Konspekt lekcji fizyki

advertisement
Konspekt lekcji fizyki
Klasa: III LO
Temat: Obiekty astronomiczne
Metody stosowane na lekcji: pogadanka, praca w sieci Internet
Środki dydaktyczne: komputery podłączone do Internetu
Cel lekcji: Omówienie rodzajów obiektów astronomicznych
Cele operacyjne:







uczeń wie czym różni się planeta od gwiazdy;
uczeń potrafi podać definicję satelity;
uczeń potrafi podać definicję galaktyki;
uczeń potrafi wymienić rodzaje galaktyk;
uczeń potrafi podać charakterystykę Drogi Mlecznej;
uczeń potrafi wymienić planety Układu Słonecznego i podać ich krótką
charakterystykę;
uczeń potrafi wyszukiwać informacje w Internecie.
Przebieg lekcji
1. Przypomnienie i utrwalenie wiadomości z poprzedniej lekcji (Rozwój poglądów na
budowę wszechświata)
2. Wprowadzenie, metodą pogadanki, pojęć: planeta, planetoida, gwiazda, satelita.
3. Praca z Internetem.
Nauczyciel podaje uczniom polecenia:
a. Znajdź w Internecie znaczenie pojęcia - galaktyka.
b. Znajdź w Internecie informacje na temat różnych galaktyk i na ich podstawie
dokonaj podziału galaktyk ze względu na kształt.
c. Posługując się jedną z wyszukiwarek znajdź informacje na temat Drogi
Mlecznej.
d. Wyszukaj w Internecie informacje na temat Układu Słonecznego i uzupełnij
tabelkę:
4. Omówienie i ewentualne uzupełnienie uzyskanych przez uczniów informacji.
5. Zadanie pracy domowej
Zadanie domowe
Posługując się dostępnymi źródłami (encyklopedie, literatura popularno-naukowa, Internet)
uzupełnij sporządzoną na lekcji tabelę o informacje na temat temperatury na powierzchni
poszczególnych planet.
Download