Załącznik nr 1 do SIWZ – PD Opis przedmiotu

advertisement
Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia mienia
i pojazdów Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie
Znak sprawy 3/2017/MIENIE/NO/K/BU
– „Opis przedmiotu zamówienia - warunki ubezpieczenia”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA
SPIS INFORMACJI
Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia ........................................... 2
– warunkach ubezpieczenia ............................................................................................... 2
CZĘŚĆ PIERWSZA ZAMÓWIENIA ........................................................................................... 3
Definicje mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia ............................................ 3
1.
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych .............................................. 6
2.
Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia ............................................ 13
3.
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku ........................................... 14
4.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ........................................... 17
Treść klauzul obligatoryjnych dla zdań CZĘŚCI I zamówienia ................................................ 23
Treść fakultatywnych klauzul i warunków dodatkowych oraz liczba punktów możliwych do
uzyskania w przypadku ich akceptacji dla zdań CZĘŚCI I zamówienia ................................... 33
CZĘŚĆ DRUGA ZAMÓWIENIA ............................................................................................... 39
1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OCPPM) . 39
2. Ubezpieczenie Auto Casco (AC) ..................................................................................... 40
3. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) ............ 42
4.
Ubezpieczenie Assistance (ASS) ................................................................................. 43
Treść klauzul obligatoryjnych dla zadań CZĘŚCI II zamówienia ............................................. 44
Treść fakultatywnych klauzul i warunków dodatkowych oraz liczba punktów możliwych do
uzyskania w przypadku ich akceptacji dla zadań CZĘŚCI II zamówienia ................................. 46
Strona 1 z 46
Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia
– warunkach ubezpieczenia
1. Wszystkie poniższe zapisy odnoszące się do zakresu ubezpieczenia są minimalnymi
wymaganiami.
2. W sprawach nieokreślonych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie właściwe
zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) lub Szczególnych Warunków
Ubezpieczenia (SWU).
3. Zapisy SIWZ mają pierwszeństwo przed zapisami OWU oraz SWU z zastrzeżeniem sytuacji,
kiedy zapisy OWU lub SWU są korzystniejsze dla Zamawiającego - wówczas będą one miały
automatycznie zastosowanie w warunkach ubezpieczenia. Wszelkie wątpliwości należy
interpretować na korzyść Zamawiającego.
Wyjątkiem od opisanej zasady jest sytacja, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym
zawrze informację określającą, które z korzystniejszych dla Zamawiającego zapisów OWU
i SWU niż postanowienia SIWZ nie będą obowiązywać w ofercie.
Brak informacji oznacza zaoferowanie przez Wykonawcę zapisów korzystniejszych dla
Zamawiającego.
4. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie klauzul produktowych zgodnie
z treścią OWU Ubezpieczyciela w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ pod warunkiem, że
treść klauzul produktowych według OWU Ubezpieczyciela nie ogranicza zakresu
ubezpieczenia, o którym mowa w SIWZ.
5. Każdy Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej ubezpieczanego obiektu
oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomych, określonych, jako
przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem zabezpieczeń.
Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego
uzgodnienia z pełnomocnikiem Zamawiającego.
Uznaje się, iż każdy Wykonawca, który nie skorzysta z uprawnienia do przeprowadzenia
wizji lokalnej, a następnie złoży ofertę, dokonał właściwej oceny ryzyka oraz zabezpieczeń
we własnym zakresie i posiada wiedzę, co do ryzyka i stanu zabezpieczeń wystarczającą do
złożenia prawidłowej i zobowiązującej oferty, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ
oraz wszystkich jej załączników.
6. Wszystkie sumy ubezpieczenia i limity zostały podane w agregacie rocznym.
7. W przypadku ubezpieczenia w systemie sum stałych wypłata odszkodowania nie powoduje
zmniejszenia sumy ubezpieczenia.
Strona 2 z 46
CZĘŚĆ PIERWSZA ZAMÓWIENIA
Definicje mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia
1. Awaria instalacji
rozumie się przez to nagłe, samoczynne lub spowodowane zamarzaniem lub działaniem
wysokiej temperatury pęknięcie, rozszczelnienie, awarię przewodów, zbiorników instalacji
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń
technologicznych przesyłających media w postaci wody, pary lub cieczy albo innych
instalacji znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku lub lokalu.
2. Deszcz nawalny
rozumie się przez to opady deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 2, potwierdzony
ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości
uzyskania potwierdzenia brany jest pod uwagę stan faktyczny i rozmiary szkód w miejscach
ubezpieczenia lub bezpośrednim sąsiedztwie.
Ubezpieczyciel nie może odmówić odszkodowania na podstawie tylko własnej oceny stanu
faktycznego i rozmiarów szkody, niepopartej zaświadczeniem wydanym przez stację
pomiarową Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, znajdującą się najbliżej miejsca
ubezpieczenia.
3. Dym
rozumie się przez to lotny produkt niepełnego spalania, który nagle wydobył się z palenisk,
instalacji oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych znajdujących się w miejscu
ubezpieczenia, bądź jest produktem pożaru jaki powstał w przedmiocie ubezpieczenia, przy
założeniu sprawnego funkcjonowania urządzeń wentylacyjnych oraz oddymiających
4. Grad
rozumie się przez to opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu.
5. Graffiti
rozumie się przez to napisy lub rysunki wykonane na przedmiocie ubezpieczenia.
6. Huragan
rozumie się przez to działanie wiatru o sile prędkości co najmniej 12,1 m/sek.
potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W uzasadnionych
przypadkach i/lub w braku możliwości uzyskania opinii IMiGW, wystąpienie huraganu
stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia
bądź w bezpośrednim sąsiedztwie. Za szkody spowodowane huraganem uważa się także
szkody powstałe wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan
w ubezpieczone mienie
7. Huk ponaddźwiękowy
rozumie się przez to uderzeniową falę dźwiękową (ciśnieniową) wywołaną przez statek
powietrzny podczas przekraczania prędkości dźwięku lub podczas poruszania się
z prędkością większą niż prędkość dźwięku.
Strona 3 z 46
8. Kradzież z włamaniem
rozumie się przez to dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z lokalu w celu jego
przewłaszczenia przez sprawcę:
 po uprzednim usunięciu siłą istniejących zabezpieczeń lub otwarciu wejścia za pomocą
narzędzi, bądź innego podobnego, dopasowanego klucza lub klucza oryginalnego, w
posiadanie którego wszedł sprawca na skutek włamania do innego pomieszczenia bądź
rabunku,
 który ukrył się w pomieszczeniu przed jego zamknięciem i pozostawił ślady stanowiące
dowód jego ukrycia się.
W odniesieniu do mienia, które ze względu na swoją specyfikę i przeznaczenie znajduje się
poza pomieszczeniem, za kradzież z włamaniem uznaje się zabór mienia, którego sprawca
dokonał lub usiłował dokonać z zabezpieczonego obiektu innego niż pomieszczenie bądź
terenu ogrodzonego parkanem, siatką drucianą, płotem itp. po usunięciu przy użyciu siły
lub narzędzi istniejących zabezpieczeń (w tym kłódek i zamków zabezpieczających furtki,
bramy, włazy itp. a także
w wyniku zniszczenia
ogrodzenia) lub otworzeniu
zabezpieczenia przy użyciu podrobionego lub dopasowanego klucza bądź klucza
oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego
pomieszczenia lub w wyniku rabunku.
9. Lawina
rozumie się przez to gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu, skał, kamieni lub
błota ze zboczy górskich lub falistych.
10. Osuwanie się ziemi
rozumie się przez to ruch ziemi na stokach nie spowodowany działaniami człowieka.
11. Pękanie mrozowe
rozumie się przez to zjawisko spowodowane nagłym spadkiem temperatury poniżej 0°
Celsjusza i powodujące uszkodzenia.
12. Pożar
rozumie się przez to proces spalania, polegający na działaniu ognia, który przedostał się
poza palenisko, powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile niezależnie od
miejsca jego powstania. W ramach definicji rozszerza się odpowiedzialność Zakładu
Ubezpieczeń o osmalenie i przypalenie bez widocznego płomienia.
13. Powódź
rozumie się przez to zalanie terenu, przedmiotu ubezpieczenia w następstwie zdarzeń
takich jak:
a) podniesienie się wody w korytach wód płynących i zbiornikach wód stojących oraz
wystąpienie z brzegów na skutek:
 podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych
 sztormu
 spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich lub falistych
 opadów atmosferycznych
 topnienia mas śniegu i lodu
 zatorów lodowych
 przerwania tam i zabezpieczeń przeciwpowodziowych
b) podniesienie się poziomu wód gruntowych
c) wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych, które jest następstwem w/w zdarzeń.
Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane
przenoszonymi przez wody powodziowe przedmiotami.
Strona 4 z 46
14. Rabunek
rozumie się przez to zabór mienia w celu przewłaszczenia dokonany przez sprawcę:
 przy użyciu lub groźbie użycia przemocy fizycznej na osobie lub doprowadzenia jej do
stanu bezbronności, bezsilności albo nieprzytomności
 przy użyciu lub groźbie użycia przemocy fizycznej na osobie, która posiada klucze
w celu doprowadzenia do miejsca, w którym są przechowywane wartości pieniężne
i zmuszenie jej do otworzenia tego miejsca lub samodzielne otwarcie zrabowanymi
kluczami.
15. Sadza
rozumie się przez to czarny proszek składający się z kryształków grafitu, który powstał
wskutek niepełnego spalania lub termicznego rozkładu związków węgla (w tym
węglowodorów lub gazu ziemnego), który nagle wydobył się z palenisk, instalacji oraz
urządzeń elektrycznych lub grzewczych znajdujących się w miejscu ubezpieczenia bądź jest
produktem pożaru jaki powstał w przedmiocie ubezpieczenia.
16. Śnieg
rozumie się przez to niszczące bezpośrednie działanie ciężaru śniegu i/lub lodu na
przedmiot ubezpieczenia lub przewrócenie się mienia sąsiedniego lub jego części na
przedmiot ubezpieczenia wskutek działania ciężaru śniegu i/lub lodu powodujące szkody
w ubezpieczonym mieniu, a także działanie ciężaru śniegu lub lodu który zsunął się
z mienia sąsiedniego na przedmiot ubezpieczenia oraz spowodowane przez narosty i sople
lodowe.
17. Trzęsienie ziemi
rozumie się przez to nie związanie z działaniami człowieka, gwałtowne zaburzenie systemu
równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu.
18. Trąba powietrzna
rozumie się przez to silny wir powietrzny powstający w chmurze burzowej (cumulonimbus)
19. Uderzenie pioruna
rozumie się przez to bezpośrednie działanie (wyładowanie) elektryczności atmosferycznej
na ubezpieczone mienie, w tym także przepięcia spowodowane wyładowaniami
atmosferycznymi.
20. Upadek statku powietrznego
rozumie się przez to katastrofę lub przymusowe lądowanie statku powietrznego, w tym
także upadek jego części lub ładunku oraz awaryjny zrzut paliwa.
21. Uderzenie pojazdu lądowego
rozumie się przez to uderzenie pojazdu mechanicznego, który nie jest kierowany ani
eksploatowany przez Ubezpieczającego lub osoby za które ponosi odpowiedzialność,
powodujące bezpośrednie zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia.
Powyższe nie dotyczy szkód pojazdach oraz ich ładunku.
22. Wiatr
rozumie się przez to ruch powietrza atmosferycznego, powstały wskutek nierównomiernego
rozkładu ciśnienia atmosferycznego.
Strona 5 z 46
23. Wybuch (eksplozja)
rozumie się przez to m.in. gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym
wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary i/lub cieczy wywołanym ich właściwością
rozprzestrzeniania się. Za szkody spowodowane eksplozją uważa się także szkody, które
powstały na skutek implozji polegającej na uszkodzeniu i zgnieceniu zbiornika lub aparatu
próżniowego ciśnieniem zewnętrznym.
24. Zalanie
rozumie się przez to bezpośrednie działanie mediów: wody, cieczy, pary lub innych
substancji na przedmiot ubezpieczenia, które wydostały się z przewodów, zbiorników,
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania lub
urządzeń technologicznych znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej
ubezpieczeniem w tym m.in.:
 z położonych na stałe wodociągowych rur doprowadzających lub odprowadzających,
 z innych urządzeń związanych z systemem rur wodociągowych lub kanalizacyjnych,
 z instalacji ciepłej wody lub ogrzewania parowego
w wyniku:
a) awarii w/w instalacji,
b) pęknięcia lub zamarznięcia w/w instalacji,
c) awarii urządzeń gospodarczych tj. pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki do naczyń,
d) działania osób trzecich,
e) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach wodociągowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji,
f) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej,
g) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych albo innej
instalacji gaśniczej pod warunkiem, że przyczyną nie był pożar.
Definicja obejmuje także zalanie spowodowane:
 wodą bądź innym płynem przez osoby trzecie,
 wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych,
 wodą pochodzącą z topniejących zwałów śniegu i lodu,
 wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach lub
inne elementy budynków i/lub budowli pod warunkiem, że nieszczelność dachu lub
innych elementów powstała na skutek działania mrozu i/lub zamarzania wody, przy
czym stan techniczny dachu i innych elementów budynku przed szkodą był dobry
a otwory drzwiowe, dachowe i okienne były należycie zabezpieczone.
25. Zapadanie się ziemi
rozumie się przez to niezwiązane z działalnością człowieka obniżenie poziomu terenu
w wyniku zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni pod powierzchnią gruntu.
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Przedmiot i sumy ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie wykorzystywane do prowadzenia działalności będące
własnością Zamawiającego lub będące w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu
prawnego np. umowy najmu, leasingu, użyczenia, trwałego zarządu itp. oraz mienie
wyjmowane, oddane osobom trzecim w użytkowanie lub pozostające pod ich kontrolą na
podstawie innych tytułów prawnych.
Strona 6 z 46
Ubezpieczeniem nie są objęte:
a) uprawy roślinne, drzewa, krzewy, zwierzęta;
b) grunty, gleby, naturalne wody powierzchniowe lub podziemne, zbiorniki wodne;
c) budynki lub budowle przeznaczone do rozbiórki wraz z mieniem w nich się
znajdującym oraz maszyny, urządzenia lub wyposażenie przeznaczone na złom.
Zestawienie mienia zgłaszanego do ubezpieczenia wraz z sumami ubezpieczenia przestawia
Załącznik nr 11 do SIWZ – „Wykaz mienia do ubezpieczenia”
Zamawiający informuje, że w przypadku pominięcia i nie uwzględnienia danego składnika
mienia w załączonych do SIWZ wykazach mienia zgłaszanego do ubezpieczenia lub błędnego
podania sumy ubezpieczenia, dane zostaną skorygowane i podane we wniosku o ubezpieczenie
skierowanym do Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczeniem objęte są szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe wskutek
następujących zdarzeń:
a) pożaru,
b) uderzenia pioruna,
c) wybuchu,
d) upadku statku powietrznego,
e) huraganu,
f) wiatru,
g) gradu,
h) deszczu nawalnego,
i) śniegu,
j) powodzi,
k) zalania,
l) trzęsienia ziemi,
m) trąby powietrznej,
n) zapadania się ziemi,
o) osuwania się ziemi,
p) lawiny,
q) dymu i sadzy,
r) uderzenia pojazdu lądowego,
s) huku ponaddźwiękowego,
t) awarii instalacji,
u) pękania mrozowego;
v) upadku dźwigu, masztu, drzewa, słupa, komina, anteny lub innych budowli albo ich
części,
w) innych dodatkowych ryzyk wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia
a) Ochroną objęte są szkody powstałe wskutek:
 akcji gaśniczej lub ratowniczej;
 wyburzenia lub odgruzowania
prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia.
b) Ochroną objęte jest zanieczyszczenie albo skażenie przedmiotu
w wyniku zdarzeń, które są objęte zakresem ubezpieczenia.
Strona 7 z 46
ubezpieczenia
c) Ochroną objęte są szkody powstałe w wyniku:
 powstałe w wyniku pękania rur, w tym pękania na skutek mrozu (tzw. pękanie
mrozowe), o ile rury te są częścią instalacji: technologicznych, wodokanalizacyjnych, gaśniczych, klimatyzacyjnych, ogrzewania solarnego, pomp
cieplnych ułożonych także na zewnątrz budynku lub urządzeń stanowiących
wyposażenie użytkowe lub wystrój wnętrz,
 powstałe w samych rurach,
 powstałe z powodu mrozu w kotłach grzejnych, bojlerach, zasobnikach,
wodomierzach, kaloryferach, urządzeniach technologicznych, klimatyzacyjnych,
urządzeniach ogrzewania solarnego, pompach cieplnych, armaturze łazienkowej
lub urządzeniach stanowiących wyposażenie użytkowe lub wystrój wnętrz,
 powstałe w następstwie zalania spowodowanego w/w zdarzeniami.
d) Ochroną objęte są poniesione oraz udokumentowane koszty (pokrywane w granicach
sum ubezpieczenia):
 ratowania przedmiotu ubezpieczenia (w tym wynagrodzenie Straży Pożarnej)
oraz koszty zapobieżenia i zmniejszenia jej rozmiarów pod warunkiem, że
zastosowanie środków było celowe, chociaż okazałoby się bezskuteczne,
 jakie wynikają z uszkodzenia, utraty lub zniszczenia ubezpieczonego mienia na
skutek akcji ratowniczej a także w związku z likwidacją szkody.
e) Ochroną objęte są koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami
wywozu części niezdatnych do użytku, składowaniem lub utylizacją
(pokrywane w granicach sum ubezpieczenia).
f)
Ochroną objęte są koszty odtworzenia dokumentacji (aktów, planów, dokumentów,
danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej. Ochrona obejmuje wyłącznie koszty
robocizny
poniesione
na
takie
odtworzenie
dokumentacji
z
włączeniem
przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz
(pokrywane w granicach sum ubezpieczenia).
g) Ochroną objęte są szkody powstałe w przedmiotach zamontowanych na zewnątrz
budynku/budowli takich jak np. solary, klimatyzatory, rynny, instalacje odgromowe,
szyldy, reklamy neonowe i świetlne, kamery przemysłowe, markizy okienne, rolety,
okiennice, anteny wraz z ich konstrukcjami mocującymi o ile przedmioty te ujęte
zostały w przedmiotach i sumach ubezpieczenia określonych w Załączniku nr 11 do
SIWZ – „Wyka zmienia do ubezpieczenia”.
Zakres ubezpieczenia obejmuje także przedmioty zamontowane na zewnątrz
budynku/budowli takie jak np. solary, klimatyzatory, rynny, instalacje odgromowe,
szyldy, reklamy neonowe i świetlne, kamery przemysłowe, markizy okienne, rolety,
okiennice, anteny wraz z ich konstrukcjami mocującymi, których wartość nie została
ujęta w przedmiotach i sumach ubezpieczenia określonych w Załączniku nr 11 do SIWZ
– „Wykaz mienia do ubezpieczenia”, dla których wprowadza się poniższy limit
odpowiedzialności.
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Strona 8 z 46
h) Ochroną objęte są szkody spowodowane naporem śniegu lub lodu, gradem lub
deszczem nawalnym, jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu
technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub innych elementów
budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych – o ile
obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego. Ponadto zakres ubezpieczenia obejmuje zalania spowodowane
szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami.
Limit odpowiedzialności: 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenie o okresie
ubezpieczenia
Jeżeli niedopełnienie w/w obowiązku nie miało wpływu na powstanie szkody, wówczas
odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń jest do pełnych sum ubezpieczenia.
i)
Ochroną objęte są szkody powstałe w środkach obrotowych i/lub mieniu osób trzecich
(w tym lekach, krwi, osoczu itp.) przechowywanych w urządzeniach chłodniczych lub
pomieszczeniach klimatyzowanych w wyniku przerwy w działaniu lub wadliwego
działania urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych, które powstaną na skutek
zdarzeń objętych ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
W ramach rozszerzenia ochroną objęta jest utrata przydatności do użycia lub
zniszczenie środków obrotowych i/lub mienia osób trzecich, których właściwości
naturalne
nakazują
ich
przechowywanie
w urządzeniach
chłodniczych
lub
pomieszczeniach
klimatyzowanych
utrzymujących
określoną
temperaturę
w pomieszczeniu przeznaczonym do ich przechowywania, w skutek ich rozmrożenia lub
niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania.
W ramach niniejszego rozszerzenia Ubezpieczyciel odpowiada w szczególności za
szkody będące skutkiem rozmrożenia środków obrotowych i/lub mienia osób trzecich
lub
niedotrzymania
wymaganej
temperatury
przechowywania
w urządzeniu
chłodniczym w pomieszczeniu klimatyzowanym będącego bezpośrednim następstwem:
 nagłej oraz nieprzewidzianej szkody fizycznej w urządzeniu chłodniczym;
 uszkodzenia
urządzenia
chłodniczego,
w
którym
przechowywane
są
ubezpieczone środki obrotowe i/lub mienie osób trzecich, wskutek działania
prądu elektrycznego w tym przepięcia;
 przerwy w dostawie prądu elektrycznego przez zakład energetyczny trwającej
nieprzerwanie co najmniej 2 godziny.
W ramach niniejszego rozszerzenia Ubezpieczyciel pokryje dodatkowe koszty ponownej
sterylizacji uszkodzonego urządzenia chłodniczego.
W odniesieniu do przedmiotowego rozszerzenia ubezpieczeniem nie są objęte:
Uwaga: mają zastosowanie tylko wyłączenia wymienione poniżej. Nie mają
zastosowania inne wyłączenia zawarte w OWU Wykonawcy.
 szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu
i przenoszeniu poza komorą chłodniczą / pomieszczeniem klimatyzowanym
przeznaczonym do przechowywania towarów;
 szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia,
wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia;
 szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich
niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej
cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury
przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody
fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym;
 wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np.
wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie;
Strona 9 z 46

szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do
spożycia.
Szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu
chłodniczym/ lub pomieszczeniu klimatyzowanym, bezpośrednio przed wydarzeniem
się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie
codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po
szkodzie.
Limit odpowiedzialności: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
j)
Ochroną objęte są szkody będące skutkiem niewłaściwego działania człowieka.
W ramach niniejszego rozszerzenia Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody
mechaniczne w sprzęcie elektronicznym, w urządzeniach, maszynach oraz aparatach
medycznych, które zostały spowodowane:
 niewłaściwym działaniem człowieka – przez które rozumie się błędy w obsłudze
oraz niewłaściwe użytkowanie sprzętu, nieostrożność, zaniedbanie, świadome
i celowe zniszczenie przez osoby trzecie;
 wadami produkcyjnymi i materiałowymi oraz błędami konstrukcyjnymi pod
warunkiem, że ujawniły się one dopiero po okresie gwarancji;
 przyczynami eksploatacyjnymi – przez które rozumie się szkody eksploatacyjne
niezawinione przez obsługę i polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu
elementów maszyny, urządzenia lub aparatu medycznego przez takie zjawiska
jak np.: wzrost ciśnienia, eksplozja, implozja, siły odśrodkowe a także
przegrzanie i wadliwe działanie urządzeń zabezpieczających, sterujących,
sygnalizacyjno- pomiarowych itp.
W odniesieniu do przedmiotowego rozszerzenia ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
Uwaga: mają zastosowanie tylko wyłączenia wymienione poniżej. Nie mają
zastosowania inne wyłączenia zawarte w OWU Wykonawcy.
 w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod
ziemią, które są związane bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem
węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i
metali nieżelaznych);
 w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny
warsztat naprawczy;
 spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem
ubezpieczenia;
 wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści;
 w postaci utraty zysku.
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna:
 0 zł – dla sprzętu, którego wartość nie przekracza 20 000 zł
 500 zł - dla sprzętu, którego wartość mieści się w przedziale od ponad 20 000 zł
do 100 000 zł
 1 000 zł – dla sprzętu, którego wartość jest przekracza 100 000 zł
k) Ochroną objęte są dodatkowe ubezpieczenie Casco sprzętu przenośnego oraz sprzętu
trwale zamontowanego w pojazdach – rozumiane jako rozszerzenie odpowiedzialności
Zakładu Ubezpieczeń o szkody w przenośnym sprzęcie medycznym i niemedycznym
oraz trwale zamontowanym w pojazdach Ubezpieczającego, powstałe w czasie jego
przewozu także od ryzyk objętych ubezpieczeniem Auto Casco.
Strona 10 z 46
Warunki ubezpieczenia w rozszerzeniu o ryzyko Auto Casco nie mogą wyłączać
odpowiedzialności Ubezpieczyciela za zdarzenia związane z i/lub powstałe wskutek:
1. nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem,
osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz
pojazdu
2. wypadku pojazdu, przez który rozumie się utratę, zniszczenie lub uszkodzenie
pojazdu będące następstwem:
 kolizji drogowej, upadku statku powietrznego;
 pożaru, wybuchu, zatopienia;
 pioruna, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny,
osuwania się i zapadania ziemi, zatopienia oraz nagłe działanie innych sił
przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania;
 działania osób trzecich;
 dewastacji oraz uszkodzenia przez zwierzęta lub przedmioty z zewnątrz
pojazdu;
 rabunku (rozboju);
 nagłego działania czynnika temperaturowego lub chemicznego
pochodzącego z zewnątrz pojazdu jak i wewnątrz pojazdu (z
wyłączeniem szkód wynikłych z pożaru będącego następstwem
nieprawidłowego zamontowania lub eksploatacji instalacji gazowej);
 przewrócenia się pojazdu, wjechania w nierówność drogi;
 samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym;
 samoistnego otwarcia pokrywy przedniej silnika pojazdu lub bagażnika;
 nieprawidłowego zabezpieczenia pojazdu oraz lewarka podczas
podnoszenia pojazdu;
3. utraty pojazdu lub jego części w następstwie kradzieży;
4. użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego.

System ubezpieczenia
Zgodnie z informacją w Załączniku nr 11 do SIWZ – „Wykaz mienia do ubezpieczenia”

Podstawa szacowania wartości
Budynki Zamawiającego zostają przyjęte przez Wykonawcę do ubezpieczenia w wartości:
a) księgowej brutto;
b) lub wartości odtworzeniowej nowej.

Franszyzy i udziały własne
Franszyza integralna:
Franszyza redukcyjna:
Udział własny:
zniesiona
zniesiona
zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości
szkód w okresie ubezpieczenia
z zastrzeżeniem franszyz i udziałów własnych określonych odmiennie w pozostałych zapisach
SIWZ oraz klauzulach dodatkowych

Obligatoryjne klauzule dodatkowe
1. Klauzula jurysdykcji
2. Klauzula stempla bankowego
3. Klauzula przekształceniowa
4. Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody
5. Klauzula rozliczenia składki
6. Klauzula reprezentantów
7. Klauzula wartości księgowej brutto
8. Klauzula wartości odtworzeniowej
Strona 11 z 46
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
dewastacji
przeniesienia mienia
przewłaszczenia mienia
przepięć
prac budowlanych
początku odpowiedzialności
niezmienności warunków umowy
umów krótkookresowych
automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ
automatycznego pokrycia
podatku VAT
zużycia technicznego
uznania
zniesienia zasady proporcji
uderzenia pojazdu własnego
niezawiadomienia w terminie o szkodzie
zabezpieczeń przeciwpożarowych
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
zabezpieczeń przeciwprzepięciowych
wznowienia limitów po powstaniu szkody
odstąpienia od odtworzenia mienia
poszukiwania uszkodzeń
72 godzin
braku części zamiennych
zaliczki na poczet odszkodowania
wypłaty odszkodowania za sprzęt elektroniczny w przypadku szkody całkowitej
wypłaty odszkodowania za sprzęt elektroniczny w przypadku szkody częściowej
szkód wymagających natychmiastowej naprawy
mienia wyłączonego z eksploatacji
transportowa
kosztów odtworzenia dokumentów ponad sumę ubezpieczenia
miejsca ubezpieczenia (klauzula miejsca świadczenia usług)
dodatkowych kosztów działalności
wynagrodzenia rzeczoznawców
terroryzmu
ewakuacji
sumy prewencyjnej
przetężenia
szkód elektrycznych
ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn, urządzeń lub aparatów
Fakultatywne klauzule dodatkowe
1. Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych
2. Klauzula składowania
3. Klauzula katastrofy budowlanej
4. Klauzula wyrównania kwot
5. Klauzula samolikwidacji drobnych szkód majątkowych
6. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie (ponad sumę ubezpieczenia)
7. Klauzula ubezpieczenia od utraty czynszu
8. Klauzula ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do
zainstalowania
9. Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego
10. Klauzula stałych kosztów działalności
Strona 12 z 46
11. Klauzula przeoczenia
12. Klauzula zwiększonych kosztów odtworzenia mienia
13. Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych,
nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego
14. Klauzula ubezpieczenia mediów gaśniczych
15. Klauzula błędów księgowych
16. Klauzula szkód następczych
2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są szyby oraz inne przedmioty szklane, które znajdują się
w posiadaniu Ubezpieczającego i stanowią wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali,
innych pomieszczeń użytkowych, zamontowane na stałe zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym:
 oszklenie ścienne i dachowe;
 szyby okienne i drzwiowe;
 lustra oraz niezabytkowe witraże stojące i wmontowane w ścianach;
 szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny słupów, ścian i filarów;
 neony, reklamy i tablice świetlne i elektroniczne, szyldy i transparenty;
 płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów oraz gablot reklamowych;
 markizy;
 przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin;
 oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne, wiaty;
 konstrukcje wypełnione szkłem lub tworzywem itp.;
 szkło i lustra stanowiące osprzęt urządzeń technicznych i instalacji,
 kolektory słoneczne,
 szyby specjalne tj. szyby antywłamaniowe, płyty szklane warstwowe i inne.

Zakres ubezpieczenia:
Odpowiedzialność za szkody powstałe w skutek stłuczenia (rozbicia), pęknięcia, porysowania
zgłoszonych do ubezpieczenia przedmiotów ubezpieczenia.

Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia (w granicach sumy ubezpieczenia)
a) koszty ustawienia rusztowań i drabin umożliwiających zamontowanie, bądź
zainstalowanie ubezpieczonych przedmiotów w związku z zdarzeniem objętym zakresem
ubezpieczenia,
b) koszty transportu,
c) koszty użycia dźwigu,
d) demontaż lub naprawa instalacji świetlnych,
e) koszty odtworzenia znaków informacyjnych i reklamowych, w tym koszty usług
ekspresowych,
f) koszty oszklenia zastępczego,
g) koszty obróbki powierzchniowej ubezpieczonego szkła,
h) koszty naprawy uszkodzonych w związku z wybiciem szyby elementów mocujących
szybę w ramie lub/i uszkodzonego w związku z rozbiciem muru,
i) uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego w związku
z zaistniałym zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową wynikłe z zastosowania
dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody, zabezpieczenia bezpośrednio
zagrożonego mienia przed szkodą.
Strona 13 z 46

System ubezpieczenia
na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
10 000 zł

Franszyzy i udziały własne:
Franszyza integralna:
Franszyza redukcyjna:
Udział własny:
zniesiona
zniesiona
zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości
szkód w okresie ubezpieczenia
z zastrzeżeniem franszyz i udziałów własnych określonych odmiennie w pozostałych zapisach
SIWZ oraz klauzulach dodatkowych

Obligatoryjne klauzule dodatkowe
1. Klauzula jurysdykcji
2. Klauzula stempla bankowego
3. Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody
4. Klauzula rozliczenia składki
5. Klauzula reprezentantów
6. Klauzula początku odpowiedzialności
7. Klauzula niezmienności warunków umowy
8. Klauzula podatku VAT
9. Klauzula zużycia technicznego
10. Klauzula uznania
11. Klauzula uderzenia pojazdu własnego
12. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie
13. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody
14. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia
15. Klauzula 72 godzin
16. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania
17. Klauzula szkód wymagających natychmiastowej naprawy
18. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji
19. Klauzula miejsca ubezpieczenia (klauzula miejsca świadczenia usług)

Fakultatywne klauzule dodatkowe
1. Klauzula samolikwidacji drobnych szkód majątkowych
2. Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego
3. Klauzula przeoczenia
3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Przedmiot i suma ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie wyszczególnione w poniższej tabeli w tym także sprzęt
elektroniczny nie objęty ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Ubezpieczenie nie obejmuje pojazdów z grupy VII KŚT podlegających obowiązkowemu
ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych.
Strona 14 z 46
Lp.
Środki trwałe
w tym stałe elementy budynków
i budowli
2.
Niskocenne składniki majątku
3.
Nakłady inwestycyjne
4.
Środki obrotowe
5.
Mienie pracownicze
6.
Mienie osobiste pacjentów
8.
9.

Limit odpowiedzialności
1.
7.

Przedmiot ubezpieczenia
Podstawa
szacowania
wartości
Wartość
księgowa brutto
100 000 zł
Wartość
księgowa brutto
Wartość
księgowa brutto
5 000 zł
Limit na jednego pracownika:
1 000 zł
Łącznie: 10 000 zł
Limit na jednego pracownika:
1 000 zł
Łącznie: 5 000 zł
Wartości pieniężne
– kradzież z włamaniem w
miejscu ubezpieczenia
Wartości pieniężne
– rabunek w miejscu
ubezpieczenia
Wartości pieniężne
– rabunek w transporcie
cena nabycia/
wytworzenia
Wartość
rzeczywista
Wartość
rzeczywista
Wartość
nominalna
15 000 zł
Wartość
nominalna
Wartość
nominalna
Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczeniem objęte są szkody, które powstały wskutek kradzieży z włamaniem oraz
rabunku (dokonanych lub usiłowanych) polegające na utracie lub ubytku ubezpieczonego
mienia z powodu jego zaboru, zniszczenia lub zaginięcia.
Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia
a) Kradzież zwykła
Rozumiana jako zabór ubezpieczonego mienia w celu jego przywłaszczenia nie
pozostawiający widocznych śladów włamania lub bez użycia przemocy, groźby jej użycia
bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności mający miejsce
w lokalizacjach objętych ubezpieczeniem.
W ramach niniejszego rozszerzenia Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody
majątkowe tj. szkody fizyczne w ubezpieczonym mieniu pod warunkiem, iż
Ubezpieczający bezzwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia szkody spowodowanej
kradzieżą, zawiadomi o tym fakcie Policję.
Rozszerzenie nie obejmuje odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za:
 braki, straty lub szkody, które zostały stwierdzone dopiero w toku
przeprowadzanej inwentaryzacji;
 różnego rodzaju starty pośrednie, w tym także kary i straty spowodowane
zwłoką w wykonaniu, niewykonaniem lub utratą zlecenia;
 niewyjaśnione zaginięcie, zniknięcie i niedobory inwentarzowe, których nie
można wytłumaczyć oraz braki powstałe w wyniku błędów urzędowych lub
księgowych;
Strona 15 z 46

wyrządzone w wyniku fałszerstwa, przywłaszczenia, nadużycia, innego
umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, jego
pracowników, członków rodziny lub innej osoby pozostającej z Ubezpieczającym
we wspólnym gospodarstwie domowym.
Rozszerzenie dotyczy mienia zgłaszanego do ubezpieczenia w systemie sum stałych i na
pierwsze ryzyko.
Limit odpowiedzialności: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
b) Urządzenie zewnętrzne i wewnętrzne
Ochroną objęte jest ryzyko kradzieży urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych
(np. reklamy, tablice informacyjne, rynny, kamery monitoringu, klimatyzatory, rolety,
gaśnice, grzejniki, armatura sanitarna) zainstalowanych w budynkach i budowlach
stanowiących własność lub użytkowanych przez Zamawiającego.
Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich
wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi
Limit odpowiedzialności: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
c)
Koszty zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń
Ochroną objęte są udokumentowane koszty zniszczonych lub uszkodzonych
zabezpieczeń łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien,
drzwi, podłóg, zamków, szyb, żaluzji oraz innych elementów wskutek dokonanej albo
usiłowanej kradzieży z włamaniem, a także koszty wymiany kluczy.
Limit odpowiedzialności: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
d) Koszty zmniejszenia i/lub zapobieżenia szkodzie
Ochroną objęte są koszty zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu
zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu oraz w celu zabezpieczenia bezpośrednio
zagrożonego ubezpieczonego mienia przed szkodą.

System ubezpieczenia
Na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia

Franszyzy i udziały własne
Franszyza integralna:
Franszyza redukcyjna:
Udział własny:
zniesiona
zniesiona
zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości
szkód w okresie ubezpieczenia
z zastrzeżeniem franszyz i udziałów własnych określonych odmiennie w pozostałych zapisach
SIWZ oraz klauzulach dodatkowych

Obligatoryjne klauzule dodatkowe
1. Klauzula jurysdykcji
2. Klauzula stempla bankowego
3. Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody
4. Klauzula rozliczenia składki
5. Klauzula reprezentantów
6. Klauzula dewastacji
7. Klauzula początku odpowiedzialności
8. Klauzula niezmienności warunków umowy
9. Klauzula podatku VAT
10. Klauzula zużycia technicznego
Strona 16 z 46
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
uznania
niezawiadomienia w terminie o szkodzie
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
wznowienia limitów po powstaniu szkody
odstąpienia od odtworzenia mienia
zaliczki na poczet odszkodowania
szkód wymagających natychmiastowej naprawy
miejsca ubezpieczenia (klauzula miejsca świadczenia usług)
Fakultatywne klauzule dodatkowe
1. Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego
2. Klauzula przeoczenia
4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Przedmiot i sumy ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny zarówno medyczny jak i niemedyczny
stanowiący środek trwały, wykorzystywany do prowadzenia działalności będący własnością
Ubezpieczającego lub będący w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego np.
umowy najmu, leasingu, użyczenia, trwałego zarządu itp. (w tym także sprzęt elektroniczny
stanowiący wyposażenie karetek i przewożony w karetkach).
Ubezpieczenie obejmuje sprzęt elektroniczny bez względu na wiek.
Ogólne zestawienie sprzętu zgłaszanego do ubezpieczenia wraz z sumami ubezpieczenia
przestawia Załącznik nr 11 do SIWZ – „Wykaz mienia do ubezpieczenia”

Zakres terytorialny ubezpieczenia
Ubezpieczeniem objęte są szkody mające miejsce na terytorium RP:
 w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego podczas normalnej eksploatacji na
stanowisku pracy, przemieszczania w miejscu ubezpieczenia i transportu
wewnątrzzakładowego (tj. w obrębie jednej lokalizacji), demontażu w celu dokonania
konserwacji, przeglądu, remontu, ponownego montażu w trakcie w/w operacji;
 w czasie przemieszczania oraz użytkowania sprzętu poza miejscem ubezpieczenia
(dotyczy sprzętu przenośnego).

Zakres ubezpieczenia (All Risk)
Uwaga: Mają zastosowanie tylko wyłączenia wymienione poniżej. Nie mają zastosowania inne
wyłączenia zawarte w OWU Wykonawcy.
Ubezpieczeniem objęte są wszystkie szkody materialne, tj. fizyczne polegające na
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie przedmiotu ubezpieczenia w wyniku nagłej,
nieprzewidzianej oraz niezależnej od Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego przyczyny
(zdarzenia losowego) za wyjątkiem szkód spowodowanych wskutek następujących zdarzeń:
a) działania wojenne, wojnę domową, rozruchy, wprowadzenie stanu wojennego lub
stanu wyjątkowego, powstanie zbrojne, rewolucję, konfiskatę lub innego rodzaju
przejęcie przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotaż, strajk,
lokaut, blokadę, wewnętrzne zamieszki;
Strona 17 z 46
b)
c)
d)
e)
f)
wybuch wulkanu, trzęsienie dna morskiego, cyklon, tajfun, tornado;
działanie energii jądrowej, skażenie radioaktywne;
zapadanie lub usuwanie się ziemi spowodowane prowadzonymi robotami ziemnymi;
szkody górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego;
powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant,
sprzedawca lub dostawca;
g) spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy
ubezpieczenia, znanymi Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu;
h) będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie
z wymaganiami technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych,
jeżeli obowiązek przechowywania zgodnie z wymaganiami technicznymi lub
przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych należał do Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub osoby trzeciej, której mienie zostało oddane do użytkowania,
chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku
ubezpieczeniowego;
i) szkody wynikłe z planowanego braku dostawy lub przerwania dostawy gazu, wody lub
elektryczności;
j) szkody powstałe w wyniku eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu
szkody, bez dokonania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie
drugiej szkody;
k) koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z konserwacją, modernizacją,
remontami lub naprawami gwarancyjnymi.
Zakres ubezpieczenie obejmuje w szczególności szkody powstałe w wyniku takich zdarzeń
jak:
a) niewłaściwego działania człowieka – przez które rozumie się błędy w obsłudze oraz
niewłaściwe użytkowanie sprzętu, nieostrożność, zaniedbanie, zniszczenie przez osoby
trzecie, brak kwalifikacji oraz błąd operatora (w tym świadome i celowe zniszczenie
przez osoby trzecie);
b) przyczyny eksploatacyjne – przez które rozumie się szkody eksploatacyjne
niezawinione przez obsługę i polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu elementów
maszyny, urządzenia lub aparatu medycznego przez takie zjawiska jak np.: wzrost
ciśnienia, eksplozja, implozja, siły odśrodkowe a także przegrzanie i wadliwe działanie
urządzeń zabezpieczających, sterujących, sygnalizacyjno- pomiarowych itp.;
c) kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji;
d) zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, w tym wskutek niewłaściwych
parametrów prądu zasilania (np. zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci);
e) bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wyładowań atmosferycznych i zjawisk
pochodnych jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego, itp.;
f) przetężeń oraz innych przyczyn elektrycznych;
g) wad produkcyjnych i materiałowych oraz błędów konstrukcyjnych pod warunkiem, że
ujawniły się one dopiero po okresie gwarancji;
h) pożaru (niezależnie od działania bezpośredniego płomieni lub ich braku);
i) działania dymu, sadzy i innych substancji agresywnych, wysokiej temperatury;
j) eksplozji;
k) uderzenia pioruna;
l) upadku statku powietrznego;
m) zalania;
n) powodzi;
o) gradu;
p) śniegu;
q) burzy;
Strona 18 z 46
r)
s)
t)
u)
v)
w)

huraganu;
wiatru;
lawiny;
zapadania się ziemi;
osuwania się ziemi;
osuwisk skalnych.
Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:
a) Ochroną objęte są szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku
z wystąpieniem jakiegokolwiek zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.
b) Ochroną objęte są koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą przedmiotu
ubezpieczenia w przypadku jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń
objętych ochroną ubezpieczeniową.
c)
Ochroną objęte są koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń wraz
z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien i drzwi.
d) Dane i nośniki danych
Ubezpieczenie danych oraz wymiennych nośników danych rozumianych jako materiały,
które umożliwiają gromadzenie informacji i nadające się do odczytu maszynowego np.
dyskietki, dyski magnetyczne i optyczne, taśmy magnetyczne, płyty CD i DVD,
cartridge, itp. pod warunkiem, że została przewidziana możliwość ich wymiany przez
użytkownika.
W odniesieniu do zapasowych kopii zbiorów danych ochrona ubezpieczeniowa
udzielana jest również na czas transportu tych kopii pomiędzy miejscem ubezpieczenia
wymienionym w dokumencie ubezpieczenia a miejscem ich przechowywania.
Ochrona obejmuje:
 koszty odtworzenia danych, wymianę i/lub zakup uszkodzonych, zniszczonych
lub utraconych wymiennych nośników danych,
 koszty ponownego wprowadzenie danych z archiwum danych,
 koszty automatycznego lub ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów
Ubezpieczającego, w tym koszty zatrudnienia dodatkowego personelu lub firmy
zewnętrznej do wprowadzania danych z dokumentów Ubezpieczającego,
 koszty odzyskania danych przez wynajętą specjalistyczną firmę zewnętrzną.
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
e) Oprogramowanie
Ubezpieczenie oprogramowania rozumianego jako licencjonowane systemy operacyjne,
licencjonowane programy standardowe produkcji seryjnej oraz programy aplikacyjne
produkcji jednostkowej, stworzone na zamówienie użytkownika.
Ochrona obejmuje koszty odtworzenia lub ponownego zainstalowania.
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
f)
Zwiększone koszty działalności
Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności rozumianych jako wydatki, które
Ubezpieczony będzie zmuszony ponieść w celu uniknięcia zakłócenia lub przerwania
prowadzonej przez siebie działalności, powstałe na skutek szkody w przedmiotach
objętych ubezpieczeniem od szkód materialnych, takich jak:
 zatrudnienie dodatkowego personelu,
Strona 19 z 46

wykorzystanie sprzętu zastępczego (w tym koszty leasingu i najmu sprzętu
zastępczego) i systemów zewnętrznych,
 wynajem usług innych podmiotów zewnętrznych,
 jednorazowe przeprogramowanie.
Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
g) Kradzież zwykła
Rozumiana jako zabór ubezpieczonego mienia w celu jego przywłaszczenia nie
pozostawiający widocznych śladów włamania lub bez użycia przemocy, groźby jej użycia
bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności mający miejsce
w lokalizacjach objętych ubezpieczeniem.
W ramach niniejszego rozszerzenia Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody
majątkowe tj. szkody fizyczne w ubezpieczonym mieniu pod warunkiem, iż
Ubezpieczający bezzwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia szkody spowodowanej
kradzieżą zawiadomi o tym fakcie Policję.
Rozszerzenie nie obejmuje odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za:
 braki, straty lub szkody, które zostały stwierdzone dopiero w toku
przeprowadzanej inwentaryzacji;
 różnego rodzaju starty pośrednie, w tym także kary i straty spowodowane
zwłoką w wykonaniu, niewykonaniem lub utratą zlecenia;
 niewyjaśnione zaginięcie, zniknięcie i niedobory inwentarzowe, których nie
można wytłumaczyć oraz braki powstałe w wyniku błędów urzędowych lub
księgowych;
 wyrządzone w wyniku fałszerstwa, przywłaszczenia, nadużycia, innego
umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, jego
pracowników, członków rodziny lub innej osoby pozostającej z Ubezpieczającym
we wspólnym gospodarstwie domowym.
Rozszerzenie dotyczy mienia zgłaszanego do ubezpieczenia w systemie sum stałych i na
pierwsze ryzyko.
Limit odpowiedzialności: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
h) Nośniki obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)
Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)
rozumiane jako rozszerzenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń o szkody
w nośnikach obrazu np. w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.
Odszkodowanie będzie wypłacane w przypadku:
 szkody spowodowanej wskutek działania wody, ognia bądź kradzieży
z włamaniem i rabunku w wartości odtworzeniowej;
 szkód spowodowanych wskutek innych ryzyk niż w/w, odszkodowanie będzie
wypłacane w wartości odtworzeniowej pomniejszonej o wskaźnik zużycia
rozumiany jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do
normy technicznej (tj. liczby kopii) jaka jest przewidziana przez producenta dla
danego urządzenia.
i)
Sprzęt przenośny (klauzula 101/1)
Ubezpieczenie sprzętu przenośnego rozumiane jako rozszerzenie odpowiedzialności
Zakładu Ubezpieczeń o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym (także
w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem
ubezpieczenia.
Ubezpieczenie obejmuje ryzyko kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów
z pojazdów w następujących sytuacjach:
 pojazd jest wyposażony w trwałe zadaszenie (tj. jednolita sztywna konstrukcja);
Strona 20 z 46



j)
pojazd w trakcie postoju podczas transportu został prawidłowo zamknięty
i został włączony sprawnie działający system alarmowy;
zdarzenie miało miejsce w godzinach miedzy 6:00 a 22:00. Niniejszy zapis nie
ma zastosowania w sytuacji, kiedy pojazd z transportowanym sprzętem
znajdował się na strzeżonym parkingu lub zamkniętym garażu;
pozostawiony w pojeździe sprzęt jest niewidoczny z zewnątrz.
Ochroną nie jest objęta odpowiedzialność za szkody, które są objęte
ubezpieczeniem Auto Casco oraz OC sprawcy szkody, a także szkody powstałe
na sutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub
jego braku.
Lampy elektronowe
Ubezpieczenie lamp elektronowych rozumiane jako rozszerzenie odpowiedzialności
Zakładu Ubezpieczeń na wszystkie ryzyka o szkody polegające na utracie lub
uszkodzeniu lamp elektronowych.
Odszkodowanie będzie wypłacane w przypadku:
 szkody spowodowanej wskutek działania wody, ognia bądź kradzieży
z włamaniem i rabunku w wartości odtworzeniowej;
 szkód spowodowanych wskutek innych ryzyk niż w/w, odszkodowanie będzie
wypłacane w wartości odtworzeniowej pomniejszonej o wskaźnik zużycia
określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia Zakładu Ubezpieczeń.
k) Endoskopy i urządzenia do terapii dożylnej
Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej rozumiane jako
rozszerzenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń o szkody w urządzeniach
przeznaczonych do endoskopii oraz do terapii dożylnej.
Odszkodowanie będzie wypłacane pod warunkiem, że:
 podczas przeprowadzania badań zostaną zachowane warunki bezpieczeństwa,
które są wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie;
 są
przestrzegane
każdorazowo
zalecenia
producenta,
które
dotyczą
odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi,
konserwacji oraz przechowywania.



System ubezpieczenia
a) sprzęt elektroniczny
b) dane i nośniki danych
c) oprogramowanie
d) zwiększone koszty działalności
sumy stałe
na pierwsze ryzyko
na pierwsze ryzyko
na pierwsze ryzyko
Podstawa szacowania wartości
a) sprzęt elektroniczny
b) dane nośniki danych
c) oprogramowanie
d) zwiększone koszty działalności
wartość
wartość
wartość
wartość
Franszyzy i udziały własne
Franszyza integralna:
Franszyza redukcyjna:
Udział własny:
księgowa brutto
odtworzeniowa
odtworzeniowa
odtworzeniowa
zniesiona
500 zł
zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód
w okresie ubezpieczenia
z zastrzeżeniem franszyz i udziałów własnych określonych odmiennie w pozostałych zapisach
SIWZ oraz klauzulach dodatkowych
Strona 21 z 46

Obligatoryjne klauzule dodatkowe
1. Klauzula jurysdykcji
2. Klauzula stempla bankowego
3. Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody
4. Klauzula rozliczenia składki
5. Klauzula reprezentantów
6. Klauzula wartości księgowej brutto
7. Klauzula wartości odtworzeniowej
8. Klauzula przeniesienia mienia
9. Klauzula przewłaszczenia mienia
10. Klauzula prac budowlanych
11. Klauzula początku odpowiedzialności
12. Klauzula niezmienności warunków umowy
13. Klauzula umów krótkookresowych
14. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ
15. Klauzula automatycznego pokrycia
16. Klauzula podatku VAT
17. Klauzula zużycia technicznego
18. Klauzula uznania
19. Klauzula zniesienia zasady proporcji
20. Klauzula uderzenia pojazdu własnego
21. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie
22. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych
23. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
24. Klauzula zabezpieczeń przeciwprzepięciowych
25. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody
26. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia
27. Klauzula poszukiwania uszkodzeń
28. Klauzula 72 godzin
29. Klauzula braku części zamiennych
30. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania
31. Klauzula wypłaty odszkodowania za sprzęt elektroniczny w przypadku szkody
całkowitej
32. Klauzula wypłaty odszkodowania za sprzęt elektroniczny w przypadku szkody
częściowej
33. Klauzula szkód wymagających natychmiastowej naprawy
34. Klauzula transportowa
35. Klauzula miejsca ubezpieczenia (klauzula miejsca świadczenia usług)
36. Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców
37. Klauzula terroryzmu
38. Klauzula sumy prewencyjnej

Fakultatywne klauzule dodatkowe
1. Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych
2. Klauzula składowania
3. Klauzula wyrównania kwot
4. Klauzula samolikwidacji drobnych szkód majątkowych
5. Klauzula ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do
zainstalowania
6. Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego
7. Klauzula przeoczenia
8. Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych,
nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego
Strona 22 z 46
9. Klauzula błędów księgowych
10. Klauzula szkód następczych
Treść klauzul obligatoryjnych dla zdań CZĘŚCI I zamówienia
Poszczególne klauzule obligatoryjne dotyczą wszystkich rodzajów ubezpieczeń, do których zostały
przypisane.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwa i treść klauzuli
Klauzula jurysdykcji
Niniejszym ustala się, że wszelkie spory z tytułu przedmiotowej umowy ubezpieczenia mogą
być poddane przez strony rozstrzygnięciu przez sąd polubowny. W przypadku braku zapisu
na sąd polubowny spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby
Ubezpieczającego.
Klauzula stempla bankowego
Niniejszym ustala się, że za datę prawidłowego opłacenia składki (raty składki)
ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego, jaka jest
uwidoczniona na przelewie bankowym lub pocztowym, przy założeniu że na rachunku
Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków.
W przeciwnym wypadku za datę zapłaty zostanie uznana data, w której składka (rata
składki) znalazła się na rachunku Zakładu Ubezpieczeń.
Klauzula przekształceniowa
Niniejszym ustala się, że w przypadku przekształcenia prawnego SPZOZ-ów, ZOZ-ów (także
w spółkę prawa handlowego) Ubezpieczyciel dokona cesji wszelkich praw wynikających z
zawartych umów ubezpieczenia na nowy podmiot.
Cesja zostanie dokonana:
 na wniosek Ubezpieczającego;
 za zgodną wolą obu Stron;
 z zachowaniem wszystkich warunków określonych w umowie ubezpieczenia;
pod warunkiem, że przekształcony podmiot będzie posiadać analogiczny profil działalności jak
przed przekształceniem prawnym.
Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody
Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład Ubezpieczeń nie
jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych.
Klauzula rozliczenia składki
Niniejszym uzgadnia się, że wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy,
(w szczególności związane z dopłatą lub zwrotem składek) będą dokonywane proporcjonalnie
za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, tzn. z zastosowaniem zasady „pro rata temporis”.
Ponadto nie będzie miała zastosowania składka minimalna.
Klauzula reprezentantów
Niniejszym uzgadnia się, że ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń
za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego
lub osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność jedynie do reprezentantów
Ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ
wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do
zarządzania ubezpieczonym podmiotem.
Klauzula wartości księgowej brutto
Strona 23 z 46
Lp.
8.
9.
10.
Nazwa i treść klauzuli
Niniejszym uzgadnia się, że w sytuacji kiedy Ubezpieczający zadeklaruje do ubezpieczenia
mienie według wartości księgowej brutto, Zakład Ubezpieczeń zaakceptuje zadeklarowane
wartości bez względu na:
 wiek ubezpieczonego mienia;
 stopień umorzenia (amortyzacji) ubezpieczonego mienia;
 technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia;
 bez względu na wartość nową danego środka trwałego
a odszkodowanie za uszkodzone mienie zostanie wypłacone do pełnej wysokości szkody, do
określonej w SIWZ wartości księgowej brutto uszkodzonego lub utraconego środka trwałego
(bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego) obejmującej koszt naprawy,
wymiany, nabycia lub odbudowy z uwzględnieniem kosztów montażu, demontażu,
transportu, ceł i innych opłat.
W przypadku zastosowania wartości księgowej brutto zasada proporcjonalnej wypłaty
odszkodowania stosowana będzie tylko w przypadku niezgodności wartości księgowej brutto
zadeklarowanej przez Ubezpieczającego do faktycznej wartości księgowej brutto jaka wynika
z zapisów w rejestrach księgowych prowadzonych przez Ubezpieczającego.
Klauzula wartości odtworzeniowej
Niniejszym uzgadnia się, że w sytuacji kiedy Ubezpieczający zadeklaruje do ubezpieczenia
mienie według wartości odtworzeniowej (nowej), Zakład Ubezpieczeń zaakceptuje
zadeklarowane wartości bez względu na:
 wiek ubezpieczonego mienia;
 stopień umorzenia (amortyzacji) ubezpieczonego mienia;
 technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia;
a odszkodowanie za uszkodzone mienie zostanie wypłacone do pełnej wysokości szkody, do
określonej w SIWZ wartości odtworzeniowej (nowej) uszkodzonego lub utraconego środka
trwałego (bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego) obejmującej koszt
naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy z uwzględnieniem kosztów montażu, demontażu,
transportu, ceł i innych opłat.
Klauzula dewastacji
Niniejszym uzgadnia się, że ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome
i nieruchome Ubezpieczającego od ryzyka dewastacji (wandalizmu), zarówno związanego jak
i nie związanego z ryzykiem kradzieży, włamania i rabunku, rozumianego jako bezprawne,
rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osobę trzecią (w tym
przez pacjentów, także niepełnosprawnych intelektualnie lub z ograniczoną świadomością) w
tym na skutek zanieczyszczenia farbą, pomalowania, porysowania i graffiti. Ubezpieczenie
dotyczy także uszkodzenia mienia przez zwierzęta (w tym uszkodzenia elewacji przez ptaki)
oraz zabór części uszkodzonego lub zniszczonego mienia z miejsca zdarzenia.
W odniesieniu do zanieczyszczenia farbą, pomalowania i graffiti ochrona obejmować będzie
także szkody w nieruchomościach nie będących własnością Ubezpieczonego, tzn. w sytuacji,
gdy Ubezpieczony wynajmuje tam powierzchnię i nie odpowiada za stan budynku, jednak ze
względu na konieczność utrzymania należytego wizerunku Ubezpieczonego, usunięcie
uszkodzeń jest zasadne.
Rozszerzenie nie dotyczy wartości pieniężnych oraz szkód w obiektach, które są opuszczone
i niewykorzystywane dłużej niż 30 dni.
Klauzula dotyczy mienia zgłaszanego do ubezpieczenia w systemie sum stałych i na pierwsze
ryzyko.
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Dla ryzyka graffiti wprowadza się podlimit w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Klauzula przeniesienia mienia
Niniejszym uzgadnia się, że zadeklarowane przez Ubezpieczającego mienie zostaje objęte
Strona 24 z 46
Lp.
11.
12.
13.
Nazwa i treść klauzuli
ochroną ubezpieczeniową także w przypadku jego stałego lub tymczasowego przeniesienia
pomiędzy lokalizacjami należącymi do Ubezpieczającego.
Oznacza to, że Zakład Ubezpieczeń będzie ponosił odpowiedzialność również w przypadku
zmiany miejsca ubezpieczenia mienia na skutek przeniesienia pomiędzy ubezpieczonymi
placówkami.
Ponadto mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową także w przypadku, gdy mienie to
czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP (np. w związku
z organizowaną imprezą, ekspozycją, remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją,
akcjami ratowniczymi)
Klauzula przewłaszczenia mienia
Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku cesji praw z umowy ubezpieczenia
i przewłaszczenia na zabezpieczenie ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa i jest
kontynuowana na dotychczasowych warunkach, chyba że strony umówią się inaczej.
Klauzula przepięć
Niniejszym uzgadnia się, że rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe
w ubezpieczanym mieniu wymienionym w umowie ubezpieczenia oraz w instalacjach
elektrycznych i energetycznych w wyniku przepięcia spowodowanego:
 bezpośrednim i pośrednim oddziaływaniem wyładowań atmosferycznymi lub innymi
zjawiskami elektrycznymi (jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego, itp.),
uwarunkowanymi działaniem atmosferycznym oraz związane z tym szkody
następcze;
 zmianą parametrów prądu elektrycznego lub wzbudzaniem się niszczących sił
elektromagnetycznych;
 wskutek pośredniego i bezpośredniego uderzenia pioruna;
 wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych,
 z innych przyczyn, za które nie budzącą wątpliwości winę i odpowiedzialność ponoszą
osoby trzecie (podmioty zewnętrzne).
Ochrona obejmuje także:
 zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, w tym wskutek niewłaściwych
parametrów prądu zasilania (np. zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci);
 szkody powstałe w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w linię, która przesyła
energię elektryczną lub w sieć zasilającą.
Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody, które powstały we wszelkiego rodzaju
bezpiecznikach, wkładkach topikowych, odgromnikach, stycznikach, żarówkach.
Limit odpowiedzialności: 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Limit nie dotyczy szkód powstałych w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w linię, która
przesyła energię elektryczną lub w sieć zasilającą - Zakład Ubezpieczeń podnosi
odpowiedzialność do pełnych sum ubezpieczenia.
Klauzula prac budowlanych
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o zdarzenia wynikłe
przy i w związku z wykonywaniem:
 prac remontowo – budowlanych w jednostce Ubezpieczonego w szczególności prac
budowlanych
i
montażowych,
prac
konserwacyjnych,
naprawczych
lub
modernizacyjnych także tych, na które zgodnie z prawem budowlanym jest wymagane
pozwolenie na budowę pod warunkiem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem
konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;
 prac ziemnych.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest dla mienia będącego przedmiotem robót
budowlanych oraz w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeń losowych.
Limit odpowiedzialności:
Strona 25 z 46
Lp.
Nazwa i treść klauzuli

14.
15.
16.
17.
18.
dla mienia będącego przedmiotem robót budowlanych 500 000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
 dla pozostałego mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych – odpowiedzialność do wysokości sum ubezpieczenia określonych w
umowie ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna: 1 000 zł
Klauzula początku odpowiedzialności
Niniejszym uzgadnia się, że uchyla się wszelkie postanowienia karencji odpowiedzialności
Zakładu Ubezpieczeń lub postanowienia o podobnym skutku dla Ubezpieczonego za
jakiekolwiek ryzyko objęte ubezpieczeniem, zaś odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń
rozpoczyna się od dnia początku okresu ubezpieczenia zgodnie z treścią polisy oraz innych
dokumentów, na podstawie których zawarto ubezpieczenie - w szczególności wniosku
ubezpieczeniowego - niezależnie od dnia zapłaty składki ubezpieczeniowej oraz dnia
dostarczenia dokumentu ubezpieczenia.
Klauzula niezmienności warunków umowy
Niniejszym uzgadnia się, że w okresie ubezpieczenia zastosowanie mieć będą warunki umowy
oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania
zmiany, również w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy
ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności.
Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanym w art.
816 kodeksu cywilnego.
Klauzula umów krótkookresowych
Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku zgłoszenia przez Ubezpieczającego konieczności
zawarcia umowy krótkookresowej, zastosowanie będą miały wynegocjowane warunki danej
umowy ubezpieczenia, a Zakład Ubezpieczeń nie będzie stosował składki minimalnej lub
depozytowej. Dla nowej krótkookresowej umowy ubezpieczenia zastosowany będzie system
naliczania składki za każdy dzień ochrony tj. „pro rata temporis”. Zasada ta dotyczy również
doubezpieczeń oraz klauzuli automatycznego pokrycia.
Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ
Niniejszym uzgadnia się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostaje mienie (nowo nabyte
środki trwałe i pozostałe wyposażenie), w posiadanie którego wszedł Zamawiający w okresie
od 01.12.2016r. do 05.03.2017r., czyli w okresie po zebraniu danych do ubezpieczenia a
przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia jaki wynika z zapisów SIWZ lub środki trwałe i
wyposażenie, których wartość wzrosła w tym okresie.
Dla tej masy majątkowej ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia 06.03.2017r.
Zaktualizowane wartości oraz wykazy mienia zgłaszanego do ubezpieczenia zostaną
przesłane do Zakładu Ubezpieczeń najdalej w terminie do 30.04.2017r.
Składka za ubezpieczenia mienia w ramach niniejszej klauzuli zostanie rozliczona zgodnie ze
stawkami zastosowanymi w ofercie przetargowej w terminie 30 dni od daty przekazania
zaktualizowanych wartości i wykazów mienia.
Klauzula automatycznego pokrycia
Niniejszym uzgadnia się, że obejmuje się ochroną wszystkie nowo nabyte środki trwałe
i pozostałe wyposażenie oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w okresie
ubezpieczenia wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji bądź remontów. Ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przejścia na Ubezpieczonego ryzyka utracenia
bądź uszkodzenia mienia.
Klauzula ta nakłada na Ubezpieczonego obowiązek zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń
i podania nowych wartości środków trwałych i wyposażenia w terminie 30 dni po zakończeniu
każdego z 12-miesięcznego okresu polisowania. Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia
zostanie naliczona po zakończeniu każdego z 12-miesięcznegookresu polisowania wg taryf
zastosowanych w ofercie przetargowej, w systemie ”pro rata temporis”, a jako potwierdzenie
Strona 26 z 46
Lp.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Nazwa i treść klauzuli
ubezpieczenia zostanie wystawiony aneks lub dodatkowa polisa. Z tytułu wystawienia aneksu
lub polisy nie będzie stosowana składka minimalna.
W przypadku konieczności wcześniejszego potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej Zakład
Ubezpieczeń wystawi bezskładkowo stosowny dokument (np. potwierdzenie ubezpieczenia,
certyfikat) dla Ubezpieczającego.
Wartość majątku objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia
danego rodzaju mienia
Klauzula podatku VAT
Niniejszym uzgadnia się, że jeżeli suma ubezpieczenia zawierała podatek VAT to
odszkodowanie płatne będzie z podatkiem VAT, o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT.
Klauzula zużycia technicznego
Stopień zużycia technicznego nie jest brany pod uwagę przy wypłacie odszkodowania
Klauzula uznania
Niniejszym ugadania się, że Zakład Ubezpieczeń uznaje, że przy zawieraniu umowy
ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny
ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał
Zakład Ubezpieczeń przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie
z prawdą. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków
uregulowanych w art. 816 kodeksu cywilnego.
Klauzula zniesienia zasady proporcji
Niniejszym uzgadnia się, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie ma zastosowana
zasada proporcji.
Klauzula uderzenia pojazdu własnego
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody
spowodowane uderzeniem pojazdu używanym przez Ubezpieczającego lub przez osoby, za
które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność.
Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie
Niniejszym uzgadnia się, że zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki
niezawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim terminie, mają
zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie
odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru szkody.
Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych
Niniejszym uzgadnia się, że Zakładowi Ubezpieczeń znany jest stan zabezpieczeń
przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do
Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające.
Brak działania zabezpieczeń nie będzie powodować obniżenia wysokości odszkodowania pod
warunkiem, że nie popełniono błędu w ich konserwacji z winy Zamawiającego.
Zakładowi Ubezpieczeń przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji zabezpieczeń.
Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
Niniejszym uzgadnia się, że Zakładowi Ubezpieczeń znany jest stan zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do
Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające.
Brak działania zabezpieczeń nie będzie powodować obniżenia wysokości odszkodowania pod
warunkiem, że nie popełniono błędu w ich konserwacji z winy Zamawiającego.
Zakładowi Ubezpieczeń przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji zabezpieczeń.
Klauzula zabezpieczeń przeciwprzepięciowych
Niniejszym ugadania się, że Zakład Ubezpieczeń przyjmuje mienie do ubezpieczenia zgodnie
z istniejącym stanem zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Stan i ilość posiadanych
zabezpieczeń jest znany Zakładowi Ubezpieczeń i uznany za wystarczający do udzielenia
ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.
Brak działania zabezpieczeń nie będzie powodować obniżenia wysokości odszkodowania pod
Strona 27 z 46
Lp.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Nazwa i treść klauzuli
warunkiem, że nie popełniono błędu w ich konserwacji z winy Zamawiającego.
Zakładowi Ubezpieczeń przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji zabezpieczeń.
Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody
Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku powstania szkody, limity sum ubezpieczenia na
pierwsze ryzyko uwzględnione w polisie zostaną wznowione na wniosek Ubezpieczającego.
W takiej sytuacji rozliczenie składki na zasadzie „pro rata temporis” nastąpi w ciągu trzech
miesięcy po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia
Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku odstąpienia przez Ubezpieczającego od naprawy,
zakupu lub odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, odszkodowania będzie
wypłacone tak, jakby nastąpiła naprawa, zakup lub odbudowa mienia zgodnie z warunkami
umowy ubezpieczenia.
Klauzula poszukiwania uszkodzeń
Niniejszym
uzgadnia
się,
że
Zakład
Ubezpieczeń
pokryje
poniesione
przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego:
 koszty poszukiwania miejsca powstania oraz koszty usunięcia przyczyny
uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia, w tym: poszukiwania
uszkodzonej wszelkiego rodzaju instalacji oraz poszukiwania wycieków z instalacji
wodno-kanalizacyjnej
 koszty umożliwienia dokonania naprawy lub wymiany uszkodzonego mienia, w
tym także dojazdu do uszkodzonego mienia;
 koszty usunięcia skutków takich poszukiwań.
Klauzula dotyczy także terenu wokół budynku.
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Klauzula 72 godzin
Niniejszym uzgadnia się, że wszystkie szkody następujące po sobie w czasie 72 godzin
powstałe w miejscu ubezpieczenia na skutek tego samego rodzaju zdarzenia losowego,
traktowane są, jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do franszyzy lub udziału własnego
w umowie ubezpieczenia.
Klauzula braku części zamiennych
Niniejszym ugadania się, że w sytuacji, kiedy uszkodzeniu ulegnie jeden z elementów
podzespołu, który wchodzi w skład urządzenia, maszyny, aparatu objętego umową
ubezpieczenia a jego samodzielny zakup nie jest możliwy, Zakład Ubezpieczeń pokryje koszt
zakupu całego podzespołu.
Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania
Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku zaistnienia szkody w ciągu 3 dni roboczych od dnia
zgłoszenia szkody na miejsce zdarzenia zostanie skierowany przez Zakład Ubezpieczeń
likwidator, który dokona oceny szkody.
Zakład Ubezpieczeń dokona wypłaty poszkodowanemu zaliczki na poczet należnego
odszkodowania w terminie 14 dni od daty oględzin. Zaliczka zostanie wypłacona jeżeli dana
szkoda jest objęta ochroną ubezpieczeniową i Zakład Ubezpieczeń przyjął za nią
odpowiedzialność, w wysokości 50 % szacunkowych bezspornych kosztów szkody
stwierdzonych kosztorysem i/lub wyliczeniem wysokości szkody zaakceptowanym przez
Zamawiającego.
Klauzula wypłaty odszkodowania za sprzęt elektroniczny w przypadku szkody
całkowitej
Niniejszym uzgadnia się, że Ubezpieczający może zastąpić zniszczony sprzęt elektroniczny
poprzez zakup dowolnego modelu urządzenia tego samego rodzaju ofertowanego aktualnie
przez producenta zniszczonego sprzętu lub innego producenta o podobnej renomie, jeżeli w
przypadku zaistnienia szkody koszt naprawy sprzętu jest wyższy niż 80% sumy
ubezpieczenia.
Strona 28 z 46
Lp.
35.
36.
37.
38.
Nazwa i treść klauzuli
Zakupiony model może charakteryzować się wyższymi parametrami technicznymi od
zniszczonego sprzętu.
W ramach niniejszej klauzuli odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń jest ograniczona do
zadeklarowanej sumy ubezpieczenia sprzętu dotkniętego szkodą.
Klauzula wypłaty odszkodowania za sprzęt elektroniczny w przypadku szkody
częściowej
Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku szkody częściowej Ubezpieczający może zastąpić
zniszczoną/uszkodzoną część sprzętu elektronicznego poprzez zakup nowej części, która
może
charakteryzować
się
wyższymi
parametrami
technicznymi
od
części
zniszczonej/uszkodzonej.
W ramach niniejszej klauzuli odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń jest ograniczona do
zadeklarowanej sumy ubezpieczenia sprzętu dotkniętego szkodą.
Klauzula szkód wymagających natychmiastowej naprawy
Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku powstania szkód wymagających natychmiastowej
naprawy w celu zachowania ciągłości wykonywania zadań lub ze względu na bezpieczeństwo
wykonywanej działalności dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania naprawy, tj.
bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczonego
bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. W przypadku
tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia,
Ubezpieczony zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Zakładowi Ubezpieczeń
dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Zakładowi
Ubezpieczeń elementów uszkodzonych podlegających wymianie.
Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji
Niniejszym uzgadnia się, że Zakład Ubezpieczeń udzieli ochrony ubezpieczeniowej w mieniu,
które zostało wyłączone z eksploatacji na okres powyżej 30 dni z zastrzeżeniem, że:
 lokalizacje objęte są dozorem np. elektronicznym,
 instalacje przeciwpożarowe utrzymywane są w gotowości do użycia.
Odpowiedzialność obejmuje szkody polegające na utracie bądź uszkodzeniu mienia także
podczas nie użytkowania i tymczasowego magazynowania mienia w miejscu ubezpieczenia.
Klauzula transportowa
1. Niniejszym uzgadnia się, że obejmuje się ochroną ubezpieczeniową maszyny,
urządzenia i wyposażenie oraz niskocenne składniki majątku stanowiące własność
Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będące w ich posiadaniu na podstawie
tytułu prawnego od szkód powstałych w tym mieniu podczas transportu na terenie RP.
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy transportów, które spełniają łącznie następujące
kryteria:
1) transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których Ubezpieczony lub
Ubezpieczający prowadzi działalność;
2) transport wykonywany jest przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub
osoby, za które ponoszą one odpowiedzialność lub przez osoby trzecie na
podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności umów
przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.
W odniesieniu do transportów wykonywanych przez przewoźników zawodowych brak
polisy ubezpieczenia OC przewoźnika (OCPD) nie powoduje braku ochrony
w ubezpieczeniu mienia w transporcie.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń
losowych:
1) pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego,
huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i
zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza,
upadek drzew, budynków lub budowli;
Strona 29 z 46
Lp.
39.
40.
41.
Nazwa i treść klauzuli
2) wypadek, jakiemu uległ środek transportu;
3) rabunek;
4) kradzież mienia wraz ze środkiem transportu;
5) kradzież z włamaniem.
3. Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego
mienia, a za koniec transportu – moment zakończenia wyładunku w miejscu
docelowym. Szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku mienia są objęte
ubezpieczeniem.
4. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania
niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak
również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalna ładowność;
2) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w
pojeździe;
3) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i
właściwości przewożonego w nim mienia;
4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi,
ilości lub objętości;
5) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;
6) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia
narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej
środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub
leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami;
5. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportu:
1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki
2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym
Klauzula kosztów odtworzenia dokumentów ponad sumę ubezpieczenia
Niniejszym uzgadnia się, że Zakład Ubezpieczeń pokrywa ponad sumę ubezpieczenia w
granicach ustalonego limitu udokumentowane koszty, które są związane z odnowieniem,
odtworzeniem, osuszaniem, oczyszczaniem, odgrzybianiem, zabezpieczeniem, transportem
itp. dokumentów takich jak np. akty, plany, mapy, dokumentacja techniczna, dokumentacja
medyczna, umowy, bądź wszelkich innych dokumentów, które zostały zniszczone bądź
uszkodzone w związku ze szkodą objętą zakresem ubezpieczenia.
Ochrona obejmuje koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z
włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników,
na których dokumentacja była zawarta, w tym koszty usług firmy specjalizującej się w
zakresie wykonywania prac (czynności) określonych w niniejszej klauzuli.
Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia: 100 000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Klauzula miejsca ubezpieczenia (klauzula miejsca świadczenia usług)
Niniejszym ugadania się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie bez względu na
lokalizację – każde miejsce związane z działalnością prowadzoną przez Ubezpieczonego, obok
wymienionych w dokumencie ubezpieczenia, także wszystkie aktualne i przyszłe lokalizacje
własne, najmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek inny sposób używane przez niego na
obszarze Polski (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją,
organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi).
Klauzula dodatkowych kosztów działalności
Niniejszym uzgadnia się, że Zakład Ubezpieczeń pokrywa niezbędne i ekonomicznie
uzasadnione zwiększone koszty działalności poniesione przez Ubezpieczonego w celu
kontynuowania normalnego trybu działalności, zaistniałe w związku z przerwą lub
zakłóceniem prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności powstałym na skutek zdarzenia
Strona 30 z 46
Lp.
42.
43.
Nazwa i treść klauzuli
losowego objętego ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych.
Zakład Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie za poniesione przez Ubezpieczającego
dodatkowe uzasadnione koszty działalności udokumentowane rachunkami, kosztorysami
powstałe w okresie niezbędnym do przywrócenia stanu technicznego sprzed szkody, nie
dłuższym niż 6 miesięcy od daty powstania szkody.
Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń ograniczona jest jedynie do tych kosztów (lub ich
części), które zostałyby poniesione w tym samym okresie, w zwykłych okolicznościach, gdyby
nie doszło do powstania szkody w mieniu.
Brak wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia, ze względu na wysokość
zastosowanej franszyzy, nie ma wpływu na odpowiedzialność za szkody objęte ochroną
ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli.
Kosztami objętymi ochroną ubezpieczeniową są w szczególności:
1) koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji;
2) koszty użytkowania zastępczych pomieszczeń;
3) koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń;
4) koszty dodatkowego zatrudnienia/ nadgodzin;
5) koszty poinformowania dostawców i klientów o zmianie lokalizacji.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów dodatkowych powstałych lub zwiększonych
wskutek:
1) braku wystarczających środków finansowych niezbędnych do odtworzenia mienia
dotkniętego szkodą w jak najkrótszym czasie, o ile brak powyższych środków nie
wynika z braku wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od
zgłoszenia szkody objętej ubezpieczeniem;
2) decyzji Ubezpieczającego o zmianie rodzaju działalności lub miejsca jej prowadzenia
oraz innowacji i ulepszeń wprowadzanych w trakcie odbudowy zniszczonego mienia;
3) opóźnienia wznowienia działalności po szkodzie, w wyniku decyzji Ubezpieczającego.
Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o koszty
wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów zewnętrznych takich jak: architekci, konsultanci,
inspektorzy, inżynierowie itp., które Ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu
odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia
ubezpieczonego zdarzenia szkodowego. Zakres Klauzuli obejmuje koszty poniesione przez
Ubezpieczającego w celu ustalenia zakresu i rozmiarów szkody.
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Klauzula terroryzmu
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe
w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji
ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim wynikiem aktu
terroryzmu.
Za akt terroryzmu uważa się działania, które mają na celu wprowadzenie chaosu,
zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych
skutków ekonomicznych, politycznych, ideologicznych, religijnych, społecznych lub
socjalnych.
Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe na skutek:
 skażenia biologicznego lub chemicznego
 działań hackerów komputerowych, ataków elektronicznych, włamań komputerowych,
wprowadzenia wirusów komputerowych
Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna: 2 000 zł.
Strona 31 z 46
Lp.
44.
45.
46.
47.
Nazwa i treść klauzuli
Klauzula ewakuacji
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o koszty ewakuacji
pacjentów oraz sprzętu medycznego, bez względu na przyczynę - w szczególności
fałszywymi alarmami pod warunkiem, że niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.
Pod pojęciem kosztów ewakuacji rozumie się poniesione i udokumentowane koszty, które są
związane z:
 transportem pacjentów;
 transportem sprzętu medycznego;
 magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla
czynności ewakuacyjnych;
 dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty;
 pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej
doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego
pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę.
Zakład Ubezpieczeń pokrywa w/w koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja
przeprowadzona została na polecenie Dyrekcji Szpitala, Policji, Straży Pożarnej lub Straży
Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.
Limit odpowiedzialności: 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Klauzula sumy prewencyjnej
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o tzw. prewencyjną
sumę ubezpieczenia, która dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych i którego
suma ubezpieczenia jest niższa od wartości szkody (niedoubezpieczenie).
W sytuacji nieubezpieczenia różnica między wysokością szkody a wartością mienia zgłoszoną
do ubezpieczenia zostanie pokryta z dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia –
maksymalnie do wysokości szkody z uwzględnieniem poniższego limitu.
Limit odpowiedzialności: 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Klauzula przetężenia
Niniejszym uzgadnia się, że rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w
ubezpieczanym mieniu ruchomym oraz w instalacjach elektrycznych i energetycznych
powstałe na skutek przetężeń (będące skutkiem powstania niewłaściwych parametrów prądu
elektrycznego powodujących zmiany w natężeniu prądu) spowodowanych wyładowaniami
atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi zarówno uwarunkowanymi zjawiskami
atmosferycznymi jak i tymi wynikającymi z innych przyczyn niż wyładowania atmosferyczne
oraz związane z tym szkody następcze.
Limit odpowiedzialności: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Klauzula szkód elektrycznych
Niniejszym uzgadnia się, że rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody w
ruchomościach oraz instalacjach elektrycznych objętych ubezpieczeniem mienia od ognia i
innych zdarzeń losowych spowodowane nie zachowaniem właściwych parametrów prądu
elektrycznego, w szczególności takich zdarzeń jak:
 zanik napięcia jednej lub kilu faz;
 zwarcie;
 zmiana napięcia zasilania poniżej lub powyżej napięcia znamionowego lub całkowity
zanik napięcia;
 wadliwie funkcjonowanie lub nie zadziałanie zabezpieczeń chroniących urządzenia;
 zamiana częstotliwości prądu elektrycznego;
 działanie indukcji elektromagnetycznej;
 przeskok iskry od instalacji odgromowych do urządzenia;
 uszkodzenie izolacji;
 przegrzanie;
 okopcenie,
Strona 32 z 46
Lp.
Nazwa i treść klauzuli
 działanie elektryczności atmosferycznej.
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
 mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej;
 w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat
naprawczy;
 w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na
przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami
i przeglądami);
 we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach,
itp.) i licznikach;
 we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz
żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
Limit odpowiedzialności: 150 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Klauzula ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn, urządzeń lub aparatów
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody polegające na
awariach lub uszkodzeniach maszyn, urządzeń i aparatów zainstalowanych w miejscu
wymienionym w umowie, zdatnych do użytku i użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem,
których testy próbne zostały zakończone z wynikiem pozytywnym.
Za awarię i uszkodzenie uważa się stan techniczny maszyny, urządzenia lub aparatu, który
ogranicza lub uniemożliwia jego dalszą eksploatację oraz zmniejszenie sprawności lub
niesprawność maszyny, urządzenia lub aparatu ograniczające jego zdatność do działania.
Limit odpowiedzialności: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
48.
Treść fakultatywnych klauzul i warunków dodatkowych
oraz liczba punktów możliwych do uzyskania w przypadku ich akceptacji
dla zdań CZĘŚCI I zamówienia
Akceptacja danego dodatkowego warunku ubezpieczenia jest jednoznaczna z przyjęciem go do
wszystkich rodzajów ubezpieczeń, do których został przypisany.
Lp.
1.
Nazwa i treść klauzuli / warunku dodatkowego
Liczba
punktów za
akceptację
Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony
o ryzyko zniszczenia, uszkodzenia, utraty mienia wskutek rozruchów,
strajków, zamieszek społecznych, przez które rozumie się:
 czynności osób biorących udział w jakichkolwiek zakłóceniach
porządku publicznego,
 działanie uprawnionej władzy przy tłumieniu lub próbach stłumienia
zakłóceń porządku publicznego lub przy zmniejszaniu skutków
takich zakłóceń
 umyślną
czynność
strajkującego
lub
innego
pracownika
popierającego strajk
 działanie uprawnionej władzy przy zapobieganiu lub próbach
zapobieżenia czynnościom lub przy zmniejszaniu skutków
czynności.
10
Strona 33 z 46
Lp.
2.
3.
4.
5.
Nazwa i treść klauzuli / warunku dodatkowego
Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia
Klauzula składowania
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony
o szkody powstałe w skutek zalania mienia składowanego bezpośrednio na
podłodze, przy założeniu że takie składowanie jest uzasadnione ze względu
na specyfikę i właściwości mienia pozwalające na takie składowanie.
Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia
znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.
Klauzula katastrofy budowlanej
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony
o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego,
gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części,
w rozumieniu definicji Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2006r. Nr 156 poz. 1118, z późn. zm.)
Ochrona nie obejmuje szkód powstałych w obiektach, które:
 użytkowane są niezgodnie z przeznaczeniem;
 nie posiadają odbioru końcowego robót dokonanego przez organ
nadzoru budowlanego;
 dopuszczone są tymczasowo do użytkowania.
Limit odpowiedzialności: 3 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia
Franszyza redukcyjna: 2 000 zł
Klauzula wyrównania kwot
Niniejszym uzgadnia się, że jeżeli w razie szkody zostanie stwierdzone, że
sumy ubezpieczenia poszczególnych ubezpieczonych pozycji przekraczają
odpowiadające im wartości ubezpieczenia, to powstałe nadwyżki zostaną
podzielone na te pozycje, co do których nawet po wykorzystaniu sumy
ubezpieczenia
prewencyjnego
(jeżeli
było
zawarte),
zachodzi
niedoubezpieczenie lub dla których zapisana w polisie suma ubezpieczenia
jest niewystarczająca z powodu powstałych kosztów związanych z
uniknięciem lub ograniczeniem szkody.
Klauzula samolikwidacji drobnych szkód majątkowych
Niniejszym uzgadnia się, że do szkód w wysokości do kwoty 10 000 zł ma
zastosowanie uproszczona forma likwidacji szkód na podstawie oświadczeń
złożonych przez Ubezpieczającego wraz z załączoną dokumentacją z
oględzin oraz dokumentacją zdjęciową w formie elektronicznej.
Ubezpieczony/Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do
ubezpieczyciela do samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając
uprzednio pisemny protokół zawierający:
a) Datę sporządzenia protokołu;
b) Skład komisji oraz dane osobowe osoby sporządzającej protokół;
c) Datę wystąpienia szkody;
d) Przyczyny powstania szkody;
e) Wykaz uszkodzonego mienia;
f) Krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności
powstania szkody
g) Szacunkowa wartość szkody;
h) Dokumentację fotograficzną.
Po dokonaniu naprawy/odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody
ubezpieczony /ubezpieczający dostarczy do ubezpieczyciela oprócz ww.
Strona 34 z 46
Liczba
punktów za
akceptację
25
20
35
10
Lp.
6.
7.
Nazwa i treść klauzuli / warunku dodatkowego
protokołu, dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie
odszkodowania tj.:
 protokoły uszkodzeń;
 faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody;
 inne dokumenty, jakich ubezpieczyciel odpowiednio do stanu
rzeczy może zażądać.
W
uzasadnionych
przypadkach
na
wniosek
ubezpieczyciela
ubezpieczający/ubezpieczony dostarczy kosztorys naprawy.
Powyższe postanowienia w żadnym razie:
a) nie zwalniają ubezpieczonego lub ubezpieczającego od obowiązku
zgłoszenia ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody,
a w przypadku jeśli posiada ona znamiona przestępstwa także
zawiadomić Policję;
b) nie ograniczają prawa ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej
odmowy wypłaci odszkodowania w przypadku jeżeli roszczenie
okaże się niezasadne.
Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie (ponad sumę
ubezpieczenia)
Niniejszym uzgadnia się, że Zakład Ubezpieczeń pokrywa ponad sumę
ubezpieczenia
konieczne
i uzasadnione
koszty
poniesione
przez
Ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową.
Łącznie z ww. kosztami Zakład Ubezpieczeń pokrywa także koszty rozbiórki
/ demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich
wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty
demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego
mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia
naprawy mienia dotkniętego szkodą.
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem
zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli
stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach
sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.
Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia: 20% wartości
powstałej szkody.
Klauzula ubezpieczenia od utraty czynszu
Niniejszym uzgadnia się, że ubezpieczeniem objęta jest wartość czynszu
z tytułu wynajmowania nieruchomości na ubezpieczonej posesji lub
pomieszczenia/lokalu.
Odszkodowaniu
podlega
strata
wynikająca
z niemożności świadczenia wynajmu z powodu szkody rzeczowej
spowodowanej ubezpieczonym ryzykiem, jaka dotknęła wyposażony
i przeznaczony do tego celu budynek/ lokal/ pomieszczenie należący do
Ubezpieczającego.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty wartości czynszu powstałej
lub zwiększonej wskutek:
 braku wystarczających środków finansowych niezbędnych do
odtworzenia mienia dotkniętego szkodą w jak najkrótszym czasie
o ile brak powyższych środków nie wynika z braku wypłaty
odszkodowania przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od
zgłoszenia szkody objętej ubezpieczeniem;
 decyzji Ubezpieczającego o zmianie rodzaju działalności lub miejsca
jej prowadzenia oraz innowacji i ulepszeń wprowadzanych w trakcie
Strona 35 z 46
Liczba
punktów za
akceptację
15
5
Lp.
Nazwa i treść klauzuli / warunku dodatkowego
odbudowy zniszczonego mienia,
decyzji właściwych organów administracji lokalnej lub państwowej,
które uniemożliwiają lub opóźniają odtworzenie zniszczonego mienia
lub dalsze prowadzenie działalności przez Ubezpieczającego,
 opóźnienia
wznowienia
działalności
w
wyniku
decyzji
Ubezpieczającego.
Maksymalny okres odpowiedzialności 6 miesięcy.
Okres odszkodowawczy kończy się nie później niż w dniu przywrócenia
mienia do stanu umożliwiającego podjęcie dotychczasowej działalności.
Warunkiem odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli jest
udokumentowanie przez Ubezpieczającego faktu wynajęcia lub możliwości
wynajęcia danych nieruchomości.
Limit odpowiedzialności: 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
Klauzula ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w okresie od daty
dostawy do zainstalowania
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się
o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach polegające
na jego uszkodzeniu lub utracie w okresie:
 od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia
 do daty włączenia do planowanej eksploatacji na stanowisku pracy.
Termin magazynowania (składowania) nie może przekroczyć 6 miesięcy od
daty dostawy.
Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie
elektronicznym/ częściach, które powstały podczas transportu, montażu, a
także za szkody za które odpowiedzialni są: producenci, spedytorzy,
sprzedawcy, firmy montażowe lub inne podmioty.
Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego
Niniejszym uzgadnia się, że nie przechodzą na Zakład Ubezpieczeń
przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia
zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania
Ubezpieczonemu w przypadku gdy sprawcą szkody jest:
a) pracownik świadczący pracę lub usługę na rzecz Ubezpieczającego
(za pracownika uważa się osobę fizyczną zatrudnioną przez
Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, powołania,
mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę oraz
wolontariuszy, praktykantów, stażystów, doktorantów, którym
Zamawiający powierzył wykonanie pracy);
b) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wyłącznie na
rzecz Ubezpieczającego.
Klauzula stałych kosztów działalności
1. Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia obejmuje ochroną
ubezpieczeniową koszty stałe działalności, które Ubezpieczający
poniósł w czasie przerwy działalności w miejscu ubezpieczenia
wskazanym w umowie ubezpieczenia, w wyniku wystąpienia szkody
spowodowanej ubezpieczonym zdarzeniem losowym.
2. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty wskazane w
ust. 1 wyłącznie pod warunkiem, że szkoda w ubezpieczonym mieniu,
objęta jest zakresem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.
3. Przez użyte w treści klauzuli określenia należy rozumieć:
Liczba
punktów za
akceptację

8.
9.
10.
Strona 36 z 46
15
15
10
Lp.
11.
12.
13.
Nazwa i treść klauzuli / warunku dodatkowego
1) Koszty stałe działalności – związane z prowadzoną działalnością
wydatki, które nie zależą od wielkości zakupów, produkcji lub
sprzedaży, które mogłyby być pokryte przez Ubezpieczającego
przy niezakłóconym przebiegu działalności poniesione na:
a) Opłaty dzierżawne, czynsze oraz opłaty za pobór energii
elektrycznej,
cieplnej,
wody
i
gazu
związane
z ubezpieczonym budynkiem lub lokalem, w którym
powstała szkoda;
b) podstawowe wynagrodzenie pracowników z tytułu umów
o pracę;
c) odsetki rat kredytów, pożyczek i rat leasingowych.
2) Okres odszkodowawczy – okres trwający od dnia wystąpienia
szkody powodującej przerwanie działalności Ubezpieczającego do
dnia przywrócenia mienia do stanu pierwotnego i zaistnienia
technicznych możliwości prowadzenia działalności w zakresie
sprzed szkody, nie dłuższej jednak niż 6 miesięcy.
4. W ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) kosztów stałych działalności ponoszonych przez Ubezpieczającego
w związku z:
a) brakiem
wystarczających
środków
finansowych
niezbędnych do odtworzenia mienia dotkniętego szkodą w
jak najkrótszym czasie, o ile brak powyższych środków nie
wynika
z
braku
wypłaty
odszkodowania
przez
Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody
objętej ubezpieczeniem;
b) decyzjami Ubezpieczającego o zmianie rodzaju działalności
lub
miejsca
jej
prowadzenia
oraz
innowacjami
i ulepszeniami wprowadzanymi w trakcie odbudowy
zniszczonego mienia;
c) opóźnieniem
wznowienia
działalności
po
szkodzie,
w wyniku decyzji Ubezpieczającego;
2) premii, dodatków specjalnych do wynagrodzeń.
Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia
Klauzula przeoczenia
Niniejszym ugadania się, że jeżeli zostały przeoczone istotne informacje
przez Ubezpieczającego i nie dostarczone Ubezpieczycielowi w wymaganym
terminie oraz nie będą skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
Ubezpieczającego, to Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność pod
warunkiem uzupełnienia brakującej informacji niezwłocznie po stwierdzeniu
przeoczenia.
Klauzula zwiększonych kosztów odtworzenia mienia
Niniejszym uzgadnia się, że w sytuacji gdy po wystąpieniu szkody ze
względu na decyzje administracyjne lub w związku z obowiązującymi
przepisami Ubezpieczony będzie musiał ponieść większe wydatki na
odtworzenie mienia, to Zakład Ubezpieczeń pokryje te wydatki do limitu
wskazanego w niniejszej klauzuli.
Limit odpowiedzialności: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia
Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach
nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu
Strona 37 z 46
Liczba
punktów za
akceptację
15
35
15
Lp.
14.
15.
16.
Nazwa i treść klauzuli / warunku dodatkowego
ekspresowego
Niniejszym uzgadnia się, że Ubezpieczyciel pokryje dodatkowe koszty pracy
w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy
oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu
lotniczego) poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu.
Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia
Klauzula ubezpieczenia mediów gaśniczych
Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku wydostania się mediów
gaśniczych z przyczyn innych niż konieczność ugaszenia pożaru
ubezpieczyciel
pokryje
dodatkowe
koszty
napełnienia/uzupełnienia
urządzeń i/lub instalacji gaśniczych.
Limit odpowiedzialności: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
Klauzula błędów księgowych
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje obejmuje szkody
w mieniu, które w wyniku przeoczenia nie zostało ujęte w ewidencji
księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane.
W ramach niniejszej klauzuli nie e są objęte szkody wyrządzone umyślnie.
Limit odpowiedzialności: 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia
Klauzula szkód następczych
Niniejszym ugadania się, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody
następcze powstałe w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia.
Powyższy zapis dotyczy także szkód powstałych na skutek zdarzeń
objętych ochroną w ramach zastosowanych klauzul dodatkowych.
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW
Strona 38 z 46
Liczba
punktów za
akceptację
5
55
85
370
CZĘŚĆ DRUGA ZAMÓWIENIA

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy stanowiące własność Ubezpieczającego lub będące
w posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie np.:
 umowy leasingu;
 umowy kredytu;
 umowy najmu lub umowy dzierżawy pojazdu zawartej z firmą zarządzającą flotami
samochodowymi lub firmą leasingową w zakresie wynajmu długoterminowego lub
dzierżawy długoterminowej;
 umowy użyczenia;
 decyzji o przepadku pojazdu;
wyszczególnione w Załączniku nr 10 do SIWZ – „Wykaz pojazdów” oraz pojazdy, w posiadanie
których Ubezpieczający wejdzie trakcie trwania umowy generalnej lub stanie się
użytkownikiem (na podstawie w/w umów) i zgłosi je Zakładowi Ubezpieczeń do ubezpieczenia.

Wizja lokalna
Każdy Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej wybranych albo wszystkich
pojazdów, określonych, jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze
stanem zabezpieczeń. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia
wymagają telefonicznego uzgodnienia z pełnomocnikiem Zamawiającego .
Uznaje się, iż każdy Wykonawca, który nie skorzysta z uprawnienia do przeprowadzenia wizji
lokalnej, a następnie złoży ofertę, dokonał właściwej oceny ryzyka oraz zabezpieczeń we
własnym zakresie i posiada wiedzę, co do ryzyka i stanu zabezpieczeń wystarczającą do
złożenia prawidłowej i zobowiązującej oferty, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ oraz
wszystkich jej załączników.
1. Ubezpieczenie
Odpowiedzialności
Mechanicznych (OCPPM)
Cywilnej
Posiadaczy
Pojazdów

Zakres ubezpieczenia
Obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów Ubezpieczającego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium Państw, których Biura Narodowe są
sygnatariuszami Wielostronnego Programu ubezpieczeń komunikacyjnych.
Ubezpieczenie ZK obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu
za granicą RP na terytorium państw wskazanych w umowie ubezpieczenia Zielona Karta.

Suma gwarancyjna
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.) i wynosi:
 w przypadku szkód na osobie – 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia,
którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;
w przypadku szkód w mieniu – 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia,
którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
Strona 39 z 46


za szkody powstałe na terytoriach państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami
Wielostronnego Programu ubezpieczeń komunikacyjnych, Zakład Ubezpieczeń
odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa,
jednak nie niższej niż suma określona w danej umowie ubezpieczenia.
Zielona Karta
W przypadku konieczności wystawienia Zielonej Karty (ZK) dla poszczególnych pojazdów
Ubezpieczającego, Zakład Ubezpieczeń dokona tego bezpłatnie.
Jeżeli umowa ubezpieczenia ZK będzie zawierana w trakcie trwania umowy ubezpieczenia
OCPPM, okres trwania umowy ubezpieczenia ZK skończy się w tym samym dniu, w którym
wygaśnie lub ulegnie rozwiązaniu umowa OCPPM dotycząca tego samego pojazdu.

Obligatoryjne klauzule dodatkowe
1. Klauzula stempla bankowego/pocztowego
2. Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody
3. Klauzula rozliczenia składki
4. Klauzula badań technicznych
5. Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej
6. Klauzula kosztów manipulacyjnych
7. Klauzula automatycznej ochrony w zakresie OC, AC i NNW, ASS
2. Ubezpieczenie Auto Casco (AC)


Zakres terytorialny:
EUROPA
Zakres ubezpieczenia (All risk):
powinien obejmować szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie:
 pojazdu;
 części pojazdu;
 wyposażenia pojazdu;
 bagażu;
wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia.
Warunki ubezpieczenia nie mogą wyłączać odpowiedzialności Ubezpieczyciela za zdarzenia
związane z i/lub powstałe wskutek:
1. nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem, osobami,
zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi zarówno z zewnątrz i jak
i z wewnątrz pojazdu;
2. wypadku pojazdu, przez który rozumie się utratę, zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu
będące następstwem:
 kolizji drogowej, upadku statku powietrznego;
 pożaru, wybuchu, zatopienia;
 pioruna, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny, osuwania się
i zapadania ziemi, zatopienia oraz nagłe działanie innych sił przyrody,
niezależnie od miejsca ich powstania;
 działania osób trzecich;
 dewastacji oraz uszkodzenia przez zwierzęta lub przedmioty z zewnątrz pojazdu;
 rabunku (rozboju);
Strona 40 z 46

nagłego działania czynnika temperaturowego lub chemicznego pochodzącego
z zewnątrz pojazdu jak i wewnątrz pojazdu (z wyłączeniem szkód wynikłych
z pożaru
będącego
następstwem
nieprawidłowego
zamontowania
lub
eksploatacji instalacji gazowej);
 przewrócenia się pojazdu, wjechania w nierówność drogi;
 samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym;
 samoistnego otwarcia pokrywy przedniej silnika pojazdu lub bagażnika;
 nieprawidłowego zabezpieczenia pojazdu oraz lewarka podczas podnoszenia
pojazdu.
3. utraty pojazdu lub jego części w następstwie kradzieży;
4. użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego.

Dodatkowe warunki ubezpieczenia
1. Wariant serwisowy (bezgotówkowy), tzw. „warsztat”
2. Rozliczenie szkody odbywać się będzie bez uwzględniania zużycia technicznego części.
3. Przyjmuje się bezgotówkową formę rozliczeń z zakładami w zakresie napraw pojazdów.
4. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia - w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie
ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania.
5. Umowy ubezpieczenia dla samochodów, w posiadaniu których aktualnie jest
Ubezpieczający zawierane będą na podstawie informacji znajdujących się w Załączniku
nr 10 do SIWZ – „Wykaz pojazdów” bez konieczności przesyłania kopii dowodów
rejestracyjnych i poprzednich polis ubezpieczeniowych.
6. Umowy ubezpieczenia zawierane będą bez dokonywania oględzin pojazdów.

Sumy ubezpieczenia
Zostały przedstawione w Załączniku nr 10 do SIWZ – „Wykaz pojazdów”.
Podane sumy ubezpieczenia:
 są wartościami brutto (z VAT)
 odpowiadają szacunkowej sumie ubezpieczenia
 mają tylko znaczenie porównawcze dla oceny złożonych ofert i nie są zobowiązujące dla
Wykonawcy w momencie rzeczywistego zawierania ubezpieczenia. Ofertę należy
przygotować na bazie podanych sum ubezpieczenia – tylko ten sposób pozwoli na
rzetelne porównanie ofert.
 przy wystawianiu polis na kolejne okresy ubezpieczenia wartości pojazdów będą
aktualizowane przez Wykonawcę a składka zostanie przeliczona zgodnie ze stawką
ustaloną w ofercie przetargowej

Franszyzy i udziały własne
Franszyza integralna:
Franszyza redukcyjna:
Udział własny:

zniesiona
zniesiona
zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód w
okresie ubezpieczenia
Założenia do likwidacji szkód
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przeprowadzenia oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni
roboczych od daty zgłoszenia szkody, w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego.
W sytuacji braku oględzin we wskazanym okresie Ubezpieczony po dokonaniu we własnym
zakresie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej uszkodzenia i spisaniu protokołu
z oględzin uszkodzonego mienia może przystąpić do naprawiania szkody.
Naprawa uszkodzonego pojazdu odbywać się będzie w serwisie/warsztacie określonym przez
Ubezpieczającego.
Strona 41 z 46
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do obligatoryjnego przesyłania Ubezpieczającemu decyzji
o wypłacie odszkodowania w przypadku każdej szkody likwidowanej z polisy ubezpieczeniowej
przedmiotowego pojazdu.
Inne niż opisane w niniejszej części zasady dotyczące ustalania wartości szkody i wysokości
odszkodowania, określone w OWU AC, nie mają zastosowania jeśli ich przyjęcie miałoby
zmniejszyć uprawnienia Ubezpieczającego.

Obligatoryjne klauzule dodatkowe
1. Klauzula stempla bankowego/pocztowego
2. Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody
3. Klauzula rozliczenia składki
4. Klauzula niezmienności wartości pojazdów (Gwarantowana Suma Ubezpieczenia)
5. Klauzula Leeway 130%
6. Klauzula przepisów o ruchu drogowym
7. Klauzula badań technicznych
8. Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej
9. Klauzula umów krótkookresowych
10. Klauzula kosztów manipulacyjnych
11. Klauzula automatycznej ochrony w zakresie OC, AC i NNW, ASS
12. Klauzula samolikwidacji
13. Klauzula terminu dokonania oględzin po szkodzie
14. Klauzula serwisowa lub usługowa
15. Klauzula wieku i uprawnień
16. Klauzula szkód wzajemnych

Fakultatywne klauzule dodatkowe
1. Klauzula zaginięcia kluczyków lub urządzeń sterujących
2. Klauzula roszczeń regresowych
3. Klauzula wypłaty odszkodowania bez wyników śledztwa
4. Klauzula zassania cieczy
3. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy
i pasażerów (NNW)

Zakres ubezpieczenia:
Zakresem ubezpieczenia objęte są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych
w związku z użytkowaniem ubezpieczonego pojazdu powodujących trwały całkowity lub
częściowy uszczerbek na zdrowiu, rozstrój zdrowia lub śmierć Ubezpieczonego.
Ubezpieczeniem objęte są zdarzenia mające miejsce m.in. podczas:
 ruchu ubezpieczonego pojazdu;
 wsiadania i/lub wysiadania z ubezpieczonego pojazdu;
 postoju ubezpieczonego pojazdu;
 przebywania wewnątrz ubezpieczonego pojazdu podczas jego tankowania oraz podczas
koniecznej na trasie naprawy pojazdu;
 załadunku i rozładunku ubezpieczonego pojazdu;
 podłączania lub rozłączania przyczepy do ubezpieczonego pojazdu;
 pożaru lub wybuchu ubezpieczonego pojazdu.
Strona 42 z 46
Ubezpieczenie NNW obejmuje następujące świadczenia:
1. z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
 w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu – świadczenie w wysokości 100% sumy
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia;
 w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% – świadczenie w wysokości
takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał uszczerbku na
zdrowiu;
2. z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 100% sumy
ubezpieczenia, pod warunkiem, że śmierć nastąpiła w ciągu trzech lat od daty
nieszczęśliwego wypadku;
3. Inne świadczenie zgodnie z OWU Zakładu Ubezpieczeń.

Suma ubezpieczenia:
10 000 zł na każde miejsce w pojeździe

Franszyzy i udziały własne:
Franszyza integralna:
Franszyza redukcyjna:
Udział własny:

zniesiona
zniesiona
zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód
w okresie ubezpieczenia
Obligatoryjne klauzule dodatkowe
1. Klauzula stempla bankowego/pocztowego
2. Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody
3. Klauzula rozliczenia składki
4. Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej
5. Klauzula kosztów manipulacyjnych
6. Klauzula automatycznej ochrony w zakresie OC, AC i NNW, ASS
4. Ubezpieczenie Assistance (ASS)

Zakres ubezpieczenia
Bezskładkowy lub najtańszy wariant oferowany w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
danego Zakładu Ubezpieczenia, w ramach którego wymaga się następujących minimalnych
świadczeń:
 koszty holowania pojazdu w przypadku wypadku drogowego lub awarii pojazdu;
 koszty naprawy pojazdu na miejscu wypadku, awarii.
W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance dla karetek, z zakresu ubezpieczenia wyłączona
zostaje opcja korzystania z pojazdu zastępczego.

Obligatoryjne klauzule dodatkowe
1. Klauzula stempla bankowego/pocztowego
2. Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody
3. Klauzula rozliczenia składki
4. Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej
5. Klauzula kosztów manipulacyjnych
6. Klauzula automatycznej ochrony w zakresie OC, AC i NNW, ASS
Strona 43 z 46
Treść klauzul obligatoryjnych dla zadań CZĘŚCI II zamówienia
Poszczególne klauzule obligatoryjne dotyczą wszystkich rodzajów ubezpieczeń, do których zostały
przypisane.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nazwa i treść klauzuli
Klauzula stempla bankowego/pocztowego
Niniejszym ugadania się, że za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje
się datę stempla bankowego lub pocztowego uwidocznioną na przelewie bankowym lub
pocztowym, o ile w momencie jego składania na rachunku Ubezpieczającego, była dostępna
niezbędna ilość środków płatniczych.
Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody
Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład Ubezpieczeń nie
jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych.
Klauzula rozliczenia składki
Niniejszym uzgadnia się, że wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy,
(w szczególności związane z dopłatą lub zwrotem składek) będą dokonywane proporcjonalnie
za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, tzn. z zastosowaniem zasady „pro rata temporis”.
Ponadto nie będzie miała zastosowania składka minimalna.
Klauzula niezmienności wartości pojazdów Gwarantowana Suma Ubezpieczenia)
Niniejszym ugadania się, że:
 Wartość nowo zakupionych pojazdów jest ustalana w oparciu o wartość fakturową netto
i obowiązuje przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia.
 Wartość rynkowa pojazdu ustalona przy zawieraniu umowy ubezpieczenia pozostaje
stała przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia dla pojazdów o okresie
eksploatacji do lat 3
Klauzula Leeway 130%
Niniejszym ugadania się, że strony postanawiają, że w przypadku szkody zasada proporcji
będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość rynkowa lub fakturowa
w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 130% sumy ubezpieczenia.
Klauzula przepisów o ruchu drogowym
Niniejszym ugadania się, że Zakład Ubezpieczeń odstępuje się od redukcji odszkodowania
w związku z naruszeniem przepisów ustawy o ruchu drogowym np. za przekroczenie
obowiązującej prędkości, nie przestrzeganie znaku STOP, wyprzedzanie w miejscu
niedozwolonym, rozmowę przez telefon komórkowy bez podłączonego zestawu
głośnomówiącego itd.
Klauzula badań technicznych
Niniejszym ugadania się, że Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe w pojazdach
nieposiadających ważnego badania technicznego pojazdu, o ile stan techniczny pojazdu nie
miał żadnego wpływu na powstanie i rozmiar szkody.
Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej
Niniejszym ugadania się, że brak opłacenia składki lub raty składki w terminie nie powoduje
utraty aktualności ochrony ubezpieczeniowej.
Klauzula umów krótkookresowych
Niniejszym ugadania się, że w przypadku zgłoszenia przez Ubezpieczającego konieczności
zawarcia umowy krótkookresowej, zastosowanie będą miały wynegocjowane warunki umowy
generalnej, a Zakład Ubezpieczeń nie będzie stosował składki minimalnej lub depozytowej.
Dla nowej krótkookresowej umowy ubezpieczenia zastosowany będzie system naliczania
składki za każdy dzień ochrony – „pro rata temporis”
Strona 44 z 46
Lp.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Nazwa i treść klauzuli
Klauzula kosztów manipulacyjnych
Niniejszym ugadania się, że w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia zakład
ubezpieczeń nie będzie potrącać kosztów manipulacyjnych.
Klauzula automatycznej ochrony w zakresie OC, AC i NNW, ASS
Niniejszym ugadania się, że pojazdy nowo-nabywane w trakcie trwania umowy generalnej,
będą objęte ochroną ubezpieczenia od dnia rejestracji pojazdu pod warunkiem pisemnego
zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail) przedmiotowego pojazdu najpóźniej w
ciągu 3 dni roboczych od dnia rejestracji pojazdu.
Klauzula samolikwidacji
Niniejszym ugadania się, że dla szkód typu szyba, lusterko, zamki i element oświetlenia,
których wartość nie przekracza kwoty 5.000 PLN brutto dla pozostałych szkód do kwoty
2.500 PLN brutto przyjmuje się uproszczoną formę likwidacji szkód, na podstawie oświadczeń
złożonych przez Ubezpieczającego wraz z załączoną dokumentacją z oględzin pojazdu oraz
dokumentacją zdjęciową w formie elektronicznej bez dokonywania wcześniejszych oględzin
pod warunkiem sporządzenia uzgodnionej z Ubezpieczycielem dokumentacji.
Klauzula terminu dokonania oględzin po szkodzie
Niniejszym ugadania się, że strony ustalają, że Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązuje
się pozostawić bez dokonywania zmian miejsca szkody do czasu dokonania oględzin przez
przedstawiciela ZU, chyba, że zmiana stanu faktycznego spowodowanego wypadkiem
ubezpieczeniowym była niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub
zmniejszenia rozmiarów szkody. ZU nie może powoływać się na ten zakaz, jeśli oględziny nie
zostały dokonane w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia o szkodzie.
Klauzula serwisowa lub usługowa
Niniejszym ugadania się, że Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe w czasie, gdy
pojazd znajdował się w zakładzie naprawczym, konserwacyjnym, myjni oraz podczas prób
technicznych, jak również podczas jazdy przed lub po naprawie, dokonywanych przez
pracowników takiego zakładu.
Klauzula wieku i uprawnień
Niniejszym ugadania się, że Zakład Ubezpieczeń odstąpi od redukcji odszkodowania ze
względu na wiek kierującego lub posiadacza oraz okresu posiadania uprawnień.
Klauzula szkód wzajemnych
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone między pojazdami należącymi do
Ubezpieczającego.
Klauzula uderzenia pokrywy komory silnika
Niniejszym ugadania się, że ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na uszkodzeniu lub
zniszczeniu części pojazdu (w tym szyby czołowej) na skutek niezależnego od przyczyny
zewnętrznej uderzenia pokrywy komory silnika tego pojazdu.
Strona 45 z 46
Treść fakultatywnych klauzul i warunków dodatkowych
oraz liczba punktów możliwych do uzyskania w przypadku ich akceptacji dla
zadań CZĘŚCI II zamówienia
Akceptacja danego dodatkowego warunku ubezpieczenia jest jednoznaczna z przyjęciem go do
wszystkich rodzajów ubezpieczeń, do których został przypisany.
Lp.
1.
2.
3.
4.
Liczba punktów za
akceptację
Nazwa i treść dodatkowego warunku
Klauzula zaginięcia kluczyków lub urządzeń sterujących
Niniejszym ugadania się, że Zakład Ubezpieczeń pokrywa koszty
wymiany zamków, stacyjki itp. w pojeździe na skutek zaginięcia,
zgubienia, zniszczenia, utraty kluczyków lub urządzeń sterujących.
Limit odpowiedzialności – 1500 zł na każdy pojazd.
Klauzula roszczeń regresowych
Niniejszym ugadania się, że roszczenia Zakładu Ubezpieczeń do
wysokości wypłaconego odszkodowania wyrządzone także wskutek
winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie przechodzą na:
ubezpieczonego/
ubezpieczającego,
krewnych
(wstępnych
i
zstępnych), osoby, za które ubezpieczający/ubezpieczony ponosi
odpowiedzialność w tym także jego pracowników bez względu na
podstawę prawną zatrudnienia, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą wyłączenie na jego rzecz.
Klauzula wypłaty odszkodowania bez wyników śledztwa
Niniejszym ugadania się, że wypłata odszkodowania nastąpi bez
oczekiwania na wyniki śledztwa organów państwowych. Jeżeli po
jego zakończeniu okaże się, że odszkodowanie nie było należne,
Ubezpieczający dokona jego zwrotu.
Klauzula zassania cieczy
Niniejszym ugadania się, że ubezpieczeniem objęte są
szkody
powstałe w mechanizmach silnika pojazdu na skutek zassania cieczy
przez układ dolotowy powietrza.
RAZEM
Strona 46 z 46
20
30
25
30
105
Download