SYLABUS

advertisement
SYLABUS
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU PUM
KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK I STOPNIA rok 2014/2015
STUDIA STACJONARNE
PRZEDMIOT: „Choroby wewnętrzne”
Nazwa
Nazwa przedmiotu
Kierunek studiów
Jednostka prowadząca
Kierownik jednostki
Osoby prowadzące zajęcia
Komentarz
Choroby wewnętrzne
Ratownictwo Medyczne
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych PUM
Prof. dr hab. med. Liliana Majkowska
Prof. dr hab. med. Liliana Majkowska, dr med. Piotr Molęda,
dr med. Aneta Fronczyk, dr med. Ewa Waliłko, lek. med. Agnieszka
Niemiec, lek. med. Monika Grigoriew, lek. med. Karolina Jabłońska
II rok, semestr letni
Cykl dydaktyczny, w którym
przedmiot jest realizowany
Przyporządkowanie do grupy Przedmiot ogólny
przedmiotów
Skrócony opis przedmiotu
Nauczanie oceny stanu zdrowia pacjenta w zależności od stanu
świadomości oraz wydolności poszczególnych narządów i układów,
objawów klinicznych podstawowych schorzeń internistycznych,
przedstawienie podstawowych technik diagnostycznych dostępnych w
oddziałach wewnętrznych oraz przekazanie podstawowych
wiadomości na temat postępowania w stanach zagrożenia życia w
schorzeniach internistycznych.
Forma zajęć dydaktycznych
Wykłady (30 godzin) i ćwiczenia (50 godzin)
Zakres tematów
Tematy wykładów:
 Zaburzenia świadomości w schorzeniach internistycznych.
 Zaburzenia odżywiania (otyłość, wyniszczenie, anoreksja,
bulimia).
 Zaburzenia gospodarki wodnej (odwodnienie, przewodnienie).
 Zaburzenia elektrolitowe w zakresie jonów sodu, potasu,
wapnia, magnezu. Przełom hiperkalcemiczny. Tężyczka.
 Nadciśnienie tętnicze. Przełom nadciśnieniowy.
 Bóle w klatce piersiowej - przyczyny, symptomatologia
podstawowych schorzeń.
 Choroba niedokrwienna serca. Zawał mięśnia sercowego.
 Ostra i przewlekła niewydolność krążenia.
 Zaburzenia rytmu i przewodzenia serca.
 Astma oskrzelowa. Stan astmatyczny. Przewlekła obturacyjna
choroba płuc.
 Zapalenia płuc. Niewydolność oddechowa.
 Kamica nerkowa. Zakażenie układu moczowego.
 Ostra i przewlekła niewydolność nerek. Zagrożenie życia
u chorych z niewydolnością nerek.
 Cukrzyca. Stany nagłe u chorych na cukrzycę.
 Stany nagłe w schorzeniach endokrynologicznych (przełom
tarczycowy, przełom nadnerczowy).
 Stany nagłe w schorzeniach hematologicznych.
 Ostre bóle brzucha – przyczyny, symptomatologia
podstawowych schorzeń.
Stany nagłe w schorzeniach przewodu pokarmowego –
przyczyny, patogeneza, objawy.
 Krwawienie z przewodu pokarmowego – przyczyny, objawy.
 Leki stosowane w stanach nagłych pochodzenia
internistycznego. Stany zagrożenia życia związane z
przedawkowaniem lub ubocznym działaniem leków
stosowanych przewlekle w schorzeniach internistycznych.
Tematy ćwiczeń:
 Zaburzenia świadomości w schorzeniach internistycznych demonstracja przypadków.
 Zaburzenia odżywiania stanowiące zagrożenie życia demonstracja przypadków.
 Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej - demonstracja
przypadków.
 Nadciśnienie tętnicze, przełom nadciśnieniowy - demonstracja
przypadków.
 Choroba niedokrwienna serca, zawał mięśnia sercowego demonstracja przypadków.
 Niewydolność krążenia lewokomorowa - demonstracja
przypadków.
 Niewydolność krążenia prawokomorowa - demonstracja
przypadków.
 Zaburzenia rytmu i przewodzenia serca - demonstracja
przypadków.
 Astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc demonstracja przypadków.
 Zapalenia płuc, niewydolność oddechowa - demonstracja
przypadków.
 Stan zagrożenia życia u pacjentów z chorobami nerek demonstracja przypadków.
 Cukrzyca, śpiączki cukrzycowe - demonstracja przypadków.
 Stan zagrożenia życia w schorzeniach endokrynologicznych.
 Stan zagrożenia życia w schorzeniach hematologicznych.
 Ostre bóle brzucha - demonstracja przypadków.
 Ostre zapalenie trzustki – demonstracja przypadków.
 Zaostrzenie choroby wrzodowej żołądka, perforacja wrzodu
żołądka - demonstracja przypadków.
 Krwawienie z przewodu pokarmowego - demonstracja
przypadków.
 Schorzenia wątroby jako stan zagrożenia życia - demonstracja
przypadków.
Wykłady z prezentacją multimedialną, ćwiczenia na salach chorych w
Klinice
Zapoznanie studenta z objawami klinicznymi podstawowych schorzeń
internistycznych.
Zapoznanie studenta z podstawową diagnostyką prowadzoną w
oddziałach wewnętrznych.
Zapoznanie studenta z postępowaniem w stanach zagrożenia życia w
schorzeniach internistycznych.
Przedstawienie podstawowych zasad współpracy lekarz- ratownik.
Doskonalenie umiejętności samokształcenia.
Podstawowe umiejętności w zakresie badania podmiotowego i

Metody dydaktyczne
Pełny opis przedmiotu/cele
dydaktyczne wynikające z
realizacji przedmiotu
Wymagania wstępne
Wykaz uzyskanych
umiejętności
Punkty ECTS
Metody i kryteria oceniania
Sposób i forma zaliczenia
Rodzaj przedmiotu
Sposób realizacji przedmiotu
Język wykładowy
Literatura
przedmiotowego.
Po zakończeniu zajęć student powinien znać:
 Sposoby oceny stanu zdrowia pacjenta w zależności od stanu
świadomości oraz wydolności poszczególnych narządów i
układów.
 Objawy kliniczne podstawowych schorzeń internistycznych.
 Podstawowe techniki diagnostyczne prowadzone w oddziałach
wewnętrznych.
 Podstawowe wiadomości na temat postępowania w stanach
zagrożenia życia w schorzeniach internistycznych.
4
Obecność na ćwiczeniach, zaliczenie ćwiczeń u asystenta oraz
pozytywna ocena z egzaminu.
Egzamin - test jednokrotnego wyboru po IV semestrze.
II rok studia stacjonarne I stopnia
Wykłady na sali wykładowej, ćwiczenia na salach chorych w Klinice
Polski
Literatura obowiązkowa:
1. Szczeklik A. Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna.
Kraków 2013.
2. Opolski G. Filipiak K. Podolski L: Ostre zespoły wieńcowe.
Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner. Wrocław 2002.
3. Davies C. Bashir Y.: Nagłe stany w kardiologii. Wydawnictwo
Medyczne Via Medica Gdańsk 2002.
4. Franciszek Kokot: Ostre stany zagrożenia życia w chorobach
wewnętrznych, wyd. III, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2003.
5. Herold G.(red.) Medycyna wewnętrzna. PZWL Warszawa 2000.
6. Harrison T.R.(red.) Interna Harrisona. Wydawnictwo Czelej Sp. z
oo. Lublin 2000.
Literatura uzupełniająca:
1. Jakubaszko Juliusz, Ratownik medyczny, Górnicki Wydawnictwo
Medyczne, Wrocław 2003.
2. Kózka M. Stany zagrożenia życia. Wydawnictwo U.J. Kraków
2001.
Download