załącznik nr 1 - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof

advertisement
Załącznik nr 1 do siwz i do umowy -formularz ofertowy
Załącznik nr 1 do umowy
Pieczęć wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock
OFERTA
na
Dostawa chirurgicznych narzędzi ortopedycznych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
im. Prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku
DZP/99/2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nazwa
Siedziba Wykonawcy
NIP
REGON
Tel./fax
e-mail
Wartość netto
Nr pakietu
Wartość brutto
Gwarancja*
1
2
Powyższą tabelę należy wypełnić tylko dla pakietów, na które zostanie złożona oferta.
*należy podawać w pełnych miesiącach
*brak odpowiedzi, zamawiający zinterpretuje, ten fakt jako zaoferowanie minimalnej gwarancji i tym samym
wykonawca otrzyma 0pkt
Zasady oceny gwarancji
Nazwa parametru
Gwarancja
Zakres parametru
Zasady oceny
≥ 12 miesięcy
12-15 miesięcy – 0 pkt.
16-19 miesięcy – 3 pkt
20-23 miesięcy – 6 pkt
24-27 miesięcy – 9 pkt
28-31 miesięcy – 15 pkt.
36 miesięcy i powyżej – 18 pkt
Gwarancja na narzędzia obejmuje w szczególności wtrącenia lub wady materiałowe. Gwarancja powinna
obejmować również wymianę pękniętego lub złamanego narzędzia, ale prawidłowo użytkowanego.
Zagwarantowanie sprzętu zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej
Zagwarantowanie sprzętu zastępczego na czas naprawy
Odpowiedź
gwarancyjnej
Wykonawcy
TAK – 4 pkt
NIE – 0 pkt
*w sytuacji, gdy wykonawca nie wpisze informacji o zagwarantowaniu sprzętu zastępczego na czas naprawy
gwarancyjnej, zamawiający uzna, że sprzęt zastępczy nie zostanie zagwarantowany. W takiej sytuacji
Wykonawca otrzyma 0 pkt.
1
Czas usunięcia usterki w dniach w okresie gwarancji
Nazwa parametru
Odpowiedź Wykonawcy
Zakres parametru
Czas usunięcia usterki w dniach
w okresie gwarancji
od 15 do 21 dni – 0 pkt.
od 8 do 14 dni – 3 pkt
7 dni i powyżej – 6 pkt
*w sytuacji, gdy wykonawca nie wpisze w dniach czasu na usunięcie usterki w okresie gwarancyjnym,
zamawiający uzna, że został zaoferowany maksymalny termin. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Liczba bezpłatnych konserwacji obejmujących ostrzenia narzędzi w okresie gwarancji
Nazwa parametru
Zakres parametru
Liczba bezpłatnych konserwacji
obejmujących ostrzenie narzędzi
w okresie gwarancji
Odpowiedź Wykonawcy
od 15 do 21 dni – 0 pkt.
od 8 do 14 dni – 3 pkt
7 dni i powyżej – 6 pkt
*w sytuacji, gdy wykonawca nie wpisze liczby bezpłatnych konserwacji obejmujących ostrzenie narzędzi w
okresie gwarancyjnym, zamawiający uzna, że został zaoferowany maksymalny termin. W takiej sytuacji
Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Pakiet nr 1
Sprzedaż, dostawa 1 zestawu chirurgicznych narzędzi do operacji artroskopowych małych stawów
Ilość
Lp
Opis
17.1
Celownik do małych stawów w kształcie litery C. Z
jednej strony celownika znajduje się haczyk w celu
łatwiejszego mocowania na kości, z drugiej strony
znajduje się przesuwna tuleja wiertarska o średnicy
wewnętrznej 1,1 mm. Tulejka cechowana, co 2 mm w
celu możliwości wykonania pomiaru długości
wierconego kanału
1
17.2
Osteotom do artroskopii małych stawów, prosty
szerokość części roboczej ok. 4 mm
1
17.3
Osteotom do małych stawów, wygięty szerokość
części roboczej ok. 4 mm
1
17.4
Osteotom do małych stawów, szerokość części
roboczej ok. 3,5 mm
1
17.5
Haczyk szydełkowaty umożliwiający zarówno
złapanie jak i popchnięcie nitki wewnątrz stawu
1
17.6
Raspator artroskopowy kąt wygięcia części roboczej
15°, szerokość ok. 5 mm
1
17.7
Raspator artroskopowy kąt wygięcia części roboczej
30°, szerokość ok. 5 mm
1
Wartość
jednostkowa
netto
RAZEM
2
Wartoś
netto
Stawka
Vat
Wartość
Vat
Wartość
brutto
Klasa
wyrobu
Pakiet nr 2
Sprzedaż, dostawa 2 zestawów rozwiertaków śródszpikowych .
Lp
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
19.10
19.11
19.12
19.13
19.14
19.15
19.16
19.17
19.18
19.19
Opis
GIĘTKI, CZOŁOWY, ROZWIERTAK
ŚRÓDSZPIKOWY ZE SPIRALNEJ PŁASKIEJ
SPRĘŻYNY Z UCHWYTEM AO DŁ. 480 MM
ŚREDNICY 8,0 MM
GIĘTKI, CZOŁOWY, ROZWIERTAK
ŚRÓDSZPIKOWY ZE SPIRALNEJ PŁASKIEJ
SPRĘŻYNY Z UCHWYTEM AO DŁ. 480 MM
ŚREDNICY 8,5 MM
GIĘTKI, CZOŁOWY, ROZWIERTAK
ŚRÓDSZPIKOWY ZE SPIRALNEJ PŁASKIEJ
SPRĘŻYNY Z UCHWYTEM AO DŁ. 480 MM
ŚREDNICY 9,0 MM
GIĘTKI, CZOŁOWY, ROZWIERTAK
ŚRÓDSZPIKOWY ZE SPIRALNEJ PŁASKIEJ
SPRĘŻYNY Z UCHWYTEM AO DŁ. 480 MM
ŚREDNICY 9,5 MM
GIĘTKI, CZOŁOWY, ROZWIERTAK
ŚRÓDSZPIKOWY ZE SPIRALNEJ PŁASKIEJ
SPRĘŻYNY Z UCHWYTEM AO DŁ. 480 MM
ŚREDNICY10,0 MM
GIĘTKI, CZOŁOWY, ROZWIERTAK
ŚRÓDSZPIKOWY ZE SPIRALNEJ PŁASKIEJ
SPRĘŻYNY Z UCHWYTEM AO DŁ. 480 MM
ŚREDNICY 10,5 MM
GIĘTKI, CZOŁOWY, ROZWIERTAK
ŚRÓDSZPIKOWY ZE SPIRALNEJ PŁASKIEJ
SPRĘŻYNY Z UCHWYTEM AO DŁ. 480 MM
ŚREDNICY 11,0 MM
GIĘTKI, CZOŁOWY, ROZWIERTAK
ŚRÓDSZPIKOWY ZE SPIRALNEJ PŁASKIEJ
SPRĘŻYNY Z UCHWYTEM AO DŁ. 480 MM
ŚREDNICY 11,5 MM
GIĘTKI, CZOŁOWY, ROZWIERTAK
ŚRÓDSZPIKOWY ZE SPIRALNEJ PŁASKIEJ
SPRĘŻYNY Z UCHWYTEM AO DŁ. 480 MM
ŚREDNICY 12,0 MM
GIĘTKI, CZOŁOWY, ROZWIERTAK
ŚRÓDSZPIKOWY ZE SPIRALNEJ PŁASKIEJ
SPRĘŻYNY Z UCHWYTEM AO DŁ. 480 MM
ŚREDNICY 12,5 MM
GIĘTKI, CZOŁOWY, ROZWIERTAK
ŚRÓDSZPIKOWY ZE SPIRALNEJ PŁASKIEJ
SPRĘŻYNY Z UCHWYTEM AO DŁ. 480 MM
ŚREDNICY 13,0 MM
GIĘTKI, CZOŁOWY, ROZWIERTAK
ŚRÓDSZPIKOWY ZE SPIRALNEJ PŁASKIEJ
SPRĘŻYNY Z UCHWYTEM AO DŁ. 480 MM
ŚREDNICY 13,5 MM
GIĘTKI, CZOŁOWY, ROZWIERTAK
ŚRÓDSZPIKOWY ZE SPIRALNEJ PŁASKIEJ
SPRĘŻYNY Z UCHWYTEM AO DŁ. 480 MM
ŚREDNICY 14,0 MM
GIĘTKI, CZOŁOWY, ROZWIERTAK
ŚRÓDSZPIKOWY ZE SPIRALNEJ PŁASKIEJ
SPRĘŻYNY Z UCHWYTEM AO DŁ. 480 MM
ŚREDNICY 14,5 MM
GIĘTKI, CZOŁOWY, ROZWIERTAK
ŚRÓDSZPIKOWY ZE SPIRALNEJ PŁASKIEJ
SPRĘŻYNY Z UCHWYTEM AO DŁ. 480 MM
ŚREDNICY 15,0 MM
GIĘTKI, CZOŁOWY, ROZWIERTAK
ŚRÓDSZPIKOWY ZE SPIRALNEJ PŁASKIEJ
SPRĘŻYNY Z UCHWYTEM AO DŁ. 480 MM
ŚREDNICY 15,5 MM
GIĘTKI, CZOŁOWY, ROZWIERTAK
ŚRÓDSZPIKOWY ZE SPIRALNEJ PŁASKIEJ
SPRĘŻYNY Z UCHWYTEM AO DŁ. 480 MM
ŚREDNICY 16,0 MM
GIĘTKI, CZOŁOWY, ROZWIERTAK
ŚRÓDSZPIKOWY ZE SPIRALNEJ PŁASKIEJ
SPRĘŻYNY Z UCHWYTEM AO DŁ. 480 MM
ŚREDNICY 16,5 MM
GIĘTKI, CZOŁOWY, ROZWIERTAK
ŚRÓDSZPIKOWY ZE SPIRALNEJ PŁASKIEJ
SPRĘŻYNY Z UCHWYTEM AO DŁ. 480 MM
ŚREDNICY 17,0 MM
Wartość
jednostkowa
netto
Ilość
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
Wartoś
netto
Stawka
Vat
Wartość
Vat
Wartość
brutto
Klasa
wyrobu
19.20
GIĘTKI, CZOŁOWY, ROZWIERTAK
ŚRÓDSZPIKOWY ZE SPIRALNEJ PŁASKIEJ
SPRĘŻYNY Z UCHWYTEM AO DŁ. 480 MM
ŚREDNICY 17,5 MM
RAZEM
2
Narzędzia chirurgiczne zakupione i dostarczone do szpitala powinny być wykonane ze stali nierdzewnej i
kwasoodpornej przeznaczonej do wyrobu narzędzi chirurgicznych zgodnie z normami.
Wszystkie narzędzia muszą być przystosowane do powszechnie stosowanych metod dezynfekcji (łącznie
z dezynfekcją zanurzeniową – z określonym przez producenta maksymalnym czasem zanurzenia)
Wszystkie narzędzia muszą być przystosowane do powszechnie stosowanych metod sterylizacji
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowym
postępowaniu……………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym w przedmiotowym
postępowaniu…………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji
umowy……………………………………………………………………………………….
Oświadczamy, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w siwz
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
wzorem umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w siwz.
Wyrażam zgodę na wysyłanie korespondencji przetargowej faxem lub e-mailem.
Oferta została złożona na _________ kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach. Integralną część oferty
stanowią następujące dokumenty:
1. _________
2. _________
3. (___)
___________________________________
podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty
4
Download