Pokazy Zjawisko odbicia światła

advertisement
Pokazy
1. Odbicie i załamanie światła — laser, tarcza Kolbego.
2. Ognisko w zwierciadle parabolicznym: dwa metalowe zwierciadła paraboliczne, miernik
temperatury, żarówka 250 W.
3. Obrazy w zwierciadłach: wklęsłym, wypukłym.
4. Załamanie światła w ośrodku o zmiennym współczynniku załamania: wanienka z roztworem
wodnym soli kuchennej.
Zjawisko odbicia światła
Zjawisko odbicia światła polega na zmianie kierunku rozchodzenia się światła na granicy dwóch
ośrodków, przy czym światło nie opuszcza danego ośrodka rozprzestrzeniania się.
Kierunek rozchodzenia się fali określa się, rysując promień. Promień jest prostopadły do czoła fali.
Kąt pomiędzy promieniem padającym a prostopadłą do powierzchni odbijającej, wystawionej w
punkcie padania, nazywa się kątem padania. Kąt pomiędzy promieniem odbitym a prostopadłą do
powierzchni odbijającej nazywa się kątem odbicia. Prawo odbicia światła można sformułować
następująco:
W zjawisku odbicia światła kąt odbicia jest równy kątowi padania. Promień padający,
promień odbity i prostopadła do powierzchni odbijającej, wystawiona w punkcie padania,
leżą w jednej płaszczyźnie.
Wyprowadzenie prawa odbicia z wykorzystaniem zasady Fermata
Zasada Fermata mówi o tym , że promień światła porusza się po drodze najmniejszego czasu.
Rozważmy promień światła, który wychodzi z punktu A i po odbiciu od powierzchni dobiega do
punktu B( rys. Figure 1). Kąty
i
oznaczają odpowiednio kąt padania i kąt odbicia. Wykażemy
ich równość, zakładając, że światło biegnie po drodze, której pokonanie zajmuje najmniej czasu.
Stąd obliczamy
— warunek na znalezienie ekstermum funkcji
Stąd:
Zjawisko załamania światła
Zjawisko załamania polega na zmianie kierunku rozchodzenia się światła na granicy dwóch
ośrodków przy przejściu z jednego ośrodka do drugiego na skutek różnej prędkości światła w tych
ośrodkach.
Prawo załamania, które opisuje to zjawisko mówi o tym, że:
stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania dla dwóch ośrodków jest równy
stosunkowi prędkości
rozchodzenia się światła w pierwszym ośrodku do prędkości
w
ośrodku drugim.
Stosunek sinusów kątów padania i załamania dla danej pary ośrodków jest stały. Dla fal
elektromagnetycznych stosunek ten jest równy współczynnikowi załamania drugiego ośrodka
względem pierwszego. Jest to wielkość bezwymiarowa. Współczynnik załamania ośrodka względem
próżni nazywa się bezwzględnym współczynnikiem załamania.
Wyprowadzenie prawa załamania z wykorzystaniem zasady Fermata
Promień wychodzi z punktu A w ośrodku o współczynniku załamania
, gdzie
to prędkość
światła w ośrodku i dociera do punktu B w innym ośrodku, w którym prędkość światła wynosi
a
współczynnik załamania jest .
Czas
— warunek na istnienie ekstremum
a ponieważ
więc
Całkowite wewnętrzne odbicie
Ciekawe zjawisko ma miejsce, gdy światło przechodzi z ośrodka gęstszego do rzadszego, na przykład
ze szkła do powietrza. Może się tak zdarzyć, że promień nie wyjdzie do powietrza, ale odbije się na
granicy ośrodków i pozostanie w szkle. Mamy wtedy do czynienia ze zjawiskiem całkowitego
wewnętrznego odbicia. Gdy promień światła pada pod kątem granicznym
, promień załamany
ślizga się po powierzchni odbijającej, bo kąt załamania wynosi 90°. Dla kątów większych od
granicznego następuje odbicie promienia. Wartość kąta granicznego zależy od wartości
współczynników załamania stykających się ze sobą ośrodków.
Zastosujmy prawo załamania dla sytuacji granicznej, to znaczy wtedy, gdy promień ślizga się po
powierzchni a co za tym idzie kąt załamania wynosi 90°. Jego sinus jest równy jedności:
Kąt graniczny
Współczynnik załamania
Granica ośrodków
n
Sinus kąta granicznego
Kąt graniczny
Woda-powietrze
1,33
0,7519
48°45’
Szkło-powietrze
1,5
0,6666
41°48’
Szkło-woda
1,13
0,8849
62°12’
Odbicie światła w zwierciadle wklęsłym sferycznym.
Wyprowadzenie wzoru na ogniskową
Konstrukcja obrazu w
zwierciadle
Oznaczmy przez H wysokość obrazu, a przez h wysokość przedmiotu.
Na mocy podobieństwa trójkatów
Dla promieni przyosiowych
Stąd po przekształceniach uzyskujemy:
oraz
.
Konstrukcja obrazu w
zwierciadle
Aberracja sferyczna zwierciadła wklęsłego
Aberracja sferyczna
CF jest ogniskową.
Wzór ten przechodzi w zależność
osi zwierciadła.
dla małych kątów, czyli dla promieni leżących blisko
Download