Rozeznanie rynku - Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z oo

advertisement
Szczecin, 31 stycznia 2014 r.
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
ul. Chmielewskiego 22a
70 – 028 Szczecin
Tel: 91 852 26 11
Fax.: 91 484 60 55
e-mail: [email protected]
ZAPYTANIE CENOWE
– rozeznanie rynku
W związku z realizacją projektu „Ekologia w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości”,
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa
stanu zdrowia osób pracujących, Działanie, 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie
2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, zapraszamy Państwa do złożenia oferty
cenowej w procedurze rozeznania rynku. Niniejsze zapytanie ma na celu weryfikację cen rynkowych
i wybór wykonawcy usługi.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):
55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe
2. Zamówienie obejmuje: Zapewnienie noclegu dla uczestników projektu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a. Wykonawca zapewni nocleg we wskazanych przez Zamawiającego terminach i
miejscowościach na terenie Polski.
b. Szacunkowa liczba noclegów do zapewnienia w projekcie to 328 szt.
c. W ramach jednego terminu noclegu szacuje się, że skorzysta z usługi ok. 2
uczestników.
d. Szkolenia, w ramach których będzie realizowana usługa noclegowa odbywać się będą
w dni robocze od poniedziałku do piątku lub w weekendy w zależności od preferencji
uczestników w godzinach wskazanych przez Zamawiającego.
e. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejscowość, w której będzie zapewniony nocleg co
najmniej 10 dni przed planowana datą zakwaterowania.
f. Podróż z miejsca noclegu do sali szkoleniowej nie może zajmować więcej niż 15 minut
wg czasu podróży komunikacją miejską. Nocleg może być zapewniony w tym samym
obiekcie, co sala szkoleniowa, o ile pozwalają na to warunki obiektu. Adres sali
Zamawiający przekaże Wykonawcy co najmniej na 5 dni przed datą zakwaterowania
wraz z dokładnym terminem każdego szkolenia oraz z liczbą uczestników, którzy będą
korzystali z usługi noclegowej.
g. Obiekt noclegowy wskazany przez Wykonawcę podlega akceptacji Zamawiającego.
h. Zakwaterowanie uczestników odbywa się zgodnie z godzinami określonymi przez
obiekt noclegowy, gdy brak jest wyznaczonych godzin doba hotelowa trwa od 14:00
do 12:00 następnego dnia.
Projekt „Ekologia w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
i. Obiekt noclegowy umożliwi po zakończeniu doby hotelowej przechowanie bagażu
uczestników (do zakończenia szkolenia).
j. Nocleg będzie zapewniony w pokojach jedno- lub dwuosobowych z oddzielnymi
łóżkami. Każdy pokój będzie posiadał dostęp do światła dziennego, wyposażony
będzie w telewizor, dostęp do Internetu, stolik i krzesło, w pokoju powinna
znajdować się łazienka z prysznicem lub wanną.
k. W ramach usługi noclegowej uczestnikowi należy zapewnić w godzinach między 7.00
- 9.00 śniadanie składające się co najmniej z: ciepłego napoju – kawy lub herbaty do
wyboru, ciepłego posiłku – jajecznica lub parówki do wyboru, pieczywo, wędliny, ser,
pomidory, ogórki.
l. Wykonawca zapewni bezpłatny parking samochodowy uczestnikom korzystającym z
noclegu.
4. Czas realizacji: od podpisania umowy do czerwca 2015 r.
5. Obowiązki szczegółowe Wykonawcy i Zamawiającego zostaną określone w treści zawartej
z wybranym Wykonawcą umowy.
6. Wykonawcy składający winni spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu:
a. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b. Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
W celu spełnienia warunku Wykonawca oświadcza, że w okresie ostatnich trzech lat
przed dniem ogłoszenia zapytania ofertowego, a jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie; zapewnił co najmniej 50 noclegów.
c. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
d. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie
zamówienia.
7. Badana jest cena ofertowa uśrednionej wartości noclegu dla jednej osoby w pokoju
jedno- i dwuosobowym tj.:
cena noclegu dla 1 osoby w pokoju jednoosobowym + cena noclegu
dla 1 osoby w pokoju dwuosobowym
Cena ofertowa =
2
8. Forma złożenia oferty:
W ramach rozpoznania rynku zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej znajdującej się w
załączniku i złożenia jej w terminie 14 lutego 2014 r. r. w jednej z następujących form:
 drogą elektroniczną: [email protected];
 drogą pocztową/osobiście: ul. Chmielewskiego 22a, 70-028 Szczecin;
 faxem: 91 48 46 055.
..............................................
podpis
Projekt „Ekologia w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
.....................................................
pieczęć
Oferta cenowa dot. zapewnienia noclegu
w ramach projektu „Ekologia w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości”, dofinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój
zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób
pracujących, Działanie, 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału
ludzkiego w przedsiębiorstwach:
L. p.
Wymagane informacje:
Informacje podane przez Wykonawcę:
1.
.Nazwa Wykonawcy:
2.
.Adres pocztowy Wykonawcy:
3.
.Nr telefonu:
4.
.Nr faksu:
5.
.Adres e-mail:
6.
.REGON:
7.
NIP:
8.
Osoba do kontaktów w sprawie
oferty, dane kontaktowe:
Nawiązując do zapytania cenowego z 31.01.2014 r. oświadczam, że spełniam warunki udziału w
postępowaniu i składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:
Zapewnienie noclegu dla uczestników projektu za cenę ofertową:
a.
Cena za 1 nocleg dla 1 osoby w pokoju jednoosobowym brutto: ......................................... zł;
b.
Cena za 1 nocleg dla 1 osoby w pokoju dwuosobowym brutto: ................................................ zł;
c.
Cena uśredniona brutto (poz. a + poz. b / 2): ....................................................................... zł;
d.
Cena za całość zamówienia (328 noclegów x poz. c) brutto: .................................................. zł;
Słownie złotych (brutto): ............................................................................................
Osoba wypełniająca ofertę (imię i nazwisko, podpis, data):
..........................................................................
Projekt „Ekologia w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download