aikt_start

advertisement
Nowy, interdyscyplinarny kierunek
studiów I stopnia
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk Społecznych
Opiekun roku: dr hab. Andrzej Kucner
[email protected]
tel. 508 333 882
konsultacje w semestrze zimowym (Instytut Filozofii, pok. 243)
wtorek 11.30-13.00; środa 15.00-16.30
Plany zajęć, konsultacje pracowników naukowo-dydaktycznych:
http://uwm.edu.pl/filozofia (Dla studenta)
Semestr
Uczelniana
inauguracja roku akademickiego
semestr
zimowy
semestr
letni
Data
30.09.2016
zajęcia dydaktyczne
1.10. - 22.12.2016
* **
przerwa świąteczna
23.12.2016 - 1.01.2017
zajęcia dydaktyczne
2.01.- 29.01.2017
***
sesja egzaminacyjna
zimowa
30.01. - 12.02.2017
sesja egzaminacyjna
zimowa – poprawkowa
13.02. - 19.02.2017
zajęcia dydaktyczne
20.02.- 13.04.2017
przerwa świąteczna
14.04.- 18.04.2017
zajęcia dydaktyczne
19.04.- 18.06.2017
****
sesja egzaminacyjna
letnia
wakacje letnie, praktyki
wakacyjne
sesja egzaminacyjna
jesienna - poprawkowa
19.06.- 2.07.2017
3.07.- 3.09.2017
4.09. - 17.09.2017
Ramowa organizacja roku
akademickiego 2016/2017
semestr zimowy :
* – 31 października 2016 r.
(poniedziałek) – dzień rektorski,
** – 2 listopada 2016 r. (środa) –
dla studiów stacjonarnych zajęcia
z piątku,
*** – 5 stycznia 2017 r.
(czwartek) – dla studiów
stacjonarnych zajęcia z piątku,
semestr letni :
**** – 2 maja 2017 r. (wtorek) –
dzień rektorski.
Semestr zimowy 2016/2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Jezyki obce (lektoraty) – Studium Języków Obcych (ul. Obrońców Tobruku 3)
Technologie informacyjne (ćw.) – mgr Izabela Socka (CNH)
Logika praktyczna (w. + ćw.) – dr Jarosław Strzelecki/dr Grzegorz Pacewicz (CNH)
Filozofia (w. + ćw., egz.) – dr hab. Andrzej Kucner/dr Piotr Wasyluk (CNH)
Ekonomia (w. + ćw., egz.) – prof. dr hab. Szczepan Figiel (CNH)
Informatologia (w. + ćw.) – prof. dr hab. Marzena Świgoń (Biblioteka UWM)
Socjologia (w. + ćw., egz.) – dr Marek Butrym/mgr Magdalena SternickaKowalska (WNS, ul. Szrajbera 11)
8. Etyka (w. + ćw.) – prof. dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko/dr Marek Jawor
(CNH)
9. Teorie kształtowania potrzeb (w. + ćw.) – dr Jadwwiga Błahut-Prusik (CNH)
10. Analiza zjawisk i form kultury (ćw.) – dr Małgorzata Liszewska (CNH)
11. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (jednorazowe spotkanie,
zal.) - mgr Danuta Kuryj
Dzień/godziny
8.00-9.30
9.45-11.15
Etyka wykład, prof. Ewa
Starzyńska-Kościuszko
co 2 tyg. od tyg. A
CNH s. 30
Logika praktyczna, ćw.dr Grzegorz Pacewicz
I gr., CNH s. 115
Etyka ćw. dr Marek Jawor
co 2 tyg. od tyg. B
I gr. CNH s.114
Analiza zjawisk i form
kultury, ćw.
dr Małgorzata Liszewska
III gr., CNH s.114
Poniedziałek
Plan zajęć
Wtorek
Socjologia wykład
dr Marek Butrym
ul. Szrajbera 11
Katedra Socjologii
s. 117
Socjologia, ćw.
mgr M. SternickaKowalska
co 2 tyg. od tyg. A I gr.
ul. Szrajbera 11, s. 128
Socjologia ćw.
mgr M. SternickaKowalska
co 2 tyg. od tyg. B, II gr.
ul. Szrajbera 11, s. 128
Logika praktyczna wykład
dr Jarosław Strzelecki
co 2 tyg. od tyg. A
CNH s.30
Środa
Technologie informacyjne
mgr Izabela Socka
sala komputerowa
III gr. CNH s.107b
Logika praktyczna, ćw.
dr Grzegorz Pacewicz
II gr., CNH s. 115
Socjologia ćw.
mgr M. SternickaKowalska
co 2 tyg. od tyg. A
III gr.
ul. Szrajbera 11, s.128
Teorie kształtowania
potrzeb ćw.
dr Jadwiga BłahutPrusik
co 2 tyg. od tyg. A
III gr. CNH s. 114
Filozofia ćw.
dr Piotr Wasyluk
co 2 tyg. od tyg. A
I gr. CNH s. 115
Informatologia ćw.
prof. Marzena Świgoń
I gr. Biblioteka s.103
Filozofia ćw.
dr Piotr Wasyluk
co 2 tyg. od tyg. B
II gr. CNH s. 115
Filozofia ćw.
dr Piotr Wasyluk
co 2 tyg. od tyg. B
III gr. CNH s. 115
Języki obce
13.15-14.45
Technologie
informacyjne
mgr Izabela Socka
sala komputerowa
I gr., CNH s. 39
13.30-15.00
Informatologia w.
prof. Marzena Świgoń
co 2 tyg. od tyg. A
CNH s. 30
13.30-15.00
Etyka ćw.
dr Marek Jawor
co 2 tyg. od tyg. B
II gr. CNH s.114
Teorie kształtowania
potrzeb ćw.
dr Jadwiga BłahutPrusik
co 2 tyg. od tyg. A
I gr. CNH s. 115
Teorie kształtowania
potrzeb ćw.
dr Jadwiga BłahutPrusik
co 2 tyg. od tyg. B
II gr. CNH s. 115
Teorie kształtowania
potrzeb wykład
dr Jadwiga Błahut-Prusik
co 2 tyg. od tyg. B
CNH s.30
Czwartek
Piątek
11.30-13.00
Informatologia ćw.
prof. Marzena Świgoń
II gr. Biblioteka s.103
15.00-16.30
Technologie
informacyjne
mgr Izabela Socka
sala komputerowa
II gr., CNH s.39
Etyka ćw.
dr Marek Jawor
co 2 tyg. od tyg. A
III gr. CNH s.114
Ekonomia wykład
prof. Szczepan Figiel
CNH s.30
16.45-18.15
Logika praktyczna
ćw.
dr Grzegorz Pacewicz
III gr., CNH s. 115
Ekonomia ćw.
prof. Szczepan Figiel
co 2 tyg. od tyg. A
I gr., CNH s.114
Ekonomia ćw.
prof. Szczepan Figiel
co 2 tyg. od tyg. B
II gr. CNH s.114
Analiza zjawisk
i form kultury
dr Małgorzata
Liszewska
ćw. I gr.
CNH s.115
Informatologia ćw.
prof. Marzena Świgoń
III gr. Biblioteka s.103
Filozofia wykład
dr hab. Andrzej Kucner
CNH s. 30
18.30-20.00
Analiza zjawisk
i form kultury
dr Małgorzata
Liszewska
ćw. II gr.
CNH s.115
Ekonomia ćw.
prof. Szczepan Figiel
co 2 tyg. od tyg. A
III gr. CNH s.114
Wybór języka obcego
i zapisy na lektoraty
Zasady realizacji lektoratów:
http://www.uwm.edu.pl/studenci/lektoraty
Zapisy na lektoraty: serwis Uniwersyteckie Lektoraty (rejestracja żetonowa)
https://ul.uwm.edu.pl/
od 30 września 2016 roku od godz. 8.00
do 3 października 2016 roku do godz. 23.59
Login i hasło jak przy rekrutacji na studia
Przy problemach z logowaniem, rejestracją wymagany jest kontakt z dziekanatem Wydziału
Humanistycznego UWM, pok. 13: mgr Danuta Ferens-Maksymowicz – tel. 89 524 63 87
Testy diagnostyczne na stronie Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie
http://uwm.edu.pl/studium/
Indywidualna organizacja studiów
Zasady przyznawania IOS określa Regulamin studiów UWM (VIII. INDYWIDUALNA
ORGANIZACJA STUDIÓW, § 16, s. 9):
http://www.uwm.edu.pl/studenci/wazne-dokumenty/regulamin-studiow-uwm
Indywidualne podania o przyznanie IOS na semestr zimowy kierować do
Prodziekan Wydziału Humanistycznego, dr Renaty Rozbickiej
wraz załącznikiem zawierającym listę przedmiotów i podpisy osób
prowadzących. Termin złożenia podań w dziekanacie: 15 października 2016.
IOS może uzyskać student, który:
- realizuje naukę na więcej niż jednym kierunku/specjalności,
- wychowuje dzieci,
- jest niepełnosprawny,
- jest szczególnie zaangażowany w działalność społeczną w środowisku akademickim,
- znajduje się w trudnej sytuacji, uznanej przez dziekana w porozumieniu z wydziałowym
organem Samorządu Studenckiego,
- jest członkiem sportowej kadry narodowej, rezerwy kadry narodowej lub kadry
uniwersjadowej, bez względu na przynależność klubową,
- odbywa część studiów w innych uczelniach krajowych lub zagranicznych,
- został przyjęty na studia w ramach procedury potwierdzania efektów uczenia się.
Pomoc materialna i osoby niepełnosprawne
Zasady przyznawania pomocy materialnej określa Regulamin :
http://bip.uwm.edu.pl/node/394
Tryb postępowania, wymagane dokumenty:
http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna
Termin osobistego złożenia wniosków o pomoc w dziekanacie Wydziału
Humanistycznego UWM w Olsztynie (mgr Agnieszka Dziuba, pok. 9):
10 października 2016.
Formy wsparcia: stypendium socjalne, jednorazowe zapomogi, dodatek
mieszkaniowy.
Biuro Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 12B
mgr Dorota Filip
tel. 89 523 38 66
e-mail: [email protected]
Download