Metody badań społecznych 1.

advertisement
Metody badań społecznych
Etapy badań naukowych:
• wstępne sformułowanie problemu,
• eksplikacja problematyki badawczej,
• operacjonalizacja problematyki badawczej ,
• sformułowanie hipotez,
• wybór i przygotowanie narzędzi badawczych,
• pilotaż,
• dobór próby,
• realizacja badań empirycznych,
• weryfikacja zebranego materiału empirycznego,
• wstępne grupowanie materiału surowego,
• analiza uzyskanych danych,
• testowanie hipotez i uogólnianie wyników badań,
• pisanie raportu końcowego.
Czym się posługujemy przy opisie rzeczywistości, przy opisie
czegokolwiek?
POJĘCIAMI
Funkcje pojęć:
• Dostarczają wspólnego języka pozwalającego uczonym
komunikować się ze sobą,
• Dają uczonym perspektywę ( „okulary z filtrami”),
• Są składnikami teorii
Pojęcia nie są tożsame z rzeczywistością. Np.: pojęcia syrena ,
upiór, Zeus, społeczeństwo, naród, itd. istnieją, ale czy istnieją
byty im odpowiadające? Ponadto pojęcie nie jest tożsame ze
zjawiskiem. Pojęcie woda nie jest wodą. Pojęcie klasa społeczna
nie jest klasą, nie jest bytem.
Pojęcia mają w sobie „potencjał” wartościujący. Np.: morderstwo, bohater,
egoizm, rewolucja. To często ideologizuje i zniekształca badania i ich
interpretacje.
Pojęcia muszą spełniać następujące warunki:
·
Winny być precyzyjnie zdefiniowane. Jest to tym trudniejsze im
bardziej abstrakcyjne jest dane pojęcie.
·
Musi mieć obserwowalny ekwiwalent empiryczny, albo przynajmniej
zawierać wskaźniki niedostępnego bezpośredniej obserwacji zjawiska. Np.;
pozytywne nastawienie, zadowolenie z zakupów, radość itp.
·
Winna istnieć trwała zgoda co do treści zjawiska. Warto jednak
zauważyć, że pewne zjawiska inaczej są definiowane przez socjologów,
psychologów, ekonomistów, czy prawników.
Każde pojęcie należy zdefiniować. Nie ma jednej definicji danego fenomenu.
Definicja zależy od potrzeb badawczych i w tym sensie często może być
niekompletna.
Np.: definicja człowieka może uwzględniać jedynie aspekt:
Medyczny,
Ekonomiczny,
Psychologiczny,
Społeczny,
Kulturowy itd.
Definiujemy pojęcia poprzez ich cechy. Cechy te mają charakter ilościowy
(np.:wiek) lub jakościowy ( np.: wolny zawód, płeć)
Nie uwzględniamy wszystkich cech obiektu ponieważ nie zawsze jest to
potrzebne i nie zawsze jesteśmy w stanie to zrobić.
Pojęcia jednostkowe: Kraków, Neron, Platforma Obywatelska i inne.
Pojęcia ogólne: człowiek, kobieta, robotnik.
Definicje:
Definiendum – to co definiujemy np.: koń (jaki jest każdy widzi)
Definiens – treść ( koń) jaki jest każdy widzi.
Definicja realna wypowiedź charakteryzująca istotne właściwości realnie
istniejącego obiektu. Ze względu na to, że obiekt już istnieje definicja ta
poddaje się ocenie prawda-fałsz
Np.: partia polityczna jest to organizacja o demokratycznej strukturze
wewnętrznej, która przez uczestnictwo w kampanii wyborczej ubiega się o
udział we władzy.
Wątroba / morze / komputer / żyrafa jest to...........
Gdyby się okazało, że niektóre partie nie mają struktury demokratycznej
to taka definicja jako realna jest fałszywa.
Definicja nominalna ustala znaczenie , które powinno przysługiwać
danemu terminowi.
Przykład:
Partią polityczną nazwiemy każdą organizację o strukturze
demokratycznej, która przez uczestnictwo w kampanii wyborczej ubiega
się o udział we władzach”.
Przez kulturę/politykę/ demokrację... Będziemy rozumieć.....
Definicja nominalna nie może być fałszywa, nie podlega kryterium
„prawda-fałsz”. Z tego powodu zagraża chaos pojęciowy.
Definicja wskaźnikowa występuje wtedy gdy dane pojęcie nie
zawiera empirycznie obserwowalnych ekwiwalentów. Np.: klasa
społeczna nie da się empirycznie obserwować, czyli trzeba jej
nadać jakąś „namacalną” postać.
To samo dotyczy kultury politycznej, demokracji, miłości,
nienawiści itd.
Definicja wskaźnikowa nie jest definicją operacyjną dopóki nie
sprecyzuje jak mierzyć wskaźniki . Np.: inteligencję można
badać przy pomocy testu. Nie mierzymy jednak inteligencji jako
takiej tylko reakcję na test, którą uważamy za przejaw
inteligencji.
Definicje operacyjne.
Opisują zbiór procedur, które powinien wykonać badacz w celu ustalenia
przejawów zjawiska opisywanego przez dane pojęcie.
Np.: zadowolenie z pracy to względne zadowolenie pracownika z rodzaju czynności
zawodowych i z warunków w jakich je wykonuje. Nie wiemy jak rozumieć np.: bardzo
zadowolony z pracy.
Duże zadowolenie z pracy ma miejsce gdy pracownik na pytanie czy z pracy w danym
zakładzie jest : bardzo zadowolony, zadowolony, niezadowolony odpowie : „ jestem
bardzo zadowolony” i / lub oświadczy że żadnych innych czynności zawodowych nie
wykonywałby chętniej niż te, które wykonuje obecnie , i / lub warunki swojej pracy w
odpowiedzi na odpowiednie pytanie określi jako „bardzo dobre”.
Powyższe wyliczenie operacji, które trzeba wykonać, aby orzec występowanie
danego zjawiska nazywamy definicją operacyjną.
Np.: antysemityzm definiujemy przy pomocy wskaźników (definicja wskaźnikowa)
a potem opisujemy jak te wskaźniki mierzyć i otrzymujemy definicję operacyjną.
Definicje pojęciowe i operacyjne
 Definicje pojęciowe. Definicje opisujące pojęcia za pomocą innych pojęć.
Badacze posługują się również terminami pierwotnymi, które są konkretne i
nie mogą być definiowane za pomocą innych pojęć, a także terminami
pochodnymi, które — w definicjach pojęciowych — są konstruowane za
pomocą terminów pierwotnych.
Definicje operacyjne. Opisują zbiór procedur, które powinien
przeprowadzić badacz w celu ustalenia przejawów, czyli wskaźników zjawiska
opisywanego przez dane pojęcie. Naukowcy wymagają wykorzystania definicji
operacyjnych wówczas, gdy zjawiska nie można bezpośrednio obserwować .
Przykład: definicja alienacji
Zobaczmy, w jaki sposób złożone i wysoce abstrakcyjne pojęcie, takie jak
„alienacja”, może zostać wykorzystane w badaniach. Wyróżnimy pięć cech
pojęcia alienacji, i co za tym idzie, pięć definicji pojęciowych:
 Bezsilność — przekonanie jednostki o tym, że jej
zachowanie nie może przynieść oczekiwanych wyników lub
że nie ma ona wpływu na te wyniki.
 Bezsensowność — dostrzeganie przez jednostkę braku
własnych zdolności do rozumienia decyzji innych ludzi lub
zdarzeń, które się wokół niej dzieją.
 Brak norm — przekonanie, że zachowania społecznie nie
akceptowane (np. oszukiwanie) są niezbędne, aby można
było osiągnąć określony cel.
 Izolacja — uczucie osamotnienia wynikające z odrzucenia
aprobowanych społecznie wartości i celów.
 Samoodrzucenie — odrzucenie obrazu „ja”, definiowanego
przez grupę odniesienia, lub — ogólnie — przez
społeczeństwo.
W późniejszych badaniach Seeman i inni badacze zdefiniowali operacyjnie
owe pięć cech poprzez skonstruowanie kwestionariusza dla każdej
własności czy każdego wymiaru ujętego w pojęciu. Odpowiedzi jednostki
na pozycje kwestionariusza definiowały empiryczne znaczenie każdej
cechy. Na przykład badacze zastosowali następujące pytanie jako sposób
zoperacjonalizowania pojęcia „bezsilność”: „Przypuśćmy, że w twoim
mieście rozważa się możliwość wprowadzenia przepisu, który ty uznajesz
za niewłaściwy i szkodliwy. Co mógł(a) byś zrobić?" Osoby, które
odpowiedziały, że nic nie mogą zrobić, zostały zaklasyfikowane jako
„bezsilne". Inne pytania definiujące operacyjnie „bezsilność” to:
(1) Jeżeli podją(ęła)byś wysiłek, aby zmienić ten przepis to na ile
prawdopodobny jest twój sukces?
(2) Jeżeli zaistniałaby taka sytuacja to jakie jest prawdopodobieństwo, że coś
byś z tym zrobił(a)?
(3) Czy kiedykolwiek próbował(a)eś wpływać na decyzje władz lokalnych.
(4) Przypuśćmy że, kongres ustanowił prawo, które twoim zdaniem jest
niesprawiedliwe i szkodliwe. Co mógł(a)byś zrobić?
(5) Czy kiedykolwiek próbował(a)eś wpływać na działania kongresu?
poziom teorii
poziom
pojęciowy
pojęcia
składowe
bezsilność
bezsensowność
brak norm
przekonanie,
że zachowanie
nie wpływa
na wyniki
spostrzegany
brak zdolności
do rozumienia
decyzji
lub zdarzeń
przekonanie,
że nie
akceptowane
zachowanie
jest niezbędne
definicje
operacyjne
zbiór
pozycji
kwestionariusza
zbiór
pozycji
kwestionariusza
zbiór
pozycji
kwestionariusza
zbiór
pozycji
kwestionariusza
zbiór
pozycji
kwestionariusza
poziom
obserwacji
odpowiedzi
w
kwestionariuszu
odpowiedzi
w
kwestionariuszu
odpowiedzi
w
kwestionariuszu
odpowiedzi
w
kwestionariuszu
odpowiedzi
w
kwestionariuszu
definicje
pojęciowe
poziom badań
alienacja
izolacja
samoodrzucenie
przekonanie,
że zachowanie
nie wpływa
na wyniki
Ryc. 2.1 Przejście od poziomu pojęciowego do poziomu obserwacji: przypadek alienacji
Etap definiowania pojęć, czyli ich wyjaśniania, a także
szczegółowego zarysowania problematyki nazywamy
eksplikacją.
Natomiast operacjonalizacja polega na tworzeniu definicji
operacyjnych tzn. takich, które definiują pojęcia poprzez
określenie operacji jakie należy wykonać , aby stwierdzić
czy zjawisko określone przez dane pojęcie występuje czy
nie.
Np.: definicja operacyjna wielkości grupy musi dokładnie
wskazać co należy mierzyć, kiedy i jak ( np.: ilość członków
grupy, gdy są w komplecie, poprzez odczytanie listy)
Problem trafności wskaźników
Ilość wskaźników: gdy jest ich za mało zmniejszają zakres pojęcia
( np. nienawiść definiowana tylko ilością uderzeń kogoś w twarz)
Może się zdarzyć , że definicja operacyjna tylko częściowo
pokrywa się z definiowanym pojęciem a częściowo poza nie
wykracza. Np.; Czy chciał(a)by Pan (i) zmienić pracę? Jako
operacjonalizacja zadowolenia z pracy.
(może chcieć zmienić pracę, ale to nie oznacza , że jest z niej
niezadowolony)
W przypadku pojęć dotyczących zjawisk
bezpośrednio nieobserwowalnych, abstrakcyjnych i
bardzo złożonych bywa, że definicja operacyjna
niepostrzeżenie stawia znak równości między
zjawiskiem a tym co faktycznie mierzy. Np.: niejeden
badacz, który za pomocą wielowymiarowej skali
statusu mierzył status jednostek, grupując je
następnie w warstwy zależnie od poziomu tak
mierzonego statusu, uznawał w końcu status i
warstwy za zjawiska obiektywnie istniejące w postaci
jaką ustalił w pomiarach.
Trafność i rzetelność.
Definicja operacyjna jest trafna jeżeli operacje prowadzone
w/g zawartych w niej wskazań pozwalają zarejestrować
dokładnie to czego dotyczy pojęcie (np.: trafność testu
inteligencji)
Narzędzie jest rzetelne gdy powtórne posłużenie się nim w
tych samych warunkach daje te same wyniki. Rzetelność
narzędzia zależy od:
 Precyzji ; dane pytanie zawsze winno być tak samo
rozumiane,
Obiektywności; wyniki nie zależą od badacza – zapobiega
temu standaryzacja narzędzia.
Warunkiem trafności jest rzetelność, ale sama rzetelność nie
gwarantuje trafności.
Zmienne
Pojęcia stają się zmiennymi, gdy przyjmują wartości, co najmniej
dwie. Np.: dane zjawisko występuje lub nie. Np.: wiek, płeć,
przynależność klasowa (niższa, średnia, wyższa).
Związki miedzy zmiennymi.
Kowariancja; zmianie jednej zmiennej towarzyszy zmiana drugiej
Obserwacja
liczba lat nauki
dochody ($)
Daniel
16
35000
Anna
15
30000
Maria
14
27000
Jakub
13
19000
Filip
12
15000
Źródło: Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias:
Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań 2001
Kierunek związku;
Dodatni: im więcej lat nauki tym wyższe
dochody,
Ujemny: im ludzie bardziej wykształceni tym
mniej uprzedzeni rasowo.
Siła związku;
Związek idealny ; zmianie jednej zmiennej
towarzyszy zmiana drugiej. Związek zerowy ;
zmianie jednej zmiennej nie towarzyszy żadna
zmiana drugiej.
Indeksacja
Aktywność kulturalna/poziom kulturalny
czytelnictwo
wysokie
a
d
g
średnie
b
e
h
niskie
c
f
i
chodzenie do kina (częstotliwość)
niska
indeks
4
3
2
1
0
średnia
wysoka
poziom kulturalny
g
dh
aei
bf
c
Przy tworzeniu indeksu trzeba rozwiązać dwa problemy:
1.
Rozstrzygnąć, które cechy maja wejść w skład indeksu,
2.
Wagi (czyli współczynnik ważności danej cechy)
HIPOTEZY
Hipoteza jest to zdanie orzekające o prawdopodobnym
związku między dwoma zjawiskami.
Cechy hipotez:
• Muszą być jasno sformułowane; definicje użytych pojęć,
• Muszą być konkretne: opisać jaki jest kierunek związku i
w jakich warunkach zachodzi,
• Muszą być empirycznie sprawdzalne: zmienne muszą
być uchwytne i mierzalne,
• Nie mogą mieć charakteru sądów wartościujących.
.
Badacz nie jest w stanie pozbyć się swoich przekonań,
preferencji intelektualnych, czy światopoglądu. Zatem
zamiast silić się na pozorny obiektywizm, winien on
starać się uzmysłowić sobie a potem jasno
wyeksplikować wszystkie założenia, preferencje jakie
przyjmuje.
W psychologii będzie to jasne określenie, że np;
przyjmuje się założenia psychoanalizy, w socjologii np.;
teorię konfliktów itd. Trzeba jasno stwierdzić, że są
możliwe inne założenia a więc i inne rezultaty badawcze.
Badacz winien jasno przedstawić wszystkie
niedociągnięcia i wątpliwości związane ze swoimi
badaniami.
EKSPERYMENT.
1.
Celem eksperymentu jest ustalenie przyczyn danego
zjawiska.
2. Schemat eksperymentu badawczego;
Kanony indukcji Milla:
1. kanon jedynej zgodności:
X, A, B, C, ------> Y
X, ~'A, ~ 'B, ~'C, ------> Y
stąd ------> Y
2. kanon jedynej różnicy:
X, A, B, C ------> Y
~'X, A, B, C ------> ~'Y
stąd X ------> Y
Eksperyment
Zarzuty:
• mają zastosowanie tylko przy zmiennych
dwuwartościowych,
• brak możliwości uwzględnienia wszystkich
znaczących zmiennych
X, A, B, C, (D) ------> Y
X,~ 'A,~ 'B, ~'C, (D) ------> Y
D jest nieznane i to ono może wywoływać Y (np:
plotka).
Współczesny eksperyment stochastyczny:
G l:
X ---------> Y l
G2: ~'X
------> Y2
grupa eksperymentalna
grupa kontrolna
kontrolowanie nieznanych czynników sprawczych poprzez
odpowiedni dobór próby: losowy lub parami
Eksperyment z udziałem wielowartościowych zmiennych
niezależnych:
G l: X mało
------> Y l
G2: X średni ------> Y2
G3: X dużo
------> Y3
Eksperyment naturalny: np. w zakładach pracy,
wada: brak próby kontrolnej
Eksperyment post factum
Eksperyment z dwiema lub więcej zmiennymi niezależnymi.
G1: X mało W  Y1
G2:
X mało  W  Y2
G3: X średnio W  Y3
G4 : X średnio  W  Y4
G5: X dużo W  Y5
G6:
X dużo  W  Y6
Eksperyment z uwzględnieniem zmiennej czasu.
t0
t+1
t+2
G1:
Y1
X
Y1
G2:
Y2
X
Y2
Eksperyment
Czynniki zakłócające trafność interpretowania zależności przyczynowych:
1.
historia; zdarzenia zewnętrzne, które zachodzą w trakcie badań i mogą
stworzyć podstawy konkurencyjnego wyjaśniania zmian zmiennej zależnej,
2.
dojrzewanie; obejmuje procesy biologiczne, psychologiczne i społeczne,
które z upływem czasu mogą przyczynić się do powstania zmian. Załóżmy, że
interesuje nas wpływ określonych metod nauczania na uczniów. Rejestrujemy
ich osiągnięcia przed wprowadzeniem bodźca i po wprowadzeniu. Jednakże w
tym czasie uczniowie dojrzeli, stali się starsi, być może mądrzejsi. Te zmiany
mogą mieć wpływ.
3.
utrata badanych osób; jeżeli w badaniu wpływu środków masowego
przekazu na uprzedzenia, okaże się, że większość osób, które wypadły z tej
próby to osoby uprzedzone to może nagle się okazać, że media zmniejszają
uprzedzenia.
Czynniki zakłócające trafność interpretowania zależności
przyczynowych:
4. instrumentacja; zmiana narzędzia pomiaru pomiędzy pomiarem
początkowym a końcowym.
5. uwrażliwienie poprzez pomiar; badania początkowe mogą
uwrażliwiać badanych na dane problemy i wpływać na wyniki
końcowe. Różnica miedzy pomiarami początkowymi i
końcowymi może zostać przypisana nie tyle zmiennej niezależnej
co raczej doświadczeniu zdobytemu przez osobę badaną w
trakcie pomiaru początkowego. Wiadomo, że np.: osoby badane
mogą poprawić swoje wyniki w testach inteligencji poprzez
częste ich rozwiązywanie.
6. przypadkowo niskie/ wysokie oceny uzyskane w testach
kwalifikujących do grup eksperymentalnych; zdarza się , że
ktoś słabiej wypadnie na testach z powodu zmęczenia, braku
koncentracji itd.
Eksperyment
Powyższe zakłócenia można niwelować dzięki :
o
o
doborowi losowemu; obie grupy są próbami losowymi tej samej
zbiorowości generalnej, albo pobiera się jedną próbę i dzieli na dwie przy
pomocy rzutu monetą,
doborowi parami; zakłada się , że oprócz bodźca X na wyniki mogą np.:
wpływać wiek i płeć. Wówczas ze względu na te zmienne dzieli się każdą z
podgrup na dwie grupy:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------WIEK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Płeć
poniżej 20 lat
20 – 25 lat
powyżej 25 lat
Mężczyźni
20
40
20
Kobiety
16
30
18
Każdą z tych 6 grup dzieli się na połowę i jedna jest grupą eksperymentalną a druga
kontrolną.
Eksperyment Pygmalion in the classroom (Robert Rosethal i Lenore Jacobson).
Badanie miało ujawnić efekt oddziaływania pozytywnych/negatywnych oczekiwań
nauczycieli na intelektualna sprawność uczniów. Ze względów etycznych
odrzucono negatywne, a więc przetestowano jedynie hipotezę mówiącą o tym , że
pozytywne oczekiwania nauczycieli zwiększają sprawność intelektualną uczniów.
Zmienna niezależna: oczekiwania nauczycieli. Tą zmienną manipulowano. Na
początku roku szkolnego wykonano test na inteligencję uczniom danej szkoły.
Następnie przedstawiono listę 20% uczniów, którzy „zgodnie z badaniami” mieli
rozwinąć się intelektualnie w ciągu tego roku. Oczywiście zgodnie z wymogami
eksperymentu lista uczniów była dobrana losowo.
Zmienną zależną były zdolności intelektualne dziecka.
Wszyscy uczniowie zostali przebadani po zakończeniu roku szkolnego.
Zanotowano istotny wzrost IQ u dzieci, które miały się intelektualnie rozwinąć.
Interpretując wyniki eksperymentu Rosenthal i Jacobson stwierdzili, że pozytywne
oczekiwania nauczycieli w stosunku do dzieci, które miały się rozwinąć
intelektualnie wpłynęły na istotny wzrost IQ.
Schemat powyższego eksperymentu:
Grupa
pomiar początkowy
pomiar końcowy
różnica
Eksperymentalna
O1 -------------- X-------------- O2
O2 - O1 = d e
Kontrolna
O3 ---------------------------------- O4
O4 - O3 = dc
Warunki uogólnienia wyników eksperymentu :
grupy kontrolna i eksperymentalna muszą być próbami losowymi ze
zbiorowości generalnej,
tymczasem często do eksperymentów rekrutuje się studentów –
ochotników.
Czterogrupowy eksperyment Solomona.
Pomiar początkowy
Pomiar końcowy
------------------------------------------------------------------------------------------------
R
O1
R
O3
R
R
X
O2
O4
X
O5
O6
Porównanie ze sobą grup eksperymentalnych O2 i O5 oraz dwóch
kontrolnych O4 i O6 pozwala na pomiar uwrażliwiającego efektu
testowania początkowego. Możemy ocenić czy zmienna X
oddziałuje inaczej w grupach, w których nie przeprowadzono
uwrażliwiającego pomiaru początkowego.
Czterogrupowy plan Solomona
Pomiar początkowy
R
R
R
R
O1
O3
Pomiar końcowy
X
X
O2
O4
O5
O6
Eksperyment
Przykład: „Wyprzedawanie Pentagonu".
Ciekawego przykładu zastosowania planu czterogrupowego dostarczają
badania dotyczące wpływu programów telewizyjny na politykę. We
wczesnych latach sześćdziesiątych większość specjalistów z dziedziny
nauk politycznych była mocno przywiązana do teorii, zgodnie z która
telewizja i inne massmedia wywierają minimalny wpływ i generalnie są
postrzegane jako środki nie mające większego znaczenia. Stanowisko to
zaczęło się zmieniać pod koniec dekady, kiedy w trakcie wojny w
Wietnamie i demonstracji studenckich dziennikarstwo telewizyjne
znalazło się w centrum zainteresowania opinii publicznej. W swoich
badaniach Robinson poszukiwał związku pomiędzy programami
informacyjnymi produkowanymi przez duże sieci telewizyjne a
polityką.
Eksperyment
Robinson wykorzystał czterogrupowy plan Solomona. aby
sprawdzić, jaki wpływ wywarł wyprodukowany przez sieć CBS
film dokumentalny The Selling the Pentagon („Wyprzedawanie
Pentagonu") na opinie ludzi dotyczące wojska, administracji i
mediów. (W rzeczywistości Robinson przeprowadził dwa
zestawy
eksperymentów — w pierwszym badał efekty
oddziaływania
programu
telewizyjnego
w
drugim
zaś
analizował oddziaływanie komentarza przedstawionego na
końcu programu. Tu przedstawimy jedynie badania z pierwszej
grupy).
Eksperyment
Aby sprawdzić efekt oddziaływania programu telewizyjnego, wykorzystał plan
badawczy z dwiema grupami eksperymentalnymi i dwiema grupami
kontrolnymi. Pomiar początkowy przeprowadzono w stosunku do niektórych
(nie wszystkich) uczestników badania. W grupach eksperymentalnych dokonano
pomiaru końcowego natychmiast po zakończeniu emisji filmu. W jednej grupie
kontrolnej przeprowadzono badanie wstępne tuż przed emisją, natomiast w
drugiej nie. Kolejne badanie przeprowadzono we wszystkich grupach dwa
miesiące później. Pomiar początkowy i pomiar końcowy polegały na
wypełnieniu kwestionariusza dotyczącego opinii i stopnia zaufania w stosunku
do: instytucji społecznych i politycznych, urzędników państwowych, osób
prywatnych i organizacji skupiających media. Kwestionariusz zastosowany w
drugim badaniu dotyczył tych samych tematów, był jednak nieco krótszy.
Eksperyment „Wyprzedawanie Pentagonu"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Pomiar początkowy
Rodzaj
Pomiar końcowy
Kolejne badanie
(listopad 1971)
badania
(grudzień 1971)
(luty 1972)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grupa A
tak
program
tak
tak
Grupa B
nie
program
tak
tak
Grupa C
tak
kontrola
tak
tak
Grupa D
nie
kontrola
tak
tak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eksperyment „Wyprzedawanie Pentagonu"
Analiza wyników tego eksperymentu pozwala lepiej zrozumieć praktyczną stronę badań
społecznych. Robinson wybrał początkowo plan Solomona, ponieważ zapewnia on
skuteczny sposób kontrolowania wszystkich potencjalnych czynników które które
mogłyby być źródłem alternatywnych wyjaśnień otrzymanych wyników. Wprowadzenie
grupy eksperymentalnej oraz grupy kontrolnej bez pomiaru początkowego stworzyło
jednak wiele problemów. Okazało się, ze osoby z grupy B i grupy D które nie przeszły
przez etap pomiaru początkowego zdecydowanie mniej chętnie zgadzały się na udział
w badaniach kwestionariuszowych w porównaniu z osobami, które już wypełniały
ten kwestionariusz.
Spowodowało to tak dużą utratę osób badanych w tych dwóch grupach, że w
analizie wyników badacze mogli wykorzystać jedynie grupy z pomiarem
początkowym.
Uzyskane wyniki potwierdziły, że film dokumentalny The Selling of the Pentagon
zmienił opinie ludzi o funkcjonowaniu amerykańskiego wojska na mniej
pozytywne. Osoby z grup eksperymentalnych spostrzegały wojsko jako chętniej
angażujące się w sprawy polityczne i chętniej poszukujące określonych korzyści
politycznych, niż były skłonne wcześniej przypuszczać. W grupie kontrolnej natomiast nie
odnotowano istotnych zmian w żadnej ze spraw. Wywołana eksperymentalnie zmiana
opinii jest tu bardzo ważna, ponieważ zmieniła ona postawy osób badanych na „mniej
lojalne”, tj. spowodowała, iż uznały one, że polityka rządu jest zła.
Eksperyment z zastosowaniem grupy kontrolnej i tylko
pomiarem końcowym.
Pomiar końcowy
R
R
X
O1
O2
Np.: robimy badania na temat wpływu pogadanek oświatowych na
zmiany postaw ludzi w stosunku do AIDS. Losowo dobieramy dwie
grupy. Grupa eksperymentalna bierze udział w 4. godzinnej prelekcji
na temat AIDS. Następnie w obu grupach przeprowadzamy wywiad i
porównujemy wyniki.
Eksperyment z wieloma zmiennymi.
Wiadomo, że wielkość instytucji wpływa na morale pracowników. Efekt wielkości
może być zmniejszony przez decentralizację. Mamy więc dwie zmienne o dwu
wartościach.
Decentralizacja
Tabela 5.6 Możliwe kombinacje
zmiennych wplanie dwuzmiennowym
Wielkość
Duża
Mała
W
ysoka
1
2
Niska
3
4
Pomiar końcowy
R
R
R
R
X1
X2
X3
X4
O1
O2
O3
O4
Eksperyment laboratoryjny; kontrolą objęte zmienne
niezależne i sytuacyjne. Zmienne zależne to ograniczona
liczba indywidualnych sposobów zachowań ( np.:
rozwiązywanie zadań, przystosowanie się , zmiany opinii)
oraz określone własności grupy ( np.: spójność) .
Zarzuty:
sztuczność
sytuacji
laboratoryjnej,
świadomość osób biorących udział w eksperymencie
Eksperyment terenowy,
Eksperyment naturalny; zwykle brak grupy kontrolnej
Eksperyment post factum.
Eksperyment naturalny,
Przy tego rodzaju eksperymencie:
nie dysponujemy grupa kontrolną, bodziec "już zadziałał ( czyli nie można danej
grupy zbadać przed i po zadziałaniu bodźca ),
winniśmy porównać wyniki uzyskane przez grupę poddaną bodźcowi z grupą nie
mającą kontaktu z bodźcem ( najlepiej o składzie jak najbardziej zbliżonym do grupy
badanej)
Przykład:
Chcemy zbadać wpływ rodzaju szkoły na wyniki w nauce. Badacz może przeprowadzić
eksperyment naturalny testując uczniów przed pójściem do szkoły ( wyznaniowej,
gminnej, publicznej , prywatnej) a następnie np.: po 2 latach.
Eksperyment post factum,
.
Można też przeprowadzić eksperyment post factum ( po zadziałaniu
bodźca), który mógłby polegać na porównaniu średnich wyników np.: l00 osobowych grup uczniów klas drugich ze szkół rodzaju A i
B. Nie mamy jednak pewności czy tylko przypadek zadecydował, że
dany uczeń poszedł do danej szkoły. Może się okazać, że np.: rodzice
z wyższym wykształceniem wysyłają dzieci do szkoły A, a dzieci
bardzie zaniedbane chodzą do szkoły B. Wówczas te grupy nie
różniłyby się ze względu na jeden czynnik, zatem nie dało by się
ustalić co wywołuje różnicę.
Jednakże powyższe wątpliwości co do przyczyny różnicy można
próbować osłabić poprzez dobór uczniów do obu grup uczniów
podobnych ze względu na ważne zmienne.
Eksperyment
1. Eksperyment Solomona Asha ( porównywanie odcinków)
35% odpowiedzi osób badanych było zgodnych z
niepoprawnymi (celowo) odpowiedziami „wspólników”
eksperymentatora.
Co wywołało konformizm: rzeczywiste postrzeganie pod wpływem
grupy , czy chęć przypodobania się innym?
Zbadano to w ten sposób, że o odpowiedzi dotyczące odcinków
poproszono badanego pod nieobecność innych. Wyniki
potwierdziły hipotezę, ze im mniejsza bezpośrednia kontrola tym
mniejsza skłonność do konformizmu.
Eksperyment
2. Eksperyment Stanleya Milgrama:
Sugerowano badanym, że celem eksperymentu jest ustalenie wpływu kary na
zapamiętywanie. Natomiast prawdziwym celem było badanie procesu ulegania
autorytetom.
Trzej uczestnicy eksperymentu: badacz, badany „jako nauczyciel” i wspólnik
eksperymentatora czyli „uczeń”. „Nauczyciel” poddawał „ucznia” różnym bodźcom na
które musiał on właściwie reagować przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Przy
błędnej reakcji „nauczyciel” aplikował „uczniowi” impuls elektryczny za każdym razem
coraz silniejszy. Impuls wahał się od 15 V do 450 V. Przy 75 V „uczeń” zaczynał jęczeć,
przy 150 V prosił o zwolnienie z eksperymentu, przy 180 V krzyczał, dalej na maszynie
impulsów były napisy „niezwykłe silny wstrząs" a dalej „Niebezpieczeństwo! Ciężki
wstrząs”. „ Uczeń** zaczynał gwałtownie reagować bijąc pięściami w ścianę i błagać by
go puszczono. Ponieważ nie były to właściwe reakcje na bodziec , „nauczyciel" dalej
zwiększał dokuczliwość bodźca. Przy dalszym nasileniu bodźca nastąpiła złowroga cisza
– „ofiara” nie reagowała na żadne bodźce. Ponieważ nie było reakcji eksperymentator
polecał zwiększenie impulsu to końca.
Eksperyment
62 % badanych aplikowało impulsy do końca eksperymentu, chociaż
niektórzy musieli być ponaglani przez eksperymentatora. Nie wiadomo
czy wynik ten wskazuje, że wszyscy jesteśmy potencjalnymi oprawcami ?
Może na posłuszeństwo miały wpływ takie czynniki jak to, że:
•
Polecenia wydawał uczony,
•
Eksperyment miał miejsce na słynnym uniwersytecie w Yale.
Gdy powtórzono eksperyment w pomieszczeniach dość obskurnego
czynszowego budynku w centrum Brigdeport (Connecticut) wyniki spadły
z 65% do 48%.
Gdy eksperymentator nie był fizycznie obecny, lecz wydawał polecenia
przez telefon liczba w pełni posłusznych spadla do 25%, a kilku badanych
„oszukiwało”.
3 eksperyment C. Haneya, C Banksa i P. Zimbarto
Podzielono losowo badanych na 10 „więźniów” i 11
strażników.
„Więźniowie” byli „aresztowani” wg wszelkich prawideł.
Następnie przechodzili normalną procedurę przyjęcia do
więzienia np..: rozbieranie do naga, polewanie środkami
przeciw insektom, otrzymali numery zamiast nazwisk,
nałożono im nylonowe pończochy na głowy, co miało
imitować ogolenie głowy itp.
Natomiast „strażnicy” dbali o porządek, urządzali zbiórki
(coraz bardziej przeciągające się) podczas których liczyli
„więźniów”. Ubrani byli w ubrania koloru khaki, ciemne
okulary, mieli gwizdki.
„Strażnicy” tak mocno weszli w swoją rolę, że eksperyment
trzeba było przerwać ze względu na depresję „więźniów”.
3 eksperyment C. Haneya, C Banksa i P. Zimbarto
Podczas eksperymentu:
1.
„więźniowie” stali się natychmiast bierni, „strażnicy” – rozkazujący i
władczy,
2.
Szybko pojawiły się i narastały postawy wzajemnie negatywne,
3.
W zachowaniu „strażników” pojawiło się coraz więcej agresji;
przedłużały się zbiórki; wystąpiła agresja słowna (fizyczna była
zabroniona). „Strażnicy” zostawali w „więzieniu” dłużej niż byli
zobowiązani.
4.
Rozmowy „więźniów” dotyczyły przede wszystkim spraw „więzienia”,
5.
Część „więźniów” bardzo szybko popadła w silne stany depresyjne,
wystąpiły stany lękowe i płacz. Większość „więźniów” chciała oddać
pieniądze byle by tylko wyjść z „więzienia”,
6.
Eksperyment trzeba było przerwać po 6 dniach, chociaż zaplanowano go
na dwa tygodnie. Najbardziej byli z tego niezadowoleni „strażnicy”.
WYWIAD
Respondent
1. definicja sytuacji: kim jest A.?
Po co przyszedł?
Dlatego A;
 powinien się przedstawić,
 wzbudzić zainteresowanie
badaniami,
 wyjaśnić dlaczego wywiad
jest przeprowadzany właśnie z R.
Inne elementy mające wpływ na R:
ubiór A.
zachowanie, wysławianie się,
A. winien ( w pewnym sensie)
dostosować swoje zachowanie
do sytuacji, wytworzyć atmosferę zaufania i zrozumienia.
płeć ankietera,
wiek ankietera.
Ankieter
1. definicja sytuacji: kim jest R. ?
Stosunek do niego.
2. Nie wolno ujawniać swoich
sądów i opinii na poruszane
w wywiadzie tematy
3. ubiór R.
4. wpływ cech A. na odpowiedzi R.
5. A. „ niewidoczny”
6. Płeć R.
7. wiek R.
WYWIAD
Wyniki wielu badań świadczą o wpływie zewnętrznych cech ankietera na
odpowiedzi respondenta.
wpływ przynależności
etnicznych;
ankietera
do mniejszości
Robinson i Rhode utworzyli cztery grupy ankieterów,
których wygląd zewnętrzny, a w dwu grupach także
nazwiska, kwalifikowały albo jako „typowych Żydów" albo
jako „typowych nie-Żydów". Przy pytaniach dotyczących
Żydów ( np: Czy sądzi Pan/i, że w USA Żydzi mają zbyt
duże wpływy i znaczenie?") różnica odpowiedzi
twierdzących udzielanych ankieterom z grup jednego i
drugiego rodzaju sięgała 18 punktów procentowych ( przy
pytaniu wyżej cytowanym ankieterzy z grupy „typowych
Żydów" uzyskali ok.6% odpowiedzi twierdzących, a z grupy
„typowych nie-Żydów ok. 24%)
WYWIAD
Wyniki wielu badań świadczą o wpływie zewnętrznych cech ankietera na
odpowiedzi respondenta.
wpływ przynależności
etnicznych;
ankietera
do mniejszości
Zgodnie
z
tzw.
efektem
Bradleya-Wildera
ankietowani
często
deklarują
poparcie
dla
czarnoskórego kandydata w starciu z białym, bo
boją się posądzenia o rasizm. Jednak 4 listopada
(2008 –przyp.TB) w dniu wyborów, pozostawieni
sami sobie, mogą zagłosować na kandydata
Republikanów Johna McCaina. Nazwa teorii
pochodzi od nazwiska czarnoskórego burmistrza
Los Angeles, Toma
Bradleya, który w 1982
przegrał z białym kandydatem
WYWIAD
kandydatem Republikanów w wyborach na
gubernatora Kalifornii, choć sondaże wieściły jego
triumf.
Ankietowani zachowali się podobnie w 1989 roku
przy okazji wyborów na gubernatora Wirginii.
Afroamerykanin Doug Wilder wprawdzie zwyciężył
nad białym republikańskim kandydatem, ale
zaledwie o pół punktu procentowego, choć sondaże
dawały mu 10 pkt. przewagi.
Wiemy, że czynnik rasy jest brany pod uwagę.
Nie jest jednak jasne, do jakiego stopnia. Lecz
margines błędu 2-4 pkt. może zrobić różnicę.
Powyższa sytuacja dotyczy zarówno wywiadu jak i
badań ankietowych.
WYWIAD
wpływ przynależności społecznej;
Daniel Katz stwierdził, że na pytania dotyczące pracy i
zarobków inaczej odpowiadano ankieterom pochodzącym z
warstwy średniej a inaczej ankieterom pochodzącym z
warstwy robotniczej. Okazało się np., że za ustawą
zakazującą strajki okupacyjne wypowiedziało się 44%
respondentów gdy wywiad prowadził ankieter z warstwy
robotniczej, a 59% gdy ankieter pochodził z warstwy
średniej.
WYWIAD
wpływ płci ankietera na wypowiedzi;
W badaniach Hymana respondenci mieli się ustosunkować do następującego
stwierdzenia: „Wiezienie jest zbyt łagodną karą dla osób dopuszczających się
wykroczeń przeciwko moralności; osoby te powinny być publicznie
chłostane".
Płeć
% odpowiedzi
zgadzam się
nie zgadzam się
nie mam zdania
Mężczyźni
ankietowani
przez mężczyzn
44
48
8
Mężczyźni
ankietowani
przez kobiety
39
58
3
Kobiety
ankietowane
przez kobiety
49
47
4
Kobiety
ankietowane
przez mężczyzn
61
28
11
Wywiad
Wiele badań wskazuje, że między opiniami ankietera a uzyskanymi przez
niego rozkładami odpowiedzi zachodzi znacząca
i zadziwiająca
zbieżność.
H. Fisher wykazał w eksperymencie laboratoryjnym , że opinia ankietera ma
wpływ na odbiór i rejestrację zachowań werbalnych respondenta.
( H. Fisher: Interview Bias... cyt. Za R. Mayntz s. 153)
Rodzaje wywiadu:
1.
2.
Wywiad swobodny,
Wywiad usystematyzowany.
Wywiad
ZALETY WYWIADU:
·
kontrola sytuacji badawczej,
·
wysoki odsetek odpowiedzi,
·
pogłębianie pytań ( o ile to konieczne)
WADY WYWIADU:
·
b. wysokie koszty,
·
stronniczość ankietera,
·
brak anonimowości ( przy pewnego typu badaniach).
Rodzaje ankiet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
pilotowana,
audytoryjna,
pocztowa,
telefoniczna,
uliczna,
on-line.
Ankieta pocztowa
1.
•
•
•
•
•
2.



ZALETY:
Niski koszt,
Uniknięcie zniekształcającego wpływu ankietera,
Większa anonimowość; „lepsze” odpowiedzi na drażliwe pytania,
Możliwość udzielania przemyślanych odpowiedzi – respondent ma czas
do namysłu,
Minimalizacja kosztów dostępu do respondenta – taksówka do Gdańska
kosztuje drożej niż znaczek pocztowy.
WADY:
„samobroniący się kwestionariusz” – kwestionariusz musi być na tyle
dobrze opracowany, aby sam się wybronił w czasie badań.
Brak kontroli nad tym kto udziela odpowiedzi na pytania,
Niski odsetek odpowiedzi.
Ankieta pocztowa
3. STRATEGIA ZWIĘKSZANIA ODSETKA ZWROTÓW:
• Sponsoring/firmowanie badań: im
bardziej szacowna firma wspiera,
finansuje, uwiarygodnia badania tym lepiej,
•Metody zachęcania do udzielania odpowiedzi:
1 „branie na litość” – Np.: od badań zależy uzyskanie dyplomu studiów,
2 oferowanie nagród,
3 zamieszczenie w apelu argumentów uzasadniających wyjątkowe
znaczenie społeczne badań,
4. wygląd ankiety,
5 koperty zwrotu,
Ankieta pocztowa
3. STRATEGIA ZWIĘKSZANIA ODSETKA ZWROTÓW:
6.
czas wysłania – np.; niedobry w czasie wakacji,
7. przypominanie – wysyłanie kart pocztowych do osób które po 2. tygodniu
nie przysłały odpowiedzi, po 3. tygodniu wysłanie kartki pocztowej i
kwestionariusza. Po 5 tygodniach można procedurę powtórzyć.
8.
przypomnienia telefoniczne.
Wysyłka
czas
średnia odp-dzi (%)
Pierwsza wysyłka
23,8
Przypomnienie – kartka pocztowa po 2 tygodniach
18,2
Pierwsza powtórna wysyłka
kwestionariusza
po 3 tygodniach
17,0
Druga powtórka wysyłki
kwestionariusza
po 5 tygodniach
13,4
kumulacja
23,8
42,0
59,0
72,4
Ankieta pocztowa (cd) i telefoniczna
Przy wykorzystaniu powyższych technik zwiększania odpowiedzi na ogół zwroty
zwiększają się do 50%.
Jest to jednak ciągle za mało i reprezentatywność próby nie jest zachowana.
Ankieta / wywiad telefoniczny
CATI - computeur assisted telephone interviewing
ZALETY:
• przeciętne koszty,
• anonimowość, podobnie jak przy ankiecie pocztowej, z tym, że nie
trzeba odpowiadać na piśmie,
• osoby prowadzące wywiad znajdują się w jednym pomieszczeniu stąd
łatwiejsza kontrola
WADY:
• łatwość odmowy odpowiedzi na drażliwe pytania,
• łatwość przerwania wywiadu,
• brak kontroli nad procesem badawczym,
• problem reprezentatywności próby.
ANKIETA ON-LINE.
ZALETY:
•
koszty niewielkie,
•
szybkość dotarcia do respondenta,
WADY:
•
łatwość odmowy i przerwania badania,
•
brak kontroli nad prosem badawczym,
problem reprezentatywności próby.
Kwestionariusz
KONSTRUKCJA:
•APEL
•PYTANIA
- Rodzaje pytań:
• zamknięte
• otwarte
• półotwarte (kafeterie)
• wprowadzające
• sugerujące
• filtrujące
• naruszające prywatność
• projekcyjne
• sprawdzające/kontrolne
• w formie historyjki
• jako zestaw opinii
- Kolejność pytań
- Stopniowanie „trudnych pytań"
- METRYCZKA
JĘZYK:
 • WYWOŁUJĄCY EMOCJE
 • ZBYT GÓRNOLOTNY
DŁUGOŚĆ KWESTIONARIUSZA
UKŁAD GRAFICZNY
RÓŻNICE MIĘDZY
KWESTIONARIUSZEM ANKIETY I
WYWIADU
KONSTRUKCJA KWESTIONARIUSZA
APEL
Informacja o instytucji firmującej badania
Zwięzła informacja o celu badania
Dodatkowe wyjaśnienia:
- Uzasadnienie wyboru danego respondenta (... biorąc pod
uwagę fakt, że jest Pan(i) członkiem naszej spółdzielni liczymy na
wykazanie zainteresowania poniższą ankietą...)
- zapewnienie o anonimowości
- podziękowanie respondentowi za trud związany z
wypełnieniem ankiety
- określenie sposobu zwrotu ankiety
RODZAJE PYTAŃ
 Pytania otwarte — pytania., które zostawiają respondentowi całkowitą
swobodę odpowiedzi
Pytania zamknięte —pytania, które są zaopatrzone w z góry przewidywane
odpowiedzi
odpowiedzi mogą być podane poza pytaniem w postaci krótkiej listy
respondent „rozpoznaje" prawidłową odpowiedź
odpowiedzi na pytania zamknięte są łatwiejsze w opracowaniu, są
porównywalne i jednoznaczne, ale dostarczają mniej szczegółów
niż pytania otwarte
ilość odpowiedzi powinna być „do ogarnięcia" przez respondenta
proponowane odpowiedzi powinny uwzględniać brak opinii
respondenta („nie mam zdania ")
Pytania półotwarte - badany ma możliwość wyboru jednej z dwóch
przedstawionych odpowiedzi oraz udzielenia swobodnej odpowiedzi wpisując
ją w odpowiednie miejsce
PYTANIA FILTRUJĄCE
Stawiamy je wtedy. Gdy chcemy spośród respondentów dokonać eliminacji osób,
które nie mają nic do powiedzenia na dany temat, np. zanim zapytamy o opinie o
reklamie telewizyjnej musimy zapytać o to czy respondent ją widział
PYTANIA SUGERUJĄCE
Sposób formułowania tych pytań wpływa na udzielaną odpowiedź, dlatego powinny
być stosowane tylko wtedy, gdy chodzi o przezwyciężenie zahamowań
odpowiadającego,
np. „ Czy nie sądzi Pan/i, że porządna porcja batów jeszcze nikomu nie zaszkodziła? "
PYTANIA WPROWADZAJĄCE
„Czy pana/i zdaniem- ogólnie rzecz biorąc - sprawy w Polsce idą w dobrym, czy złym
kierunku? "
PYTANIA PROJEKCYJNE
Wchodzą w zakres metod diagnozy psychologicznej (badania, motywów, przekonań,
spostrzegania, konfliktów wewnętrznych). Metoda projekcji polega na pozyskaniu
odpowiedzi respondenta na podstawie niejasnego przekazu (tak aby sam dokonał jego
interpretacji); np. test skojarzeń słownych, test niedokończonych zdań, niedokończonych
opowiadań, testy rysunkowe
PYTANIA SPRAWDZAJĄCE/KONTROLNE
Stosuje sieje chcąc sprawdzić czy na określone pytanie respondent odpowiedział
zgodnie z prawdą, stąd pytanie to dotyczy tego samego problemu, ale jest zadane w
innej formie. W kwestionariuszu powinno znajdować się odpowiednio „daleko" od
pytania właściwego.
PYTANIA W FORMIE HISTORYJKI
PYTANIA JAKO ZESTAW OPINII
„Jak Pan(i) ocenia obecny stan gospodarki?
a) Uważam, że gospodarka znajduje się w stanie dynamicznego rozwoju
b) Uważam, że gospodarka znajduje się w stanie powolnego rozwoju
c) Uważam, że gospodarka znajduje się w stanie lekkiego kryzysu
d) Trudno powiedzieć "
PYTANIA NARUSZAJĄCE PRYWATNOŚĆ
„Ile Pani zarabia? "
METRYCZKA
Zawiera dane społeczno - demograficzne: wiek, płeć, stan cywilny, zawód,
wykształcenie.
Powinna być umieszczana na końcu kwestionariusza
JĘZYK KWESTIONARIUSZA
Forma językowa pytań kwestionariuszowych nie powinna:

wywoływać emocji

brzmieć zbyt górnolotnie, literacko, nie powinna próbować wywoływać podziwu
respondenta: co sądzi Pan(i) o percepcji adolescentów relatywizującej facylitację
modernistycznego progresiwizmu ?
RESPONDENT MUSI ZROZUMIEĆ SENS PYTAŃ TAK JAK GO ROZUMIE
BADACZ
 •
kolejność pytań - kontrowersje
 •
„promieniowanie emocjonalne pytań" poprzedzających na następujące sugeruje się
stosowanie pytań buforowych pomiędzy poszczególnymi grupami tematycznymi;
 •
długość kwestionariusza
 •
w przypadku wywiadu mierzy się czasem wywiadu (wg. Noelle wywiad
powinien trwać około 30 minut, aczkolwiek nie można ustalać sztywnych ram
czasowych — za R. Mayntz);
 •
stopniowanie „trudnych" pytań polega na tym, że na ten sam temat stawia się
najpierw pytania ogólne (często otwarte) i kolejno coraz bardziej szczegółowe
(najczęściej zamknięte) - lub odwrotnie.
Dodatkowo, można zastosować następujące strategie pozyskania odpowiedzi;
a. odpowiedź ogólna (jakie mniej więcej są Pana dochody, mieszczą się w granicach...,
czy...)
b. złagodzenie, pomniejszenie (Czy zdarzyło się Panu zabrać [zamiast ukraść] do
domu parę ołówków z biura..?)
c. zaskoczenie - Proszę niech Pan sobie przypomni, którego dnia ostatni raz
wziął Pan do domu trochę materiałów biurowych ?
d. pozór jednomyślności (Wiadomo, że większość... czy Pan także...?)
e. oczywistość - potraktowanie tematu jako naturalność - Oczywiście...
UWAGA: w odpowiedzi na powyższe (a-e) sposoby formułowania pytań część
respondentów może się przyznać do czynów, których nie popełnili
• układ graficzny
• różnice między kwestionariuszem ankiety i wywiadu (wywiad powinien zachować
charakter rozmowy)
Pytania sugerujące:
„ Czy powinno się stosować karę śmierci za najcięższe przestępstwa?”
tak – 18%
„Czy zgadzamy się z Janem Pawłem II , że kara śmierci powinna być powszechnie
zniesiona?”
tak – 27%
(firma Mentor dla Wprost)
dwie opinie do wyboru (OBOP):
„blokujący drogi rolnicy nie mają innego wyjścia (…)”
„”rolnicy działają bezprawnie .,..”
w Onet.pl:
„Czy w Sejmie winny być eksponowane symbole religijne?” (27.05.2007)
Pytania z wyrazami wywołującymi emocje:
„Czy powinno się pomagać rodzinom wielodzietnym?”
„Czy rodziny wielodzietne winny mieć przywileje?”
w Onet.pl
„Czy prezydent Kaczyński powinien tak kategorycznie wypowiadać się na temat
relacji polsko-niemieckich ?
Dwa pytanie w jednym ( pytanie zadane przez PBS na zlecenie
Rzeczpospolitej):
„ Czy uważa Pan(i), że rolnicy maja powody do tego, by protestować, urządzać
blokady dróg?”
Pytania zbyt trudne-stawianie respondenta w roli eksperta:
„Jak zmiana koalicji rządzącej w Niemczech wpłynie na warunki na jakich Polska
zostanie przyjęta do Unii Europejskiej?”
trudno powiedzieć 1/3 badanych (CBOS)
Obserwacja
Bardzo trudna technika zbierania danych z następujących powodów:
1.
Trudności w interpretacji sensu zachowań (facet w podartym swetrze,
kobieta płacząca z telegramem, rzekomo wroga-krzyk wymiana zdań na
targu,) ; można próbować ustalić ten sens poprzez badanie
kwestionariuszowe,
Powyższą trudność niweluje w pewnym sensie znajomość ról
społecznych a także kultury danej społeczności (pokazanie palców z
literą V, koronacja królów, wykład itp.)
2. Konieczna znajomość języka (slangu- kopsnij szluga, foki, rzuć wapno na
druty itd..)
3. Niebezpieczeństwo nadawania przez obserwatora własnych sensów
obserwowanym sytuacjom (antropologowie niemieccy kontra Raymond
Firth)
4. Zachowania są też wskaźnikami zinstytucjonalizowanych wartości,
społecznie uzgodnionych definicji sytuacji, norm, nakazów, ról, itp.
Obserwacja
Obserwowane
przez
badacza
uwarunkowane są przez:
zachowania
 Sytuację, którą badacz winien rozumieć,
 Jej subiektywną interpretację, tego możemy się
dowiedzieć tylko od obserwowanego,
 Intencję osób działających - jw
Obserwacja wymaga rozumienia bądź trafnej
interpretacji subiektywnego sensu oraz społecznego
znaczenia określonego zachowania.
Cele obserwacji:
 Opis występujących w określonym systemie społeczno –
kulturowym zachowań i form interakcji społecznych bez
próby budowania teorii (np. zachowania handlowe na
bazarach arabskich)
 Analiza zależności empirycznych między określonymi
sekwencjami zachowań a warunkami sytuacyjnymi (np. ubiór
ekspedienta a chęć dokonania zakupu)
 Budowanie teorii zachowań.
Co i dlaczego mamy obserwować? Wszystko? Oczywiście nie.
Sekwencja obserwacji wynika z hipotez.
Rodzaje obserwacji:
 Obserwacja uczestnicząca (niebezpieczeństwo
zaangażowania, problemy etyczne),
 nie uczestnicząca
 Systematyczna; teoria dobrze rozwinięta, kategorie ,
warunki kontrolowane, 2 obserwatorów,
 Mało usystematyzowana;gdy mało wiemy o przedmiocie
badań – badacz uczy się sensów i znaczeń.
Niebezpieczeństwo: zwracanie uwagi na zachowania
przypadkowe, anegdotyczne. Nie stosuje się
standaryzowanych metod zbierania informacji i
interpretacji danych. Przykład: Street Corner Society
Cele obserwacji:
1. Ustalenie związków między zachowaniami a sytuacją
i systemem kulturowym,
2. Ustalenie warunków wywołujących te same
zachowania,
3. Ocena sytuacji i motywacje określają dane
zachowania.
Fotografie dnia (np. menadżera, instytucji, działu)
MUSIMY PRECYZYJNIE WIEDZIEĆ CO CHCEMY
ZBADAĆ!
ETAPY PRZYGOTOWANIA OBSERWACJI
1. CEL BADANIA
2. PRZEDMIOT BADANIA
3. SFORUŁOWANIE HIPOTEZ BADAWCZYCH
4. ZDEFINIOWANIE KATEGORII OBSERWACYJNYCH
>
Operacjonalizacja zmiennych
>
Powiązanie zmiennych z ogólną strukturą sytuacji społecznej
5. OKREŚLENIE WARUNKÓW l PRZEBIEGU OBSERWACJI
>
Miejsce badania
>
Czas i częstotliwość pomiaru
>
Stopień ingerencji obserwatora
>
Stopień jawności obserwatora
6. WYBÓR TECHNIKI OBSERWACJI
7. OPRACOWANIE INSTRUMENTU POMIARU l SPOSOBU REJESTRACJI
DANYCH
8. REALIZACJA BADANIA
9. UOGÓLNIENIE l SYSTEMATYZACJA WYNIKÓW
10. SPORZĄDZENIE RAPORTU Z BADAŃ
Interview- Wywiad zogniskowany.
to metoda jakościowa, używana przede wszystkim w badaniach
marketingowych.
Polega ona na tym, że zaprasza się do dyskusji, która nie powinna trwać dłużej niż
2 godziny, 6 do 12 osób które mają dyskutować na dany temat.
Są one opłacane przez badaczy. Dobrze jest mieć parę osób w rezerwie, gdyby ktoś
się rozmyślił.
Dyskusja jakkolwiek ma charakter swobodny, jest kierowana przez moderatora.
Często wybiera się relaksujące otoczenie dla dyskusji.
Jej tematem jest zagadnienie będące obiektem badań, np: odbiór jakiegoś
produktu, usługi ( np. używanie telefonów w samolotach), reklamy,
zachowania konsumenckie.
Dla pobudzenia dyskusji używa się rozmaitych materiałów.
Treść dyskusji nagrywa się na magnetofonie lub przy pomocy kamery wideo.
Potem materiały są analizowane przez specjalistów dostarczając im ważnych
informacji do planowania działań rynkowych.
Badania dokonuje się na 3-4 grupach. Tak więc próba liczy około 40 osób.
Gdy moderator zaczyna domyślać się jakie będą odpowiedzi na pytania ( na
podstawie odpowiedzi w poprzednich grupach) oznacza to, że czas kończyć.
Jest
Interview- Wywiad zogniskowany.
Metoda ta używana jest do:
•
•
•
•
•
zorientowania się w nowej dziedzinie badań,
sformułowania hipotezy w oparciu o opinie uczestników
dyskusji,.
oceny przydatności populacji lub/i miejsc badań,
korekty kwestionariuszy,
weryfikacji interpretacji badawczych
Zdarza się stosunkowo często, że technikę tę używa się w
połączeniu z innymi metodami/technikami.
Charakterystyczną cechą wywiadu zogniskowanego jest
wykorzystanie interakcji grupowych do uzyskania takich
wyników , które nie są osiągalne inną metodą.
Interview – wywiad zogniskowany
dobór próby, nie musi być losowa, możemy wybierać celowe używając telefonu
(telefonicznie ustala się dane), przy ustalaniu członków grupy trzeba wziąć pod uwagę
wiek, płeć, środowisko społeczne z którego się wywodzą.
poziom ingerencji moderatora: wysoki, niski i w środku. Dawniej optowano za niskim,
obecnie za wysokim aby uzyskać jak najwięcej użytecznych informacji. Jednakże są cons
and pros.
przygotowanie listy pytań/ problemów do dyskusji, a więc znowu: problem i jego
eksplikacja i operacjonalizacja.
rola moderatora jak ankietera - niewidoczny,
zapis: analiza treści, analiza jakościowa, kodowanie
zalety: taniość ($50 - 100, tzn. 50PLN), połączenie dwóch metod: wywiadu i obserwacji,
jednakże obserwacja ta nie ma naturalnego charakteru , ponieważ moderator ją kreuje.
wady: brak reprezentatywności wyników, nie zawsze wiemy czy osoby będą aktywne w
dyskusji,
SOCJOMETRIA.
Test socjometryczny służy rozpoznawaniu następujących stosunków:
1.
sympatii i antypatii - pytamy kogo z członków grupy R. najbardziej
lubi/nie lubi,
2.
subiektywne preferencje w sferze interakcji-kogo prosi o radę, kogo
najchętniej gościłby w domu, z kim chciałby pracować,
3.
rzeczywiste interakcje- kto z kim chodzi na piwo, kto od kogo zasięga
porady.
Pytania o sympatie/ antypatie - kogo chciałbyś zaprosić na imieniny a kogo
nie? Pytanie o spodziewane wybory i odrzucenia.
Prezentacja wyników:
•
socjogram - nie ma zasad sporządzania, przy większych grupach
bardzo skomplikowany i nieczytelny,
• „tarcza strzelnicza"
SOCJOMETRIA.
Typowe konfiguracje socjometryczne:
* para,
* trójkąt,
* łańcuch - A->B->C->D
* gwiazda socjometryczna,
* klika,
* szara eminencja - łączą ją tylko dobre stosunki z gwiazdą/idolem,
* samotnik osoba nie wybierana i nie wybierająca,
* odrzucony.
SOCJOMETRIA.
macierz socjometryczna;
indeksy:
liczba dokonanych wyborów suma a+ i odrzuceń suma aliczba uzyskanych wyborów suma r+ i odrzuceń suma rGdy chcemy uwzględnić kolejność wyborów używamy wagi
Indeks spójności grupy:
liczba wyborów wzajemnych
S= ----------------------------------------------------liczba możliwych wyborów wzajemnych
MACIERZ SOCJOMETRYCZNA
WYBIERANY
A
B
D
C
E
r s r s r s r s r s
A
B
WYBIERAJACY
C
D
E
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
+1
-1
+1
+2
-1
-1
+1
+3
+2
+2
+2
+1
r+ s+
r- s-
+1
+1
+3
+2
-1
+2
+1
+3
-1
-1
+2
+2
+3
-1
-2
+2
-1
+3
-2
+1
-1
+2 b+;b-
+3
-1
+1
a+;a-
+3
+3
+3
Objaśnienie znaków:
wiersz „a” -> liczba wyborów (suma a+) i odrzuceń (suma a-) dokonanych
wiersz „b” -> liczba wyborów i odrzuceń oczekiwanych
Kolumna „r” -> liczba wyborów i odrzuceń uzyskanych
kolumna „s”-> liczba wyborów i odrzuceń, których inna osoba oczekuje od A,B,...
Po nadaniu wagi można również wyprowadzić wartości, które uwzględniają kolejność wyborów i odrzuceń:
1-szy wybór ma wagę 3; 2-gi wybór wagę 2, a 3-ci-wagę 1.
Otrzymujemy:
1. łączną sumę wag wyborów: (a) uzyskanych i (b) dokonanych;
2. łączną sumę wag odrzuceń: (a) uzyskanych i (b) dokonanych;
3. łączną liczbę wyborów wzajemnych;
4. łączną liczbę odrzuceń wzajemnych;
5. łączną liczbę: a), trafnie oczekiwanych wyborów, b), trafnie oczekiwanych
odrzuceń, c), nie- trafnie oczekiwanych wyborów, d), nietrafnie oczekiwanych odrzuceń.
METODY I TECHNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH
SOCJOMETRIA
MODELE STRUKTUR STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH
B
Para (obustronny wybór
- wzajemna aprobata)
G
C
D
A
E
F
Gwiazda socjometryczna (jedna z osób
jest szczególnie często wybierana)
Odrzucenie osoby A przez pozostałych
Trójkąt (zróżnicowane
wzajemnie interakcje)
Łańcuch wzajemnych wyborów
Piramida lub drzewo socjologiczne (struktura złożona)
SOCJOMETRIA
PODSTAWOWE OZNACZENIA SYMBOLICZNE
Wybór jednostronny
(słaba więź wzajemna)
Element izolowany
Aktywne uczestnictwo w stosunkach z innymi
lub
Wybór obustronny (mocna więź wzajemna)
Pasywne uczestnictwo w stosunkach z innymi
lub
Wybór wzajemny pozytywne - negatywny
(sympatia - antypatia)
A
Przychylność do kogoś
(sympatia lub wybór pozytywny)
Blub
Wzajemny wybór negatywny
(antypatia - antypatia)
Niechęć do kogoś
(antypatia lub wybór negatywny)
ANALIZA TREŚCI.
Jest to technika badawcza , która w sposób zobiektywizowany i
systematyczny ustala i opisuje cechy językowe tekstów po to, aby
na tej podstawie wnioskować o niejęzykowych własnościach
ludzi i agregatów społecznych. „Tekst” może być mówiony i
pisany, może być to także plakat lub film.
Analiza treści może dotyczyć m.in.:
1. nadawcy tekstu (np. jego intencji, cech systemu wartości)
2. założonych przez nadawcę cech odbiorcy/ców (np: poziomu
wiedzy, zainteresowań, uznawanych wartości)
3. przypuszczalnych reakcji odbiorcy na komunikat,
4. cech systemu społeczno-kulturowego w którym ten tekst
powstał lub do którego jest adresowany (cnoty i wartości
społeczeństwa, polityczna orientacja wydawcy itp).
ANALIZA TREŚCI.
Etapy badawcze:
• sformułowanie problemu , eksplikacja, operacjonalizacja
• podbudowa teoretyczna; dlaczego wybieramy analizę treści, dlaczego.
uważamy, że istnieje związek i jaki między tekstem a postawami lub
zachowaniami,
• hipotezy i pytania badawcze,
• dobór materiału tekstowego, dobór próby -- uważać na zniekształcenia
systematyczne ( pewnego typu artykuły ukazują się tylko w pewnych
okresach).
• operacjonalizacja zmiennych zawartych w hipotezach; określenie
jednostek tekstowych słowa, części zdań, całe zdania, całe akapity tekstu,
całe artykuły, książki , audycje radiowe, tematy) oraz opracowanie
kategorii analitycznych ( np: przy badaniu testem TAT - osoby
„jednoznacznie zorientowane na osiągnięcia”, „wątpliwie zorientowane
na osiągnięcia”. itp)
• analiza jakościowa i ilościowa- robi się wszystko aby liczenie nie było
obarczone emocjami; zamiast nazw wprowadza się symbole,itd.
ANALIZA TREŚCI.
Wątpliwości:
skąd osoba dokonująca analizy treści wie co oznacza
określony- znak językowy w danym tekście, jaką treść
nadaje mu nadawca i odbiorca komunikatu? - problem
common meeting ground nadawcy , odbiorcy i badacza
(slangi, obcy język, „Google nie mógł się zgodzić aby
Double Click przejął Microsoft”, itd)
Zalety:
badanie odbywa się na materiale istniejącym dowolnie
długo, niezależnie od badacza.
Wtórna analiza danych
Wtórna analiza danych ma bogatą tradycję. Np.: Emil Durkheim analizował
oficjalne dane statystyczne dotyczące samobójstw na różnych obszarach i
stwierdził, że odsetek samobójstw w krajach protestanckich był wyższy niż w
katolickich.
Max Weber studiował oficjalne założenia ideologiczne kościołów
protestanckich, a także analizował inne dokumenty historyczne aby podważyć
tezę Marksa, że to raczej religia a nie determinizm ekonomiczny jest źródłem
zachowań społecznych.
Powody dla, których rośnie zainteresowanie wykorzystywaniem danych
wtórnych.
Jaki efekt, o ile w ogóle, wywiera opinia publiczna na politykę rządu?
Benjamin Page i Robert Shapiro przeanalizowali kilkaset badań sondażowych
przeprowadzonych na próbie reprezentacyjnej społeczeństwa amerykańskiego
miedzy rokiem 1935 a 1975 przez Instytut Gallupa, National Opinionm
Research Center, Center for Political Studies Center przy University of
Michigan.
Wtórna analiza danych.
Ograniczenia wtórnej analizy:
1. tylko w przybliżeniu odpowiadają one danym jakie badacz
chciałby wykorzystać w procesie testowania hipotez. Różnice
mogą dotyczyć wielkości próby, metody, sposobu formułowania
pytań itd.
2. dostęp do danych,
3. brak informacji jak dane zostały zebrane.
Dokumenty osobiste:
- autobiografie,
- pamiętniki,
- listy.
BADANIA PANELOWE
„Badanie panelowe polega na tym, że pewna liczba osób lub innych jednostek badawczych zostaje przynajmniej
dwukrotnie w pewnym odstępie czasu poddana pomiarom (obserwacji, badaniom ankietowym) ze względu na tę samą
cechę"
na podst. R. Mayntz i in., str. 171
PANEL • to grupa kilkakrotnie wypowiadająca się na dany temat Głównym celem badań panelowych jest pomiar
dynamiki określonych zmian, np. postaw, preferencji konsumenckich - postaw, opinii, ale również zachowań, statusu
(zawód, dochód), przynależności do określonej grupy.
Analiza trendu – jest również metodą badania zmian zachodzących w czasie: zmienną(e) mierzy się kilkakrotnie w
pewnych odstępach czasu.
Analiza trendu
WIOSNA
JESIEŃ
ZATRUDNIONY
20
20
BEZROBOTNY
1
1
RAZEM
21
21
Tabela panelowa
JESIEŃ
WIOSNA
Zatrudniony
RAZEM
WIOSNĄ
Bezrobotny
ZATRUDNIONY
BEZROBOTNY
19,5
0,5
20,0
0,5
0,5
1,0
20,0
1,0
21,0
RAZEM
Rodzaje skal.
Pomiar oznacza podlegający określonym regułom proces przyporządkowania symboli
zaobserwowanym wartościom badanych cech.
Można wyróżnić cztery rodzaje pomiarów i odpowiadające im 4 rodzaje skal:
1.
skalę nominalną,
2.
skale porządkową,
3.
skalę interwałową,
4.
skale ilorazową.
Ad. 1.:
Polega ona na klasyfikowaniu obiektów ze względu na określoną cechę jakościową. Np.: kobieta (1),
mężczyzna (2), osoby wyznania protestanckiego (1), katolickiego (2) , mojżeszowego (3) itd.
Przy pomiarze nominalny muszą być spełnione następujące warunki:
1. w odniesieniu do dwóch obiektów badanych musi być rozstrzygalne, czy ze
względu na badaną cechę są one takie same czy nie. Możliwa jest tylko jedna z
dwu sytuacji: A=B lub A =/= B.
2. Identyczność dwu obiektów musi być relacją symetryczną: jeżeli obiekt A ma tę
samą cechę badaną co obiekt B, to obiekt B ma tę samą cechę badaną co obiekt A
: jeżeli A=B to B=A
3. Jeżeli obiekt A ma tę samą wartość cechy co obiekt badany B, obiekt zaś B tę
samą wartość cechy co obiekt C , to obiekt A ma tę samą wartość cechy co obiekt
C: jeżeli A = B i B = C to A = C.
Ad.2:
Pozwala na porządkowanie obiektów badanych odpowiednio do wartości danej cechy,
ponieważ cecha ta ma charakter ilościowy. Tego rodzaju pomiar uwzględnia siłę,
natężenie i wielkość określonej cechy u poszczególnych obiektów badanych. Np.: ludzi
można uszeregować wg siły lub słabości zainteresowań politycznych.
Przy pomiarze muszą być spełnione następujące warunki:
1. jeżeli obiekt A pod względem danej cechy jest większy od obiektu B , to
obiekt B
pod względem tej cechy nie jest większy od obiektu A: jeżeli A>B to B A,
2. jeżeli A>B a B>C to A>C
Ad.3:
Skala interwałowa informuje jakie są odstępy między poszczególnymi punktami. Np.:
długość mierzy się w cm lub metrach, temperaturę w stopniach.
Ad.4:
Skala ilorazowa ma punkt zerowy, dzięki czemu możemy posługiwać się mnożeniem i
dzieleniem.
Skale nominalne
Skale nominalne alternatywne (z klasyfikacją dwudzielną)
Czy ma Pan (i) samochód marki FIAT 126 p?
a) tak
b) nie
Skale nominalne niealternatywne (z klasyfikacją wielodzielną)
Który z niżej wymienionych czynników zadecydował o zakupie przez
Pana (ią) FIAT-a 126 p?
a) gabaryty
b) cena
c) koszty eksploatacji
d) łatwość nabycia
e) doświadczenie z użytkowania samochodu tej marki
Skale porządkowe
- skala jednobiegunowa
Jak często spotyka się Pan(i) z wyżej wymienionymi osobami?
1. codziennie
2. przynajmniej raz w tygodniu
3. przynajmniej raz w miesiącu
4. kilka razy w roku
5. rzadziej
I biegun silny I------------------I niesilny II biegun
Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) wypróbowaniem nowego środka do
prania bielizny (proszę zaznaczyć x w miejscu oznaczającym stopień
zainteresowania?
Jestem bardzo zainteresowany I_I_I_I_I_I W ogóle nie jestem
zainteresowany
- skala dwubiegunowa
Czy w ciągu ostatnich trzech lat warunku życia w Pana(i) mieście (dzielnicy), ogólnie biorąc
poprawiły się?
1. Bardzo się poprawiły
2. Trochę się poprawiły
3. Pozostały bez zmian
4. Trochę się pogorszyły
5. Bardzo się pogorszyły
6. Trudno powiedzieć
I biegun silny I---------------------------------I słaby II biegun
Jaki wpływ na decyzję zakupu nowego środka doprania bielizny ma jego cena?
a) bardzo dużą
b) dużą
c) ani dużą ani małą
d) małą
e) bardzo małą
Skale interwałowe
W którym roku planuje Pan (i) zakup nowej pralki automatycznej?
a) 2000
b) 2001
c) 2002
d) nie wiem
Skale ilorazowe
Mierzenie postaw
Thurstone’a metoda równych interwałów
Stosowana coraz rzadziej ze względu na poważne niedostatki.
Pewną liczbę stwierdzeń poddaje się ocenie kompetentnych w badanej
dziedzinie sędziów. ( Np.: w sprawach Kościoła). Np.: takim stwierdzeniem
może być „ do kościoła chodzą przeważnie ludzie starzy”. Sędziowie mają
określić czy dane stwierdzenie odzwierciedla postawę pozytywną czy
negatywną. W wyniku tej oceny umieszczamy każde stwierdzenie na 11
punktowej skali ( od postawy negatywnej przez neutralną do pozytywnej).
Oceny sędziów będą prawdopodobnie różne, dlatego obliczamy średnią, która
określa miejsce danego stwierdzenia na skali. Oraz odchylenie standardowe.
Następnie spośród stwierdzeń zajmujących na skali miejsca obok siebie wybiera
się te , które mają najmniejsze rozproszenie ( ok. . 20). Wybrane stwierdzenia
stanowią narzędzia pomiaru . Respondent proszony jest o to , aby stwierdził, że
zgadza się lub nie z danymi stwierdzeniami. Na ogół bierze się pod uwagę tylko
te stwierdzenia z którymi się zgadza. Oblicza się średnią, która jest ilościowym
wyrazem postawy.
Wątpliwe jest oparcie się na sądach „kompetentnych sędziów”.
Mierzenie postaw
Skala Likerta.
Przykład: badamy stopień patriarchalizmu w postawach
mężów względem żon. Kompletujemy stwierdzenia. Np.:
Praca zawodowa męża jest więcej warta niż praca domowa żony.
Mąż winien określać kieszonkowe dla żony.
Kobieta nigdy nie powinna w obecności męża wygłaszać innego zdania niż mąż.
Kobiety winny mieć prawa jazdy itd.
Respondent winien zająć stanowisko w stosunku do
każdego stwierdzenia: (4) tak, (3) raczej tak, (2) nie mam
zdania, (1) raczej nie, (0) nie.
Mierzenie postaw
Skala Likerta.
Skompletowane stwierdzenia można poddać selekcji, aby odrzucić
mało przydatne. Można to dokonać poprzez wstępny sondaż
przeprowadzony na grupie np.: 100 osób. Sondaż nie jest
obowiązkowy, ponieważ możemy w trakcie badań nie uwzględnić
nieadekwatnych stwierdzeń.
Nadajemy wartości liczbowe wybranym przez respondentów
odpowiedziom.
Sprawdzenie założonej jednowymiarowości; ujawnienie i odrzucenie
stwierdzeń , które nie należą do wymiaru „postawa patriarchalna”.
Najpierw ustala się łączną liczb punktów. Następnie wydzielamy
25% tych respondentów, którzy uzyskali najwięcej punktów i 25%
,którzy uzyskali najmniej punktów. Stanowią oni grupę „górną” i
„dolną”.
Oblicza się łączną liczbę punktów uzyskanych przez respondenta w
odpowiedzi na stwierdzenia zaakceptowane i punkty określają nam
postawę.
Opracowanie i analiza danych
1. Weryfikacja materiału surowego - rok urodzenia podany w ankiecie nie zgadza się z tym
w operacie, ankiety od jednego ankietera bliźniaczo do siebie podobne, poprawność
wypełnienia ankiet
000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000 00000 00000 00000 00000 000
123 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79
111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 1111 11111 11111 11111 11111 111
222 22222 22222 22222 22222 22222 22222 22222 22222 22222 22222 2222 22222 22222 22222 22222 222
333 33333 33333 33333 33333 33333 33333 33333 33333 33333 33333 3333 33333 33333 33333 33333 333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------444 44444 44444 44444 44444 44444 44444 44444 44444 44444 44444 4444 444 444 44444 44444 44444 44
555 55555 55555 55555 55555 55555 55555 55555 55555 55555 55555 5555 55555 55555 55555 55555 555
666 66666 66666 66666 66666 66666 66666 66666 66666 66666 66666 6666 66666 66666 66666 66666 666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------777 77777 77777 77777 77777 77777 77777 77777 77777 77777 77777 7777 77777 77777 77777 77777 777
888 88888 88888 88888 88888 88888 88888 88888 88888 88888 88888 8888 88888 88888 88888 88888 888
999 99999 99999 99999 99999 99999 99999 99999 99 999 99999 99999 99999 99999 99999 99999 99999 99
12 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 08
DANE
Karta perforowana
Opracowanie i analiza danych
2. Kodowanie:
a.
•
•
Kategoryzacja:
pytań zamkniętych,
pytań otwartych ( dlaczego zdecydowałeś (łaś) się studiować zarządzanie na UJ)
Zawody:
Fryzjer, stolarz, makler, operator dźwigu, weterynarz, pielęgniarka, sezonowy
pracownik rolny, pracownik szczebla kierowniczego, inżynier, elektryk, pracownik agencji
reklamowej,
Kategoryzujemy:
1.wolne zawody i osoby zatrudnione na szczeblu kierowniczym: prawnik,
weterynarz, pracownik szczebla kierowniczego, inżynier,
2. pracownicy techniczni i sprzedawcy: pracownik agencji reklamowej, makler,
3.pracownicy sektora usług i robotnicy wykwalifikowani: fryzjer, stolarz, operator
dźwigu, pielęgniarka, elektryk,
4. robotnicy niewykwalifikowani: sezonowy pracownik rolny
podstawa powyższej kategoryzacji: prestiż, wykształcenie, dochody.
Opracowanie i analiza danych
Jaki problem uznałbyś za największy w obecnym okresie studiów?
1.
Za wysokie czesne
2.
Za mało miejsc parkingowych
3.
Kadra nie wie co się dzieje
4.
Kierownicy studiów są wiecznie nieosiągalni
5.
Za mało oferowanych wykładów
6.
Karaluchy w akademikach
7.
Zbyt wysokie wymagania
8.
Zła jakość jedzenia w stołówce
9.
Za drogie książki
10. Za mało stypendiów
Szersze pola problemowe:
Problemy finansowe: wysokie czesne, za drogie książki, za mało stypendiów,
Problemy bytowe: zła jakość jedzenia, karaluchy w akademikach, mało miejsc na parkingach,
Problemy związane ze studiowaniem (?)
Ale można też rozróżnić na akademickie i pozaakademickie
Albo
Akademickie, infrastrukturalne i administracyjne
Opracowanie i analiza danych
Pyt.25: „Co sądzi Pan(i) o zamieszczeniu w X horoskopów, tj. przepowiedni, jakie wydarzenia
w ciągu tygodnia czekają ludzi urodzonych w określonym dniu, miesiącu?”
1.
OCENY POZYTYWNE ; np.: „ to jest wspaniała rozrywka”, „ nie bardzo im wierzę , ale z
przyjemnością czytam”, „pasują doskonale do magazynowego charakteru gazety” itp.
2.
OCENY MIESZANE ; np.: jest ciekawe, ale gazeta za dużo miejsca im poświęca”, „ dobra
rozrywka, ale powinny być bardziej dowcipne” , „ da się czytać , ale bez tego bym się obył”, „ jest
mi to obojętne” itd.
3.
OCENY NEGATYWNE; np.: „nie widzę sensu zamieszczania takich bzdur w organie partyjnym”,
„nie pochwalam, bo czemu to służy”, „ zamiast horoskopów lepiej zamieścić satyrę polityczną”itd.
4.
ODPOWIEDZI UNIKOWE , BRAK ZDANIA (np.: „nie wiem, nie czytałem tego”, „trudno
odpowiedzieć”, „zależy jak kto do tego podejdzie” ( nie wyraża własnego zadania),
5.
ODPOWIEDZI NIE NA TEMAT ; „urodziłem się pod znakiem Byka i kiedyś wróżka powiedziała
mi , że...” itd..
6.
BRAK ODPOWIEDZI
7.
NIE DOTYCZY ( np.; respondent wcześniej odpowiedział, , że nie czyta tej gazety)
Opracowanie i analiza danych
Przykład braku rozłączności:
Kategorie opisujące warunki mieszkaniowe studentów:
1. mieszka w domu studenckim,
2. mieszka z rodzicami,
3. mieszka poza miasteczkiem studenckim,
4. mieszka z małżonkiem
Powinno być:
1.mieszka z rodzicami,
2 mieszka w domu studenckim,
3 mieszka poza miasteczkiem studenckim albo
samodzielnie, albo z przyjaciółmi, lub małżonkiem.
Opracowanie i analiza danych
b. klucz kategoryzacyjny;
o może być kilka dla jednego pytania,
o kategorie rozłączne i wyczerpujące np: kategorie treści, których
zdaniem badanych winno być więcej w gazecie:
1. informacje z kraju i ze świata,
2. wiadomości i artykuły o tematyce sportowej,
3. wiadomości lokalne,
.....................................................
o
o
klasyfikacja winna być podporządkowana głównie temu, czego
oczekujemy od materiału
przykłady odpowiedzi umieszczone przy każdej kategorii
Opracowanie i analiza danych
c. instrukcja kodowa;
•
•
•
symbole kodowe dla „brak odpowiedzi", „nie dotyczy".
sprawdzanie instrukcji kodowych (50 ankiet kodowanych przez kilka osób)
wpisywanie danych do arkusza kodowego
d. błędy kodowania; zły dobór kategorii, pomyłka przy wpisaniu kodu do arkusza
kodowego, pomyłka przy wpisaniu kodu na kartę perforowaną lub do
komputera.
Faza kodowania danych jest najczęściej największym źródłem
błędów.
Kammayer i Roth poprosili 64 studentów college'u o wypełnienie kwestionariuszy
zawierających pytania otwarte i zamknięte. Następnie każdy student miał
zakodować swój kwestionariusz i innych osób. Dla każdej osoby badanej
badacze porównywali sposób kodowania własnego kwestionariusza i innych
osób. Okazało się, że osoby kodujące inaczej rozumiały odpowiedzi niż
właściwy respondent
Opracowanie i analiza danych
Metody wprowadzania danych:
•
arkusz kodowy,
•
kodowanie na marginesie,
•
skanowanie,
•
bezpośrednie wprowadzanie danych:
CATI
(computer-assisted telephone
interviewnig) wywiad telefoniczny ze
wspomaganiem komputerowym
Opracowanie i analiza danych
• liczenie;
•
•
pałeczkowanie,
komputer.
Opracowanie i analiza danych
4. analiza tabelaryczna;
związki przyczynowe:
• zależność jednoprzyczynowa „ X warunkuje Y" X----- > Y (tabela
dwudzielcza)
• zależność wieloprzyczynowa: (tabela trójdzielcza)
X
Z
Y
•
łańcuch przyczynowy: X warunkuje Y, a Y warunkuje Z : X—>Y—>Z
Y - nazywamy zmienną interweniującą
Opracowanie i analiza danych
Związek przyczynowy ma charakter
deterministyczny jeżeli:
• przy X →Y , ~X → ~Y
• przy X i Y →Z, ~X, ale Y → ~Z, X, ale ~Y→ ~Z
Np.: niepowodzenia (X) i ambicje (Y) powodują
frustracje (Z)
Opracowanie i analiza danych
Tabela dwudzielcza.
O związku wzajemnym miedzy dwoma zmiennymi
możemy orzekać:
1.stwierdzając czy w tabeli występuje „krzyżowanie się"
relacji, (folia)
2.za pomocą statystycznego testu istotności, (folia) –
informuje o prawdopodobieństwie wystąpienia
związku
3.obliczając współczynnik korelacji.(folia)- informuje o
sile związku.
POZIOM
WYKSZTA
ŁCENIA
POZIOM KULTURY POLITYCZNEJ
WYSOKI
NISKI
RAZEM
WYSOKIE
1000
600
1600
NISKIE
600
1000
1600
RAZEM
1600
1600
Opracowanie i analiza danych
Tabela trójdzielcza.
Niejednokrotnie badacz ma podstawy, żeby sądzić, iż korelacja
ujawniona przy pomocy tabeli dwudzielnej nie jest związkiem
jednoprzyczynowym, tzn. że związek jednoprzyczynowy
należałoby uzupełnić o trzecią zmienną, która jest albo drugą
zmienną niezależną, albo zmienną interweniującą.
Może się też zdarzyć, że zależność wynikająca z tabeli
dwudzielczej jest „korelacją pozorną". We wszystkich wyżej
wym. przypadkach tabelę dwudzielną trzeba wzbogacić o
trzecią, zmienną. ( zmienna testująca).
Opracowanie i analiza danych
Posłużenie się zmienną testująca może ujawnić jeden z pięciu możliwych układów
zmiennych:
1. korelacja pozorna - nie zachodzi żaden związek między zmiennymi,
2. interwencja - zmienna testująca okazuje się ogniwem pośrednim
(interweniującym) w zależności miedzy dwoma zmiennymi,
3. wieloprzyczynowość - zmienna testująca okazuje się drugą zmienną
niezależną.
4. potwierdzenie - zmienna testująca nie ujawnia ani korelacji pozornej,
ani interwencji, ani wieloprzyczynowości, a zatem potwierdza istnienie
wyjściowego związku jednoprzyczynowego. Może się jednak okazać , że
użycie innej zmiennej testującej zakwestionuje istnienie wyjściowej zależności
jednoprzyczynowej,
5.pozorna nie-korelacja - początkowo tabela dwudzielna nie ujawniła
żadnej zależności, a po wprowadzeniu zmiennej testującej wykazała
związek wieloczynnikowy.
Opracowanie i analiza danych
ad. 1 korelacja pozorna
przykład: im więcej wozów straży pożarnej użyje się do gaszenia
pożaru tym większe straty spowoduje ów pożar.(folie)
Analiza Kontekstualna - badanie zależności miedzy określonymi
cechami otoczenia, sytuacji lub kontekstu a cechami osobowymi
(postawy, sposoby zachowań). Cechami kontekstowymi są cechy
grupowe określające jednostki – (np. ucznia poprzez rodzaj
szkoły, profesora poprzez uczelnię). Cechy kontekstowe uznawane
są z reguły za zmienne niezależne.
Sprawdzanie zależności wieloczynnikowych
Jak na podstawie posiadanych danych można ustalić, który z dwóch teoretycznie równie prawdopodobnych
modeli czteroczynnikowych (modele poniżej) odpowiada poszukiwanej zależności- przykład:
Zakładamy, że wyniki w nauce (Z) mogą zależeć od następujących zmiennych:
1.
Społeczno-ekonomicznych status ojca (W),
2.
Stosowane przez ojca metody wychowawcze (X)
3.
Pozycja (prestiż) syna w klasie (Y)
W
X
Y
Z
Model 1
rXZ= rXY* rYZ
rWY= rWX* rXY
rWZ= rWX* rXY*rYZ
Dwa modele tej
samej zależności
W
X
Z
Y
Model 2
rXZ= rXY* rYZ
rWY= rWY* rYZ
Sprawdzanie zależności wieloczynnikowych
Macierz korelacji na podstawie badań empirycznych
W
X
Y
Z
W
0,49
0,53
0,39
Modele
X
0,49
0,61
0,51
Y
0,53
0,61
0,80
Z
0,39
0,51
0,80
-
Dokonujemy porównania wielkości
korelacji wynikających z
przewidywań teoretycznych
(modele 1 i 2) z korelacjami
wyliczonymi na podstawie badań
empirycznych
Wartość rzeczywista(badania) Wartość teoretyczna/modelowa
model 1
rXZ = rXY* rYZ
0,51
0,49 = (0,51)*(0,80)
rWY = rWX* rXY
0,53
0,30 = (0,49)*(0,61)
rWZ = rWX* rXY* rYZ
0,39
0,24 = (0,49)*(0,61)*(0,80)
model 2
rXZ = rXY* rYZ
0,51
0,49 = (0,61)*(0,80)
rWZ = rWY* rYZ
0,39
0,42 = (0,53)*(0,80)
Wynik: model 2 wykazuje większą zgodność z danymi empirycznymi
Download