Zjawiska optyczne

advertisement
Projekt edukacyjny
Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze
góry świata nie poskąpiła nam też innych
doznań, które nie istotne w zwykłej szarej
codzienności, nabierają innego wymiaru.
Na co dzień możemy obserwować różnorakie zjawiska optyczne
w przyrodzie. Zjawiskiem optycznym możemy nazwać wszystkie
tęcze na niebie, zachody i wschody słońca itp. Któż z nasz
fascynuje się burzą stojąc w korku, lub poranną rosą na
trawniku? W górach można spotęgować swoje doznania upajając
się nie tylko pięknymi widokami, ale także niesamowitymi
zjawiskami meteo na ich tle. Zjawiskiem
optycznym możemy nazwać każde
zjawisko dotyczące światła z materią.
Niektóre z nich powtarzają się
bardzo często, inne są wielką
rzadkością i trzeba mieć dużo szczęścia, aby je zobaczyć.
1. Czym jest światło?
2. Co to jest zwierciadło optyczne?
3. Jak działa soczewka?
4. Gdzie i jak występuje fatamorgana?
5. Co to jest pryzmat?
Czym jest światło?
1. Światło potocznie nazywa się tak widzialną część promieniowania
elektromagnetycznego,
czyli
promieniowanie
widzialne
odbierane
przez siatkówkę oka ludzkiego np. w określeniu światłocień.
Precyzyjne ustalenie
zakresu długości fal elektromagnetycznych nie jest tutaj możliwe, gdyż
wzrok każdego człowieka charakteryzuje się nieco inną wrażliwością, stąd za wartości
graniczne przyjmuje się maksymalnie 380-780 nm.
2. W nauce pojęcie światła jest jednak szersze (używa się pojęcia promieniowanie
optyczne), gdyż nie tylko światło widzialne, ale i sąsiednie zakresy, czyli ultrafiolet i
podczerwień można obserwować i mierzyć korzystając z podobnego zestawu
przyrządów, a wyniki tych badań można opracowywać korzystając z tych samych praw
fizyki.
3. W naukach ścisłych używa się określenia promieniowanie optyczne tj.
promieniowania podlegającego prawom optyki geometrycznej oraz falowej. Przyjmuje
się, że promieniowanie optyczne obejmuje zakres fal elektromagnetycznych o długości
od 10 nm. do 1 mm, podzielony na trzy zakresy – podczerwień, światło
widzialne oraz ultrafiolet.
4. Nauka zajmująca się badaniem światła to optyka. Współczesna optyka, zgodnie
z
dualizmem
korpuskularno-falowym,
postrzega
światło
jednocześnie
jako falę elektromagnetyczną oraz jako strumień cząstek nazywanych fotonami.
5. Światło porusza się w próżni zawsze z taką samą prędkością zwaną prędkością
światła. Jej wartość oznaczana jako c jest jedną z podstawowych stałych fizycznych i
wynosi 299 792 458 m/s. Prędkość światła w innych ośrodkach jest mniejsza i zależy od
współczynnika załamania danego ośrodka.
6. Światło widzialne – ta część promieniowania elektromagnetycznego, na
którą reaguje siatkówka oka człowieka w procesie widzenia. Dla człowieka
promieniowanie to zawiera się w przybliżeniu w zakresie długości fal 380780 nm (co najmniej), dla różnych zwierząt zakres ten bywa nieco odmienny
lecz o zbliżonych wartościach.
7. Energia promieniowania słonecznego (irradiancja) zawiera się w
większości pomiędzy falami o długości 280-4000 nm. i odpowiada dość
dokładnie promieniowaniu ciała doskonale czarnego w temperaturze około
6000 K. W tabeli podany jest podział promieniowania słonecznego w
różnych pasmach. Około połowy energii całkowitego promieniowania
słonecznego znajduje się w świetle widzialnym i ultrafiolecie, a druga
połowa znajduje się w bliskiej i średniej podczerwieni (700-4000 nm).
Transmisja światła widzialnego w atmosferze
i wodzie
8. Światło widzialne jest w małym stopniu absorbowane zarówno
przez atmosferę ziemską, jak i przez wodę.
Rysunek stałych optycznych wody (od 200 nm do 200 μm)
przedstawia absorpcję w dużym zakresie długości fal. Na wykresie
widać, że zakres światła widzialnego jest wyjątkowy. Współczynnik
absorpcji jest kilka rzędów wielkości mniejszy w świetle widzialnym
niż w paśmie ultrafioletu lub podczerwieni. Tylko w tym zakresie
światło może przenikać w głąb oceanu (do około 100 m), tworząc
tzw. strefę eufotyczną i dostarczając niezbędnej energii do
produkcji fitoplanktonu. Jak wyjątkowy jest zakres 400-700 nm
można ocenić przez kontrast z promieniowaniem w bliskiej
podczerwieni, które jest absorbowane przez warstwę około jednego
milimetra na powierzchni oceanu (innymi słowy powierzchnia
oceanu jest czarna w tym zakresie widmowym). Zakres 380–710 nm
to równocześnie zakres promieniowania czynnego fotosyntetycznie.
9. Podobnie jest w atmosferze ziemskiej – w świetle widzialnym absorpcja przez
gazy i chmury jest stosunkowo mała (porównaj rysunek), co umożliwia dotarcie
promieniowania widzialnego do powierzchni ziemi i oceanu. Obszary (długości
fali) dużej transmisji nazywamy oknami atmosferycznymi. W świetle widzialnym
(VIS) promieniowanie słoneczne jest stosunkowo mało absorbowane (okno
światła widzialnego). W bliskiej podczerwieni (IR) widać szereg pasm
absorpcyjnych pary wodnej.
Znaczna część promieniowania słonecznego jest pochłaniana lub odbijana
przez ziemską atmosferę. Ultrafiolet pochłaniany jest w dużej mierze przez tlen,
zwłaszcza w postaci ozonu (ozonosfera), podczerwień przez gazy
cieplarniane (metan, podtlenek azotu, dwutlenek węgla, para wodna). W związku
z tym atmosfera ziemska jest przezroczysta głównie dla światła widzialnego.
Wobec tego, fizjologia oka (to, że dobrze widzimy w paśmie ok. 400-700
nm) może być związana z faktem, że woda morska transmituje światło widzialne.
Można również doszukiwać się powiązań ewolucyjnych między
wykorzystywaniem
światła
przez
barwniki
fotosyntetyczne,
fitochromy i fotoreceptory.
Odbicie światła
Światło padające na granicę dwóch ośrodków może ulec odbiciu. Dzieje się tak
bardzo często, przy czym dodatkowo część wiązki świetlnej może dodatkowo
ulegać załamaniu
Odbicie to nagła zmiana kierunku rozchodzenia się fali na granicy dwóch
ośrodków powodująca, że powraca ona do medium, z którego pochodzi. Odbicie
może dawać obraz lustrzany lub być rozmyte, zachowując tylko właściwości fali,
ale nie dokładny obraz jej źródła.
Odbicie wazy w lustrze
Prostopadła do powierzchni odbijającej w punkcie padania promienia zwana jest
normalną padania.
Kąt padania to kąt między promieniem padającym a normalną do powierzchni
(osią prostopadłą do powierzchni)
Kąt odbicia to kąt między promieniem odbitym a normalną do powierzchni (osią
prostopadłą do powierzchni)
Prawo odbicia światła
β=α
Promień odbity jest równy promieniowi padającemu. Kąt odbicia równy jest
kątowi padania.
Kąty - padania i odbicia leżą w jednej płaszczyźnie.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że zarówno kąt padania, jaki i odbicia liczone są
od normalnej, a nie od powierzchni rozgraniczającej ośrodki.
Typowe, najbardziej nam znane odbicie zachodzi wtedy, gdy drugi ośrodek jest
w ogóle nieprzepuszczalny dla światła. Jeżeli dodatkowo w tym drugim ośrodku
światło nie jest pochłaniane, to cała wiązka ulega odbiciu. W ten sposób
otrzymujemy zwierciadło.
Odbicie zwierciadlane może mieć miejsce na gładkiej powierzchni oddzielającej
dwa różne materiały, np. lustro wody albo metalizowana powierzchnia.
Rozproszenie światła
Światło odbite przez ciało (rozproszone na jego powierzchni) jest odbijane
przez lustro i dociera do naszych oczu. Nam wydaje się, że światło zostało
wysłane przez ciało znajdujące się za lustrem, to \"nieprawdziwe\" ciało
nazywamy obrazem. Ponieważ obraz ciała znajduje się za powierzchnią
zwierciadła, nazywamy go obrazem pozornym.
Załamanie światła
Załamanie różni się zdecydowanie od odbicia, ponieważ w jego wyniku światło
zmienia ośrodków jakim się rozchodzi. Wraz ze zmianą ośrodka dochodzi
najczęściej do zmiany kierunku rozchodzenia się światła. Załamanie światła
powoduje szereg ciekawych efektów - m.in. złudzenie "złamania" łyżeczki od
herbaty umieszczonej w szklance, nieprawidłowej lokalizacji dna jeziora, gdy
patrzymy na nie z brzegu. Załamanie światła jest wykorzystywane do budowy
soczewek stosowanych w okularach, obiektywach aparatów, lunetach i innych
przyrządach optycznych. Załamanie występuje m.in. gdy światło przechodzi:
z powietrza do wody
z wody do powietrza
ze szkła do powietrza
z powietrza do szkła
z warstwy powietrza gęstszego do rzadszego itd...
Ogólnie - światło będzie się załamywać prawie zawsze gdy zmienia się ośrodek.
Warto dość mocno skojarzyć sobie załamanie ze zmianą ośrodka, bo istnieje
podobne w nazwie zjawisko optyczne – ugięcie, które może się pomylić z
załamaniem. Ugięcie ma inną naturę (zachodzi w jednym ośrodku) i inaczej
przebiega, tak więc pomylenie tych zjawisk byłoby poważnym błędem.
Załamanie światła jest podstawowym zjawiskiem na którym opiera się
funkcjonowanie soczewek i pryzmatów.
Z załamaniem światła wiąże się dodatkowy efekt związany z tym, że promienie o
różnych barwach dość często załamują się różnie.
PRAWO ZAŁAMANIA ŚWIATŁA
Zmiana kierunku promieni świetlnych podczas załamania nie jest przypadkowa.
Opisuje to prawo załamania światła nazywane niekiedy prawem Snelliusa*
*Prawo Snelliusa (załamania, refrakcji, Snella) – prawo fizyki opisujące zmianę
kierunku biegu promienia światła przy przejściu przez granicę między dwoma
ośrodkami przezroczystymi o różnych współczynnikach załamania. Prawo znane
jest jako prawo Snella (holenderski astronom i matematyk), który jako pierwszy
opublikował poprawne rozumowanie dotyczące zagadnienia w roku 1621.
Prawo załamania światła
Gdzie:
α–kąt padania
β–kąt załamania
v1–prędkość światła w ośrodku 1
v2–prędkość światła w ośrodku 2
Stosunek sinusa kąta padania,
do sinusa kąta załamania jest
dla danych ośrodków stały i
równy stosunkowi prędkości
fali w ośrodku pierwszym, do
prędkości fali w ośrodku
drugim.
Kąty
padania
i
załamania leżą w tej samej
płaszczyźnie
Co to jest zwierciadło
optyczne?
1. Zwierciadło optyczne, lustro – gładka powierzchnia o nierównościach
mniejszych niż długość fali świetlnej. Z tego względu zwierciadło w
minimalnym stopniu rozprasza światło, odbijając większą jego część.
Dawniej zwierciadła wykonywano poprzez polerowanie metalu, później
została opanowana technologia nakładania na taflę szklaną cienkiej
warstwy metalicznej (zwykle srebra) metodami chemicznymi. Obecnie
lustra produkuje się poprzez próżniowe naparowanie na szkło cienkiej
warstwy metalu (najczęściej glinu). Zwierciadła możemy podzielić ze
względu na kształt powierzchni.
2. Wyróżniamy zatem zwierciadła płaskie (stosowane głównie w celu
zmienienia kierunku biegu bądź też rozdzielenia promieni świetlnychtzw. zwierciadła półprzepuszczalne; w zwierciadle płaskim obraz
obiektu znajduje się poprzez wykonanie odbicia symetrycznego
względem płaszczyzny zwierciadła powstały obraz jest pozorny, prosty i
tej samej wielkości), wklęsłe/skupiające (obraz pozorny, prosty i
powiększony) oraz wypukłe/rozpraszające (służące ogniskowaniu czy
też rozogniskowywaniu promieni świetlnych, przy czy pełnią rolę
analogiczną jak w przypadku soczewek optycznych, z tym, że
zwierciadła wklęsłe są odpowiednikiem soczewek skupiających,
natomiast zwierciadła wypukłe pełnią rolę analogiczną do soczewek
rozpraszających). Kolejnym kryterium podziału zwierciadeł może być
rodzaj krzywizny, jaką powodują. I tak, wyróżniamy zwierciadła
sferyczne (o powierzchni będącej fragmentem sfery, wykorzystuje się je
podobnie jak soczewkę), cylindryczne, paraboliczne/paraboloidalne (o
krzywiźnie będącej fragmentem paraboloidy obrotowej), czy
hiperboliczne (hiperboloidalne).
Zwierciadło płaskie
W zwierciadle płaskim obraz obiektu znajduje się poprzez wykonanie
odbicia symetrycznego względem płaszczyzny zwierciadła. Tak, więc w
zwierciadle płaskim obraz przedmiotu jest:
- pozorny, czyli został utworzony przez przedłużenia promieni
świetlnych.
- prosty, czyli nie odwrócony. O obrazie odwróconym będziemy mówili
np. w przypadku zwierciadeł
- tej samej wielkości, czyli powiększenie obrazu (stosunek wysokości
przedmiotu do wysokości obrazu, H/h=1)
Bieg promieni w zwierciadle płaskim. A – obiekt, A – obraz pozorny
Zastosowanie zwierciadeł płaskich
Płaskie zwierciadło służy głownie do zmiany kierunku biegu promieni
świetlnych i wykorzystujemy je miedzy innymi:
1. W lusterkach wstecznych w samochodzie
2. W zwierciadłach zmieniających kierunek wiązki w teleskopach
(szczególnie zwierciadlanych) współpracują z wklęsłymi.
3. W peryskopach - często zamieniane pryzmatami
4. W aparatach fotograficznych, tzw. lustrzankach
5. W precyzyjnych przyrządach wskazówkowych, jako cześć skali dla
uniknięcia zjawiska paralaksy.
6. W telewizorach projekcyjnych ( z tylna projekcja na matówkę)
7. W przyrządach pomiarowych, w których wskazówka jest promień
świetlny odchylany obracającym sie lustrem
8. W najnowszych telewizorach w technolog DLP, gdzie miliony
miniaturowych lusterek modulują strumień światła
9. W łazience i zakładzie fryzjerskim
10. W dyskotece, gdzie SA kule oblepione takimi lusterkami
11. I w wielu innych miejscach...
Zwierciadło kuliste /sferyczne
Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni
kuli. Jeśli jako zwierciadło wykorzystujemy wewnętrzną powierzchnię
kuli, to jest to zwierciadło wklęsłe. Konstrukcją obrazów powstałych w
zwierciadle wklęsłym.
Zwierciadło sferyczne ma powierzchnię będącą fragmentem sfery.
Promienie biegnące równolegle do osi symetrii sfery, po odbiciu od
lustra przechodzą przez lub w pobliżu ogniska optycznego (pod
warunkiem, że biegną dostatecznie blisko osi symetrii). Odległość
ogniskowa mierzona jako odległość ogniska od wierzchołka zwierciadła
(czyli najgłębiej położonego punktu czaszy zwierciadła), wynosi f=R/2,
gdzie R jest promieniem krzywizny. Dzięki temu lustro sferyczne może
być wykorzystywane w podobny sposób jak soczewka.
Zwierciadło kuliste wklęsłe jest fragmentem sfery, w której
powierzchnią odbijającą jest powierzchnia wewnętrzna. Typowe
parametry
zwierciadeł
wklęsłych
to:
– promień krzywizny r – promień sfery, której fragmentem jest
zwierciadło,
– główna oś optyczna – prosta przechodząca przez środek
krzywizny zwierciadła i przez geometryczny środek zwierciadła,
–
środek
krzywizny
zwierciadła
–
środek
sfery,
– ognisko F – punkt, w którym skupiają się promienie odbite od
zwierciadła, biegnące przed zwierciadłem równolegle do jego osi
optycznej,
– ogniskowa f – odległość ogniska od środka zwierciadła.
• Obrazy w zwierciadle kulistym wklęsłym mogą być rzeczywiste
i pozorne, proste i odwrócone oraz powiększone i pomniejszone.
Charakter obrazu zależy od odległości x przedmiotu od zwierciadła.
• Zwierciadło kuliste wypukłe jest fragmentem sfery, w której
powierzchnią odbijającą jest powierzchnia zewnętrzna. Zwierciadło
wypukłe posiada ognisko pozorne. Jest to punkt, w którym
przecinają się przedłużenia promieni odbitych od zwierciadła
(wiązka
odbita
jest
bowiem
rozbieżna).
• Obraz w zwierciadle kulistym wypukłym ma zawsze te same
cechy: jest pozorny, prosty i pomniejszony. Jego wielkość wzrasta,
gdy przedmiot zbliżamy do zwierciadła. Konstrukcję typowego
obrazu w takim zwierciadle przedstawiono na rysunku.
Zastosowanie zwierciadeł kulistych:
Zwierciadło kuliste wklęsłe:
- reflektor samochodowy
- teleskop zwierciadlany
- lampa halogenowa
- latarka
- grafoskop (rzutnik pisma na ścianę)
- mikroskop itp.
Zwierciadła wypukłe:
- sklepy spożywcze
- skrzyżowania ulic z miejscami o ograniczonej widoczności
- lusterka samochodowe zewnętrzne
- lusterka kosmetyczne
- obiektyw lustrzany
- okulary itp.
Jak działa soczewka?
1. Soczewka to proste urządzenie optyczne składające się z jednego lub
kilku sklejonych razem bloków przezroczystego materiału (zwykle szkła,
ale też różnych tworzyw sztucznych, żeli, minerałów, a nawet parafiny ).
Istotą soczewki jest to, że przynajmniej jedna z jej powierzchni roboczych
jest zakrzywiona, np. jest wycinkiem sfery, innej obrotowej krzywej
stożkowej jak parabola, hiperbola lub elipsa, albo walca.
2. Typy soczewek
Najczęściej spotykany typ soczewki to soczewka sferyczna,
której przynajmniej jedna powierzchnia jest wycinkiem sfery.
Każda z powierzchni takiej soczewki może być wypukła,
wklęsła lub płaska i stąd mówi się o soczewkach
dwuwypukłych, płasko-wklęsłych itd.
3. Ognisko i ogniskowa
Podstawową funkcją soczewek jest symetryczne względem osi skupianie lub
rozpraszanie światła. Stąd każda soczewka posiada oś optyczną i punkt, w
którym skupia się wiązka równoległa do osi optycznej, zwany ogniskiem
soczewki. Odległość ogniska od środka optycznego soczewki nazywa się jej
ogniskową. Ogniskowa f zależy od promieni krzywizny obu powierzchni
roboczych R1 i R2 oraz współczynników załamania: materiału, z którego
zrobiona jest soczewka n i otoczenia nm (dla powietrza i wzór upraszcza
się). Wzór stosuje się zarówno do wklęsłych, jak i wypukłych soczewek.
Przyjęto w nim następującą konwencję: dla powierzchni wypukłej promień
krzywizny jest dodatni, a dla wklęsłej ujemny. Jeżeli któraś z powierzchni jest
płaska, to jej promień krzywizny jest nieskończony, a jego odwrotność
wynosi zero. Rozważmy dwa proste przykłady: po pierwsze, soczewkę
wypukło-wypukłą o takich samych promieniach krzywizny R > 0. Zgodnie z
konwencją w powyższym wzorze wstawiamy R1 = R2 = R i przyjmując nm =
1 otrzymujemy Dla większości materiałów n > 1, więc taka soczewka będzie
miała dodatnią ogniskową i będzie soczewką skupiającą. Im większy
współczynnik załamania i mniejszy promień krzywizny, tym krótsza będzie
ogniskowa soczewki. Analogicznie, soczewka wklęsło-wklęsła będzie
soczewką rozpraszającą.
Odwrotność ogniskowej nazywa się zdolnością zbierającą soczewki i jest
mierzona w dioptriach.
4. Zastosowanie
Soczewki są stosowane w wielu przyrządach optycznych do tworzenia obrazu lub
kształtowania wiązki światła:
- mikroskopach
- lunetach
- lornetkach
- lupach
- okularach leczniczych
- soczewkach kontaktowych
- spektrofotometrach
- aparatach fotograficznych
- kamerach filmowych
- druku soczewkowym
- świetlnych semaforach kolejowych
Gdzie i jak występuje fatamorgana?
1. Miraż/fatamorgana to zjawisko powstania pozornego obrazu
odległego przedmiotu w wyniku różnych współczynników załamania
światła w warstwach powietrza o różnej temperaturze, a co za tym
idzie, gęstości. Początkowo fatamorganą nazywano miraże
pojawiające się w Cieśninie Mesyńskiej, gdzie są one
najefektowniejsze. W Polsce pojawiają się na Pustyni Błędowskiej oraz
na Wyżynie Śląskiej. Miraże dzielą się na 2 rodzaje – miraż dolny i
górny.
Miraż dolny obserwuje się pod horyzontem. Decydującym czynnikiem
warunkującym jego powstawanie jest dostatecznie silne nagrzanie dużej
powierzchni podłoża (np. piasku na pustyni, asfaltowej szosy, ściany
dużego budynku itp.). Promienie świetlne są wówczas zakrzywiane w
górę, ku chłodniejszemu, a więc gęstszemu powietrzu. Sytuacja taka ma
na przykład miejsce na obszarach pustynnych, gdzie pod wieczór piasek
oddaje swe ciepło, ogrzewając warstwę powietrza tuż nad swoją
powierzchnią, podczas gdy wyższa warstwa jest już chłodna.
Zakrzywione promienie docierają do oka obserwatora pozornie z
innego kierunku co wywołuje powstanie obrazu zwierciadlanego.
Miraże dolne mogą być odwrócone lub proste. Podobnie powstaje miraż
obserwowany na rozgrzanej drodze. Wygląda on jak kałuża wody, w
której widzimy odbicie. Jest to efekt pozornych odbić dalekiego
krajobrazu.
Miraż górny to zjawisko załamania występujące wielokrotnie w
kolejnych warstwach powietrza, powodujące że światło rozchodzi się
po linii krzywej. Jeżeli obserwator znajdzie się w miejscu, gdzie
dochodzi światło odbite od statku, to na przedłużeniu promieni
wpadających do jego oka, zobaczy prosty obraz statku na tle nieba.
Miraż górny najczęściej jest obserwowany w wysokich szerokościach
geograficznych.
Co to jest pryzmat?
Pryzmat – bryła z materiału przezroczystego o co najmniej dwóch ścianach
płaskich nachylonych do siebie pod kątem (tzn. kątem łamiącym pryzmatu).
Używany w optyce do zmiany kierunku biegu fal świetlnych, a poprzez to, że
zmiana kierunku zależy od długości fali, jest używany do analizy widmowej
światła. Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia pozwala użyć pryzmatu
jako idealnego elementu odbijającego światło. Pryzmaty wykorzystywane są w
produkcji wielu urządzeń optycznych, np.: lornetek, peryskopów.
Szczegółowe rozwiązania geometryczne takich pryzmatów to:
- pryzmat prostokątny (γ = 90°, światło pada i wydostaje się prostopadle do
ścianek, wykorzystuje się tu odbicie całkowite wewnętrzne),
- pryzmat achromatyczny (sklejony z dwóch pryzmatów wykonanych z różnych
gatunków szkła o tak dobranych n i γ, by kąty odchylenia dla światła czerwonego i
niebieskiego były sobie równe),
- pryzmat rombowy (w przekroju romb, złożenie dwóch pryzmatów
prostokątnych),
- pryzmat pentagonalny (o przekroju pięciokątnym, dwa całkowite wewnętrzne
odbicia),
- pryzmat à vision directe (pryzmat o przekroju trapezowym, sklejony z 3 lub 5
pryzmatów trójgraniastych wykonanych z różnych gatunków szkła, dobranych tak,
by promień o wybranej barwie przechodził bez odchylenia.
Modyfikacje: pryzmat Amiciego i pryzmat Dollonda), pryzmat Porro (dwa
pryzmaty prostokątne, których krawędzie łamiące są wzajemnie prostopadłe,
wykorzystywany jako układ odwracający.), itd.
Działanie pryzmatu:
Promień światła jednobarwnego (monochromatycznego) przechodząc przez
pryzmat załamuje się dwa razy; raz ku prostopadłej, gdy wchodzi do
pryzmatu, a następnie od prostopadłej – gdy wychodzi z pryzmatu. W efekcie
promień po przejściu przez pryzmat jest odchylony od kierunku pierwotnego.
Koniec
Dziękujemy za uwagę
Projekt wykonali:
1. Mateusz Babacz
2. Kamil Ciszak
3. Marcel Koziorowski
4. Tomasz Szydlarek
5. Kamil Świątek
6. Jonasz Witasik
Nauczyciel prowadzący:
Mgr Agnieszka Hildebrandt
Download