REGULAMIN WEWNĘTRZNY W KLINICE DIABETOLOGII I

advertisement
REGULAMIN WEWNĘTRZNY
W KLINICE DIABETOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH PUM
DLA STUDENTÓW RATOWNICTWA II ROKU I STOPNIA
WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
PRZEDMIOT: „CHOROBY WEWNĘTRZNE”
Rok akademicki 2015/2016 – obowiązuje od 01.10.2015 roku
1.
Program zajęć realizowany jest w postaci wykładów (30 godzin) i ćwiczeń (50 godzin),
zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Dziekanat.
2.
Tematy zajęć umieszczone są na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Klinice Diabetologii
i Chorób Wewnętrznych oraz na stronie internetowej Kliniki.
3.
Zajęcia prowadzą lekarze z Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych PUM.
4.
Na ćwiczeniach obowiązują fartuchy lekarskie, identyfikatory i obuwie zmienne.
5.
Przed zajęciami student jest zobowiązany zapoznać się z tematyką zajęć.
6.
Obecność na wykładach i ćwiczeniach jest obowiązkowa.
7.
Nieobecności na wykładach (z wyj. zwolnień wystawionych przez Rektora lub Dziekana)
wymagają zaliczenia tematu u osoby prowadzącej dane zajęcia.
8.
Terminy zaliczenia tematów wykładów związanych z nieobecnością, student ustala
indywidualnie z osobą prowadzącą dane zajęcia.
9.
Nieobecności na ćwiczeniach (z wyj. zwolnień wystawionych przez Rektora lub
Dziekana) wymagają odrobienia w ramach zajęć dodatkowych organizowanych przez
Klinikę przed zakończeniem semestru.
10. Nieobecność przekraczająca 10 godzin wykładów lub 15 godzin ćwiczeń w ciągu roku
akademickiego uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.
11. Zaliczenie przedmiotu odbywa się po zakończeniu zajęć jako egzamin przeprowadzany
w formie testu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie przedmiotu
u asystenta prowadzącego zajęcia.
12. Egzamin poprawkowy odbywa się u Kierownika Kliniki w formie eseju.
13. Podczas zaliczenia przedmiotu zakazuje się posiadania urządzeń elektronicznych
umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość.
14. Wpisy do indeksów dokonywane będą w ciągu 2 tyg. od przeprowadzonego zaliczenia.
15. W roku akademickim 2015/2016 zajęcia w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
PUM koordynuje dr n. med. A. Fronczyk (tel. 91 4253855, mail: [email protected]).
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DYDAKTYCZNY
W KLINICE DIABETOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH PUM
DLA STUDENTÓW RATOWNICTWA II ROKU I STOPNIA
WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
PRZEDMIOT: „CHOROBY WEWNĘTRZNE”
Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016
Wykłady: 30 godzin, Ćwiczenia: 50 godzin
Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu:
1. Zapoznanie studenta z objawami klinicznymi podstawowych schorzeń internistycznych.
2. Zapoznanie studenta z podstawową diagnostyką prowadzoną w oddziałach wewnętrznych.
3. Zapoznanie studenta z postępowaniem w stanach zagrożenia życia w schorzeniach
internistycznych.
4. Przedstawienie podstawowych zasad współpracy lekarz-ratownik.
5. Doskonalenie umiejętności samokształcenia.
Miejsce prowadzenia zajęć:
Wykłady – zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Dziekanat
Ćwiczenia – Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych przy ul. Siedleckiej 2 w Policach
Warunki zaliczenia:
1.
Obecność na wykładach i ćwiczeniach.
2.
Zaliczenie materiału nauczania przedstawianego podczas wykładów i ćwiczeń
u asystenta prowadzącego ćwiczenia.
3.
Pozytywna ocena z egzaminu po IV semestrze – test jednokrotnego wyboru.
Punkty ECTS: 4
Tematy wykładów:
1.
Zaburzenia świadomości w schorzeniach internistycznych. Zaburzenia odżywiania
(otyłość, wyniszczenie, anoreksja) (2 godz.).
2. Zaburzenia gospodarki wodnej (odwodnienie, przewodnienie). Zaburzenia elektrolitowe w
zakresie jonów sodu, potasu, wapnia magnezu. Przełom hiperkalcemiczny. Tężyczka
(2 godz.).
3. Nadciśnienie tętnicze. Przełom nadciśnieniowy (2 godz.).
4. Bóle w klatce piersiowej – przyczyny, symptomatologia podstawowych schorzeń.
Bóle brzucha – przyczyny, symptomatologia podstawowych schorzeń (2 godz.).
5. Choroba niedokrwienna serca. Zawał mięśnia sercowego (2 godz.).
6. Zaburzenia rytmu i przewodzenia serca (2 godz.).
7. Ostra i przewlekła niewydolność serca ( 2 godz.).
8.
Astma oskrzelowa. Stan astmatyczny. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (2 godz.).
9.
Zapalenia płuc. Ostra i przewlekła niewydolność oddechowa (2 godz.).
10. Kamica nerkowa. Zakażenie układu moczowego. Ostra i przewlekła niewydolność nerek.
Zagrożenie życia u chorych z niewydolnością nerek (2 godz.).
11. Stany nagłe u chorych na cukrzycę (2 godz.).
12. Stany nagłe w schorzeniach endokrynologicznych (przełom nadnerczowy, przełom
tarczycowy). Stany nagłe w schorzeniach hematologicznych (2 godz.).
13. Stany nagłe w schorzeniach przewodu pokarmowego – przyczyny, patogeneza, objawy.
Krwawienie z przewodu pokarmowego – przyczyny, objawy (2 godz.).
14. Choroby wątroby jako stan zagrożenia życia (uszkodzenia toksyczne wątroby, ostre
zapalenia wątroby, zdekompensowana marskość wątroby) (2 godz.).
15. Leki stosowane w stanach nagłych pochodzenia internistycznego. Stany zagrożenia życia
związane z przedawkowaniem lub ubocznym działaniem leków stosowanych przewlekle
w schorzeniach internistycznych (2 godz.).
Razem: 30 godz.
Tematy ćwiczeń:
1. Zaburzenia świadomości w schorzeniach internistycznych – demonstracja przypadków.
Zaburzenia odżywiania stanowiące zagrożenie życia – demonstracja przypadków (4 godz.).
2. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej – demonstracja przypadków (4 godz.).
3. Nadciśnienie tętnicze, przełom nadciśnieniowy – demonstracja przypadków (4 godz.).
4. Choroba niedokrwienna serca, zawał mięśnia sercowego – demonstracja przypadków (4 godz.).
5. Zaburzenia rytmu i przewodzenia serca – demonstracja przypadków (4 godz.).
6. Ostra i przewlekła niewydolność serca – demonstracja przypadków (4 godz.).
7. Astma oskrzelowa. Stan astmatyczny. Przewlekła obturacyjna choroba płuc – demonstracja
przypadków (4 godz.).
8. Zapalenia płuc, niewydolność oddechowa – demonstracja przypadków (4 godz.).
9. Stany nagłe u pacjentów z chorobami nerek – demonstracja przypadków (4 godz.).
10. Cukrzyca, śpiączki cukrzycowe – demonstracja przypadków (4 godz.).
11. Stan zagrożenia życia w schorzeniach endokrynologicznych. Stan zagrożenia życia w
schorzeniach hematologicznych (4 godz.).
12. Stany nagłe w schorzeniach przewodu pokarmowego (4 godz.).
13. Schorzenia wątroby jako stan zagrożenia życia – demonstracja przypadków (2 godz.).
Razem: 50 godz.
Wyniki nauczania przedmiotu:
Po zakończeniu zajęć student powinien znać:
1. Sposoby oceny stanu zdrowia pacjenta w zależności od stanu świadomości oraz
wydolności poszczególnych narządów i układów.
2. Objawy kliniczne podstawowych schorzeń internistycznych.
3. Podstawowe techniki diagnostyczne prowadzone w oddziałach wewnętrznych.
4. Podstawowe wiadomości na temat postępowania w stanach zagrożenia życia w
schorzeniach internistycznych.
Literatura obowiązkowa:
1. Szczeklik A. Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna. Kraków 2014.
2. Opolski G. Filipiak K. Podolski L: Ostre zespoły wieńcowe. Wydawnictwo Medyczne
Urban & Partner. Wrocław 2002.
3. Davies C. Bashir Y.: Nagłe stany w kardiologii. Wydawnictwo Medyczne Via Medica
Gdańsk 2002.
4. Franciszek Kokot: Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych, wyd. III,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
5. Herold G.(red.) Medycyna wewnętrzna. PZWL Warszawa 2000.
6. Harrison T.R.(red.) Interna Harrisona. Wydawnictwo Czelej Sp. z oo. Lublin 2000.
Literatura uzupełniająca:
1. Jakubaszko Juliusz, Ratownik medyczny, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław
2003.
2. Kózka M. Stany zagrożenia życia. Wydawnictwo U.J. Kraków 2001.
Download