ZBAWIENIE

advertisement
ZBAWIENIE
Dzień 1 – Boża odpowiedź na dramat człowieka (przeczytaj i rozważ Rz 7, 14-25a)
Jaka jest boża odpowiedź na rozdarcie wewnętrzne człowieka? Kto może wprowadzić
ład, harmonie w ludzkie życie i zgodę między pragnieniami, a podejmowanymi w życiu
czynami? Kto może stanąć ponad tym napięciem, pragnienia czynienia dobra, a wybieraniem
zła i ciągłym upadaniem? Tą osobą jest Jezus Chrystus – jedyny Zbawiciel człowieka i
świata.
Bóg widząc Twój dramat, odpowiada wysyłając Swojego Jednorodzonego Syna na
świat. Nie po to, aby świat potępił, ale żeby go zbawił! Czy prosisz, aby zbawienie stawało
się Twoim udziałem każdego dnia? Czy zapraszasz Jezusa do swojego życia, jako Zbawiciela,
jako Tego, który ma moc pokonać grzech, nałóg, śmierć? Czy żyjesz jako człowiek
zbawiony? Czy doświadczyłeś już zbawczego działania Boga w swoim życiu?
Przyjmij dziś na modlitwie (może kolejny raz) Jezusa jako swojego jedynego
Zbawiciela.
Dzień 2 – Jak dokonało się zbawienie? Jego moc i skuteczność w życiu św. Pawła
(przeczytaj i rozważ 1 Kor 15, 1-11)
Zbawienie św. Pawła, jak również Twoje, dokonało się w ten sam sposób. Poprzez
mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jezus umierając na krzyżu zwyciężył
Twój grzech, pokonał to co było trudnością i ciężarem. Zakrólował i zapanował nad tymi
przestrzeniami, które zniewalają. Po zwycięstwie pokazywał się ludziom, tym których kochał,
tym z którymi spędzał dużo czasu, tym, których wybrał do pełnienia misji. Pragnie objawiać
się także w Twoim życiu!
Spotkanie Pawła z Jezusem i przemiana Jego życia mogła dokonać się dzięki dziełu
zbawczemu dokonanego przez Chrystusa. Czy dostrzegasz przemianę swojego życia po
spotkaniu z Jezusem? Co się zmieniło? Czy dar wysłużony przez Jezusa na krzyżu, przynosi
owoc w Twoim życiu, czy może się marnuje? Czy zmiany Twojego życia mają charakter
trwały?
Poproś Boga, aby zbawienie dokonane przez Jezusa, przemieniało Twoje życie!
Dzień 3 – Powszechność grzechu i boże działanie (przeczytaj i rozważ Rz 5, 6-21)
Jak przez jednego człowieka grzech i śmierć weszły na świat, tak również przez
jednego człowieka Bóg pojednał świat ze sobą. Misja Jezusa Chrystusa jest najwyższym
dowodem miłości Boga względem Ciebie. Nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje
oddaje, aby inny mógł żyć.
Bożą odpowiedzią na twoje życie, problemy, słabości i grzechy jest Jezus Chrystus.
W Nim Bóg darował Ci wszystko: swoją miłość, bezpośredni dostęp do Boga, zdroje łask.
Czy odkrywam miłość Boga, w każdym słowie, czynie, wydarzeniu z życia Jezusa? O czym
dziś Jezus mówił w swej Ewangelii, co czynił? A o czym była Ewangelia z ostatniej
niedzieli? To są słowa tego, który zrobił dla Ciebie więcej niż ktokolwiek inny! To są słowa
Tego, który umierając wołał: „Pragnę”. To są słowa Boga miłości. To są słowa Zbawiciela
świata!
Jezus zrobił dla Ciebie wszystko! A ty? Czy chcesz Go poznawać, słuchać,
zapamiętywać Jego słowa? Czy starasz się żyć tym co jest zapisane na kartach Ewangelii?
Poproś Boga, aby pogłębiała się Twoja relacja z Jezusem poprzez Słowo Boże! A
także, o dar odkrywania, że słowa Jezusa na kartach Pisma Świętego, są słowami
bezpośrednio kierowanymi do mnie i do mojego życia!
Dzień 4 – Pojednanie z Bogiem i nowe stworzenie (przeczytaj i rozważ 2 Kor 5, 14-21)
Trwając w relacji z Jezusem Chrystusem jesteś nowym stworzeniem i w Nim możesz
stać się sprawiedliwością Bożą. Oznacza to, że trwając w bliskości z Jedynym Zbawicielem
możesz żyć „inaczej”. Nie tak jak mówi świat, telewizja, czy ludzie wrodzy Kościołowi.
Możesz żyć tak jak Bóg tego pragnie, zgodnie z Jego wolą. Czy chcesz tego?
Czy pozwalam się Bogu prowadzić i kształtować? Czy pragnę pełnić Jego wolę? Czy
zbawienia wysłużonego przez Jezusa nie chce w swym życiu przyjmować wybiórczo? Czy
Jezus jedyny Zbawiciel ma coś do powiedzenia w moim życiu? Na jaką Twoją decyzję lub
zachowanie miał ostatnio wpływ?
Poproś Boga, abyś trwając w relacji z Jezusem stawał się nowym stworzeniem!
Dzień 5 – Uwolnienie od grzechu i śmierci (przeczytaj i rozważ Rz 6, 1-14 i Kol 2, 13-15)
Zbawiennymi konsekwencjami dzieła Jezusa jest pokonanie grzechu i śmierci. Każdy
trwając w bliskiej relacji z Chrystusem może doświadczyć wolności i pełni życia!
Jaki grzech został w Twoim życiu pokonany przez Jezusa? Jak relacja została przez
niego uzdrowiona? Czy jakieś obszary Twojego życia, w których doświadczałeś śmierci,
zostały ożywione przez Jezusa, jedynego Zbawiciela? Jeśli tak, masz za co dziękować i wiesz
już, że doświadczyłeś zbawienia w Jezusie. Jeśli nie, wołaj usilnie do Boga, aby owoce Jego
męki, śmierci i zmartwychwstania stały się obecne w Twoim życiu!
Podziękuj Bogu za błogosławione skutki śmierci Jego Syna!
Dzień 6 – Dziecko Boże znów wolne (przeczytaj i rozważ Rz 8, 31-34)
Bóg poprzez Jezusa Chrystusa darował Ci wolność. Wielki dar boży, utracony poprzez
niewolę grzechu, został przywrócony. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa
możesz cieszyć się pełną wolnością dziecka Bożego. Któż może Cię oskarżać? Któż może
Cię sądzić? Jesteś wolny, aby kochać, aby wchodzić w relację, aby poznawać i przybliżać się
do Prawdy.
Jak korzystam z wolności danej mi przez Boga, i przywróconej mi przez zbawcze
dzieło Jezusa? Czy absolutyzuje ją i uważam, że mogę robić wszystko? A może jak św. Paweł
mówię: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja
niczemu nie oddam się w niewolę” (1 Kor 6, 12). Czy troszczę się o to, aby nie utracić
wolności, nie popaść w nałóg? Ile dla mnie warta jest wolność, stan łaski uświęcającej?
Jezusa kosztowało to życie, przelanie swojej krwi i przebicie serca! To jest prawdziwa cena
mojej wolności!
Wolność jest także podstawą do wchodzenia w relację. Jakie są moje relację? Czy
jestem w nich wolny? Czy relację do męża/żony, chłopka/dziewczyny dzieci, czy wnuków nie
stają się zniewalające? A jak wygląda moja relacja do Boga? Jak wygląda gdy porównam ją
do moich ludzkich relacji?
Poproś o właściwe i boże wykorzystanie daru wolności! Ogłoś dziś Jezusa
Zbawicielem swoich relacji!
Download