optyka geometryczna

advertisement
ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE
I.
Optyka geotermalna
W tym rozdziale poznasz właściwości światła widzialnego, prawa
rządzące jego rozchodzeniem się w przestrzeni oraz sposoby
wykorzystania tych praw przez człowieka.
1. Własności światła
Za pomocą receptorów fal elektromagnetycznych, jakimi są nasze oczy,
możemy zaobserwować fale elektromagnetyczne, których długość
zawiera się w przedziale od 0,4µm do 0,8µm. Dolnej granicy długości
odpowiada fala, którą zarejestrujemy jako światło fioletowe, a górnej
- fala rejestrowana jako światło czerwone. Pomiędzy tymi skrajnymi
barwami światła widzialnego można zarejestrować światło o różnych
długościach fali, a tym samym o różnych barwach. Widmo ciągłe światła
widzialnego przedstawiono na rycinie 9.1. Prędkość, z jaką światło
rozchodzi się w próżni, jest stała, niezależna od barwy. Jej wartość jest
równa 299792458 m/s i oznaczamy ją symbolem c .
Ośrodki, które będą przepuszczały światło, nazywamy ośrodkami
przezroczystymi. Ośrodki, przez które światło nie przejdzie, nazywamy
ośrodkami nieprzezroczystymi. Na przykład szklana szyba jest ośrodkiem
przezroczystym dla światła, a nieprzezroczystym dla nadfioletu i
podczerwieni (ryc. 9.2).
W zależności od ośrodka, a więc od właściwości substancji, z której jest
wykonany, zmienia się prędkość światła.
Wielkością, która opisuje optyczne właściwości substancji jest
bezwzględny współczynnik załamania, określający stosunek prędkości
światła w próżni do prędkości światła w ośrodku:
n=c/v
gdzie:
c – prędkość światła w próżni,
v – prędkość światła w ośrodku.
Jeżeli światło napotka na swojej drodze przeszkodę wykonaną z
substancji dla niego nieprzezroczystej, to za tym ciałem powstanie
obszar nieoświetlony (ryz. 9.3). Obszar ten nazywamy zaćmieniem.
W rzeczywistości oprócz cienia można zaobserwować półcień. Jest to
obszar oświetlony przez część światła emitowanego ze źródła (ryz. 9.3).
Zasady optyki geometrycznej:
 Światło rozchodzi się po liniach prostych, prostopadłych do czoła
fali (promienie światła).
 Światło w ośrodku przeźroczystym rozchodzi się z mniejszą
prędkością niż w próżni, v=c/n , gdzie n jest współczynnikiem
załamania światła.
Współczynniki załamania
2. Prawa optyki geometrycznej.
a) Prawo odbicia
Jeżeli światło pada na powierzchnię
zwierciadła, to odbija się od niego
tak, że promień padający i odbity
leżą w jednej płaszczyźnie, oraz że
kąt padania równy jest kątowi odbicia.
b) Prawo odbicia (Snelliusa)
Opisuje zmianę kierunku biegu
promienia światła przy przejściu
przez granicę między dwoma
ośrodkami przezroczystymi
o różnych współczynnikach
załamania.
Rycina 9.4 przedstawia powiększenie drogi, którą przebył promień 2. Jak
widać, kąt odbicia, zawarty między promieniem odbitym a prostą
prostopadłą do powierzchni odbijającej, jest równy kątowi padania,
zawartemu między promieniem padającym a prostą prostopadłą do
płaszczyzny odbijającej.
Tajemnicza powierzchnia odbijająca, o której już kilka razy była mowa to
wypolerowana powierzchnia, na przykład metalu, którą nazywamy
zwierciadłem.
Zwierciadło płaskie to takie, w którym powierzchnia odbijająca jest
płaszczyzną. W przypadku zwierciadeł sferycznych powierzchnia
odbijająca jest fragmentem sfery. Gdy promienie świetlne są odbijane
przez wewnętrzną część sfery, mówimy o zwierciadle wklęsłym (ryc.
9.5a), a gdy odbijane są przez część zewnętrzną, mówimy o zwierciadle
wypukłym (ryc. 9.5b).
Opis otrzymywania obrazków w zwierciadle sferycznym wymaga
wprowadzenia kilku nowych pojęć. Rycina 9.6a przedstawia wiązkę
promieni świetlnych, równoległych do osi symetrii zwierciadła (oś
optyczna zwierciadła wklęsłego), padających na zwierciadło wklęsłe.
Promienie po odbiciu przecinają się w jednym z punkcie. Punkt ten
nazywamy ogniskiem zwierciadła. W przypadku zwierciadła wklęsłego
ognisko jest nazwane rzeczywistym, tworzą je bowiem promienie odbite.
Odległość ogniska od zwierciadła jest równa połowie promienia
krzywizny zwierciadła – nazywamy ją ogniskową i oznaczamy f .
Gdy wiązka promieni równoległych do osi optycznej pada na
zwierciadło wypukłe (ryc. 9.6b), promienie odbite się nie przecinają, lecz
tworzą wiązkę promieni rozbieżnych. Przedłużenia promieni odbitych
przecinają się w punkcie za zwierciadłem. Punkt ten nazywamy
ogniskiem pozornym. Pozornym, ponieważ nie jest wynikiem przecięcia
się promieni odbitych. Odległość ogniska pozornego od zwierciadła jest
także równa połowie promienia krzywizny zwierciadła.
Zależność między odległościami przedmiotu od zwierciadła – x,
obrazu przedmiotu od zwierciadła – y a ogniskową zwierciadła
wklęsłego - f ma postać:
1
𝑥
1
1
𝑦
𝑓
+ =
Równanie to nazywamy równaniem zwierciadła wklęsłego.
3. Zjawisko załamania światła.
Załamanie polega na zakrzywieniu promieni świetlnych
przechodzeniu z jednego ośrodka do innego, przy czym:
przy
 kiedy światło przechodzi z ośrodka optycznie gęstszego do
rzadszego, to załamuje się od normalnej (prostej prostopadłej do
powierzchni rozgraniczającej ośrodki wystawionej w miejscu
przechodzenia promienia świetlnego) – rycina
 kiedy przechodzi z ośrodka optycznie rzadszego do optycznie
gęstszego załamuje się do normalnej – rycina
Ryc. 9.7. Załamanie światła na granicy
ośrodków: powietrze - woda
Ryc. 9.8. Załamanie światła na granicy
ośrodków: szkło - woda
Promień padający na granicę dwóch ośrodków nosi nazwę promienia
padającego, a promień przechodzący do drugiego ośrodka nazywamy
promieniem załamanym. Kąt, który tworzy promień padający z normalną
nazywamy kątem padania i, a kąt między promieniem załamanym, a
normalną nazywamy kątem załamania r. Stwierdzono, że promień
padający, załamany i normalna leżą w jednej płaszczyźnie. Jest
to pierwsze prawo załamania. Gdy kąt padania jest równy 0 0 (promień
padający jest prostopadły do granicy dwóch ośrodków), to kąt załamania
też wynosi 00 (promień nie zmienia kierunku przy przejściu do drugiego
ośrodka).
Wykonajmy eksperyment. Weź jakieś naczynie (najlepiej duży garnek) i
połóż na środku dna monetę. Następnie powoli przesuwaj głowę w dół,
aż moneta zniknie Ci z oczu. Teraz nie ruszając głowy, nalewaj do
garnka wodę, aż w pewnym momencie znów zobaczysz monetę! Ale
moneta wydaje się być teraz większa i umieszczona bliżej niż w
rzeczywistości. Zjawisko to nosi nazwę latającej monety. Zachodzi ono
na skutek załamywania przez wodę promieni odbitych od monety w
wodzie, dzięki temu możemy ją zobaczyć.
Łatwo stwierdzić doświadczalnie, że, gdy rośnie kąt padania, wzrasta
również kąt załamania. Jednakże, jaki jest związek między tymi kątami,
nie udało się odkryć przez bardzo długi okres czasu. Już bowiem
Ptomeleusz, żyjący w drugim wieku naszej ery usiłował zbadać to
zjawisko. Między innymi zajmowali się załamaniem światła: polski filozof
Witellio, jak również słynny astronom Kepler. Lecz dopiero
holenderskiemu matematykowi Snelliussowi, żyjącemu w XVII wieku,
udało się odkryć drugie prawo załamania światła. Brzmi ono
następująco: stosunek sinusów kąta padania światła w pierwszym
ośrodku i załamania w drugim: sin(i) / sin(r) jest dla danych dwóch
ośrodków wielkością stałą i równą współczynnikowi załamania drugiego
ośrodka względem pierwszego.
Gdzie:
i – kąt padania,
r - kąt załamania,
n1 - współczynnik załamania materiału pierwszego
względem powietrza,
n2 - współczynnik załamania materiału drugiego względem powietrza,
n2,1 - współczynnik załamania materiału drugiego względem pierwszego.
Prawo to pozwala nam, przewidzieć zachowanie się promieni na granicy
dwóch określonych ośrodków, jest także używane do identyfikacji
substancji
na
podstawie
ich
współczynnika
załamania.
W Tabeli przedstawiono niektóre współczynniki załamania różnych
ośrodków względem powietrza
Przejście światła przez pryzmat, rozszczepienie światła białego
Światło po wyjściu z pryzmatu nie jest białe, ale zawiera wszystkie
barwy tęczy:
Zawsze, niezależnie od kąta padania światła, kolor czerwony odchyla
się najmniej od swojego pierwotnego kierunku, fioletowy najbardziej, a
pozostałe barwy zajmują miejsca pośrednie pomiędzy tymi skrajnymi
kolorami:
Ryc. 9.9. Rozszczepienie światła białego przez
pryzmat
4. Soczewki
Soczewką nazywamy ciało przezroczyste dla światła, ograniczone z obu
stron powierzchniami kulistymi lub z jednej strony kulistą, a z drugiej
płaską. W zależności od tego, czy soczewka jest grubsza, czy cieńsza w
środku będzie skupiać, bądź rozpraszać światło. Zatem soczewki dzielimy
na: skupiające (dwuwypukłe, płaskowypukłe, wklęsłowypukłe) i
rozpraszające (dwuwklęsłe, płaskowklęsłe i wypukłowklęsłe):
Ryc. 9.10. Rodzaje soczewek:
- soczewki skupiające (a - dwuwypukła, b - płaskowypukła, c - wklęsłowypukła)
- soczewki rozpraszające (d - dwuwklęsła, e - płaskowklęsła, f - wypukłowklęsła)
Środkiem krzywizny soczewki O, będziemy nazywać środek kuli, której
powierzchnia ogranicza soczewkę, a promieniem krzywizny r będzie
promień tej kuli. Główną osią optyczną będzie linia prosta przechodząca
przez środki krzywizny soczewki. Ogniskiem rzeczywistym soczewki
skupiającej F będziemy nazywać punkt, w którym przetną się promienie
równoległe do głównej osi optycznej po przejściu przez soczewkę.
Ogniskiem pozornym soczewki rozpraszającej będzie punkt przecięcia się
przedłużenia promieni równoległych po przejściu przez soczewkę
rozpraszającą:
Ryc. 9.11. F - ognisko, f - ogniskowa, soczewek: skupiającej i rozpraszającej
Przyjmuje się, że każda soczewka cienka posiada dwa ogniska położone
po obu jej stronach w równych od niej odległościach. Odległość ogniska
od środka soczewki to ogniskowa f. Promień równoległy do głównej osi
optycznej soczewki po przejściu przez soczewkę skupiającą skupia się w
ognisku i odwrotnie, każdy promień przechodzący przez ognisko, po
przejściu przez soczewkę jest równoległy do jej głównej osi optycznej.
Ryc. 9.12. Promienie wychodzące z ogniska, po przejściu przez
soczewkę, są równoległe do jej osi optycznej.
Obrazy tworzone przez soczewki.
Soczewki skupiające tworzą obrazy pozorne i rzeczywiste. Obrazy
rzeczywiste powstają wtedy, gdy przedmiot znajduje się w odległości
większej niż ogniskowa. Obrazy rzeczywiste można zobaczyć
umieszczając z drugiej strony soczewki ekran. Obrazy rzeczywiste są
zawsze odwrócone. Jeśli przedmiot jest umieszczony między ogniskiem,
a środkiem krzywizny, to utworzony obraz będzie powiększony, a jeśli
przedmiot umieścimy za środkiem krzywizny, to utworzony obraz będzie
zmniejszony:
Ryc. 9.13. Na rysunku widać obraz rzeczywisty świeczki.
Jego rozmiar zależy od odległości soczewki od świecy.
5. Barwa światła
Doświadczenie 1
Przygotuj cztery kartki: białą, czerwoną i niebieską oraz zieloną oraz źródło
światła, które będzie mogło emitować światło w kolorach: czerwonym,
niebieskim, zielonym i białym. Gdy oświetlisz białą kartkę kolorem
czerwonym, to zobaczysz kartkę czerwoną, gdy niebieskim – niebieską, a
zielonym – zieloną. Co zaobserwujesz, gdy w ten sam sposób będziesz
oświetlać inne kartki? Jak wytłumaczysz to zjawisko?
W doświadczeniu można było zaobserwować, że biała kartka
widziana jest w takim samym kolorze, jak kolor światła, którym
jest oświetlona, natomiast kartki kolorowe odbijały światło tylko
we własnym kolorze, czyli czerwona – czerwone, niebieska –
niebieskie itd. Zjawisko to nazywamy odbiciem selektywnym.
Należy pamiętać, że światło jest falą elektromagnetyczną,
zatem padając na ośrodek, oddaje mu swą energię. Energia ta
przekazywana jest atomom tworzącym ośrodek. Jeśli
częstotliwość drgań fali pozwoli pobudzić do drgań elektrony w
ośrodku, to pochłonięta przez ośrodek energia spowoduje
zamianę na energię wewnętrzną. Mówimy wtedy o absorpcji
promieniowania. Jeżeli podczas oświetlenia atomy nie zostaną
pobudzone do drgań, to ośrodek zacznie emitować falę o
identycznej częstotliwości.
Doświadczenie 2
Przymocuj do wirownicy kolorową
tarczę. Następnie wpraw wirownicę
w ruch obrotowy. Jaki teraz jest
kolor tarczy?
Gdy tarcza spoczywała, było na niej widać wiele kolorów. Gdy
zaczęła się obracać, miała kolor biały. Zatem kolor biały jest
złożeniem wielu kolorów. To wyjaśnia, dlaczego kartka z
poprzedniego doświadczenia (Doświadczenie 1) była raz
zielona, raz niebieska, raz czerwona.
Download