dr Joanna Lessing-Pernak

advertisement
INSTYTUT PSYCHOLOGII
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ZGŁOSZENIE ZAJĘĆ
2017/2018
Prowadzący: dr Joanna Lessing- Pernak, mgr Kinga Mickiewicz- Stopa
Rodzaj zajęć: Seminarium monograficzno- empiryczne
Wymiar godzinowy: 20
Rok: III
Semestr:
Typ studiów: niestacjonarne
Tytuł zajęć: Rodzicielstwo zastępcze i adopcyjne - problematyka psychologiczna
Podstawowe zagadnienia:
1. Prawne uwarunkowania dotyczące funkcjonowania i pracy z rodzinami zastępczymi
(w oparciu o Ustawę o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej z dn.
9.06.2011 r.)
2. Kwalifikacja kandydatów na rodziny zastępcze – metody i trudności diagnozy
3. Specyfika funkcjonowania rodzin zastępczych spokrewnionych
4. Dziecko w rodzinie zastępczej
5. Problemy relacji opiekun zastępczy – dziecko
Literatura:
Bartnikowska, U., Ćwirynkało, K. (2013). Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z
niepełnosprawnością. Warszawa: Impuls
Iniewicz, G. (2008). Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży z perspektywy teorii
przywiązania. Psychiatria Polska, tom XLII,(5), 671 – 682
Iniewicz, G., Wiśniewska, D., Dziekan, K., Czuszkiewicz, A. (2011). Wzory przywiązania
i zachowania agresywne wśród młodzieży z diagnozą zaburzeń zachowania i emocji.
Psychiatria Polska, XLV(5), 703- 711
Kolankiewicz, M., Rozen, M. (2011). Dzieci poza rodziną. Dziecko krzywdzone: teoria,
badanie, praktyka, 3, 97 – 115
Kozdrowicz, E., Bielecka, E. (2011). Między chęcią a przymusem. Rozważania o
spokrewnionych rodzinach zastępczych. W: A. Rogulska, M. Danielak - Chomać, B. Kulig
(red.), Rodzinne formy opieki zastępczej. Teoria i praktyka. Warszawa, Siedlce: Fundacja na
Rzecz Dzieci i Młodzieży “Szansa”, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Schofield, G., Beek, M. (2013). Attachment handbook for foster care and adoption.
London: Brtish Association for Adoption and Fostering
Wymagania wstępne:
brak
Warunki i forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną (aktywność na zajęciach +
kolokwium)
Data: 20.03.17
Podpis: dr Joanna Lessing- Pernak
Download