Siłownik termiczny HERZ

advertisement
Siłownik termiczny HERZ
Arkusz znormalizowany 7711, Wydanie 0512
Wymiary montażowe w mm
Wykonania
1 7711 01
Siłownik termiczny HERZ M 28 x 1,5, 230 V, 50 Hz
bezprądowo zamknięty, siła zamknięcia 90 N, napięcie zasilania 230 V ~, przyłącze M 28 x 1,5 maks. skok
4,5 mm, stosować z adapterem podwyższającym do 8531, 8532
1 7711 10
Siłownik termiczny HERZ M 28 x 1,5, 230 V, 50 Hz
bezprądowo zamknięty, siła zamknięcia 115 N, napięcie zasilania 230 V ~, przyłącze M 28 x 1,5 maks. skok
4,5 mm
1 7711 11
Siłownik termiczny HERZ M 28 x 1,5, 230 V, 50 Hz
bezprądowo otwarty, siła zamknięcia 110 N, napięcie zasilania 230 V ~, przyłącze M 28 x 1,5 maks. skok
4,5 mm
1 7711 12
Siłownik termiczny HERZ M 28 x 1,5, 24 V, AC/DC
bezprądowo zamknięty, siła zamknięcia 115 N, napięcie zasilania 24 V ~, przyłącze M 28 x 1,5 maks. skok
4,5 mm
1 7711 13
Siłownik termiczny HERZ M 28 x 1,5, 24 V, AC/DC
bezprądowo otwarty, siła zamknięcia 115 N, napięcie zasilania 24 V ~, przyłącze M 28 x 1,5 maks. skok
4,5 mm
1 7711 20
Siłownik termiczny HERZ M 30 x 1,5, 230 V, 50 Hz
bezprądowo zamknięty, siła zamknięcia 115 N, napięcie zasilania 230 V ~, przyłącze M 30 x 1,5 maks. skok
4,5 mm
1 7711 21
Siłownik termiczny HERZ M 30 x 1,5, 230 V, 50 Hz
bezprądowo otwarty, siła zamknięcia 110 N, napięcie zasilania 230 V ~, przyłącze M 30 x 1,5 maks. skok
4,5 mm
1 7711 22
Siłownik termiczny HERZ M 30 x 1,5, 24 V, AC/DC
bezprądowo zamknięty, siła zamknięcia 115 N, napięcie zasilania 230 V ~, przyłącze M 30 x 1,5 maks. skok
4,5 mm
1 7711 23
Siłownik termiczny HERZ M 30 x 1,5, 24 V, AC/DC
bezprądowo otwarty, siła zamknięcia 110 N, napięcie zasilania 24 V ~, przyłącze M 30 x 1,5 maks. skok
4,5 mm
1
Zastosowanie
Siłownik termiczny HERZ jest elektrotermicznym napędem nastawczym do regulacji 2-punktowej w instalacjach
grzewczych i chłodzących, przy współpracy z termostatycznym regulatorem pokojowym. Szczególnie nadaje się do
regulacji strefowej i ogrzewania podłogowego. Siłownik termiczny HERZ może współpracować ze wszystkimi
zaworami HERZ z gwintem przyłączeniowym M 28 x 1,5 lub M 30 x 1,5 przystosowanymi do pracy termostatycznej.
W wykonaniu z zestykiem pomocniczym może dodatkowo współpracować z innymi urządzeniami elektrycznymi.
Osiągnięcie włączające następuje przy napięciu 4...30 V, 1...100 mA, 1 A, 48 V=.
Obwód elektryczny zasilający inne urządzenie elektryczne poprzez zestyk pomocniczy musi być zasilany z tej samej
2
fazy. Nie należy podłączać napięcia 400 V~ przewodem 4 x 0,5 mm . Takim przewodem mogą być zasilane różne
obwody elektryczne o niższym napięciu.
Przed zamontowaniem wtyczki, należy wcisnąć krzywkę w napęd siłownika. Ta krzywka nie może być już usunięta.
W razie potrzeby można jednak na siłowniku zamontować wtyczkę do regulacji 2-punktowej.
Osprzęt do siłownika NC „bezprądowo zamknięty":
Otwieranie się siłownika spowodowane jest zamknięciem zestyku wewnętrznego. W razie konieczności można
zastosować zestyk pomocniczy „bezprądowo otwarty". Otwieranie się siłownika powoduje otwarcie zestyku
pomocniczego.
Osprzęt do siłownika NO „bezprądowo otwarty":
Zamykanie się siłownika spowodowane jest zamknięciem zestyku wewnętrznego. W razie konieczności można
zastosować zestyk pomocniczy „bezprądowo zamknięty". Zamykanie się siłownika powoduje otwarcie zestyku
pomocniczego.
Opis działania
Poprzez połączenie elektryczne, np. z regulatorem pokojowym, siłownik termiczny zamyka się lub otwiera, w
zależności od temperatury panującej w pomieszczeniu, porównywanej z nastawą na termostacie. Sygnał
elektryczny w siłowniku przetwarzany jest na jego położenie poprzez zmianę objętości substancji ogrzewanej.
Siłownik HERZ działa cicho i nie wymaga konserwacji.
Wskazówka
Przy ustawieniu fabrycznym “w stanie bezprądowym zamknięty” w przypadku przerwy w zasilaniu napięciem zawór
może zostać otwarty poprzez demontaż siłownika.
Właściwości konstrukcyjne
Siłownik osadzony jest na konsoli z tworzywa sztucznego i osłonięty pokrywą z samogasnącego tworzywa
sztucznego. Kolor: czysta biel RAL 9010. Między siłownikiem a zaworem nie ma metalowego połączenia.
Montaż
Przed przystąpieniem do montażu odłączyć zasilanie.
• Podłączenia może dokonać wyłącznie autoryzowany personel.
• Podłączenie należy wykonać zgodnie z dołączonym schematem połączeń.
• Urządzenie może być podłączone wyłącznie do sieci przewodów w zamkniętych i
suchych pomieszczeniach.
• W trakcie instalacji należy upewnić się, że przewody znajdujące się pod napięciem,
takie jak przewód zasilania sieciowego i przewody przekaźnikowe nie stykają się z
przewodami niskonapięciowymi, takimi jak przewody czujników (minimalny odstęp 4 mm
dla przewodów z izolacją podstawową).
•
Należy zabezpieczyć przewody przed samoczynnym poluzowaniem, zgodnie z
wymogami EN 60730, Część 1.
• Należy przestrzegać wytycznych VDE 0100, EN 60730, Część 1 oraz przepisów zakładów energetycznych.
• W przypadku, gdy urządzenie nie działa, należy sprawdzić, czy podłączenie wykonane jest prawidłowo oraz czy
podłączone jest zasilanie.
• Niewłaściwe podłączenie może spowodować uszkodzenie urządzenia! Szkody powstałe na skutek
niewłaściwego podłączenia i/lub nieprawidłowego użytkowania nie podlegają gwarancji!
2
Montaż zaworu termostatycznego
Kierunek przepływu musi być zgodny ze strzałką na korpusie zaworu.
Montaż siłownika termicznego
Nałożyć adapter na zawór i dociągnąć z siłą 2 Nm. Następnie lekko, bez użycia siły, nałożyć siłownik na zawór.
Trzy wypusty na krawędzi siłownika wskazują odpowiednie położenie względem 3 szczelin w nakrętce. Pierścień
bagnetowy siłownika należy przekręcić o 90° do pierwszego klikni ęcia – wtedy grzybek zaworu zostaje napięty, a
po przekręceniu pierścienia o następne 90° siłownik jest przystosowany do pracy. Ta po zycja ma funkcję
zabezpieczającą siłownik przed poluzowaniem się w czasie pracy.
Podczas kręcenia pierścieniem bagnetowym
siłownik dopasowuje się automatycznie do
zaworu. Żeby cały mechanizm mógł
funkcjonować bez zarzutu, sprężyna w
zaworze w wersji otwartej siłownika NO
powinna wskazywać siłę Fv ≥ 30 N. Siłownik
otwarty NO może być zdemontowany z
zaworu dopiero po uprzednim schłodzeniu.
Wskaźnik położenia
Na pokrywie widać ustawienia siłownika. Poprzez swoje usytuowanie
jest dobrze widoczna szczelina, a w ciemności – wyczuwalna.
W przypadku wykonania „bezprądowo zamknięty" pod wpływem
napięcia pokrywa podnosi się na wysokość 5 mm ponad górną
krawędzią wtyczki i widać wtedy szary wskaźnik odchylenia.
W przypadku wykonania „bezprądowo otwarty" pod wpływem napięcia
pokrywa opada do tej samej wysokości, na której znajduje się górna
krawędź wtyczki. Wskaźnik wówczas staje się niewidoczny.
Parametry techniczne
Numer artykułu
Napięcie
Siła
zamknięcia (N)
NC/NO
Gwint
przyłączeniowy
Min. czas
ruchu (min)
Masa (kg)
1 7711 01
230 V
90
NC
M 28x1,5
3,5
0,18
1 7711 10
230 V
115
NC
M 28x1,5
3,5
0,18
1 7711 11
230 V
110
NO
M 28x1,5
3,5
0,18
1 7711 12
24 V
115
NC
M 28x1,5
4,5
0,18
1 7711 13
24 V
110
NO
M 28x1,5
4,5
0,18
1 7711 20
230 V
115
NC
M 30x1,5
3,5
0,18
1 7711 21
230 V
110
NO
M 30x1,5
3,5
0,18
1 7711 22
24 V
115
NC
M 30x1,5
4,5
0,18
1 7711 23
24 V
110
NO
M 30x1,5
4,5
0,18
Napięcie zasilania
230 V~; 50 ... 60 Hz
24 V~; 50 ... 60 Hz
Moc w czasie pracy
2W
2W
Moc włączeniowa
ok. 40 W / 40 VA
5 W / 5 VA
Prąd włączeniowy
250 mA
250 mA
Maks. temperatura wody w zaworze
100 °C
Temperatura otoczenia
0 °C do 50 °C
Temperatura magazynowania
-25 °C do 70°C
Dopuszczalna wilgotność
< 85% rF, bez kondensacji
Stopień ochrony
IP54(EN 60730-1, -2, -14)
Klasa ochrony 230 V
II (EN 60730-1)
Klasa ochrony 24 V
III (EN 60730-1)
Długość przewodu
1m
3
Termostat pokojowy
Do sterowania napędem HERZ mogą być stosowane wszystkie klasyczne termostaty pokojowe wyposażone w
termiczne sprzężenie zwrotne. W razie potrzeby można połączyć kilka napędów równolegle, uwzględniając
dopuszczalne elektryczne obciążenie styku przełączającego.
Wskazówki dotyczące projektowania i doboru
Przy wyborze styków przełączających i bezpieczników sieciowych należy uwzględnić prąd włączeniowy elementu
grzewczego. Spadek napięcia na przewodach elektrycznych nie powinien przekroczyć 10%, zachowany jest
wówczas podany czas otwierania lub zamykania.
Maks. długość przewodu elektrycznego do siłownika termicznego przy danych przekrojach przewodów (dane ze
spadkiem napięcia ok. 5%, przy 230 V spadek napięcia wynosi 10 V, przy 24 V spadek napięcia 1 V).
Przy zastosowaniu kilku siłowników podane długości przewodów należy podzielić przez liczbę podłączonych
siłowników.
2
Przekrój przewodu (mm )
2 x0,75
2 x 1,0
2 x 1,5
2 x 2,5
230 V, maks. długość (m)
1500
2000
3000
5000
24 V, maks. długość (m)
168
224
340
560
Wartości oporu
Wartości oporu armatury HERZ przy pracy z siłownikami termicznymi HERZ należy przyjmować każdorazowo z
nomogramów HERZ. Obowiązują charakterystyki “zawór całkowicie otwarty” lub “maks”.
1 7796 04 Transformator HERZ 230/24 V
Transformator bezpieczeństwa HERZ 230/24 V jest przeznaczony do przyłączania termostatów pokojowych i
siłowników termicznych HERZ, przewidziany do współpracy z maks. 8 siłownikami termicznymi HERZ.
Wykonanie
wg VDE0551
Klasa ochrony
II
Stopień ochrony
IP20
Klasa ISO
T40/E
Napięcie zasilania
230 V
Bezpiecznik w obwodzie wejściowym 50-60 Hz, 315 mA
Napięcie wyjściowe
24 V
Moc
50 VA
Szybki montaż na szynie urządzenia wg DIN 42227/3
Wymiary
106 x 90 x 74 mm (S x W x G)
1 7791 23 Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia HERZ
do indywidualnej regulacji z programowalnymi czasami i temperaturami. Zegar sterujący z programem
tygodniowym i rocznym, automatyczne przełączanie czas letni/ zimowy.
Zakres nastaw 8 - 38 °C
Różnica między temp. włączania i wyłączania jako regulator 2-położeniowy 0,4 - 8 K
Dokładność pomiaru 0,3 K przy 20 °C
Napięcie zasilania 230 V
1 7791 02 Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia HERZ
do indywidualnej regulacji z programowalnymi czasami i temperaturami. Zegar sterujący z programem
tygodniowym i rocznym, automatyczne przełączanie czas letni/ zimowy.
Zakres nastaw 8 - 38 °C
Różnica między temp. włączania i wyłączania jako regulator 2-położeniowy 0,4 - 8 K
Dokładność pomiaru 0,3 K przy 20 °C
Napięcie zasilania 3 V, 2 baterie alkaliczne (AA) 1,5 V (nie wchodzą w zakres dostawy)
1 7790 15 Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia HERZ
1 1styk
stykprzełączny
przełączny
Zakres nastaw 10 – 30 °C
Różnica między temp. włączania i wyłączania +/- 0,2 K stała
Napięcie robocze 230 V
4
1 7790 25 Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia HERZ
1 styk przełączny
Zakres nastaw 10 – 30 °C
Różnica między temp. włączania i wyłączania +/- 0,2 K stała
Napięcie robocze 24 V
1 7794 23 Elektroniczny regulator klimatyzacji HERZ typu PI
do systemów grzewczych i chłodniczych, z programowalnymi czasami i temperaturami. Wyjścia na silnik
(3-punktowe), napęd termiczny, pompę lub dmuchawę (sygnał wł./wył.) Stały program podstawowy
(ustawienia fabryczne) do pierwszego uruchomienia, łatwe dopasowanie do instalacji poprzez wybór
jednego z 8 podstawowych modułów regulacji za pomocą parametrów serwisowych.
Na podstawę nakładana jest przednia część z elementami elektronicznymi, klawiaturą i cyfrowymi
wskaźnikami widocznymi w okienku, biała (RAL 9010). Zegar sterujący z programem tygodniowym i
rocznym, przekaźnik z licznikiem godzin pracy. Do montażu naściennego lub na puszce podtynkowej.
Schematy połączeń
Siłownik termiczny HERZ
Siłownik termiczny HERZ z zestykiem pomocniczym
BU
BN
niebieski brązowy
Osprzęt
1 7711 24
1 7711 34
1 7711 25
1 7711 35
1 7711 26
1 7711 27
BK
GY
czarny
szary
Zestyk pomocniczy do siłownika NC, 230 V, 5 (2) A
2
Przewód 2 m, 4 x 0,5 mm
Zestyk pomocniczy do siłownika NO, 230 V, 5 (2) A
2
Przewód 2 m, 4 x 0,5 mm
Wtyczka 0 - 10 V do siłownika NC
Służy do regulacji ciągłej napędu
Wtyczka 0 - 10 V do siłownika NO
Służy do regulacji ciągłej napędu
Adapter podwyższający, do montażu na zaworze z gwintem przyłączeniowym M 30x1,5
Wymiar napędu + 5 mm
Wymiar zamknięcia NC 4,5 - 18,5 mm i NO 8,5 - 22,5 mm
Adapter podwyższający, do montażu na zaworze z gwintem przyłączeniowym M 28x1,5
Wymiar napędu + 5 mm
Wymiar zamknięcia NC 4,5 - 18,5 mm i NO 8,5 - 22,5 mm
Wszelkie dane zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i mają jedynie charakter informacyjny. Zastrzega się prawo do
wprowadzania zmian technicznych wynikających z postępu technicznego. Zamieszczone rysunki są jedynie poglądowe i mogą różnić się optycznie od rzeczywistych produktów. Z
przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą odbiegać od rzeczywistych. Produkty mogą różnić się w zależności od danego kraju. Zastrzega się możliwość zmian
specyfikacji technicznych i funkcjonowania. W razie pytań prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem firmy HERZ.
5
Download