ludźmi
 Schizofrenia w okresie dorastania
ICD – 10:”objawy wytwórcze, szczególnie istotne dla rozpoznania schizofrenii”:
 Odsłonięcie, nasyłanie i zbieranie myśli
 Echo myśli, urojenia oddziaływania, owładnięcia wpływu
 Głosy omamowe komentujące na bieżąco zachowanie pacjenta lub dyskutujące o nim
 Utrwalone urojenia o niedostosowanej kulturowo lub dziwacznej treści
 Specyficzne objawy muszą utrzymywać się przez większość czasu w ciągu jednego
miesiąca lub dłużej
 Psychozy schizofreniczne okresu rozwojowego są rozpoznawane wg tych samych
kryteriów diagnostycznych, co schizofrenia dorosłych – są tymi samymi zaburzeniami,
ale o wczesnym początku
 Występowanie
 Choroba ujawnia się w okresie późnej adolescencji lub wczesnej dorosłości
 39% mężczyzn i 23% kobiet zaczęło chorować przed 18 rokiem życia (Laranger 1998)
 1/10000 dzieci zachoruje na schizofrenię
 Obraz kliniczny
 Pierwszy epizod przypomina zwykle „dorosłą schizofrenię”
 Faza przedchorobowa (retrospektywnie oceniana)
- Niższa waga urodzeniowa, powikłania okołoporodowe, gorsze przystosowanie
społeczne, niższy iloraz inteligencji, tendencja do samotnych zabaw w wieku 4-6
lat, opóźnienia rozwoju mowy
 Faza objawów zwiastunowych lub prodromalnych (od pierwszych zmian w
zachowaniu do wybuchu jawnej psychozy)
- Podejrzliwość, zaburzenia koncentracji uwagi, zmiana poczucia siebie i otoczenia
Wg Younga i McGorrego
- Zmiana nastroju
- Zaburzenia myślenia
- Zmiany w odczuwaniu siebie i otoczenia
14
Zaburzenia behawioralne (wycofanie społeczne, utrata zainteresowań itp.)
Objawy somatyczne – zaburzenia snu, zaburzenia łaknienia, utrata energii, spadek
motywacji
- 50-90% - prezentuje objawy prodromalne
- Znaczenie wczesnego rozpoznania i wczesnej interwencji – neurotoksyczność
procesu schizofrenicznego
 Pierwszy epizod jawnych objawów psychotycznych
 Faza ujawnionej choroby (w stosunku do dorosłych)
- Tak samo częste omamy i formalne zaburzenia myślenia
- Usystematyzowane urojenia i objawy katatoniczne są rzadsze
- Częste urojenia hipochondryczne i dysmorfofobia (poczucie zmiany własnego
wyglądu)
 Okres reemisji (poprawy)
Typy obrazów pierwszego epizodu
 Pseudopsychopatyczny – izolacja, odmowa chodzenia do szkoły, agresja czynna i
słowna
 Pseudonerwicowy – zaburzenia koncentracji uwagi, skargi somatyczne,
hipochondryczne i lękowe
 Obsesyjno – kompulsywny – natręctwa, autoagresja, obniżenia nastroju
Rokowanie
 Wczesne zachorowanie to czynnik zdecydowanie negatywny
 Wyjściowo niskie umiejętności społeczne rokują gorzej
Czynniki wpływające negatywnie
 Schizoidalne cechy osobowości przedchorobowej
 Niski poziom funkcjonowania ogólnego
 Niski iloraz inteligencji
 Długi okres prodromalny – długi czas biedy, z człowiekiem dzieją się dziwne rzeczy,
ale nie wiemy, co się z nim dzieje, brak psychozy
 Długo okres nieleczonej psychozy
 Rodzinne obciążenia
 Płeć męska
 Narastanie objawów negatywnych – wycofanie się z aktywności społecznej
 Używanie substancji psychoaktywnych
Leczenie
 Farmakologia
 Oddziaływanie psychospołeczne – rodzina, psychoterapia grupowa, szkoła
psychoedukacja – najczęściej kierowana do członków rodzin osób, które chorują
-




Rodzina
 Rodzina – zmiany
 Rodzina odgrywa podstawową rolę dla rozwoju i zdrowia psychicznego dziecka
 W ostatnich latach widoczne wyraźne zmiany w funkcjonowaniu rodziny
 4 podstawowe funkcje rodziny: socjalizacyjna, ekonomiczna, reprodukcyjna,
seksualna (Murdoch 1949)
 Modele zmian
- Instytucjonalno – towarzyski
- Atrybuty rodzicielskie – funkcjonowanie rozwojowe
 Rodzina - stresory
 Kryzys w rodzinie – zdarzenia i sytuacje, do których rodzina nie jest przygotowana
 Model kryzysu
- Zdarzenie
- Zasoby rodzinne – spójność, zdolność do adaptacji, zasoby materialne, wsparcie
społeczne, przekonania religijne
- Znaczenie zdarzenia
- Kryzys
15


Czynniki stresowe związane z przechodzeniem przez fazy rozwojowe rodziny
Czynniki związane z nieoczekiwanymi wydarzeniami, w tym społecznymi – rodzina w
nasilonym stresie
 Rodzina w Polsce- czynniki wpływające na zmiany struktury
 Obniżenie dzietności rodzin – rodzina z jednym dzieckiem
 Rodziny niepełne, mniejsze dochody, mniejsze poczucie bezpieczeństwa,
konieczność pracy dodatkowej
 Rozwody – psychologiczne skutki
 Przedłużenie czasu pracy
 Bezrobocie
 Ubóstwo
 Sytuacja mieszkaniowa
 Alkoholizm w rodzinie
 Narkomania
 Przemoc w rodzinie – to wszelkie akty złego traktowania jednego z członków rodziny,
który nie potrafi się skutecznie bronić
- Następstwa – zerwanie związków z innymi, zagrożenie poczucia bezpieczeństwa
w świecie, samooceny, zniszczenie poczucia porządku, ładu świata - powstanie
poważnych bezpośrednich i odległych skutków dla zdrowia psychicznego
- 30% rodzin miejskich
- 40% rodzin wiejskich
- Ponad 30% sprawców ma wyższe wykształcenie
- Sytuacja dziecka jest najgorsza
 Ujęcia teoretyczne
 Teorie indywidualne – zachowania-przemoc (osobowość sprawcy)
 Teorie interakcyjne – relacje między ofiarą, a sprawcą (błędne koło)
 Teorie społeczne i kulturowe – normy społeczne, ubóstwo, patologie społeczne
 Teorie integrujące – sześcioczynnikowy model Gellesa
- Doświadczanie przemocy przez rodziców
- Cechy osobowości rodziców
- Pozycja społeczna rodziców
- Stresy sytuacyjne doświadczone przez rodzinę
- Normy i wartości
- „Iskra zapalna”
Najpoważniejszym skutkiem doświadczenia przemocy jest utrata bezpieczeństwa
Zespół stresu pourazowego – zmiany w sferze emocjonalnej, uporczywa dysforia, myśli
samobójcze, samookaleczenia
 Bezpośrednie i natychmiastowe skutki przemocy w rodzinie
 Zmiany w świadomości – amnezja lub hipermnezja, dysocjacja
 Zmiany w postrzeganiu siebie – bezradność, wstyd, poczucie winy, poczucie
odmienności
 Zmiany w postrzeganiu prześladowcy – koncentracja na związku z prześladowcą,
idealizacja lub paradoksalna wdzięczność
 Zmiany w relacji z innymi – izolowanie i wycofywanie się, unikanie intymnych
związków, trwały brak zaufania
 Zmiany w systemie wartości – utrata wiary, poczucie beznadziejności i rozpacz
 PTSD – lęk, depresja, zachowania autodestruktywne, próby samobójcze, uzależnienie
od substancji psychoaktywnych
 Terapia – podejście interdyscyplinarne – interwencja kryzysowa
 Psychoterapia ofiar przemocy –
Grupa samopomocy – rodzinna, indywidualna
Dzieci – odbudowanie poczucia bezpieczeństwa oraz więzi
16
Wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży



Molestowanie seksualne – dziecko staje się obiektem użytym przez dorosłego w celu
zaspokojenia swoich potrzeb
Nie tylko zachowanie, lecz raczej intencja
Rozpowszechnienie (Kelly - definicja restrybucyjna) – 1/25 kobiet, 1/50 mężczyzn było
ofiarami wykorzystywanego w dzieciństwie
 Formy wykorzystywania seksualnego
- Podglądanie dziecka, pokazywanie mu materiałów pornograficznych, pieszczoty,
nakłanianie dziecka do zachowań seksualnych
 Przyczyny
- Dziecko staje się obiektem zastępczym
- Sprawca jest frustratem seksualnym
- Preferencje pedofilne
 Wykorzystywanie seksualne w rodzinie
 Rodziny o cechach kazirodczych (Furniss 1991)
- Słaba spójność rodziny, zagrożenie rozpadem, jego uniknięcie jest celem
podstawowym – córka delegowana do roli partnerki seksualnej ojca
- Otwarty i silny konflikt w rodzinie, dezorganizacja, przemoc, przemieszane role
rodzinne – córka stając się partnerką seksualną ojca łagodzi jego gniew
 Następstwa
- Fizyczne – upławy, krwawienia z pochwy lub odbytu, problemy z oddawaniem
moczu
- Emocjonalne – smutek, myśli samobójcze, niepokój, zaburzenia snu, lęki nocne,
wtórne moczenie nocne, trudności w koncentracji, wycofywanie się z konfliktów
społecznych
- Erotyzacja – prowokacyjne zachowanie, namawianie rówieśników do zabaw z
podtekstem seksualnym (erotycznym)
 Postępowanie po ujawnieniu
- Otwarta rozmowa o tym, co się stało
- Wiadomości powinny być przekazane rodzicom lub matce dziecka
- Dopilnowanie, aby nie zostały one zlekceważone
- Uświadomienie dorosłym możliwości i następstw psychicznych
- Następuje ujawnienie problemu – dziecko wie, że może liczyć na dorosłych –
sprawca wie, że sprawa może zostać ujawniona
- Rodzina powinna zostać zachęcona do wszczęcia formalnych kroków
 Leczenie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży
 Leczenie bazujące na założeniach holistycznych (całościowe)
- Objawy i problemy widziane w kontekście rodzinno – środowiskowym
- Prowadzenie terapii kompleksowej
- Zmiana – od klasycznego modelu leczenia do systemowego
- System – rodzina + systemy dalsze
- Kompleksowe leczenie – koordynacja różnych podejść terapeutycznych
 Współczesne trendy w psychiatrii dzieci i młodzieży
 Wzrastająca rola prewencji
 Odejście od leczenia stacjonarnego na rzecz różnych form leczenia ambulatoryjnego
 Wzrastająca rola rodziny w działaniach terapeutycznych
 Terapia rodzin
 Model spotkaniowy
 Model strukturalny
 Model systemowy
 Model strategiczny (kontrakt)
 Model eklektyczny
17
 Psychoterapia indywidualna
 Specyfika kontaktu z dzieckiem lub adolescentem
 Trudności z ustaleniem kontaktu terapeutycznego
 Niedostatecznie rozwinięty aparat pojęciowy
 Waga pierwszego doświadczenia terapeutycznego
 Psychoterapia grupowa
 Dzieci
- Jasno określone cele terapii
- Strukturująca rola terapeuty
- Używanie technik pozawerbalnych
 Młodzież
- Stymulowanie aktywności grupy
- Społeczność terapeutyczna
Farmakoterapia – skutki uboczne są u dzieci silniejsze, niż u dorosłych
Farmakoterapia może pozytywnie wpływać na przebieg psychoterapii
Najbardziej skuteczna jest kombinacja różnych form leczenia
18
Download