Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w agrobiznesie

advertisement
Kod przedmiotu
wypełnia rada programowa dla kierunku
Rok akad./semestr
(zimowy, letni)
2012/2013 / semestr 2 (letni)
Nazwa przedmiotu
Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w
agrobiznesie
Kierunek
Rolnictwo
Typ studiów
studia II stopnia
Rodzaj przedmiotu
fakultatywny
Semestr studiów
2
Punkty ECTS
2
Formy kształcenia
(wykłady/ćwiczenia/in
ne) - liczba godz.
wykłady – 30 h
Prowadzący
Dr inż. Jan Spiak
Język
polski
Efekty kształcenia
Wiedza:
Student po ukończeniu kursu nabywa wiedzę z zakresu
procedur podejmowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, form organizacyjno – prawnych MŚP oraz
rodzajów działalności gospodarczej w agrobiznesie.
Poznaje zasady opodatkowania, określania strategii,
planowania i organizowania procesów wytwórczych,
zatrudniania pracowników oraz zarządzania finansami firmy.
Poznaje źródła finansowania działalności i rozwoju firm w
agrobiznesie R1R_W17.
Umiejętności:
Student potrafi ocenić uwarunkowania oraz wyniki
ekonomiczne prowadzenia działalności przez MŚP w różnych
agregatach agrobiznesu. Opracowuje biznes plany oraz
wnioski o pomoc finansową w ramach działań PROW (2007 –
2013) R1R_U03.
Kompetencje społeczne:
Student docenia znaczenie sektora MŚP w gospodarce
żywnościowej. Potrafi pracować w zespołach opracowujących
projekty dotyczące środków pomocowych z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (2007 – 2013). Rozumie
wzajemne zależności zachodzące w otoczeniu agrobiznesu
R1R_K01, R1R_K03.
Wymagania wstępne
Treści kształcenia
Literatura
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
Rola firm MŚP w rozwoju gospodarki żywnościowej i
regionalnym, uwarunkowania działalności gospodarczej
rolniczej i pozarolniczej w agrobiznesie, charakterystyka
różnych form organizacyjno – prawnych, opodatkowanie
działalności gospodarczej, powstawanie i rozwój firmy, źródła
finansowania działalności, zasady opracowania biznes planu,
organizacja
procesu
wytwórczego,
zatrudnianie
i
wynagradzanie
pracowników,
ocena
wyników
ekonomicznych firmy, zasady sporządzania wniosków i
ekonomicznych programów operacyjnych, zasady CSR w
zarządzaniu MŚP.
1. Bartkowiak G.: Społeczna odpowiedzialność biznesu w
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Metody oceny
aspekcie teoretycznym i empirycznym. Wyd. Difin,
Warszawa 2011.
Borowiecki R., Siuta – Tokarska B.: Problemy
funkcjonowania i rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce. Wyd. Difin, Warszawa 2008.
Czternasty W., Czyżewski B. – Struktury kierowania
agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza i tendencje. Wyd.
AE w Poznaniu, Poznań 2007.
Praca zbiorowa pod red. Piochy S., Gabryszak R. –
Ekonomia menedżerska dla MŚP. W teorii i praktyce.
Wyd. Difin, Warszawa 2007.
Safin K., jako red.: Zarządzanie małym i średnim
przedsiębiorstwem. Wyd. AE Wrocław 2008.
Szymańska E. – Analiza przedsiębiorstw agrobiznesu.
Wyd. SGGW Warszawa 2006.
Strony internetowe: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ocena efektów kształcenia - egzamin pisemny
Uwagi
Wykłady:
1. Rola i miejsce MŚP w agrobiznesie. Kierunki rozwoju MŚP szanse i bariery.
2. Otoczenie instytucjonalne agrobiznesu. Formy powiązań integracyjnych.
3. Struktury organizacyjne MŚP w agrobiznesie.
4. Formy opodatkowania działalności gospodarczej rolniczej i pozarolniczej.
5. Formy rozliczeń w obrocie gospodarczym.
6. Proces wytwórczy.
7. Fazy powstawania i rozwoju firmy.
8. Opracowanie biznes planu dla firmy.
9. Źródła finansowania działalności MŚP w agrobiznesie.
10. Wsparcie finansowe działalności i rozwoju MŚP z programów (2014-2020).
11. Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników.
12. Strategie rozwoju MŚP.
13. Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych.
14. Formy wspierania przedsiębiorczości MŚP w kraju i regionie – programy PROW 2007 - 2013.
15. Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w zarządzaniu MŚP.
Download